Decreet van 24 oktober 2013
gepubliceerd op 06 november 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een« Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto t

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205940
pub.
06/11/2013
prom.
24/10/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2013. - Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een« Fonds wallon Kyoto » (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto ten einde de luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Bij dit decreet wordt Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.In artikel 1 van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, vervangen bij het decreet van 6 oktober 2010 en gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2012 wordt het woord "gedeeltelijke" ingevoegd tussen het woord "een" en de woorden "omzetting van Richtlijn 2003/87/EG".

Art. 3.Artikel 5/4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2012, wordt aangevuld met de twee volgende leden : "Indien de exploitant de gegevens bedoeld in het tweede lid voor 31 december van het jaar van de wijzigingen niet nauwkeurig of niet volledig heeft medegedeeld, levert hij op verzoek van de Regering de overmatige emissierechten in.

Het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) deelt onmiddellijk de beslissing van de Regering aan de persoon die het register van de emissierechten bijhoudt, mee."

Art. 4.In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 6 oktober 2010 en van 21 juni 2012, wordt § 4 vervangen als volgt : " § 4. De boete wordt opgelegd door de door de Regering aangewezen ambtenaar.

De ambtenaar geeft kennis van zijn beslissing bij aangetekend schrijven aan de betrokken exploitant binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op het verstrijken van de termijn bepaald voor het inleveren van de emissierechten.

Die beslissing om een boete op te leggen vermeldt de beroepsmogelijkheden.

De beroepsprocedure en de modaliteiten voor de inning van de boete zijn degene die bepaald zijn in artikel 11/1, §§ 2 en 3."

Art. 5.In afdeling 5 van hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt artikel 12bis, opgeheven bij het decreet van 21 juni 2012, weer ingevoerd als volgt : "Art. 12bis, § 1. Er wordt een boete van 100 euro voor elk overmatig niet-ingeleverd emissierecht opgelegd aan elke exploitant die de in artikel 5/4, vierde lid, bedoelde emissierechten niet binnen de door de Regering bepaalde termijn inlevert.

De boete op de overmatige niet-ingeleverde emissierechten verhoogt overeenkomstig de Europese consumptieprijzenindex. § 2. De betaling van de boete ontslaat de exploitant niet van de verplichting tot inlevering van de overmatige emissierechten. § 3. De procedure m.b.t. het opleggen van de boete, de beroepsprocedure en de modaliteiten voor de inning van de boete zijn degene die bepaald zijn in artikel 12, § 4."

Art. 6.In hetzelfde decreet wordt in plaats van Hoofdstuk II/1, vernietigd bij arrest nr. 76/2012 van het Grondwettelijk Hof, een hoofdstuk II/1 met als opschrift "Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten voor de luchtvaartactiviteiten" ingevoegd.

Art. 7.In Hoofdstuk II/1, ingevoegd bij artikel 6, wordt in plaats van artikel 12/1, vernietigd bij arrest nr. 76/2012 van het Grondwettelijk Hof, een artikel 12/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 12/1.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de toewijzing en de verlening door de Regering van emissierechten voor de door de Regering bepaalde luchtvaartactiviteiten, op de vliegtuigexploitanten voor wie het Waalse Gewest de bevoegde overheid is krachtens het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, hierna het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 genoemd."

Art. 8.In hetzelfde Hoofdstuk II/1 wordt in plaats van artikel 12/2, vernietigd bij arrest nr. 76/2012 van het Grondwettelijk Hof, een artikel 12/2 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 12/2.De Regering bepaalt de regels betreffende de bewaking van en de rapportage over de emissies van luchtvaartuigen en de tonkilometergegevens ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad."

Art. 9.In hetzelfde Hoofdstuk II/1 wordt in plaats van artikel 12/3, vernietigd bij arrest nr. 76/2012 van het Grondwettelijk Hof, een artikel 12/3 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 12/3.Artikel 11/1 is van toepassing op elke luchtvaartuigexploitant die de jaarlijkse emissierapportage overeenkomstig en binnen de termijn bepaald in artikel 14, § 1, van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 niet stuurt.

De boete wegens overmatige emissies bedoeld in artikel 20 van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 wordt gestort in het fonds bedoeld artikel 13.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 24 oktober 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2012-2013. Stukken van het Waals Parlement, 866 (2012-2013). Nrs 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire zitting van 23 oktober 2013.

Bespreking Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^