Decreet van 25 april 2019
gepubliceerd op 19 september 2019

Decreet betreffende het digitaal bestuur van het schoolsysteem en de overdracht van digitale gegevens in het leerplichtonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014545
pub.
19/09/2019
prom.
25/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014545

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 APRIL 2019. - Decreet betreffende het digitaal bestuur van het schoolsysteem en de overdracht van digitale gegevens in het leerplichtonderwijs


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft het volgende aangenomen en Wij, de Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.§ 1. Dit decreet is van toepassing op het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het gewoon en gespecialiseerd onderwijs, met volledig leerplan of alternerend leren, die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd.

Het is eveneens van toepassing op de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra en internaten. § 2. Voor de toepassing van dit decreet, dient te worden verstaan onder: 1° Algemene dienst: de Algemene Dienst voor Digitaal Onderwijs, opgericht overeenkomstig artikel 3, § 1.; 2° CINE : de Inter-netwerkcomponent commissie voor educatieve digitalisering, opgericht overeenkomstig artikel 3, § 3 ;3° AVG: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG;4° Persoonsgegevens: de in artikel 4, 1, van de AVG gedefinieerde gegevens.; 5° Geanonimiseerde gegevens: gegevens die geen persoonsgegevens meer zijn, voor zover de betrokkene niet of niet meer identificeerbaar is en dit onomkeerbaar is;6° Statistische gegevens: een reeks geanonimiseerde gegevens die zodanig zijn uitgesplitst dat ze niet opnieuw kunnen worden geïdentificeerd ;7° Verwerking: de in artikel 4, 2) van de AVG bedoelde acties en reeksen acties;8° Digitaal systeem voor de uitwisseling van gegevens: een geheel van digitale diensten die de overdracht van geanonimiseerde of persoonlijke gegevens via elektronische communicatie in digitale ruimtes mogelijk maken;9° Digitale ruimte: een webservice die gecentraliseerde en veilige toegang biedt tot een reeks digitale diensten en administratieve toepassingen;10° Gebruikers: Inrichtende machten, directeuren, federaties van inrichtende machten en leden van het onderwijspersoneel;11° Schoolactoren: personeelsleden en leden van de directie van een school of een psycho-medisch-sociaal centrum (CPMS), inrichtende machten en federaties van inrichtende machten;12° Inrichtende macht: de publiekrechtelijke rechtspersoon of de privaatrechtelijke rechtspersoon die de verantwoordelijkheid voor de organisatie van een school op zich neemt;13° Federaties van inrichtende machten: de organen die de organisatie van de bevoegdheden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra die door de Regering zijn erkend overeenkomstig artikel 5bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, vertegenwoordigen en coördineren.14° Het ETNIC : Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française. (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap), opgericht bij decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten betreffende het Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC); 15° Besturing van het onderwijsstelsel: de besturing zoals bedoeld in het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten4 betreffende de besturing van het onderwijsstelsel van de Franse Gemeenschap;16° Besturing van de scholen: het besturingssysteem zoals bedoeld in de artikelen 67 en volgende van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten tot vaststelling van de prioritaire opdrachten van het basis- en secundair onderwijs en de organisatie van de structuren die nodig zijn om deze taken te vervullen;17° Besturingsplan/doelstellingenovereenkomst: het besturingsplan of de doelstellingenovereenkomst bedoeld in de artikelen 67 en volgende van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten tot vaststelling van de prioritaire opdrachten van het basis- en secundair onderwijs en de organisatie van de structuren die nodig zijn om deze te verwezenlijken;18° Aanpassingsmechanisme/samenwerkingsprotocol: het aanpassingsmechanisme of samenwerkingsprotocol bedoeld in artikel 68 van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten tot vaststelling van de prioritaire opdrachten van het basis- en secundair onderwijs en de organisatie van de structuren die nodig zijn om deze te verwezenlijken. § 3. Voor een goede leesbaarheid van dit decreet is het gebruik van mannelijke namen voor de verschillende bekwaamheidsbewijzen en ambten gemeenslachtig, niettegenstaande de bepalingen van het decreet van 21 juni 1993 betreffende de vervrouwelijking van de namen van beroep. HOOFDSTUK II. - Digitaal bestuur van het schoolsysteem

Art. 2.De Regering ontwikkelt een digitale strategie voor het onderwijs, gericht op de digitale transitie ten behoeve van alle actoren in het schoolsysteem.

Art. 3.§ 1. Binnen het Algemene Bestuur Onderwijs wordt hierbij een Algemene Dienst voor Digitaal Onderwijs opgericht.

De Regering stelt het kader van deze Algemene Dienst vast, alsmede de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de medewerkers die er deel van uitmaken. § 2. De Algemene Dienst is belast met de coördinatie van de uitvoering van de door de Regering vastgestelde digitale strategie voor het onderwijs, ook met belanghebbenden buiten de diensten van de administratie. § 3. In het kader van zijn opdrachten coördineert de Algemene Dienst een Inter-netwerkcomponent commissie voor educatieve digitalisering, afgekort CINE. § 4. De samenstelling van de CINE wordt bepaald door de Regering en omvat ten minste: 1° De Administrateur-generaal van het Algemeen Bestuur Onderwijs of zijn afgevaardigde, die de voorzitter is;2° een vertegenwoordiger van de minister die bevoegd is voor onderwijs;3° drie vertegenwoordigers van de Regeringsdiensten, van wie er twee afkomstig zijn van de in paragraaf 1 bedoelde Algemene dienst;4° twee vertegenwoordigers van de inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs;5° twee vertegenwoordigers van de inrichtende machten van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs;6° een vertegenwoordiger van de inrichtende machten van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs;7° twee vertegenwoordigers van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap; De mandaten van de leden van CINE duren vier jaar. Ze zijn hernieuwbaar.

Een van de leden van de Algemene Dienst zoals bedoeld in alinea 1, 3° neemt het secretariaat van CINE waar.

CINE stelt haar huishoudelijk reglement op, dat door de Regering wordt goedgekeurd. Dit reglement kan voorzien in plaatsvervangers voor de leden van CINE en in de mogelijkheid van een delegatie bedoeld in alinea 1, 4° tot en met 7°, die zich kan laten vergezellen door een deskundige, die niet stemgerechtigd is. § 5. Afhankelijk van de behandelde thema's en hun deskundigheid, kunnen volgende personen deelnemen aan de werkzaamheden van CINE: 1° Een of meer erkende deskundigen op het gebied van techno-pedagogiek en opleiding in digitale cultuur;2° Vertegenwoordigers van regionale ICT-administraties/agentschappen voor werkzaamheden op het gebied van digitale infrastructuur en apparatuur;3° Vertegenwoordigers van het ETNIC voor alle vragen met betrekking tot de IT-organisatie waarvoor het ETNIC verantwoordelijk is in de zin van artikel 3, § 1 van het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten betreffende de Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;4° Vertegenwoordigers van IT-ontwikkelaars van lokale toepassingen voor werkzaamheden in verband met interoperabiliteit als bedoeld in artikel 7 ;5° Vertegenwoordigers van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, opgericht bij het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten3 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan;6° Vertegenwoordigers van het Hoger onderwijs;7° Vertegenwoordigers van Onderwijs voor sociale promotie;8° Vertegenwoordigers van representatieve vakbondsorganisaties. § 6. CINE moet een digitaal plan voor scholen indienen bij de Regering. Het digitale plan voor scholen is goedgekeurd door de Regering en de uitvoering ervan wordt geëvalueerd door de Regeringsdiensten volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten.

Het digitale plan voor scholen maakt deel uit van de in artikel 2 bedoelde digitale strategie voor het onderwijs. Het richt zich op de dimensies van de digitale strategie voor het onderwijs, namelijk die welke betrekking hebben op scholen of met: 1° digitale opleiding en ondersteuning voor scholen ;2° digitale uitrusting voor scholen;3° het delen, bekendmaken en verspreiden van onderwijsmateriaal. Het digitale plan voor scholen is een meerjarenplan. Het is vastgesteld voor zes jaar.

CINE houdt toezicht op de uitvoering van het digitale plan voor scholen. Zij stuurt de Regering een jaarlijks opvolgingsverslag over het plan. HOOFDSTUK III. - Digitale ruimtes

Art. 4.§ 1. Om de besturing en het beheer van het schoolsysteem te verzekeren, het kader voor de besturing van de scholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap in te voeren en de prioritaire opdrachten van het onderwijs te verzekeren, stellen de Regeringsdiensten een informatieverwerkingssysteem ter beschikking van de gebruikers door middel van: 1° een digitale ruimte voor directeuren en inrichtende machten of hun afgevaardigden, hierna "een digitale ruimte voor scholen" genoemd;2° een digitale ruimte voor federaties van inrichtende machten en de inrichtende macht voor onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, hierna "een digitale ruimte voor federaties van inrichtende machten" genoemd;3° een digitale ruimte voor onderwijzend personeel, hierna "een digitale ruimte voor personeelsleden" genoemd. Deze digitale ruimtes zijn toegankelijk via beveiligd en gepersonaliseerd toegangsbeheer. De ruimte bestemd voor scholen, bedoeld in het eerste lid, 1°, kan, overeenkomstig artikel 7, toegankelijk zijn via een digitaal systeem voor de uitwisseling van gegevens.

Onverminderd andere besluiten of verordeningen wijzen de inrichtende machten of de federaties van inrichtende machten de onder hun gezag staande natuurlijke personen aan die naar behoren gemachtigd zijn om namens hen toegang te krijgen tot de digitale ruimte, bedoeld in alinea's 1, 1° of 2°, en aan wie een identificatiemiddel wordt verstrekt. Elke wijziging van deze vergunningen wordt zo spoedig mogelijk aan de Regeringsdiensten meegedeeld.

Als onderaannemer in de zin van artikel 28 van de AVG is het ETNIC verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie, het onderhoud en de uitbouw op optimale en veilige wijze van een systeem voor de digitale gegevensuitwisseling waarbinnen de digitale ruimtes zich bevinden en dat ontworpen is om de verzamelde en/of aan alle gebruikers doorgegeven gegevens te verwerken, met inachtneming van de geldende regelgeving en goede praktijken op het gebied van administratieve vereenvoudiging. Het systeem voor de uitwisseling van digitale gegevens wordt geïmplementeerd in overeenstemming met de normen van de technologische architectuur van het ETNIC, overeenkomstig artikel 3, lid 1, van het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten betreffende Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC). § 2. De digitale ruimtes zoals bedoeld in paragraaf 1 hebben als algemene doelstellingen: 1° gegevens verzamelen, verwerken en toegankelijk maken binnen de ruimtes die bedoeld worden onder paragrafen 3 tot 5;2° administratieve documenten gemakkelijk beschikbaar te stellen aan gebruikers;3° de gebruikers in staat te stellen administratieve procedures uit te voeren en te zorgen voor hun online opvolging;4° een bevoorrecht communicatiekanaal tussen de gebruiker en de Regeringsdiensten tot stand te brengen door officiële documenten ter beschikking te stellen van de gebruikers;5° de verspreiding van informatie en de toegankelijkheid van de administratieve procedures te verbeteren. § 3. De digitale ruimte voor scholen, zoals bedoeld in paragraaf 1, alinea 1, 1°, moet zorgen voor: 1° toegang tot digitale diensten en administratieve toepassingen die door de Regeringsdiensten ter beschikking worden gesteld;2° toegang tot het besturingsplan/doelstellingenovereenkomst en, indien nodig, tot het aanpassingssysteem/het samenwerkingsprotocol van de school. § 4. De digitale ruimte die bestemd is voor de in paragraaf 1, alinea 1, punt 1, onder 2°, bedoelde federaties van inrichtende machten, zorgt elk voor wat haar betreft, voor: 1° toegang tot de gegevens zoals bedoeld in hoofdstuk VIII ;2° toegang tot de statistische gegevens die door de Regering aan de scholen worden verstrekt om hun besturingsplan/doelstellingenovereenkomst en, indien van toepassing, hun aanpassingsmechanisme/het samenwerkingsprotocol vast te stellen;3° toegang tot de doelstellingenovereenkomsten en, in voorkomend geval, tot het samenwerkingsprotocol van de scholen die worden georganiseerd door een inrichtende macht die bij haar is aangesloten of waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten, of die afhankelijk zijn van de inrichtende macht voor onderwijs die door de Franse Gemeenschap wordt georganiseerd. De Regeringsdiensten stellen de informatie, zoals bedoeld in alinea 1 ter beschikking van de federaties van inrichtende machten waarmee ze een overeenkomst hebben gesloten of waarmee ze verbonden zijn van de scholen van het kleuteronderwijs, het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het gewoon onderwijs en het gespecialiseerd onderwijs, het onderwijs met volledig leerplan of het alternerend onderwijs, mits deze informatie in het bezit is van de Regeringsdiensten en aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 1° De inrichtende macht heeft een schriftelijke overeenkomst verstrekt waarin ze vermeldt met welke federatie van inrichtende machten ze is verbonden of waarmee ze een overeenkomst heeft gesloten en welke informatie haar kan worden meegedeeld;2° De inrichtende macht neemt deel aan het geïntegreerd technologisch platform dat door het ETNIC werd ontwikkeld. § 5. De digitale ruimte bestemd voor personeelsleden zoals bedoeld in paragraaf 1, alinea 1, 3°, geeft ieder personeelslid de mogelijkheid om: 1° de door de Regeringsdiensten ter beschikking gestelde administratieve informatie die op hem betrekking heeft, te raadplegen en, indien nodig, de correctie of bijwerking ervan te vragen;2° toegang te krijgen tot de digitale diensten en administratieve toepassingen die door de Regeringsdiensten ter beschikking worden gesteld in overeenstemming met de behoeften die verband houden met hun functie en de uitoefening van hun taak.

Art. 5.Er wordt een platform van onderwijsmateriaal voor alle schoolactoren opgericht volgens de door de Regering vastgestelde procedures, met respect voor de autonomie en de vrijheid van de onderwijsmethoden.

Het platform voor onderwijsmateriaal heeft tot doel de verspreiding, het delen, de creatie en het vrije gebruik van kwalitatief hoogstaand onderwijsmateriaal te bevorderen, met respect voor de intellectuele eigendomsrechten. Het platform biedt een verbinding met de digitale ruimtes en instrumenten die zijn ontwikkeld door de federaties van inrichtende machten en de inrichtende macht van het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap georganiseerd is.

Het operationele beheer en de administratie van het platform voor onderwijsmateriaal wordt uitgevoerd door de Algemene Dienst voor Digitaal Onderwijs, die jaarlijks een opvolgingsverslag indient bij de Regering, waarvan een kopie naar CINE wordt gestuurd.

Art. 6.§ 1. De Regering stelt bij besluit de lijst vast van de persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens op, die worden verwerkt op grond van een wettelijke of decretale of reglementaire bepaling en die nodig zijn voor de doelstellingen van de digitale ruimtes bedoeld in artikel 4.

De Regering identificeert de persoonlijke databanken gecreëerd overeenkomstig de decreten of reglementaire bepalingen binnen haar diensten en/of binnen het ETNIC in haar hoedanigheid van onderaannemer, die nodig zijn voor de exploitatie van digitale ruimtes, en specificeert voor welke digitale ruimtes ze nodig zijn. § 2. De Regering is, in de zin van artikel 4, 7, van de AVG, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via de in artikel 4 bedoelde digitale ruimtes worden verwerkt. De inrichtende machten en federaties van inrichtende machten hebben de status van onderaannemer in de zin van artikel 4, 8, van de AVG wanneer zij toegang hebben tot de in artikel 4, § 1, 1° en 2°, bedoelde digitale ruimtes.

De inrichtende machten en federaties van inrichtende machten zijn verantwoordelijk voor de verwerking, in de zin van artikel 4, 7, van de AVG, van alle persoonsgegevens die zij buiten de hun ter beschikking gestelde digitale ruimtes verwerken of die zij voor hun eigen doeleinden verwerken. § 3. De Regering stelt bepalingen vast om de relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de onderaannemers te bepalen. Hierin worden de beschrijving van de in onderaanneming gegeven verwerkingen beschreven, met name 1° de lijst van persoonsgegevens die nodig zijn en waarvoor de onderaannemer ze verwerkt;2° de aard van de operaties die op de gegevens kunnen worden uitgevoerd;3° doelstelling(en) van de verwerking(en).; 4° de categorieën van personen die betrokken zijn;5° de duur van de verwerking. De Regering stelt ook de verplichtingen van de verwerkers vast, met inbegrip van de verplichting om: 1° het in artikel 7, § 2, bedoelde veiligheidsbeleid na te leven;2° de gegevens volgens de gedocumenteerde instructies van de verwerkingsverantwoordelijke verwerken;3° met betrekking tot haar instrumenten, producten, toepassingen of diensten rekening te houden met de beginselen van gegevensbescherming vanaf de ontwerpfase en de standaard gegevensbeschermingsbeginselen. De in paragraaf 1 bedoelde persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor statistische verwerking, mits zij op passende wijze naar behoren geanonimiseerd zijn. Deze geanonimiseerde gegevens mogen slechts overeenkomstig de voorschriften van artikel 15 aan derden worden verstrekt.

Art. 7.§ 1. Met het oog op de interoperabiliteit tussen de digitale ruimtes bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, en de toepassingen van de inrichtende machten, organiseert het Algemeen Bestuur van het Onderwijs een overleg met het ETNIC, de federaties van inrichtende machten en de inrichtende macht van de onderwijsinstelling, georganiseerd door de Franse Gemeenschap op verzoek van een van de partijen.

Het in de eerste alinea bedoelde overleg heeft een duur van ten hoogste twee maanden, te rekenen vanaf de eerste vergadering.

Aan het einde van dat overleg wordt een analyse gemaakt door het Algemeen Bestuur van het Onderwijs, inzonderheid met betrekking tot de doeltreffendheid en de kwaliteit van de interacties tussen de Regeringsdiensten en de gebruikers, en de kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van de beoogde interoperabiliteitsmodus.

Indien de partijen dit overeenkomen, wordt interoperabiliteit bereikt op basis van de modaliteiten die tijdens de in lid 3 bedoelde analyse zijn vastgesteld.

In geval van onenigheid tussen de partijen stuurt het algemeen bestuur van onderwijs de in alinea 3 bedoelde analyse door naar de Regering, die binnen twee maanden een beslissing neemt over de implementatie en modaliteiten van interoperabiliteit. § 2. In het kader van de interoperabiliteit moet de uitwisseling van geanonimiseerde of persoonlijke informatie en gegevens in overeenstemming zijn met het in artikel 8 bedoelde beveiligingsbeleid. HOOFDSTUK IV. - Veiligheid van de gegevensuitwisseling

Art. 8.§ 1. De Regering is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beveiligingsbeleid van het in artikel 4 bedoelde digitale systeem voor de uitwisseling van gegevens, te weten: 1° het algemene veiligheidsbeleid, dat met name tot doel heeft het toepassingsgebied, de beveiligingsdoelstellingen en het bestuurskader en de modaliteiten voor de besturing van de informatiebeveiliging vast te leggen;2° Specifiek beleid met betrekking tot de verschillende thema's die verband houden met de beveiliging van het in artikel 4 bedoelde informatie-uitwisselingssysteem. § 2. De Regering vertrouwt het ETNIC en de Regeringsdiensten de opstelling en handhaving van dit algemeen veiligheidsbeleid en specifiek beleid toe. Om ervoor te zorgen dat de belanghebbenden de capaciteit hebben om hun eisen uit te voeren, worden de federaties van inrichtende machten geraadpleegd over specifieke beleidslijnen alvorens deze ten uitvoer te leggen. § 3. Ingeval van overlappende bevoegdheden op het gebied van het veiligheidsbeleid voor belanghebbenden op de relevante toepassingsgebieden, neemt de Regering, na het uitbrengen van het advies van het ETNIC, de verantwoordelijkheid op zich voor het oplossen van mogelijke conflicten met alle passende middelen.

Art. 9.§ 1. De Regering vertrouwt de periodieke risicobeoordeling van het in artikel 4 bedoelde systeem voor de uitwisseling van informatie toe aan de Regeringsdiensten. § 2. In overleg met het ETNIC zullen door de Regeringsdiensten actieplannen worden opgesteld om de vastgestelde risico's te beperken. § 3. De uitvoering van de technische veiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit de actieplannen wordt toevertrouwd aan het ETNIC als onderaannemer. § 4. Regeringsdiensten beoordelen de noodzaak van impactanalyses voor de bescherming van persoonsgegevens. Regeringsdiensten voeren deze analyse uit, indien nodig met de steun van het ETNIC als onderaannemer. § 5. De opvolging en evaluatie van de acties die tijdens de risico- en impactanalyses werden geïdentificeerd, wordt toevertrouwd aan de Regeringsdiensten. § 6. De Regering zal inzonderheid zorgen voor de opleiding van haar medewerkers en voor het informeren van de gebruikers over hun rechten en plichten inzake de bescherming van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale ruimtes en de gegevens die deze bevatten. § 7. Om de naleving van de verplichtingen van de artikelen 7 en 8 te garanderen, kan de Regering veiligheidsaudits laten uitvoeren en kan zij, indien nodig, de inrichtende macht verzoeken de nodige maatregelen te treffen. HOOFDSTUK V. - Overdracht van digitale gegevens door scholen en PMS-centra naar Regeringsdiensten

Art. 10.§ 1. De geanonimiseerde gegevens of categorieën van gegevens of persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen worden door de scholen die georganiseerd of gesubsidieerd zijn aan de Regeringsdiensten verstrekt via de digitale ruimte bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, op voorwaarde dat een digitale tool/toepassing beschikbaar is. § 2. De Regering stelt bij besluit de lijst van de in paragraaf 1 bedoelde gegevens of categorieën van gegevens vast die door de scholen aan de Regeringsdiensten moeten worden toegezonden met het oog op de besturing van het onderwijssysteem en besturing van de scholen. § 3. Naast de identiteit worden de gegevens over de leerlingen uitgesplitst naar geslacht, nationaliteit, gemeente waar ze wonen en leeftijd, waarbij in voorkomend geval een onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe leerlingen. § 4. De in paragraaf 1 bedoelde gegevens worden aan de Regeringsdiensten meegedeeld overeenkomstig de door de Regering vastgestelde modaliteiten en termijnen. § 5. De verzamelde gegevens worden verwerkt door de Regeringsdiensten, die ze samenvoegen en valideren in de vorm van statistische gegevens met het oog op de besturing het gehele onderwijssysteem en de besturing van de scholen. HOOFDSTUK VI. - Overdracht van digitale gegevens door Regeringsdiensten aan scholen

Art. 11.§ 1. De geanonimiseerde gegevens of categorieën van gegevens of persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen worden door de Regeringsdiensten verstrekt aan scholen die georganiseerd of gesubsidieerd worden via de digitale ruimte bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, voor zover een digitale dienst beschikbaar is.

De Regering stelt bij besluit de lijst van de in paragraaf 1 bedoelde gegevens of categorieën gegevens vast die door de Regeringsdiensten aan de scholen moeten worden verstrekt. § 2. De Regeringsdiensten verwerken de gegevens die nodig zijn voor de besturing van scholen in de vorm van statistische gegevens en sturen deze door naar elke school en haar inrichtende macht.

De lijst van gegevens wordt opgesteld door de Regering en bevat, ten behoeve van de besturing van de scholen: 1° geanonimiseerde gegevens over leerlingen, hun kenmerken en schoolloopbaan;2° geanonimiseerde gegevens die verband houden met het personeel;3° alle andere nuttige informatie. De statistische gegevens worden geïntegreerd in de digitale dienst met betrekking tot het besturingsplan/doelstellingenovereenkomst toegankelijk via de digitale ruimte bedoeld in artikel 4, § 1, 1°. § 3. De statistische gegevens worden doorgegeven aan de school, uitsluitend ter attentie van de inrichtende macht en de directeur, die ze kunnen doorgeven aan het pedagogisch team van de school.

Deze informatie is onderworpen aan het principe van vertrouwelijkheid en mag in geen geval worden gebruikt voor promotionele doeleinden. HOOFDSTUK VII. - Overdracht van digitale gegevens door de federaties van inrichtende machten aan de Regeringsdiensten

Art. 12.§ 1. De Regering stelt in de overeenkomst bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten6 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs de lijst vast van de gegevens die nodig zijn voor de besturing van het systeem en de scholen die de federaties van de inrichtende machten op grond van een wettelijke, decretale of reglementaire bepaling aan de Regeringsdiensten dienen te verstrekken. § 2. Alle gegevens worden aan de Regeringsdiensten meegedeeld in de voorgeschreven vorm en binnen de termijnen die zijn vastgesteld in de overeenkomst bedoeld in artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten6 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs. § 3. De door de Regeringsdiensten verzamelde gegevens worden verwerkt door de betrokken diensten, die ze eventueel verzamelen en valideren in de vorm van statistische gegevens met het oog op de besturing het onderwijssysteem en de besturing van scholen. HOOFDSTUK VIII. - Overdracht van digitale gegevens door de Regeringsdiensten aan de federaties van inrichtende machten van gesubsidieerd onderwijs en aan de inrichtende macht van het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap wordt georganiseerd

Art. 13.§ 1. Overeenkomstig artikel 4, § 4, tweede alinea, stellen de Regeringsdiensten via de digitale ruimte bedoeld in artikel 4, § 1, 2°, de in dit artikel opgesomde gegevens, voor zover zij in digitaal formaat bestaan, ter beschikking van de federaties van inrichtende machten en van de inrichtende macht van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijsinstelling. § 2. De meegedeelde gegevens zijn bedoeld om elke federatie van inrichtende machten en de inrichtende macht van het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is georganiseerd, in staat te stellen te beschikken over de informatie die nodig is om hun scholen te besturen en te begeleiden, en worden uitsluitend gebruikt voor de opvolging en de analyse van de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt op de scholen van de inrichtende machten die zijn aangesloten bij of vallen onder de overeenkomsten die zijn gesloten met de federatie van inrichtende machten of met de inrichtende macht van het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is georganiseerd. Het is verboden om deze gegevens aan derden door te geven, behalve in de door de Regering bepaalde gevallen. § 3. Deze gegevens omvatten de volgende informatie over scholen: 1° de identificatie van de inrichtende machten, vestigingsplaatss, internaten en psycho-medisch-sociale centra, alsmede hun jurisdictie en de bevoegde structuren van de scholen;2° de rangschikking, vastgesteld overeenkomstig het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving sluiten tot organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de scholen van de Franse Gemeenschap, om ervoor te zorgen dat elke leerling gelijke kansen krijgt voor sociale emancipatie in een kwalitatief hoogstaande onderwijsomgeving ;3° de lijst van de psycho-medisch-sociale centra die in aanmerking komen voor gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie in de zin van het Decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de psycho-medisch-sociale centra sluiten dat de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de PMS-centra organiseert, alsook de gegevens bedoeld in artikel 4, eerste alinea, van datzelfde decreet ;4° de lijst van de psycho-medisch-sociale centra die een extra halve vergoeding hebben in de zin van artikel 2, lid 1 bis, van de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra;5° de lijst van de sociaal-economische indexen per vestigingsplaats in de zin van het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten0 betreffende de differentiatie van de financiering van de instellingen voor basis- en secundair onderwijs ;6° de lijst van de minder begunstigde instellingen voor basis of lager onderwijs in de zin van artikel 79/1, 4°, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;7° de lijst van de volzette scholen in de zin van artikel 79/12 van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;8° de lijst van scholen waarvoor de Inter-netwerkcomponent inschrijvingscommissie een gerechtelijk bevel heeft uitgevaardigd zoals bedoeld in artikel 79/23, 1° van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;9° de lijst van de instellingen die het onderdompelingsonderwijs in de zin van het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, alsook de talen waarin dit leren wordt georganiseerd en het studiejaar waarin het leren begint, en het uurvolume in de doeltaal;10° de lijst van scholen die niet het minimumaantal leerlingen bereiken om verder georganiseerd of gesubsidieerd te worden, of die een herstructurering ondergaan ;11° de lijst van bijkomende activiteiten georganiseerd door scholen in de zin van artikel 10 van het decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202786 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs sluiten betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs;12° gegevens over de beschikbare plaatsen in het basisonderwijs, verstrekt overeenkomstig artikel 88, § 1a, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, alsook gegevens over de beschikbare plaatsen in het secundair onderwijs.13° kwantitatieve en kwalitatieve gegevens per gemeente om de lijst van gebieden of delen van gebieden met demografische spanningen in het basis- en secundair onderwijs vast te stellen. § 4. Deze gegevens omvatten de volgende informatie over leerlingen: 1° het aantal leerlingen dat op elke teldatum en per vestigingsplaats in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de subsidies en voor de vaststelling van de kaderregeling, alsmede hun boekhoudkundige coëfficiënt;2° het aantal leerlingen dat wordt beschouwd als nieuwkomers in de zin van artikel 2 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de instelling van een systeem voor de opvang en opleiding van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs;3° het aantal leerlingen in integratie in de zin van hoofdstuk X van het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten1 tot organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, uitgesplitst naargelang het gaat om permanente of tijdelijke integratie en volledige of gedeeltelijke integratie;4° het aantal leerlingen dat tijdens het schooljaar door de school van het basis- en secundair onderwijs werd uitgesloten;5° het aantal leerlingen dat niet als regelmatig kan worden beschouwd in de zin van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs;6° het aantal leerlingen dat in een aanvullend jaar voor hun schooljaar in stand wordt gehouden;7° het aantal leerlingen dat taalbadonderwijs beoefent en de gekozen taal;8° het aantal brevetten en studie- of onderwijsattesten dat per school wordt verleend;9° het totale aantal leerlingen dat de scholen van elk psycho-medisch-sociaal centrum bezoekt en, onder deze leerlingen, het aantal leerlingen dat gespecialiseerd onderwijs volgt, het aantal leerlingen dat alternerend secundair onderwijs volgt, het aantal leerlingen in integratie, zij het geheel, gedeeltelijk of deeltijds;10° De resultaten die elke leerling in de externe certificeringsbeoordelingen heeft behaald, opgesplitst per klas en vestigingsplaats;11° het aantal leerlingen per geslacht en studiejaar dat één extra jaar per school in het basisonderwijs volgt;12° het aantal getuigschriften en diploma's dat aan het einde van het schooljaar per school in het secundair onderwijs wordt afgegeven. § 5. Deze gegevens omvatten de volgende informatie over personeelsleden: 1° De lijst van dienstverrichtingen van het gesubsidieerde personeel met vermelding van het statuut, de functies, titels, bevoegdheden en elementen in verband met verlof, afwezigheid en beschikbaarheid, alsmede het statuut van het niet-onderwijzend personeel;2° de verdeling, naar school en functie, van de banen van gesubsidieerde arbeidscontractanten en van de begunstigden van de steun ter bevordering van de werkgelegenheid en het doorstromingsprogramma;3° de verdeling van psychomotorische banen per vestigingsplaats. § 6. Deze informatie omvat de volgende gegevens over de toegekende middelen: 1° De bepaling en het gebruik van de omvang van de tewerkstelling in het gewone kleuteronderwijs en van de lestijdenpaketten per instelling in het gewone basisonderwijs;2° de vaststelling en het gebruik van de lestijden- leerkracht per school in het gewone secundair onderwijs;3° de bepaling en het gebruik van lestijdenpaketten per school in het gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs;4° de bepaling en het gebruik van banen die zijn toegewezen aan psycho-medisch-sociale centra ;5° de bepaling en het gebruik van banen die zijn toegewezen aan internaten ;6° werkings- en uitrustingssubsidies van scholen, internaten en psycho-medisch-sociale centra, met inbegrip van subsidies die in het kader van de gedifferentieerde omkadering worden toegekend ;7° de lijst van de begunstigden en de bedragen die worden toegekend in het kader van het systeem van artikel 6 van het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten0 betreffende de differentiëring van de financiering van de instellingen voor basis- en secundair onderwijs ;8° de forfaitaire bedragen van de subsidies per leerling en per categorie van subsidies;9° de bedragen van de middelen die zijn toegewezen aan de specifieke steun voor de directies die per school zijn toegekend overeenkomstig artikel 110 van het decreet van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007201245 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs sluiten tot vaststelling van het statuut van directeurs;10° de bedragen van de terugbetalingen aan elke school en elk psycho-medisch-sociaal centrum overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten2 betreffende de tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer en/of het gebruik van de fiets door het personeel;11° de bedragen van de financiële steun die per school worden betaald overeenkomstig het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202248 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de verspreiding van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen binnen de inrichtingen voor verplicht onderwijs sluiten betreffende de goedkeuring en de verspreiding van leerboeken en andere leermiddelen in de instellingen voor leerplichtonderwijs ;12° de herzieningen van de omkadering voor het kleuteronderwijs die werden doorgevoerd in toepassing van de artikelen 43 tot 44ter van het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten5 betreffende de organisatie van het gewone kleuter- en lager onderwijs en de wijziging van het onderwijsreglement. § 7. Onverminderd artikel 4, § 4, worden de aanvullende statistische gegevens die nodig zijn om het besturing van hun scholen te ondersteunen en te begeleiden, inzonderheid deze met betrekking tot de besturingsplannen/doelstellingenovereenkomsten, die ter beschikking worden gesteld van de federaties van inrichtende machten, in voorkomend geval vastgesteld door de Regering. § 8. De in paragraaf 4 bedoelde statistische gegevens over leerlingen worden, in voorkomend geval afzonderlijk, uitgesplitst naar geboortejaar, geslacht en nationaliteit of categorie van nationaliteiten, alsmede naar onderwijsniveau, leerjaar en, in voorkomend geval, graad, vorm, afdeling, optie en keuze van vreemde talen.

Voor het gespecialiseerd onderwijs worden de gegevens uitgesplitst naar geboortejaar, geslacht en nationaliteit, alsmede naar type, onderwijsniveau, rijpheidsniveau en, indien van toepassing, vorm. § 9. De statistische gegevens over de in lid 5 bedoelde personeelsleden worden, in voorkomend geval afzonderlijk, uitgesplitst naar geboortejaar, geslacht en nationaliteit of nationaliteitscategorie. Voor zover van toepassing zijn ze ook opgenomen, voor het gewone onderwijs, per opleidingsniveau, studiejaar en graad, alsmede per niveau, vorm, sectie en optie. Voor het gespecialiseerd onderwijs, indien van toepassing, zijn ze naar type, opleidingsniveau, maturiteit en vorm. § 10. De gegevens van de scholen die onderworpen zijn aan een validatieprocedure worden ter beschikking gesteld van de federatie van inrichtende machten waarbij de inrichtende machten bedoeld in het eerste lid zijn aangesloten of waarmee zij een overeenkomst hebben gesloten, via het digitale domein bedoeld in artikel 4, § 1, 2°, binnen twee maanden na hun validatie. § 11. Voor elk van de gegevens die niet onderworpen zijn aan een validatieprocedure, worden de gegevens ter beschikking gesteld van de federatie van inrichtende machten via de digitale ruimte bedoeld in artikel 4, § 1, 2°, binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens door de Regeringsdiensten. § 12. De in paragraaf 5 bedoelde gegevens zijn die welke op 1 november, 1 februari en 30 juni van elk jaar zijn vastgesteld. Zij worden binnen twee maanden na ontvangst ter beschikking van de ontvangers gesteld. § 13. De in het paragraaf 4, 10°, 11° en 12° bedoelde gegevens worden elk jaar binnen twee maanden na de indiening ervan aan de besturingscommissie ter beschikking gesteld. § 14. De gegevens bedoeld in het paragraaf zes, 11°, worden ter beschikking gesteld op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de jaarindexcijfers bedoeld in de artikelen 11 en 20, §§ 2 en 3, van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202248 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de verspreiding van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen binnen de inrichtingen voor verplicht onderwijs sluiten betreffende de goedkeuring en de verspreiding van leerboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen in de instellingen voor verplicht onderwijs worden vastgesteld. HOOFDSTUK IX. - De overdracht van digitale gegevens door Regeringsdiensten naar bestaande KOVA regio-instanties

Art. 14.Wanneer de mededeling van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, kunnen statistische gegevens, met inbegrip van gegevens per school, bepaald bij Regeringsbesluit, die geanonimiseerd zijn met betrekking tot de identiteit van de leerlingen, worden meegedeeld aan de regio-instanties, zoals bepaald in de hoofdstukken III en IV van het samenwerkingsakkoord in de bijlage bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, op 20 maart 2014 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de ontwikkeling van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt sluiten tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst die op 20 maart 2014 is gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie voor de implementatie van de KOVA regio's (Kwalificerend onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt). HOOFDSTUK X. - De overdracht van geanonimiseerde gegevens over scholen door Regeringsdiensten aan andere personen of instellingen

Art. 15.§ 1. Naar behoren geanonimiseerde gegevens over scholen of een groep scholen die door de Franse Gemeenschap zijn georganiseerd of waarvan de inrichtende machten bij dezelfde federatie van inrichtende machten zijn aangesloten of met dezelfde federatie van inrichtende machten zijn overeengekomen, mogen alleen bij beslissing van de Regering aan derden worden meegedeeld. § 2. In afwijking van paragraaf 1 kunnen de Regeringsdiensten op basis van een met redenen omkleed verzoek per school naar behoren geanonimiseerde gegevens verstrekken voor: 1° de publicatie van informatie over de toestand van het onderwijs in de Franse Gemeenschap;2° de documentatie van de diensten van federale en gefedereerde entiteiten, buitenlandse en internationale overheidsinstellingen die officieel erkend zijn;3° de uitvoering van een internationale verbintenis;4° onderzoek door officieel erkende binnen- en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs. HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen

Art. 16.Het decreet van 27 december 1993 houdende diverse maatregelen op het gebied van cultuur, gezondheid, onderwijs en begroting wordt opgeheven voor het kleuter-, basis- en secundair, gewoon en buitengewoon onderwijs.

Art. 17.De Regering evalueert om de vijf jaar de uitvoering van dit besluit en brengt voor het eerst in het schooljaar 2022-2023 verslag uit aan het parlement.

Art. 18.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 april 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, FLAHAUT _______ Nota Zitting 2018-2019 Stukken van het Parlement. Ontwerp van decreet, nr. 810-1 - Commissieverslag nr. 810-2. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering nr. 810-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 24 april 2019.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^