Decreet van 24 oktober 2011
gepubliceerd op 19 december 2011

Decreet houdende oprichting van een bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen in de afdelingen boekhouding, bank en verzekeringen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011206279
pub.
19/12/2011
prom.
24/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2011. - Decreet houdende oprichting van een bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen in de afdelingen boekhouding, bank en verzekeringen


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 1.3 van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 21°, luidende : « 21° duale basisopleiding : basisopleiding in het hoger onderwijs van het korte type aan de hogeschool, gecombineerd met een praktische beroepsopleiding in een onderneming die georganiseerd wordt in samenwerking met één of meer andere opleidingsaanbieders die door de Regering erkend zijn. »

Art. 2.Artikel 2.2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : « 3° financiële en bestuurswetenschappen ».

Art. 3.In artikel 2.3, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden "als onderwijs met beperkt leerplan, als onderwijs met vlottend uurrooster of als modulair onderwijs" vervangen door de woorden "als deeltijds onderwijs, als onderwijs buiten de gewone lesuren, als modulair onderwijs of als duaal onderwijs".

Art. 4.Artikel 2.6, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : « 3° financiële en bestuurswetenschappen ».

Hetzelfde artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : « Het departement financiële en bestuurswetenschappen omvat de afdelingen "boekhouding", "bank" en "verzekeringen". De duale basisopleidingen in de afdelingen "boekhouding", "bank" en "verzekeringen" worden respectievelijk afgesloten met het diploma bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen afdeling boekhouding, het diploma bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen afdeling bankwezen of het diploma bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen afdeling verzekeringen. »

Art. 5.Titel II, ondertitel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203939 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2010 sluiten, wordt aangevuld met een artikel 2.8.1, luidende : « Artikel 2.8.1. Competenties in de afdeling "boekhouding". § 1. De basisopleiding is in overeenstemming met de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De basisopleiding wordt zo georganiseerd dat ze de student de mogelijkheid biedt op zijn minst de volgende competenties te ontwikkelen : 1° boekhoudkundige diensten vakkundig organiseren en vakkundig boekhoudkundig advies geven;2° alle boekhoudkundige verrichtingen uitvoeren : van het openen, voeren, centraliseren en opmaken van de jaarrekeningen tot het afsluiten van de boekhouding;3° vakkundig advies geven over fiscale, financiële en juridische vragen inzake boekhouding;4° financiële plannen opstellen;5° de eigen commerciële activiteit voorbereiden en organiseren;6° met inachtneming van de beroepsethiek en het geldende recht handelen;7° basiscompetenties inzake personeelsbeheer ontwikkelen;8° autodidactische competenties ontwikkelen en aldus actief deelnemen aan het proces van levenslang leren. § 2. De opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het verwerven van deze competenties steunen, in het kader van de basisopleiding, op zijn minst op de volgende opleidingsgebieden : 1° economische feiten en instellingen, alsook macro-economische randvoorwaarden;2° recht;3° beroepsethiek;4° financiële wiskunde;5° statistiek;6° boekhouding;7° bedrijfsbeheer;8° begrotingsmanagement en financieel management;9° informatica;10° talen; 11° opties : 11.1. management; 11.2. fiscaliteit; 11.3. bank en financiën. »

Art. 6.Titel II, ondertitel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203939 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2010 sluiten, wordt aangevuld met een artikel 2.8.2, luidende : « Artikel 2.8.2. Competenties in de afdeling "bank". § 1. De basisopleiding is in overeenstemming met de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

De basisopleiding wordt zo georganiseerd dat ze de student de mogelijkheid biedt op zijn minst de volgende competenties te ontwikkelen : 1° de grondbeginselen van het bank- en financiewezen kennen en begrijpen en aldus in staat zijn om geld en producten correct aan te wenden en de specifieke voor- en nadelen met betrekking tot de opbrengst, veiligheid, fiscaliteit, macro- en micro-economische factoren en persoonlijke financiële situatie van de klant te benoemen, te motiveren en in acht te nemen;2° bank- en investeringscontracten vakkundig opstellen en sluiten;3° de grondbeginselen en het juridische kader van de bankwetgeving kennen, uitleggen en vakkundig toepassen;4° de juridische grondbeginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht nemen, rechten en plichten naleven of zo nodig eisen;5° de juridische grondbeginselen tot voorkoming van het witwassen van geld kennen, uitleggen en vakkundig toepassen;6° verkoopsgesprekken voeren;7° balansen lezen, balansen interpreteren en uit balansen conclusies voor de bankactiviteit en voor het advies aan de klanten trekken;8° klantprofielen opmaken en klantenrelaties actief onderhouden;9° basiscompetenties inzake personeelsbeheer ontwikkelen;10° autodidactische competenties ontwikkelen en aldus actief deelnemen aan het proces van levenslang leren. § 2. De opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het verwerven van deze competenties steunen, in het kader van de basisopleiding, op zijn minst op de volgende opleidingsgebieden : 1° grondbeginselen van het bank- en financiewezen;2° grondbeginselen van het recht;3° beroepsethiek;4° monetaire stelsels;5° bankproducten en financiële producten;6° verzekeringen;7° financiële wiskunde;8° talen.»

Art. 7.Titel II, ondertitel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203939 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2010 sluiten, wordt aangevuld met een artikel 2.8.3., luidende : « Artikel 2.8.3. Competenties in de afdeling "verzekeringen". § 1. De basisopleiding is in overeenstemming met de wet van 27 maart 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

De basisopleiding wordt zo georganiseerd dat ze de student de mogelijkheid biedt op zijn minst de volgende competenties te ontwikkelen : 1° gegevens beheren;2° klanten werven en adviseren en begeleiden bij verzekeringsvragen;3° met de verzekeringsmaatschappijen onderhandelen over garantievoorwaarden en tarieven in verzekeringsovereenkomsten;4° verkoopsgesprekken voeren;5° basiscompetenties inzake personeelsbeheer ontwikkelen;6° autodidactische competenties ontwikkelen en aldus actief deelnemen aan het proces van levenslang leren. § 2. De opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het verwerven van deze competenties steunen, in het kader van de basisopleiding, op zijn minst op de volgende opleidingsgebieden : 1° communicatie;2° recht;3° beroepsethiek;4° overeenkomsten opstellen en schadegevallen in alle verzekeringsdomeinen behandelen;5° bedrijfsbeheer;6° talen.»

Art. 8.In titel III, ondertitel 1, van hetzelfde decreet wordt een artikel 3.2.1 ingevoegd, luidende : « Artikel 3.2.1. Toelating tot de basisopleiding in de afdelingen boekhouding, bank en verzekeringen Tot de duale basisopleiding in de afdelingen boekhouding, bank en verzekeringen worden de studenten toegelaten die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of van een diploma van hoger onderwijs of van een studiegetuigschrift dat door of krachtens een wet, een decreet, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst gelijkgesteld is; 2° het inschrijvingsgeld bepaald in artikel 3.8 betaald hebben. »

Art. 9.In artikel 3.11, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en de studenten van de afdeling "lerarenopleiding" vervangen door de woorden "en de studenten van alle andere afdelingen".

In het derde lid van hetzelfde artikel worden de woorden "in het kader van een ruilprogramma met een andere hogeschool of universiteit" vervangen door de woorden "in het kader van een uitwisselingsprogramma of een overeenkomst met een andere erkende hogeschool, universiteit of opleidingsinrichting".

Art. 10.Artikel 3.18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° het huidige eerste tot en met derde lid wordt § 1;2° het artikel wordt aangevuld met een § 2, luidende : « § 2.Op voorstel van de hogeschool keurt de Regering het respectieve studieprogramma voor de afdelingen boekhouding, bank en verzekeringen goed.

Het studieprogramma bevat een gedetailleerde beschrijving van de verschillende theoretische en praktische opleidingsactiviteiten en van de in de artikelen 2.8.1, 2.8.2 en 2.8.3 vermelde competenties die de studenten moeten verwerven op basis van de voorwaarden die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn. » 3° het huidige vierde lid wordt § 3.

Art. 11.In artikel 3.21, derde en vijfde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203939 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2010 sluiten, worden de woorden "artikel 3.18, tweede lid" telkens vervangen door de woorden "artikel 3.18, § 1, tweede lid".

Art. 12.In artikel 3.33, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten, worden de woorden "artikel 3.18, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 3.18, § 1, tweede lid".

Art. 13.In artikel 3.35, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten, worden de woorden "artikel 3.18, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 3.18, § 1, tweede lid".

Art. 14.Artikel 6.2 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten, wordt aangevuld met het volgende lid : « Het eerste lid is niet van toepassing op het departement financiële en bestuurswetenschappen. »

Art. 15.In titel VII van hetzelfde decreet wordt een ondertitel 7 ingevoegd, die artikel 7.12 bevat, luidende : « Ondertitel 7. - Financiële middelen voor de duale basisopleiding in de afdelingen boekhouding, bank en verzekeringen Art. 7.12 - Maximumbedrag.

In geval van een duale basisopleiding kan de Regering de partner financiële middelen ter beschikking stellen : maximaal 20.000 euro per opleiding. »

Art. 16.In artikel 9.11ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten, worden de woorden "Artikel 3.18, leden 2 en 3, artikel 3.21, leden 3 en 4, artikel 3.22, artikel 3.33, § 4, en artikel 3.35, leden 2 en 3 " vervangen door de woorden "artikel 3.18, § 1, tweede en derde lid, artikel 3.21, derde en vierde lid, artikel 3.22, artikel 3.33, § 4, en artikel 3.35, tweede en derde lid".

Art. 17.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, op 24 oktober 2011.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President, Minister van Lokale Besturen O. PAASCH, Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid Mevr. I. WEYKMANS, Minister van Cultuur, Media en Toerisme H. MOLLERS, Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota Zitting 2011-2012.

Parlementaire stukken : 87 (2010-2011), nr. 1 Ontwerp van decreet. 87 (2011-2012), nrs. 2-4 Voorstellen tot wijziging. 87 (2011-2012), nr. 5 Verslag.

Integraal verslag : 24 oktober 2011, nr. 28 Bespreking en aanneming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^