Decreet van 25 januari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdend omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029016
pub.
19/02/2007
prom.
25/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2007. - Decreet houdend omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet zet de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie om. HOOFDSTUK II. - Definities en toepassingsgebied

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° overheid : a) De Franse Gemeenschap;b) De publiekrechtelijke rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de Franse Gemeenschap ressorteren;c) De personen die, ongeacht hun vorm en aard : - zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in de behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en - rechtspersoonlijkheid hebben; - en waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak worden gefinancierd door de overheden of instellingen vermeld in a) of b), hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen; d) De verenigingen van één of meer overheden bedoeld in a) of c);2° Bestuursdocument : elke voorstelling van akten, feiten of informatie alsook elke verzameling van die akten, feiten of informatie, ongeacht de drager (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname), die in het bezit is van de overheid. Computerprogramma's zijn geen bestuursdocumenten; 3° Persoonsgegevens : elke informatie betreffende een natuurlijke persoon, geïdentificeerd of identificeerbaar in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;4° hergebruik : het gebruik van bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken, voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor de bestuursdocumenten zijn geproduceerd. De uitwisseling van documenten tussen instellingen van de overheidssector met als enig doel de uitoefening van hun openbare taak is geen hergebruik; 5° Licentie : document dat door een overheid wordt uitgereikt en waarin de hergebruiksvoorwaarden worden vastgelegd voor beide partijen, namelijk de overheid die de documenten afgeeft en de begunstigde;6° Beschikken over : in het bezit zijn van of een zekere controle hebben of beheerd worden voor een overheid.

Art. 3.§ 1. Dit decreet is van toepassing op alle volledige en afgewerkte bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken en die ze beslissen ter beschikking van derden te stellen met het oog op het hergebruik ervan. De overheden beschikken over een beoordelingsbevoegdheid op dat gebied. § 2. Dit decreet is niet van toepassing op : 1° bestuursdocumenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet valt onder de openbare taak van de betrokken overheid;2° bestuursdocumenten waarvan de intellectuele-eigendomsrechten bij derden berusten;3° bestuursdocumenten waartoe de toegang is uitgesloten op basis van de geldende toegangsregelingen, onder meer wegens : - de bescherming van de nationale veiligheid, defensie of openbare veiligheid; - statistisch geheim of handelsgeheim; - gebrek aan persoonlijk belang als een persoonlijk belang aangetoond moet worden om toegang te krijgen tot de bestuursdocumenten. 4° bestuursdocumenten in het bezit van openbare omroepen of hun dochterondernemingen en van andere instellingen of hun dochterondernemingen ten behoeve van de vervulling van een publieke omroepstaak;5° bestuursdocumenten in het bezit van door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en van onderzoeksinstituten, met inbegrip van organisaties die zijn opgericht voor de overdracht van onderzoeksresultaten;6° bestuursdocumenten in het bezit van culturele instellingen. De bestuursdocumenten die door een overheid onvoorwaardelijk ter beschikking worden gesteld, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit decreet. HOOFDSTUK III. - Beginselen inzake het hergebruik van bestuursdocumenten

Art. 4.Een bestuursdocument dat persoonsgegevens bevat, mag slechts hergebruikt worden voorzover de overheid de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de identiteit te verbergen van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, meer bepaald door de informatie anoniem te houden, overeenkomstig de definitie opgenomen in artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 5.De bestuursdocumenten die de overheden ter beschikking stellen, kunnen voor commerciële of niet commerciële doeleinden hergebruikt worden overeenkomstig de voorwaarden omschreven in dit decreet.

De documenten die uit het hergebruik voortkomen, vermelden de bronnen en de datum van de laatste bijwerking en nemen de integriteit en de aard van de ter beschikking gestelde bestuursdocumenten in acht.

De overheden kunnen het hergebruik van de bestuursdocumenten aan bijkomende voorwaarden onderwerpen. Deze voorwaarden mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen. HOOFDSTUK IV. - Verzoek om hergebruik en behandeling

Art. 6.§ 1. Het verzoek om hergebruik, dat schriftelijk ingediend moet worden, bevat op zijn minst de nauwkeurige identificatie van het aangevraagde bestuursdocument, een omschrijving van het hergebruik dat ervan gemaakt zal worden, de vorm waarin de gezochte gegevens ter beschikking zouden moeten worden gesteld, alsook de nagestreefde finaliteit.

Onder schriftelijke indiening bedoeld in vorig lid, wordt verstaan : een brief, een telekopie, een e-mail of een Web-formulier. § 2. Als het verkrijgen van het bestuursdocument het gebruik van een licentie vereist, stuurt de overheid waaraan het verzoek om hergebruik gericht wordt een standaardexemplaar naar de aanvrager binnen een termijn die door de Regering wordt vastgelegd. De voorwaarden vervat in de licentie mogen de mogelijkheden tot hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.

De overheid kan de licentie op elk ogenblik en eenzijdig opzeggen, zonder recht te geven op een schadevergoeding, als de aanvrager niet voldoet aan één of verschillende voorwaarden van de licentie.

De overheid kan ook op elk ogenblik en eenzijdig een einde maken aan de terbeschikkingstelling van de bestuursdocumenten, zonder recht te geven op een schadevergoeding, als de aanvrager niet voldoet aan één of verschillende voorwaarden bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid. § 3. De Regering bepaalt de procedure en de termijn voor de behandeling van een verzoek om hergebruik alsook de vorm van de beslissingen. HOOFDSTUK V. - Hergebruiksvoorwaarden

Art. 7.§ 1. Als de bestuursdocumenten beschikbaar zijn en zonder buitensporige kosten in de gevraagde vorm ter beschikking gesteld kunnen worden, worden ze door de overheid verstrekt in die vorm, indien mogelijk langs elektronische weg.

Als de bestuursdocumenten niet beschikbaar zijn in de gevraagde vorm, geeft de overheid de verzoeker in haar beslissing, kennis van de vorm(en) waarin de documenten beschikbaar zijn of ter beschikking gesteld kunnen worden. § 2. De overheden zijn niet verplicht de productie van bestuursdocumenten voort te zetten met het oog op het hergebruik ervan. Als ze weigeren de productie voort te zetten, zijn ze echter verplicht hun beslissingen zo spoedig mogelijk bekend te maken, inzonderheid via een link op het portaal van de Franse Gemeenschap.

Art. 8.Wanneer een vergoeding wordt verlangd, mogen de totale kosten niet hoger zijn dan de kosten voor de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding van documenten, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. HOOFDSTUK VI. - Beroep

Art. 9.§ 1. In het kader van het hergebruik van bestuursdocumenten, is de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten binnen de Franse Gemeenschap, bedoeld in artikel 8 van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur, bevoegd voor de beroepen ingesteld tegen een beslissing tot terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten, in geval van weigering tot uitvoering van een beslissing, of wegens elke andere moeilijkheid tegengekomen bij de uitoefening van de rechten waarin dit decreet voorziet. § 2. De Commissie oefent die bevoegdheid onpartijdig en neutraal uit.

Tijdens de behandeling van de beroepen mag ze geen enkele onderrichting krijgen.

Art. 10.Het beroep wordt schriftelijk ingediend binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf het feit dat aanleiding geeft tot het beroep.

Art. 11.§ 1. Als de Commissie een beroep ontvangt, neemt ze het onmiddellijk op in een register, met melding van de datum van ontvangst.

De persoon die het beroep heeft ingesteld en de betrokken overheid hebben recht op rechtstreekse toegang tot de opgenomen gegevens met betrekking tot het beroep. § 2. De Commissie geeft de betrokken overheid onmiddellijk kennis van het beroep en stuurt tegelijkertijd een bericht van ontvangst naar de persoon die het beroep heeft ingesteld.

Art. 12.§ 1. De Commissie spreekt zich zo spoedig mogelijk uit over het beroep en deelt haar beslissing binnen uiterlijk dertig dagen schriftelijk mee aan de persoon die het beroep heeft ingesteld en aan de betrokken overheid. § 2. De beslissingen van de Commissie zijn openbaar.

Art. 13.De beslissing waarbij het beroep is aangenomen, wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen de vijftien dagen, door de betrokken overheid uitgevoerd.

Art. 14.Wanneer een beroep aanhangig wordt gemaakt bij de Commissie, kan die ter plaatse inzage nemen van alle nuttige gegevens of ze zich door de betrokken overheid laten verstrekken.

Ze kan alle betrokken partijen en deskundigen horen en de personeelsleden van de overheid verzoeken om aanvullende gegevens. HOOFDSTUK VII. - Discriminatieverbod, vrije concurrentie en transparantie

Art. 15.§ 1. Elke voorwaarde voor het hergebruik van bestuursdocumenten mag niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik. § 2. Als de overheid documenten hergebruikt in het kader van haar handelsactiviteiten die buiten haar publieke taak vallen, zijn de tariefvoorwaarden en andere voorwaarden die toepasselijk zijn op de verstrekking van de voor die activiteiten bestemde documenten dezelfde als voor de overige gebruikers.

Art. 16.§ 1. De exclusiviteitsregelingen inzake hergebruik zijn verboden tenzij blijkt dat ze noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst van algemeen belang.

Als een exclusiviteitsrecht verleend wordt in het algemeen belang, dient de overheid die het exclusiviteitsrecht heeft verleend of die er houder van is minstens om de drie jaar na te gaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn. § 2. Elk exclusief recht op hergebruik verleend na de inwerkingtreding van dit decreet wordt bekendgemaakt op initiatief van de overheid die het verleent. § 3. De exclusieve rechten op hergebruik die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van dit decreet, behalve deze die in aanmerking komen voor de uitzondering bedoeld in § 1 van dit artikel, vervallen na afloop van de geldigheidsduur ervan of, in ieder geval, uiterlijk op 31 december 2008.

Art. 17.De documenten die beschikbaar zijn voor hergebruik, de eventuele voorwaarden, waaronder de standaardlicenties, alsook eventuele vergoedingen, worden in een register opgenomen en bekendgemaakt.

Het toezicht op de naleving van die verplichting wordt uitgeoefend door het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap of, in voorkomend geval, door de leidende ambtenaren van de instellingen van openbaar nut. De nadere regels voor de uitoefening van dat toezicht worden door de Regering vastgesteld.

Als een vergoeding vereist wordt, kan de aanvrager, op gewoon verzoek, door de betrokken overheid in kennis worden gesteld van de berekeningsbasis, alsook van de factoren die in aanmerking genomen worden bij de berekening van de vergoeding. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepaling

Art. 18.Dit decreet treedt in werking op een door de Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 januari 2007.

De Minister-President, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Vice-President, Minister van Begroting en Financiën, M. DAERDEN De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, C. EERDEKENS De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van de Raad. - Ontwerp van decreet, nr. 319-1. - Verslag, nr. 319-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van dinsdag 23 januari 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^