Decreet van 25 juni 2015
gepubliceerd op 23 juli 2015

Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029341
pub.
23/07/2015
prom.
25/06/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029341

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 JUNI 2015. - Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het hoger onderwijs (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs

Artikel 1.Artikel 1, I, a) van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs, laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2008 tot versterking van de coherentie van het hoger onderwijs en voor de administratieve vereenvoudiging in het universitair hoger onderwijs en het hoger onderwijs buiten de universiteit, wordt aangevuld met hetgeen volgt : « 7° het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies". HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

Art. 2.In artikel 12, § 2, 21ste lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2010 betreffende de kosteloosheid en de democratisering van het hoger onderwijs, worden de woorden "2013-2014 en 2014-2015" vervangen door de woorden "2013-2104, 2014-2015 en 2015-2016". HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen

Art. 3.In artikel 39, § 4bis, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2010 betreffende de kosteloosheid en de democratisering van het hoger onderwijs, worden de woorden "2013-2014 en 2014-2015" vervangen door de woorden "2013-2104, 2014-2015 en 2015-2016". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977

Art. 4.Artikel 76 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 wordt met de volgende leden aangevuld : "In afwijking van het punt 3° van het eerste lid van dit artikel, wat betreft de hogere kunstscholen, kan elke persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, om met redenen omklede pedagogische doelstellingen, een mandaat van lector toevertrouwd worden in de zin van de artikelen 69 en 75 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), met een maximale opdracht van 120/600ste.

Deze tijdelijke aanwijzing kan niet meer plaatsvinden na het einde van het academiejaar gedurende hetwelk ze de grensleeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

In afwijking van het punt 3° van het eerste lid van dit artikel, wat betreft de hogescholen, kan elke persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, om met redenen omklede pedagogische doelstellingen, een mandaat van gasthoogleraar toevertrouwd worden in de zin van de artikelen 30 en 31 van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen. Deze tijdelijke aanwijzing kan niet meer plaatsvinden na het einde van het academiejaar gedurende hetwelk ze de grensleeftijd van 70 jaar heeft bereikt.". HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 1977 waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen wordt uitgebreid tot sommige categorieën van buitenlandse leerlingen en studenten die in België verblijven en er onderwijs volgen

Art. 5.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 mei 1977 waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen wordt uitgebreid tot sommige categorieën van buitenlandse leerlingen en studenten die in België verblijven en er onderwijs volgen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van een lidstaat van de Europese economische gemeenschap" worden vervangen door de woorden "van een lidstaat van de Europese Unie, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, van de Zwitserse Confederatie";2° de woorden "artikel 12 van de verordening (EEG) nr.1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968, betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap" worden vervangen door de woorden "van de artikelen 7, § 2, en 10 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit wordt het punt 1° ) opgeheven.

Art. 7.In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "de Dienst voor Studietoelagen bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur" vervangen door de woorden "de Directie Studietoelagen en -leningen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap". HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 1977 waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971, betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen, wordt uitgebreid tot de leerlingen en studenten die in het buitenland onderwijs volgen

Art. 8.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 mei 1977 waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971, betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen, wordt uitgebreid tot de leerlingen en studenten die in het buitenland onderwijs volgen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° bij a) worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) de woorden "een lidstaat van de Europese economische gemeenschap" worden vervangen door de woorden "van een lidstaat van de Europese Unie, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, van de Zwitserse Confederatie";2) de woorden "artikel 12 van de verordening (EEG) nr.1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968, betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de artikelen 7, § 2, en 10 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie."; 2° bij b) worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) de woorden "een lidstaat van de Europese economische gemeenschap" worden vervangen door de woorden "van een lidstaat van de Europese Unie, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, van de Zwitserse Confederatie";2) de woorden "artikel 12 van de verordening (EEG) nr.1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968, betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de artikelen 7, § 2, en 10 van de verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie."; 3° c) wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "de Dienst voor Studietoelagen bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur" vervangen door de woorden "de Directie Studietoelagen en -leningen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap". HOOFDSTUK VII. - Wijziging van het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983

Art. 10.In artikel 6, § 3, van het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, worden de woorden "worden vóór 1 januari van het schooljaar of het academiejaar, uitbetaald aan de studenten wanneer de aanvraag vóór 1 augustus werd ingediend, en vóór 1 april van het schooljaar of academiejaar wanneer de aanvraag tussen 1 augustus en 31 oktober werd ingediend." vervangen door de woorden "worden vóór 1 januari van het schooljaar of het academiejaar uitbetaald aan de studenten wanneer de aanvraag vóór 1 augustus werd ingediend, vóór 1 april van het schooljaar of academiejaar wanneer de aanvraag tussen 1 augustus en 31 oktober werd ingediend en in de loop van het schooljaar of academiejaar wanneer de aanvraag vanaf 1 november werd ingediend.". HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen

Art. 11.In het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, worden de artikelen 80 tot 81bis opgeheven. HOOFDSTUK IX. - Wijziging van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs type decreet prom. 16/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006202777 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de samenwerkingsovereenkomsten voor de organisatie van studies tussen universitaire instellingen en houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs sluiten tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs

Art. 12.In artikel 1 van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs type decreet prom. 16/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006202777 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de samenwerkingsovereenkomsten voor de organisatie van studies tussen universitaire instellingen en houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs sluiten tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs, laatst gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 6° wordt vervangen door de woorden "6° als vader, moeder, wettelijke voogd, wettelijke samenwoner in de zin van artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek of echtgenoot(-ote) een persoon hebben die aan een van deze voorwaarden voldoet;" b) er wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : "Onder "werkdag", in de zin van dit decreet, dient verstaan te worden elke dag van de week uitgezonderd op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.".

Art. 13.In artikel 5 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "In afwijking van artikel 47, § 1, van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de aanpassing van de organisatie van het architectuuronderwijs met het oog op integratie in de Europese ruimte voor het hoger onderwijs type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de adoptie type decreet prom. 31/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten van 27 februari 2003 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen en van 9 september sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten" worden vervangen door de woorden "In afwijking van artikel 95, § 1, van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies";b) de woorden "ten vroegste de derde werkdag voor de 2 september voorafgaand aan het betrokken academiejaar" vervangen door de woorden "ten vroegste de vierde werkdag vóór de 25 augustus voorafgaand aan het betrokken academiejaar en ten laatste de voorlaatste werkdag vóór 25 augustus";2° in het tweede lid worden de woorden "vóór 15 juli" vervangen door de woorden "ten laatste op 15 juli";3° in het derde lid worden de woorden "2 september" vervangen door de woorden "de laatste werkdag vóór 25 augustus";4° in het vierde lid worden de woorden "de laatste werkdag voorafgaand aan 2 september" vervangen door de woorden "de voorlaatste werkdag voorafgaand aan 25 augustus";5° in het vijfde lid worden de woorden "2 september" vervangen door de woorden "de laatste werkdag vóór 25 augustus";6° in het zesde lid worden de woorden "wordt artikel 47, § 2, tweede lid en derde lid, van toepassing" vervangen door de woorden "worden de artikelen 96 en 97 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies van toepassing".

Art. 14.In artikel 9 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen" worden vervangen door de woorden "In afwijking van artikel 95, § 1, van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies";b) de woorden "ten vroegste de derde werkdag voor de 2 september voorafgaand aan het betrokken academiejaar" vervangen door de woorden "ten vroegste de vierde werkdag vóór de 25 augustus voorafgaand aan het betrokken academiejaar en ten laatste de voorlaatste werkdag op 25 augustus";2° in het tweede lid worden de woorden "vóór 15 juli" vervangen door de woorden "ten laatste op 15 juli";3° in het derde lid worden de woorden "2 september" vervangen door de woorden "de laatste werkdag vóór 25 augustus";4° in het vierde lid worden de woorden "de laatste werkdag voorafgaand aan 2 september" vervangen door de woorden "de voorlaatste werkdag voorafgaand aan 25 augustus";5° in het vijfde lid worden de woorden "2 september" vervangen door de woorden "de laatste werkdag vóór 25 augustus";6° in het zesde lid worden de woorden "wordt artikel 26, §§ 3 en 4, van hetzelfde decreet van toepassing" vervangen door de woorden "worden de artikelen 96 en 97 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies van toepassing".

Art. 15.In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de woorden "naargelang het geval, artikel 47, § 2, van het bovenvermelde decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de aanpassing van de organisatie van het architectuuronderwijs met het oog op integratie in de Europese ruimte voor het hoger onderwijs type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de adoptie type decreet prom. 31/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten van 27 februari 2003 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen en van 9 september sluiten, of artikel 26, § 4, van het bovenvermelde decreet van 5 augustus 1995" vervangen door de woorden "de artikelen 96 en 97 van het voornoemde decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten,". HOOFDSTUK X. - Wijziging van het decreet van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

Art. 16.In artikel 1 van het decreet van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt vervangen door hetgeen volgt : "1° Hoger Onderwijs : het onderwijs bedoeld bij artikel 1 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies";b) bij punt 2° worden de woorden "de artikelen 10, 11, 12, 13 en 178" vervangen door de woorden "de artikelen 10, 11, 12 en 13";c) bij punt 3° worden de woorden "artikel 6" vervangen door de woorden "de artikelen 15, § 1, 9°, ";d) punt 5° wordt vervangen door hetgeen volgt : "ARES : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, zoals bepaald bij de artikelen 20 en volgende van hetzelfde decreet".

Art. 17.Artikel 3, 3°, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een zin, luidend als volgt : "Voor het Onderwijs voor sociale promotie, geschiedt deze samenwerking ook met de betrokken inspectiedienst;".

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "25 leden" vervangen door de woorden "24 leden";b) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) punt 1° wordt aangevuld met de woorden "en van wetenschappelijk onderzoek"; 2) punt 3° wordt vervangen door hetgeen volgt : "Vier vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel van de hogescholen op de voordracht van de voorzittende directeurs."; 3) punt 4° wordt vervangen door hetgeen volgt : "Twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen op de voordracht van de directeurs van de hogere kunstscholen.".

Art. 19.In artikel 6 van hetzelfde decreet, worden de woorden "De directeur-generaal van het bestuur niet-verplicht onderwijs heeft er met adviserende stem zitting" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van het bestuur niet-verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft er met adviserende stem zitting".

Art. 20.In artikel 7, § 2, van hetzelfde decreet, wordt het tweede lid vervangen door hetgeen volgt : "De uitvoerende cel heeft als hoofdopdracht te zorgen voor de goede organisatie en de uitvoering van de evaluatieopdrachten die door het Agentschap worden geprogrammeerd.

Te dien einde staat ze de ARES bij.".

Art. 21.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het tweede lid wordt vervangen door een lid, luidend als volgt : "Die cursussen stemmen overeen met : 1° de opschriften van de academische graden van bachelor en master vermeld in de bijlagen 2 en 3 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;2° de opschriften van de academische graden van bachelor en master en van de brevetten voor hoger onderwijs opgenomen in bijlage 6 bij het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies";b) in het derde lid worden de woorden "29, § 2, van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de aanpassing van de organisatie van het architectuuronderwijs met het oog op integratie in de Europese ruimte voor het hoger onderwijs type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de adoptie type decreet prom. 31/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten van 27 februari 2003 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen en van 9 september sluiten" vervangen door de woorden "82 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten".

Art. 22.In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid en het derde lid worden de woorden "elke Raad" telkens vervangen door de woorden "de ARES";2° in het zesde lid worden de woorden "Met uitzondering van de programmering van de academiejaren 2008-2009 en 2009-2010,", opgeheven.

Art. 23.Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt vervangen door hetgeen volgt : "De evaluatie berust op een referentiesysteem dat het geheel van in aanmerking te nemen acties inzake opleiding en organisatie behelst. Dit referentiesysteem, opgemaakt door het beheerscomité in overleg met de ARES, wordt door de Regering goedgekeurd. Het bestaat uit criteria en dimensies die het geheel van voor evaluatie vatbare gebieden behelst.".

Art. 24.In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de Raden" vervangen door de woorden "de ARES";2° in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "elke Raad" worden vervangen door de woorden "de ARES";b) het punt 2° wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 15, vijfde lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "Het somt de indicatoren bedoeld in artikel 11 op en geeft alle inlichtingen die nuttig zijn voor de externe evaluatie." opgeheven.

Art. 26.In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "van de betrokken Raad (Raden)" vervangen door de woorden "van de ARES";2° in het derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "zendt(-en) de betrokken Raad (Raden)" worden vervangen door de woorden "zendt de ARES";b) de woorden "van de betrokken Raad (Raden)" worden vervangen door de woorden "van de ARES";3° in het vijfde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "de raad" worden vervangen door de woorden "de ARES";b) de woorden "zendt(-en) de betrokken Raad (Raden)" worden vervangen door de woorden "zendt de ARES".

Art. 27.In artikel 18, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "van de Raden" vervangen door de woorden "van de ARES".

Art. 28.In artikel 20 van hetzelfde decreet worden de woorden "van sommige indicatoren" opgeheven.

Art. 29.In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de woorden "wordt verwezen naar de referentielijst van indicatoren bedoeld in artikel 11." vervangen door de woorden "wordt verwezen naar het referentiesysteem bedoeld in artikel 11". HOOFDSTUK XI. - Wijziging van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs sluiten tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs

Art. 30.Artikel 1 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs sluiten tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs, opgeheven bij het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, wordt hersteld als volgt : «

Artikel 1.De hogescholen bestemmen voor de bevordering van de slaagkansen van de studenten, bij voorrang voor de studenten van het eerste jaar van de eerste cyclus die ze ontvangen, binnen hun instelling, een bedrag dat overeenstemt met één tot drie procent van de globale jaartoelage die ze genieten. Dat percentage wordt door de Regering binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten vastgelegd. Zo niet, dan bedraagt het één procent.

Zonder dat de lijst exhaustief is, bestaan de maatregelen ter bevordering van de slaagkansen uit : 1° de verplichte aanwijzing binnen de hogeschool van personeel dat specifiek bestemd is voor de bevordering van de slaagkansen.Dat personeel heeft als opdracht de studenten te informeren, te oriënteren en, in het algemeen, te begeleiden, om hun de mogelijkheid te bieden om hun studieproject tot een goed einde te brengen. Dat personeel wordt samengebracht binnen een duidelijk geïdentificeerde dienst voor de bevordering van de slaagkansen, opgericht binnen de hogeschool of verschillende hogescholen en/of in medewerking met een dienst van een universitaire instelling die dezelfde doelstellingen heeft; 2° het verplichte aanbod van specifieke activiteiten voor de studenten van het eerste jaar van de eerste cyclus, om hun de mogelijkheid te bieden om de methoden en technieken te verwerven die hun slaagkansen kunnen verhogen;3° de terbeschikkingstelling van zelfevaluatie-instrumenten en van raadgevingsdiensten voor het opsporen van de vaardigheden van de studenten of van hun eventuele leemten;4° de verplichte organisatie, vóór 1 december van elk academiejaar, van een onderwijs binnen kleine groepen, besteed aan praktische oefeningen in ten minste één vak dat voor de gekozen studiecategorie specifiek is, om zich van de goede oriëntatie van de student te vergewissen;5° de ontwikkeling van vernieuwende didactische methoden, gericht op het profiel van studenten van het eerste jaar van de eerste cyclus in een bijzondere studiecategorie;6° het verplichte voeren van een beleid, gericht op de sociaal-economisch kansarme bevolkingsgroepen die in het hoger onderwijs komen, om aan hun specifieke behoeften en vragen te beantwoorden;7° het organiseren van een opleiding bestemd voor de verbetering van de taalvaardigheden;8° de ondertekening, met het Centrum voor Hogere Didactiek van het hoger onderwijs van het academische pool, van een samenwerkingsovereenkomst voor de begeleiding van de leerkrachten die zich met de betrokken leerlingen bezighouden.Het centrum voor hogere didactiek van het hoger onderwijs van het academische pool waarmee de hogeschool een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, is ter beschikking van de leerkrachten en de directies die het willen raadplegen om ze, in voorkomend geval, raadgevingen te verstrekken, en samen oplossingen te vinden voor de verbetering van het verstrekte onderwijs.

De Regering kan daartoe bijkomende middelen aan de hogescholen toekennen en bepaalt de wijze waarop kan worden bewezen dat die middelen uitsluitend voor zulke activiteiten worden aangewend.".

Art. 31.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « De student van de eerste generatie » vervangen door de woorden « De student van het eerste jaar van de eerste cyclus ». HOOFDSTUK XII. - Wijziging van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies.

Art. 32.In artikel 13 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) 42° wordt vervangen als volgt : « 42° PROM SOC Supérieur Mons Borinage, te 7000 Bergen;»; b) 49° wordt vervangen als volgt : « 49° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Fléron-Chênée 4623 Fléron;»; c) de nummers 53° en 71° worden opgeheven;d) in 59° worden de woorden « Institut provincial d'enseignement de promotion sociale du Hainaut occidental » vervangen door de woorden « Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie Picarde ».

Art. 33.In artikel 15 van hetzelfde decreet wordt 6° aangevuld als volgt : « Nochtans, voor de wetgevingen betreffende het statuut van het personeel, loopt het academiejaar ten einde op 30 september; ».

Art. 34.In artikel 66, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « van diploma's, » worden opgeheven;2° de zin « Het gaat om studies van de eerste of tweede cyclus naargelang van het niveau van de leeractiviteiten die ze bevatten » wordt opgeheven.

Art. 35.Artikel 67 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « Onder de voorwaarden bepaald door de academische overheden kunnen de examencommissies, om gemotiveerde redenen, de kennis en competenties laten gelden die werden verworven met een beroeps- of persoonlijke ervaring. Dit gebeurt bij de bekrachtiging van het jaarlijks programma van de student en geen enkele toelating kan op basis van deze bepaling gebeuren. ».

Art. 36.In artikel 76 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Al deze activiteiten kunnen geëvalueerd worden en uitgedrukt worden in studiepunten. ».

Art. 37.In artikel 77, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden « bedoeld bij artikel 139 en artikel 140 » opgeheven.

Art. 38.In artikel 79, § 1, van hetzelfde decreet, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Het geheel van de leeractiviteiten van elke onderwijseenheid van de cursussen die leiden tot een academische graad van de eerste of tweede cyclus wordt verdeeld over één van de eerste twee kwadrimesters van het academiejaar, met uitzondering van de activiteiten verricht in het kader van het alternerend onderwijs, sommige evaluaties, stages, projecten of activiteiten in het arbeidsproces.

In afwijking van het eerste lid en om pedagogische gemotiveerde redenen, kunnen sommige onderwijseenheden van de eerste cyclus verdeeld worden over de eerste twee kwadrimesters van het academiejaar; in dat geval, wordt een gedeeltelijke proef ingericht op het einde van het eerste kwadrimester, overeenkomstig de bepalingen van artikel 150, § 1. ».

Art. 39.In artikel 89 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen als volgt : « De lijst van de academische graden die de studies bedoeld in artikel 73, tweede lid, 3°, bekrachtigen, wordt als bijlage V bij dit decreet opgenomen; de Regering bepaalt de lijst van deze die bedoeld worden in de categorieën vastgesteld in artikel 73, tweede lid, 1° en 2° in coherentie met de andere wetgevingen en reglementeringen die ermee verband houden. »

Art. 40.In artikel 92 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « , bij wijze van algemene of individuele maatregelen, » ingevoegd na de woorden « De Regering kan ».2° in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « buiten de Franse Gemeenschap, en die niet vallen onder de maatregel die wordt besproken in het voorgaande lid, » worden vervangen door de woorden « buiten België »;b) de woorden « brevet voor hoger onderwijs, van » worden ingevoegd tussen de woorden « academische graden van » en de woorden « bachelor voor ».

Art. 41.In artikel 93 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Via individuele maatregelen, » worden vervangen door de woorden « Via individuele of algemene maatregelen »;2° de woorden « brevet voor hoger onderwijs, » worden ingevoegd tussen de woorden « generieke academische graad van » en de woorden « bachelor of master ».

Art. 42.Artikel 95, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, wordt aangevuld als volgt : « De Regering bepaalt de termijnen en de procedure betreffende deze beroepen. ».

Art. 43.In artikel 96, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Bij met redenen omklede beslissing en volgens een procedure bedoeld in het studiereglement kunnen de autoriteiten van de instelling voor hoger onderwijs : 1° de inschrijving van een student weigeren wanneer tegen deze student in de voorbije vijf academiejaren een maatregel tot uitsluiting uit een instelling voor hoger onderwijs werd genomen wegens fraude bij de inschrijving of fraude bij de evaluaties;2° de inschrijving van een student weigeren wanneer de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op studies die geen aanleiding geven tot een financiering;3° de inschrijving van een student weigeren wanneer deze student niet gefinancierd kan worden;4° de inschrijving van een student weigeren wanneer tegen deze student in de voorbije vijf academiejaren een maatregel tot uitsluiting van een instelling voor hoger onderwijs werd genomen wegens fraude.» b) er wordt een lid ingevoegd tussen het tweede en derde lid, luidend als volgt : « de instellingen voor hoger onderwijs bezorgen de commissaris of de afgevaardigde van de Regering bij de instelling, de namen van de studenten tegen wie die in de voorbije vijf academiejaren een maatregel tot uitsluiting uit een instelling voor hoger onderwijs werd genomen wegens fraude bij de inschrijving of fraude bij de evaluaties. De commissaris of de afgevaardigde bezorgen deze namen aan « ARES » die belast is met de ontwikkeling van een databank beheerd met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens »; 2° § 2 wordt aangevuld als volgt : « De bekendmaking van de beslissing tot intern beroep wordt via aangetekende brief aan de student gericht.».

Art. 44.In artikel 97 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, eerste lid, wordt aangevuld als volgt : « De klachten ingediend tegen een beslissing tot weigering van inschrijving gebaseerd op artikel 96, 3°, worden vooraf door de Commissaris of Afgevaardigde bij de instelling onderzocht.Deze brengt een advies uit aan de Commissie wat betreft de financiering van de student. De Regering bepaalt de termijnen en procedure betreffende dit advies. »; 2° in § 3 wordt het derde lid vervangen als volgt : « Na de kennisgeving van de verwerping van het interne beroep bedoeld in artikel 96, § 2, beschikt de student over vijftien werkdagen om de beslissing te betwisten die genomen werd op het einde van deze procedure vóór genoemde commissie.Op straffe van onontvankelijkheid wordt het verzoek via aangetekende brief ingediend, en vermeldt duidelijk de identiteit van de student en het precieze voorwerp van het beroep. Het bevat alle elementen en alle documenten die de student nodig acht om zijn beroep te motiveren."; 3° in § 3, vierde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « kan de weigering om inschrijving binnen de veertien dagen invalideren » worden vervangen door de woorden « ze invalideert de weigering tot inschrijving binnen de vijftien werkdagen »;b) de zin « Indien, na het verstrijken van deze termijn, de commissie deze weigering niet heeft geïnvalideerd, wordt de beslissing van de academische autoriteiten van de instelling definitief.» wordt opgeheven; c) er wordt een vijfde lid ingevoegd, luidend als volgt : « De termijnen van 15 werkdagen bedoeld in het tweede en vierde lid worden geschorst tussen 24 december en 1 januari, alsook tussen 15 juli en 15 augustus.».

Art. 45.In artikel 100, § 1, van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen als volgt : « De student die al minstens 30 studiepunten verworven heeft of voor wie ze in aanmerking worden genomen onder de eerste 60 studiepunten van het studieprogramma, kan kiezen om zijn jaarlijks programma aan te vullen mits de toestemming van de examencommissie met onderwijseenheden uit het verdere verloop van het cyclusprogramma, zonder dat de jaarlijkse opdracht van zijn programma 60 studiepunten van het cyclusprogramma overschrijdt, overeenkomstig de algemene bepalingen van paragraaf 2 van dit artikel.

De student die als minstens 45 studiepunten verworven heeft of voor wie ze in aanmerking worden genomen onder de eerste 60 studiepunten van het studieprogramma, kan kiezen om zijn jaarlijks programma aan te vullen met onderwijseenheden uit het verdere verloop van het cyclusprogramma overeenkomstig de algemene bepalingen van paragraaf 2 van dit artikel. ».

Art. 46.In artikel 102 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Behoudens overmacht, bij gebrek aan het betalen van het saldo van het bedrag van zijn inschrijving ten laatste op 4 januari of zodra hij ingeschreven is indien deze inschrijving later geschiedt, deelt de instelling aan de student de beslissing mee volgens dewelke hij geen toegang tot de leeractiviteiten meer heeft vanaf deze datum, dat het over zijn geval niet meer beraadslaagd kan worden en hij geen overdracht of inaanmerkingneming van studiepunten kan genieten, maar dat hij blijft beschouwd als ingeschreven geweest zijnde voor het academiejaar";2° in § 1 wordt een lid ingevoegd tussen het tweede en derde lid, luidend als volgt : « Nochtans, in afwijking van het tweede lid, beschikt de student die een toelage aangevraagd heeft, zoals bedoeld in artikel 105, § 2, en die, op 4 januari, nog geen toelage ontvangen heeft, over tien werkdagen na de ontvangst ervan om het saldo van zijn inschrijvingsgeld te betalen.Indien de toelage hem geweigerd wordt, beschikt de student over een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de beslissing bedoeld in het tweede lid om het saldo van het bedrag van zijn inschrijving te betalen. Bij gebrek hieraan heeft de student geen toegang meer tot de leeractiviteiten en kan over zijn geval niet meer beraadslaagd worden en kan geen overdracht of inaanmerkingneming van studiepunten genieten, maar hij blijft beschouwd als ingeschreven geweest zijnde voor het academiejaar. »; 3° in 1 wordt het vierde lid vervangen als volgt : « Bij de Commissarissen of Afgevaardigden van de Regering die bij de instellingen aangewezen worden, kan beroep ingesteld worden tegen de beslissing bedoeld in het tweede lid.De Commissarissen of Afgevaardigden van de Regering worden ertoe gemachtigd, om met redenen omklede motieven, deze beslissing te invalideren en de inschrijving van de student te bevestigen. De Regering bepaalt de termijnen en de procedure betreffende deze beroepen. »; 4° artikel 102 wordt aangevuld met een § 3, luidend als volgt : « § 3.De student van het eerste jaar van de eerste cyclus kan zijn inschrijving tot 15 februari wijzigen, zonder aanvullend inschrijvingsgeld om zijn academiejaar binnen eenzelfde cursus voort te zetten. Deze nieuwe oriëntatie moet gemotiveerd worden door de student en goedgekeurd worden door de examencommissie van de studiecyclus waar hij naartoe wenst te gaan. Bij weigering kan de student een beroep indienen overeenkomstig artikel 96. ».

Art. 47.In artikel 106, van hetzelfde decreet, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Tegen vijftien juni van het academiejaar ten laatste, valideren en zenden de Commissarissen en Afgevaardigden van de Regering aan ARES de lijst van de aanvragen om inschrijving over die geweigerd werden in de zin van artikel 96, met vermelding van de reden van de weigering, de fraudes bij de inschrijving, de uitsluitingen voor fraude bij de evaluaties, de inschrijvingen en aanvragen om toelating die in aanmerking werden genomen en de regelmatige inschrijvingen, de nieuwe oriëntatie en verminderingen van het programma voor het lopende academiejaar, alsook de aanpassingen die moeten worden gedaan aan de lijst van het vorig academiejaar en de studiepunten verworven door de regelmatig ingeschreven studenten gedurende dit academiejaar en de academische graden die hen eventueel uitgereikt werden. ».

Art. 48.In artikel 108, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « Met uitzondering van de studenten die een cursus volgen in een Hogere Kunstschool » vervangen door de woorden « Met uitzondering van de studenten die een andere cursus volgen in een Hogere Kunstschool dan deze die leiden tot de graad van bachelor-geaggregeerde van het lager secundair onderwijs in muziek en van bachelor in muzikale opleiding »;2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, 2°, worden de woorden « ten minste twee keer per academiejaar » ingevoegd tussen de woorden « door de ARES, » en de woorden « volgens de bepalingen »;b) in het eerste lid wordt een 4° ingevoegd, luidend als volgt : « 4° ofwel door een slaagattest voor andere proeven voor het beheersen van de Franse taal waarvan de lijst door de Regering wordt vastgesteld »;c) het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 49.Artikel 110 van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : « Het studiereglement bepaalt de organisatie van deze toelatingsproef ».

Art. 50.In artikel 111, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « meer dan 15 bijkomende studiepunten » vervangen door de woorden « meer dan 60 bijkomende studiepunten ».

Art. 51.In artikel 113 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1, eerste lid, wordt het woord « voldoende » vervangen door het woord « grondig »;b) § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « Dit bewijs wordt geleverd : 1° ofwel door het bezit van een diploma of getuigschrift bedoeld in artikel 107, eerste lid, 1°, 2°, 4° en 8° ;2° ofwel door het slagen voor een specifiek examen dat daartoe georganiseerd wordt door de academische overheden volgens de bepalingen vastgesteld door de Regering;3° ofwel door het bezit van het attest bedoeld in artikel 107, eerste lid, 5°, wanneer het attest uitgereikt wordt door een examencommissie van de Franse Gemeenschap;4° ofwel door het slaagattest van andere proeven voor het beheersen van de Franse taal waarvan de lijst door de Regering wordt vastgesteld;5° ofwel door het bezit van een buitenlands diploma, bekwaamheidsbewijs of getuigschrift dat de studies bekrachtigt met een voldoende kennis van de Franse taal ;de Regering bepaalt de minimale voorwaarden waaraan deze studies moeten beantwoorden. »; c) in § 2, eerste lid, worden de woorden « , van een academische graad van de tweede cyclus uitgereikt in de Duitstalige Gemeenschap, in de Vlaamse Gemeenschap, of door de Koninklijke militaire school en erkend als gelijkaardig door de academische overheden, » ingevoegd na de woorden « in de Franse Gemeenschap ».

Art. 52.In artikel 121, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zin « Overeenkomstig het model bepaald door de Regering en volgens de procedure bepaald door de Regering stelt de ARES voor elke wijziging of ontwikkeling van een cursus van het korte type, een minimaal studieprogramma op dat ze aan de Regering bezorgt vóór 1 maart voor het volgende academiejaar. » opgeheven.

Art. 53.In artikel 124 van hetzelfde decreet wordt een lid tussen het derde en vierde lid ingevoegd, luidend als volgt : « Met uitzondering van het vorige lid, in de studies van de tweede cyclus van de kunstsector, wanneer een onderwijseenheid tot meer dan 30 studiepunten leidt overeenkomstig artikel 67, derde lid, kan ze beschouwd worden als een voorvereiste met meer dan 30 studiepunten van het volgende studiejaar. ».

Art. 54.In artikel 125, § 2, van hetzelfde decreet, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « In afwijking van het vorige lid, in de studies van de kunstsector, moeten de studieprogramma's voor bachelor, voor elke cursus van het korte type minstens 60 % van gemeenschappelijke cursussen omvatten - wat overeenstemt met 108 studiepunten.

De ARES garandeert de naleving van de bepalingen bedoeld in de vorige leden : ze stelt de minimale gemeenschappelijke inhoud van deze cursussen op. ».

Art. 55.In artikel 139 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « ongeacht het behaalde globale gemiddelde » opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 56.In artikel 140, derde lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden « het gemiddelde of » opgeheven.

Art. 57.In hetzelfde decreet wordt een artikel 147bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 147bis.De kosten die de uitreiking door de Diensten van de Regering van het duplicaat van diploma's, getuigschriften dekken, die uitgereikt worden door een instelling voor hoger onderwijs, wordt op 50 euro vastgesteld.".

Art. 58.In artikel 150, § 1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en tweede lid, luidend als volgt : « In geval van afwezigheid bij het einde van het eerste quadrimester beoordelen de academische overheden, met inachtneming van het studiereglement, het al dan niet legitieme karakter van het voorgestelde excuus.Indien het excuus verworpen wordt, delen deze de beslissing van de niet-toelating tot de andere proeven mee. De student beschikt over een intern beroep tegen deze beslissing bij de academische overheden »; 2° in het tweede lid, dat het derde lid is geworden, worden de woorden in de Franse tekst « Pour ces étudiants ayant participé à l'épreuve » vervangen door de woorden « Pour les étudiants ayant participé aux épreuves »;3° er wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : « Het eerste lid, het tweede lid en het derde lid van dit artikel zijn niet van toepassing op de onderwijseenheden bedoeld in artikel 100, § 1, derde en vierde lid ».

Art. 59.In artikel 151 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord « academische;» ingevoegd tussen het woord « professionele; » en de woorden « sociale of »; 2° in het derde lid worden de woorden « bedoeld in artikel 107, derde lid, deze » ingevoegd tussen het woord « studenten » en de woorden « waarvoor de deelname aan de leeractiviteiten moeilijk is geworden »;3° artikel 151 wordt aangevuld als volgt : « De student die voor deze afwijkingen in aanmerking komt, betaalt het inschrijvingsgeld en de kosten bedoeld in artikel 105.Voor de inschrijving naar aanleiding van het verminderd programma, betaalt de student de administratieve kosten vastgesteld overeenkomstig artikel 105, § 1, derde lid.

Art. 60.In artikel 163 van hetzelfde decreet worden de woorden « en toelatingen » ingevoegd tussen de woorden « De machtigingen « om studies » en de worden de woorden "en te openen" toegevoegd na de woorden "te organiseren".

Art. 61.In artikel 171, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « tweede lid » vervangen door de woorden « derde lid ».

Art. 62.In artikel 172, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zin « De studies van de eerste cyclus worden georganiseerd volgens de nieuwe bepalingen, geleidelijk tijdens de drie academiejaren vanaf het academiejaar 2014-2015. » vervangen als volgt : « Het eerste jaar van de eerste cyclus wordt georganiseerd volgens de nieuwe bepalingen vanaf het academiejaar 2014-2015. Het verder verloop van het studieprogramma wordt georganiseerd vanaf het academiejaar 2015-20 16 en ten laatste voor het academiejaar 2016-2017. ».

Art. 63.In hetzelfde decreet wordt een artikel 175 ingevoegd, luidend als volgt : « Voor het academiejaar 2014-2015, kan de student die geen 45 studiepunten heeft verworven of voor wie ze niet in aanmerking worden genomen onder de eerste 60 studiepunten van het studieprogramma van de eerste cyclus, kiezen, mits toestemming van de examencommissie, om zijn jaarlijks programma van afzonderlijke cursussen die in aanmerking genomen worden in het verder verloop van zijn cursus aan te vullen met een jaarlijks programma van hoogstens 60 studiepunten. ».

Art. 64.In bijlage 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de meldingen betreffende de « Liste des grades académiques de bachelier professionnalisant, de spécialisation, de bachelier de transition et de master en 120 crédits au moins » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) na de regel :

6

U

M

Sciences de la population et du développement


wordt de volgende regel ingevoegd :

6

HE+U

M

Stratégie et analyse de la communication interactive et collaborative


b) na de regel :

6

HE

M

Ingénierie et action sociales


wordt de volgende regel ingevoegd :

6

HE

Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits


c) na de regel :

10

U

M

Sciences de la famille et de la sexualité


wordt de volgende regel ingevoegd :

10

HE

S

Gérontologie psycho-éducative


d) na de regel :

18

HE

S

Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires


wordt de volgende regel ingevoegd :

18

HE

S

Agriculture biologique


e) de regel :

18

HE

M

Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie

Agronomie et gestion du territoire

M

Agro-industries

M

Horticulture


wordt vervangen door de volgende regels :

18

HE

M

Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie

Agronomie

M

Bio-industries

B

Environnement

18

HE

S

Agriculture biologique


f) na de regel :

19

HE

M

Sciences de l'ingénieur industriel

Aérotechnique

M

Automatisation

M

Biochimie

M

Chimie

M

Construction

M

Electricité

M

Electromécanique

M

Electronique

M

Génies physique et nucléaire

M

Génie énergétique durable

M

Géomètre

M

Industrie

M

Informatique

M

Mécanique


wordt de volgende regel ingevoerd :

19

HE

M

Gestion de la maintenance électromécanique (*)


g) na de regel :

22

ESA

B

M

Communication visuelle et graphique


wordt de volgende regel ingevoerd :

22

ESA

B

M

Communication visuelle


2° In de meldingen betreffende de « Habilitations des Universités », wordt na de regels

17

Sciences géologiques

1

62

25

21

92


2

62

25

21


de volgende regel ingevoerd :

17

Sciences géographiques, or.générale

1

62

25

21

92


3° In de meldingen betreffende de « Habilitations des Hautes Ecoles » a) in de tabel « Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) de volgende regel wordt opgeheven :

Court

15

Paramédicale

Spécialisation « Santé communautaire »

92


2) na de regel :

Court

15

Paramédicale

Spécialisation « Pédiatrie »

92


wordt de volgende regel ingevoerd :

Court

15

Paramédicale

Santé mentale et Psychiatrie

92


3) na de regel :

Court

18

Agronomique

Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion agricoles »

91


wordt de volgende regel ingevoegd :

Court

18

Agronomique

Spécialisation « Agriculture biologique »

91


b) in de tabel « Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) » : na de regel :

Court

6

Sociale

Section « Assistant social »

62


wordt de volgende regel ingevoegd :

Long

6

Sociale

Section « Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits » en co-organisation avec l'Université de Liège

62


na de regel :

Court

18

Agronomique

Section « Agronomie » Finalité « Techniques et gestion agricoles »

63


wordt de volgende regel ingevoegd :

Court

18

Agronomique

Section « Agronomie » Finalité « Technologue animalier »

62


c) in de tabel "Haute Ecole Charlemagne", worden de regels :

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agro-industries »

61

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie et gestion du territoire »

61

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Horticulture »

92


vervangen door de volgende regels :

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Bio-industries »

61

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie »

61

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Environnement »

92


d) in de tabel « Haute Ecole Condorcet », worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) na de regel :

Long

16

Paramédicale

Section « Kinésithérapie » 2e cycle

5257


wordt de volgende regel ingevoegd :

Court

16

Paramédicale

Section « Podologie Podothérapie » en coorganisation avec l'Umons

52


2) de regels :

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agro-industries »

51

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie et gestion du territoire »

51

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Horticulture »

51


worden vervangen door de volgende regels :

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Bio-industries »

51

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Agronomie »

51

Long

18

Agronomique

Section « Sciences agronomiques » Finalité « Environnement »

51


3) de regels :

Cour

19

Technique

Section « Biotechnique »Finalité « Biomécanique et biomatériaux »

51

Long

19

Technique

Section « Sciences industrielles » Finalité « Biochimie »

52


worden vervangen door de volgende regels :

Court

19

Technique

Section « Biotechnique »Finalité « Biomécanique et biomatériaux »

52

Long

19

Technique

Section « Sciences industrielles » Finalité « Biochimie »

51


4) Na de regel :

Long

19

Technique

Section « Sciences industrielles » Finalité « Industrie »

57


wordt de volgende regel ingevoegd :

Long

19

Technique

Section « Gestion de la maintenance électromécanique » en co-organisation avec l'Université de Mons

52


c) in de tabel« Haute Ecole Lucia de Brouckère », wordt de regel :

Court

9

Economie

Section « Assistant de direction »-Option « Langues »

25


vervangen door de volgende regel :

Court

9

Economie

Section « Assistant de direction »-Option « Langues et gestion »

25


4° In de meldingen betreffende de « Habilitations des Ecoles supérieures des Arts », in de tabel « Domaine 22 : arts plastiques, visuels et de l'espace » : a) wordt de volgende regel opgeheven :

Court

Gravure et impression

1

21


b) wordt de regel :

Long

Sérigraphie

1+2

21

21

21


vervangen door de volgende regel :

Long

Sérigraphie

1+2

21

21


c) en wordt de regel :

Long

Communication visuelle et graphique

1+2

21

21

21

62

53

57


vervangen door de volgende regel :

Long

Communication visuelle et graphique

1+2

21

21

62

53

57


Art.65. In bijlage 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° na de regel :

16

U

Science de la motricité

Orientation générale

Education physique


wordt de volgende regel ingevoegd :

16

U

Kinésithérapie et réadaptation


2° de regel :

22

ESA

Tapisserie


wordt vervangen door de volgende regel :

22

ESA

Tapisserie-Arts textiles


Art.66. In bijlage 4 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° na de regel :

5

Communication appliquée spécialisée - Publicité et Communication commerciale

2

Galilée UCL ULB

21 25 21


wordt de volgende regel ingevoegd :

5

Stratégie et analyse de la communication interactive et collaborative

2

ICHEC-ISC -St Louis, ISFSC et USL-B. 21


2° de regel :

9

Gestion d'entreprise

2

ICHEC Ferrer UCL ULB

21 21 25 21


wordt vervangen door de volgende regel :

9

Gestion de l'entreprise

2

ICHEC Ferrer UCL ULB

21 21 25 21


3° de regel :

9

Tourisme, or.tourisme durable

1C

Charlemagne Schuman

62 84


wordt vervangen door de volgende regel :

Tourisme, op. tourisme durable

1C

Charlemagne Schuman

62 84


4° na de regel :

9

Tourisme, op.tourisme durable

1C

Charlemagne Schuman

62 84


wordt de volgende regel ingevoegd :

9

Gestion des services généraux (*)

2

HE Ilya Prigogine, HEB, HE Ferrer, HE Spaak et HE Lucia De Brouckère.

21


5° Na de regel :

10

Intégration des technologies nouvelles au service de l'éducation

1S

HEB Ferrer

21 21


worden de volgende regels ingevoegd :

10

Spécialisation « Accompagnateur en milieux scolaires »

1S

HELMo et HE Charlemagne

62

10

Spécialisation en gérontologie psycho-éducative

1S

HE Condorcet, HELHa et HEH. 52


Art. 67.In bijlage 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift van bijlage 6 worden de woorden « au 31 décembre 2013 » opgeheven;2° de woorden « Institut d'enseignement de promotion sociale - Mons-formations » worden telkens vervangen door de woorden « PROM SOC Supérieur Mons Borinage » ;3° de woorden « Institut d'enseignement de promotion sociale - Mons formations » worden telkens vervangen door de woorden « PROM SOC Supérieur Mons Borinage »;4° de woorden « Centre provincial d'enseignement de promotion sociale du Borinage » worden telkens vervangen door de woorden « PROM SOC Supérieur Mons Borinage » ;5° de woorden « Ecole industrielle supérieure provinciale » worden telkens vervangen door de woorden « PROM SOC Supérieur Mons Borinage ;6° de woorden « Ecole industrielle supérieure de Mons » worden telkens vervangen door de woorden « PROM SOC Supérieur Mons Borinage »;7° de woorden « Ecole industrielle supérieure » sont remplacés par les mots « PROM SOC Supérieur Mons Borinage »;8° na de regel :

Institut Diderot

Boulevard de l'Abattoir 50 1000 Bruxelles

Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l'espace - Option : création d'intérieurs

Néant

Ecole de Promotion sociale Saint Luc

Rue d'Irlande 57 1060 Bruxelles

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing

Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing

Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l'espace - Option : création d'intérieurs

Néant

Cours de Promotion sociale Saint Luc

Rue Louvrex 111 4000 Liège

Néant


9° de regel :

Collège technique des Aumôniers du travail

Grand'Rue 185 6000 Charleroi

Bachelier en comptabilité

Néant


wordt vervangen door de volgende regel :

Collège technique des Aumôniers du travail

Grand'Rue 185 6000 Charleroi

Bachelier en comptabilité

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Université du Travail / Institut d'Enseignement technique commercial sis à Charleroi


10° de volgende regel wordt opgeheven :

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy

Quai de Compiègne 4 4500 Huy

Bachelier en comptabilité

Néant


11° de regel :

CF Peruwelz

Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz

Bachelier en comptabilité

Néant


wordt vervangen door de volgende regel :

CF Peruwelz

Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz

Bachelier en comptabilité

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Dour


12° de regel :

CF Dour

Rue de Boussu 84 7370 Dour

Bachelier en comptabilité

Néant


wordt vervangen door de regel :

CF Dour

Rue de Boussu 84 7370 Dour

Bachelier en comptabilité

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Peruwelz


13° na de regel :

CF Ath, Flobecq

Rue de Lessine 11 7800 Ath

Bachelier en construction

Néant


worden de volgende regels ingevoegd :

CF EVERE, LAEKEN

Avenue Constant de Permeke 4 1140 Evere

Bachelier En Coopération Internationale

habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Institut de Formation de Cadres pour le développement

INSTITUT DE FORMATION DE CADRES POUR LE DEVELOPPEMENT

Avenue Legrand 59 1050 BRUXELLES

Bachelier en coopération internationale

habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec CF Evere, Laeken, Avenue Constant Permeke 4 à 1140 BRXELLES


14° na de regel :

Centre d'enseignement supérieur de Promotion sociale et de formation continuée en Brabant wallon

Rue des Wallons 6 1348 Louvain-laNeuve

Bachelier en droit

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

PROM SOC Supérieur Mons Borinage

7000 Mons

Bachelier en E- business

Néant


15° na de regel :

Institut de formation continuée Enseignement de promotion sociale

Rue Jonfosse 80 4000 Liège

Bachelier en Gestion Des Ressources humaines

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut Provincial De Promotion Sociale Et De Formation Continue

Rue Demulder 1 1400 Nivelles

Bachelier en Gestion Des Ressources humaines

Néant


16° na de regel :

Institut Saint Laurent - Enseignement de Promotion sociale

Rue Saint Laurent 33 4000 Liège

Bachelier en Informatique de gestion

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut Reine Astrid- IRAM

Rue Saint Luc 3 7000 Mons

Bachelier en informatique de gestion

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec PROM SOC Mons Borinage


17° na de regel :

Institut de formation supérieure de Wavre

Rue de la Limite 6 1300 Wavre

Bachelier en Informatique de gestion

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing

Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing

Bachelier en informatique de gestion

Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la Commission sous-régionale de Liège


18° na de regel :

CF Philippeville, Florennes

Avenue de Samart 2/2 5600 Philippeville

Bachelier en informatique de gestion

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

IEPSCF de Péruwelz

Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz

Bachelier en informatique de gestion

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Colfontaine et avec l'IEPSCF de Mouscron


19° na de regel :

IEPSCF Uccle

Rue Gatti de Gamond 95 1180 Uccle

Bachelier en Informatique et Système - Finalité : technologie de l'informatique

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut Reine Astrid- IRAM

Rue Saint Luc 3 7000 Mons

Bachelier en Informatique et Système - Finalité : Automatique

Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section avec cette finalité dans l'enseignement de promotion sociale sur l'ensemble de la Communauté française


20° na de regel :

Institut de formation supérieure de Wavre

Rue de la Limite 6 1300 Wavre

Bachelier en marketing

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing

Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing

Bachelier en marketing

Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la Commission sous-régionale de Liège


21° na de regel :

Ecole industrielle supérieure provinciale

Avenue du Tir 10 7000 Mons

Bachelier en relations publiques

Néant


worden de volgende regels ingevoegd :

Ecoles supérieure des affaires

rue du Collège 8 5000 Namur

Bachelier En Sciences Administratives Et Gestion Publique

habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Institut Provincial de Formation Sociale, rue Henri Blès 188-190 à 5000 Namur

Institut Provincial De Formation Sociale

rue Henri Blès 188-190 5000 Namur

Bachelier en sciences administratives et gestion publique

habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Ecole supérieure des Affaires, rue du Collège 8 à 5000 Namur


22° na de regel :

Cours industriels et commerciaux de Couillet

Rue des Lilas 3 6010 Couillet

Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration

Néant


worden de volgende regels ingevoerd :

CF de Fléron-Chénée

Rue Charles Deliège 9 4623 Fléron

Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Waremme

CF Waremme

Rue Gustave Renier 1 4300 Waremme

Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'IEPSCF de Fléron-Chénée


23° na de regel :

Institut Diderot

Boulevard de l'Abattoir 50 1000 Bruxelles

Bachelier en techniques graphiques - Finalité : Techniques infographiques

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing

Rue de Colard Trouillet 48 4100 Seraing

Bachelier en techniques graphiques - Finalité : Techniques infographiques

Habilitation maintenue vu qu'il s'agit du seul établissement à organiser cette section avec cette finalité dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la Commission sous-régionale de Liège et en raison de la rationalisation des cours de langue


24° de volgende regel wordt opgeheven :

CF Waremme

Rue Gustave Renier 1 4300 Waremme

Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration

Néant


25° de volgende regel wordt opgeheven :

CF Soumagne

Rue des Prairies 40 4630 Soumagne

Bachelier en secrétariat de Direction : Option : Entreprise Administration

Néant


26° de regel :

Institut Supérieur Plus Oultre

Rue de Savoie 6 7130 Binche

Bachelier en tourisme-option : Gestion

Néant


wordt vervangen door de volgende regel :

Institut Supérieur Plus Oultre

Rue de Boussu 84 7370 Dour

Bachelier en tourisme- option : Gestion

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec les Arts et métiers Enseignement de promotion sociale à Erquelinnes


27° de regel :

Ecole d'Arts et Métiers

Rue Sainte-Thérèse 47 6560 Erquelinnes

Bachelier en tourisme - option : Gestion

Néant


wordt vervangen door de volgende regel :

Ecole d'Arts et Métiers

Rue Sainte-Thérèse 47 6560 Erquelinnes

Bachelier en tourisme-option : Gestion

Habilitation limitée à la durée et conditionnée au respect de la convention passée avec l'Institut Supérieur Plus Oultre


28° na de regel :

CF Namur (cefor)

Boulevard Cauchy 9-10 5000 Namur

Bachelier en tourisme - Option : Gestion

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

EPFC 3

Boulevard du Triomphe 1 1050 Bruxelles

Bachelier En Vente

Néant


29° na de regel :

Ecole pratique des Hautes Etudes commerciales

Avenue Konrad Adenauer 3 1200 Bruxelles

Administration et gestion du personnel

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Huy

4500 Huy

Brevet d'enseignement supérieur de conseiller en insertion socioprofessionnelle

néant


30° na de regel :

Institut de formation supérieure de Wavre

Rue de la Limite 6 1300 Wavre

Brevet d'enseignement supérieur de webdesigner

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien (Epse)

Rue du Village 50 7850 Marcq

Brevet d'enseignement supérieur de webdesigner

Néant


31° na de regel :

Institut de formation supérieure de Wavre

Rue de la Limite 6 1300 Wavre

Brevet d'enseignement supérieur de webdeveloper

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien (Epse)

Rue du Village 50 7850 Marcq

Brevet d'enseignement supérieur de webdeveloper

Néant


32° na de regel :

Institut provincial de formation sociale

Rue Henri Blès 188-190 5000 Namur

Spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique

néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Cours Pour Educateurs En Fonction

Rue des Fortifications 25 4030 Liège

Spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique

Néant


33° na de regel :

Institut Roger Guilbert

Campus du CERIA Avenue Emile Gryson 1 1070 Anderlecht

Conseiller en prévention

Néant


wordt de volgende regel ingevoegd :

Centre d'enseignement supérieur de promotion et de formation continuée en brabant wallon

Rue des Wallons 6 1348 Louvain-la-Neuve

Conseiller en prévention

Organise la section conseiller en prévention deuxième niveau


34° de volgende regel wordt opgeheven :

Ecole de commerce et d'informatique enseignement de promotion sociale

Rue Hazinelle 2 4000 Liège

Bachelier en assurances

Néant


35° de volgende regel wordt opgeheven :

Enseignement de Promotion sociale d'Enghien

Rue du village 50 7850 Marcq

Bachelier en comptabilité

Néant


36° de volgende regel wordt opgeheven :

Ecole Industrielle Et Commerciale De Saint Ghislain

Avenue de l'Enseignement 20 7330 Saint-Ghislain

Bachelier en comptabilité

Néant


37° de volgende regel wordt opgeheven :

Ecole Industrielle Et Commerciale De La Ville D'Andenne

Rue Adeline Henin 1 5300 Andenne

Bachelier en comptabilité

Néant


38° de volgende regel wordt opgeheven :

Ecole Industrielle Commerciale Et De Sauvetage

Rue du Collège 27 5060 Tamines

Bachelier en comptabilité

Néant


39° de volgende regel wordt opgeheven :

CF Philippeville, Florennes

Avenue de Samart 2/2 5600 Philippeville

Bachelier en comptabilité

Néant


40° de volgende regel wordt opgeheven :

Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien

Rue du Village 50 7850 Marcq

Bachelier en droit

Néant


41° de volgende regel wordt opgeheven :

Institut De Technologie Enseignement De Promotion Sociale. Quai du Condroz, 15 4020 Liège

Bachelier En Electronique Finalité : Electronique appliquée

Néant


42° de volgende regel wordt opgeheven :

CF Ath, Flobecq

Rue De Liessies 11 7800 Ath

Bachelier En Electronique Finalité : Electronique appliquée

Néant


43° de volgende regel wordt opgeheven :

CF WAREMME

Rue Gustave Renier 1 4300 Waremme

bachelier en Informatique de gestion

Néant


44° de volgende regel wordt opgeheven :

CF Peruwelz

Boulevard Léopold III 40 7600 Peruwelz

Bachelier En Marketing

Néant


45° de volgende regel wordt opgeheven :

Institut Reine Astrid-IRAM

Rue Saint Luc 3 7000 Mons

Bachelier En Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration

Néant


46° de volgende regel wordt opgeheven :

Enseignement De Promotion Sociale D'Enghien

Rue du Village 50 7850 Marcq

Bachelier en Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration

Néant


47° de volgende regel wordt opgeheven :

Cours techniques, commerciaux et Professionnels Secondaires

Ancien Chemin d'Ollignies 27 860 Lessines

Bachelier en Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration

Néant


48° de volgende regel wordt opgeheven :

CF Dour

Rue de Boussu 84 7370 Dour

Bachelier En Secrétariat de Direction Option : Entreprise Administration

Néant


HOOFDSTUK XIII.- Wijziging van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit sluiten tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies

Art. 68.In artikel 3 van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit sluiten tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1, 2°, wordt aangevuld met de woorden ", of, op basis van dezelfde wet, een asielaanvraag hebben ingediend waarover nog geen definitieve beslissing werd genomen of waarover nog geen administratief cassatieberoep, dat overeenkomstig de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State toelaatbaar werd verklaard, werd ingediend, en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken;"; b) paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden ", met uitzondering van de studenten die worden toegelaten krachtens een asielaanvraag die definitief werd afgewezen en waarvan het eventuele administratief cassatieberoep werd verworpen.".

Art. 69.In hetzelfde decreet wordt een artikel 9 ingevoegd, luidend als volgt : "Wanneer de student een nieuwe oriëntatie kiest volgens de procedure bepaald in artikel 102, § 3 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, wordt hij, voor de berekening van de financiering, in aanmerking genomen voor de helft ten gunste van de instelling voor hoger onderwijs waarbij hij ingeschreven was en voor de helft ten gunste van de instelling voor hoger onderwijs die hem onthaalt.".

Art. 70.In hetzelfde decreet wordt een artikel 9 ter ingevoegd, luidend als volgt : "Wanneer de student beslist zijn programma te verminderen overeenkomstig de artikelen 150 en 151 van het voormelde decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten, voor de berekening van de financiering, wordt de student in aanmerking genomen tot beloop van 100% voor het betrokken academiejar.".

Art. 71.In artikel 11 van hetzelfde decreet, tweede lid, wordt de tweede zin opgeheven. HOOFDSTUK XIV. - Wijziging van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit sluiten tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit

Art. 72.In artikel 3 van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit sluiten tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit, wordt § 1 aangevuld als volgt : "De studenten worden in de universiteiten reeds vanaf het begin van het academiejaar 2015-2016 ingeschreven".

Art. 73.In artikel 4 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in § 2, eerste lid, worden de woorden "31 december 2014" vervangen door de woorden "30 juni 2015";2. § 2 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :"Voor de behoeften van de toepassing van het tweede lid, worden twee naamlijsten opgemaakt in de overeenkomst gesloten tussen de "Haute Ecole Léonard de Vinci" en de overeenstemmende gemachtigde universiteiten;de ene vermeldt het statutair en contractueel personeel dat naar de UCL wordt overgedragen en de andere vermeldt het statutair en contractueel personeel dat naar de USL-B wordt overgedragen. Beide naamlijsten vormen echter één enkele uitdovingsformatie. In de overeenkomsten die worden gesloten tussen de "Haute Ecole de Vinci" en de universiteiten UCL en USL-B, genieten de personeelsleden die in de uitdovingsformatie voorkomen, de evolutiemogelijkheden binnen die twee universiteiten".

Art. 74.Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door hetgeen volgt : « Wanneer de betrekking die werd bekleed door één van de personeelsleden van de uitdovingsformatie, vastgesteld overeenkomstig artikel 4, § 2, vacant wordt verklaard, en de betrekking niet door een opdrachtuitbreiding of een aanvullende aanwerving van een ander personeelslid van die uitdovingsformatie opnieuw bekleed kan worden, wordt voor deze, in voorkomend geval, voor een vervanging gezorgd overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op het personeel van de universiteiten.".

Art. 75.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : ", met uitzondering van artikel 3, dat op 14 september 2015 in werking treedt.". HOOFDSTUK XV. - Slotbepalingen

Art. 76.Dit decreet treedt in werking vanaf het academiejaar 2015-2016, met uitzondering van de artikelen 30, 63, 70, 72 en 73, die voor het academiejaar 2014-2015 in werking treden, en artikel 74, dat op 1 januari 2016 in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 juni 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, R. MADRANE De Minister van Sport, R. COLLIN De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS _______ Nota (1) Zitting 2014-2015 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 131-1. - Commissieamendementen, nr. 131-2. - Verslag, nr. 131-3. - Vergaderingsamendementen, nr. 131-4.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 24 juni 2015.


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^