Decreet van 25 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van het « Comité francophone de coordination des politique

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027505
pub.
04/06/2002
prom.
25/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2002. - Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van het « Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé » (Franstalig comité voor de coördinatie van het beleid inzake bijstand aan personen en het gezondheidsbeleid) (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.Het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van het « Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé », waarvan de tekst bij dit decreet gevoegd is, wordt goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 25 april 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002 Stukken van de Raad , 313 (2001-2002) nrs.1 en 2 Volledig verslag , openbare vergadering van 16 april 2002 Bespreking Volledig verslag , openbare vergadering van 17 april 2002 Stemming.

Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van het « Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé » Gelet op de artikelen 128 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, inzonderheid op de artikelen 5, § 2, en 92bis , § 1;

Gelet op de decreten II van de Franse Gemeenschap en van het Waalse Gewest van 19 en 22 juli 1993 en op het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 11 ervan;

Overwegende dat de gerechtigden de instellingen voor sociale en gezondheidsdiensten vrij moeten kunnen kiezen en dat de voorwaarden waaronder ze er in aanmerking voor komen homogeen moeten zijn;

Overwegende dat een overlegvergadering moet worden belegd om te komen tot een grotere cohesie en efficiëntie van het beleid inzake bijstand aan personen en van het gezondheidsbeleid, beide overgedragen aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Tussen De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering;

De Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door haar College;

Wordt overeengekomen wat volgt : HOOFDSTUK I. - Begripsbepalingen

Artikel 1.In de zin van dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder : 1° « Comité » : het « Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé »;2° « Gemeenschap » : de Franse Gemeenschap;3° « Gewest » : het Waalse Gewest;4° « Commissie » : de Franse Gemeenschapscommissie;5° « Gemeenschapsregering » : de Regering van de Franse Gemeenschap;6° « Waalse Regering » : de Regering van het Waalse Gewest;7° « College » : het College van de Franse Gemeenschapscommissie;8° « Ministers » : de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Ministers van de Waalse Regering en de Leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. HOOFDSTUK II. - Oprichting en opdrachten van het « Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé »

Art. 2.Er wordt een « Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé » opgericht door de Gemeenschapsregering, de Waalse Regering en het College.

Art. 3.Het Comité heeft als opdracht een overlegvergadering te beleggen om te komen tot een grotere cohesie en efficiënte van het beleid inzake bijstand aan personen en van het gezondheidsbeleid, met name tot de optimalisering van de voorwaarden waaronder de gerechtigden in aanmerking komen voor sociale instellingen en gezondheidsdiensten.

Die doelstelling kan bereikt worden als de arbeidsomstandigheden dezelfde zijn voor de beroepsmensen uit de betrokken sectoren.

Art. 4.Het Comité verleent de wetgevende en uitvoerende macht van de Gemeenschap, het Gewest of de Commissie, op eigen initiatief of op verzoek van die machten, advies i.v.m. de cohesie van het beleid inzake bijstand aan personen en van het gezondheidsbeleid. Dat gebeurt volgens de modaliteiten waarin dit samenwerkingsakkoord voorziet.

Art. 5.Het Comité maakt jaarlijks een activiteitenverslag op dat naar de Gemeenschapsregering, de Waalse Regering, het College en hun respectieve wetgevende vergaderingen wordt gestuurd.

Het Comité organiseert een rondetafel tussen de betrokken sectoren naar aanleiding van de overlegging van dat verslag. HOOFDSTUK III. - Samenstelling van het Comité

Art. 6.§ 1. Het Comité is samengesteld uit vierentwintig leden. Die leden vertegenwoordigen in gelijk aantal : a) de federaties, b) de werknemers en beroepsmensen uit de sector, c) de gerechtigden. § 2. Hoogstens twee derde van de leden van het Comité mag van hetzelfde geslacht zijn. § 3. Twaalf leden worden benoemd door de Waalse Regering; zes leden worden benoemd door het College; zes leden, onder wie minstens twee die hun activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen, worden benoemd door de Gemeenschapsregering.

Voor de benoemingen houdt elke uitvoerende macht zich aan de voorschriften bedoeld in de §§ 1 en 2.

Art. 7.De voorzitter wordt in onderlinge overeenstemming door de Gemeenschapsregering, de Waalse Regering en het College onder de leden van het Comité en op diens voordracht aangewezen.

Het Comité kiest twee ondervoorzitters uit zijn midden.

Art. 8.Voor elk gewoon lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

Dit laatste vervangt het gewoon lid bij diens afwezigheid en beëindigt zijn mandaat in geval van overlijden of ontslag. De plaatsvervangende leden worden overeenkomstig artikel 6 aangewezen.

Art. 9.De gewone en plaatsvervangende leden worden benoemd voor de duur van de zittingsperiode.

Hun mandaat kan worden verlengd. Het eindigt van rechtswege als ze de hoedanigheid verliezen waarin ze benoemd werden.

Art. 10.De leden van een wetgevende vergadering en hun medewerkers, de leden van een executieve, de leden van hun kabinet, de personeelsleden en ambtenaren van de betrokken besturen mogen niet deel uitmaken van het Comité.

Art. 11.Elke betrokken minister wijst een vertegenwoordiger aan die met raadgevende stem deelneemt aan de werken van het Comité.

Art. 12.Het Comité mag een beroep doen op deskundigen op grond van hun bevoegdheden en ervaring in de betrokken sectoren.

Art. 13.Het Comité mag in zijn midden beperkte commissies oprichten om de punten te bepalen die het zal onderzoeken. De commissies worden samengesteld met inachtneming van de voorschriften bedoeld in artikel 6, § 3.

De commissies maken een verslag op en werken adviesontwerpen uit die aan het Comité worden voorgelegd. HOOFDSTUK IV. - Werking van het Comité

Art. 14.Het Comité maakt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Waalse Regering, de Gemeenschapsregering en het College.

De modaliteiten voor de werking van het Comité liggen vast in het reglement.

Art. 15.Het Comité vergadert telkens als het nodig is en ten minste één keer per kwartaal.

Het vergadert beurtelings in Brussel en in Namen.

Art. 16.Het Comité wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een ondervoorzitter. De voorzitter moet het Comité bijeenroepen op verzoek van minstens één derde van de leden. De bijeenroeping vindt plaats binnen 10 werkdagen. De agenda wordt bij de bijeenroeping gevoegd.

Art. 17.De adviezen van het Comité worden aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Het Comité mag zich pas uitspreken als de meerderheid van de leden aanwezig is.

De opmerkingen van de minderheid mogen bij de uitgebrachte adviezen gevoegd worden.

De door de wetgevende en uitvoerende macht gevraagde adviezen worden gegeven binnen dertig dagen na de aanvraag.

Als de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd is, kan de betrokken wetgevende of executieve macht een kortere termijn voorschrijven. Die termijn mag niet korter zijn dan vijftien dagen.

De termijnen bedoeld in het vierde en vijfde lid zijn uiterste termijnen.

Art. 18.Een wetgevende macht dient haar adviesaanvragen in volgens de modaliteiten die haar vergadering in acht neemt voor een aanhangigmaking bij de Raad van State.

De voorzitter van het Comité stelt de Gemeenschapsregering, de Waalse Regering en het College in kennis daarvan.

Art. 19.Er wordt binnen het Comité een secretariaat opgericht dat de technische en administratieve taken zal vervullen.

Het secretariaat wordt waargenomen door de diensten van de Gemeenschapsregering.

De Gemeenschapsregering, de Waalse Regering en het College bepalen de modaliteiten voor de werking van het secretariaat en voor de samenwerking met de diensten van de Gemeenschap, het Gewest en de Commissie.

Art. 20.De personeelsleden belast met de opvolging van de dossiers die op de agenda staan, wonen de vergaderingen van het Comité bij.

Art. 21.De Ministers die betrokken zijn bij een punt van een dossier waarvoor het advies van het Comité wordt vereist, verstrekken hem op verzoek van het secretariaat de gegevens die het nodig heeft om zijn opdracht te vervullen.

Art. 22.De leden van het Comité ontvangen per zitting 1 000 BEF presentiegeld voor rekening van de overheid die hen benoemd heeft. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 23.Dit samenwerkingsakkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van de Franse Gemeenschap, van het Waalse Gewest en van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 24.Dit samenwerkingsakkoord wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar kan worden opgezegd, hetzij in onderlinge overeenstemming, hetzij door elke partij, voor zover een opzegtermijn van zes maanden in acht wordt genomen.

Het heeft uitwerking de dag waarop het laatste goedkeuringsdecreet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 25.De Gemeenschapsregering, de Waalse Regering en het College zijn belast met de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord.

Voor de regering van de Franse gemeenschap : De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de O.N.E., J.-M. NOLLET De Minister van Jeugdbijstand en Gezondheidszorg, Mevr. N. MARECHAL Voor de Waalse regering : De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE Voor het College van de Franse gemeenschapscommissie : De Voorzitter van het College, belast met het voormalige Provinciaal Onderwijs, Beroepsopleiding, Leerlingenvervoer, Internationale Betrekkingen en het Samenleven van de Plaatselijke Gemeenschappen, E. TOMAS Het Collegelid belast met Cultuur, Jeugd, Sport en Gezondheid, D. GOSUIN Het Collegelid belast met de Vorming van Zelfstandigen en het Gehandicaptenbeleid, E. ANDRE, Het Collegelid belast met Sociale Actie, Gezin en Begroting, A. HUTCHINSON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^