Decreet van 24 juli 1997
gepubliceerd op 14 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029340
pub.
14/10/1997
prom.
24/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 1997. Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De middelen bepaald in de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 worden aangepast als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het bedrag dat op artikel 08.03 van de middelenbegroting voor 1997 geboekt werd bij toepassing van artikel 6 van zijn bepalend gedeelte, wordt verminderd met de kredietoverschrijdingen die op 31 december 1996 vastgesteld waren, en vermeerderd ten bedrage van het op dezelfde datum als algemene ontvangsten geboekte overschot op de ramingen van de middelenbegroting voor 1996.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 24 juli 1997.

De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION De Minister van Cultuur en Permanente Opvoeding, Ch. PICQUE De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE AANPASSING VAN DE MIDDELENBEGROTING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^