Decreet van 25 maart 2004
gepubliceerd op 29 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004201079
pub.
29/04/2004
prom.
25/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 MAART 2004. - Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De regering kan tegen de voorwaarden van dit decreet de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen, afgekort « A.D.L. » naar de Franse benaming « Agences de Développement Local », erkennen en kent binnen de specifieke jaarlijks vastgestelde begrotingsperken subsidies toe aan de erkende A.D.L's.

Art. 2.In de zin van dit decreet dient te worden verstaan onder : 1° « plaatselijke ontwikkeling » : de bevordering van de duurzame ontwikkeling op plaatselijk vlak, die erin bestaat de leefkwaliteit op economisch vlak en wat jobcreatie betreft te verbeteren;de ontwikkeling moet globaal, prospectief en geïntegreerd zijn, vastgeankerd worden in de plaatselijk-interne bestaansmiddelen en voordelig zijn voor de plaatselijke gemeenschap en diens leden; 2° « A.D.L. » : de instelling die de voorwaarden bedoeld in de artikelen 4 en 5 vervult; 3° « actieplan » : het document voor de sturing en de strategische programmering van de duurzame ontwikkeling van de gemeente of op sociaal-economisch vlak verenigde gemeenten voortvloeiende uit het overleg tussen de plaatselijke actoren, namelijk de overheden, de privé-sector of het verenigingsleven en de inwoners, verwezenlijkt op grond van de studie over de troeven, zwakke punten, kansen en gevaren en de daaruit voortvloeiende globale diagnose voor het grondgebied.

Art. 3.Het A.D.L. vervult volgende opdrachten : 1° alle plaatselijke actoren in een samenwerkingsverband voor de plaatselijke ontwikkeling verenigen;2° dat samenwerkingsverband dat de overheden, de privé-sector of het verenigingsleven op het grondgebied van de gemeente of de verenigde gemeenten verenigt, opstarten en bezielen;3° de aard van de behoeften en de plaatselijke potentialiteiten identificeren rekening houdend met de economische aspecten en de jobcreatie;4° in het actieplan de prioritaire doelstellingen bepalen en ze ten uitvoer brengen;5° tot de samenwerkingsbevorderende acties omschreven in het actieplan aanzetten en ze coördineren;6° prioritair de plaatselijke bestaansmiddelen en know-how gebruiken met het oog op de ontwikkeling van de potentiële ondernemingszin op het gemeentelijk grondgebied en de duurzame werkgelegenheid in stand houden of tot stand brengen; 7° aan het A.D.L.-netwerk deelnemen om bij te dragen tot het uitwisselen van de verworven kennis en goede praktijken en ze toepassen op het gemeentelijk grondgebied; 8° de plaatselijke ontwikkeling laten aansluiten op de andere instrumenten en organen voor de territoriale ontwikkeling op gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, federaal en Europees vlak. De regering kan de opdrachten bedoeld in het eerste lid nader bepalen.

Hij kan eveneens de modaliteiten voor de uitvoering van het actieplan omschrijven.

Art. 4.Om erkend te worden dient het A.D.L. aan volgende voorwaarden te voldoen : 1° een statuut hebben of zich ertoe verbinden binnen de zes maanden een statuut en een maatschappelijk doel conform artikel 5 goedkeuren;2° zich ertoe verbinden de opdrachten bedoeld in artikel 3 te vervullen;3° een verbintenis voorleggen van de gemeente, de aangrenzende gemeenten of andere plaatselijke partners om een deelname gelijk aan minstens 30 % van de krachtens artikel 9 toegekende subsidie in te brengen;4° volgens de door de regering bepaalde modaliteiten, minstens één personeelslid van niveau 1 en één personeelslid van niveau 2+ of 2 te werk te stellen;5° een actieplan uitwerken volgens de door de regering bepaalde modaliteiten;6° zich ertoe verbinden de regering uiterlijk jaarlijks tegen 31 maart een jaarverslag over te maken over de concrete projecten en acties betreffende het afgelopen jaar voor te leggen, opgesteld op grond van een door de regering bepaalde methode;7° zich ertoe verbinden de personeelsleden bedoeld onder 4° een voortgezette opleiding te verstrekken volgens de door de regering bepaalde modaliteiten;8° investeren in acties voor de plaatselijke ontwikkeling waarin niet door de bestaande operatoren voorzien wordt;9° de acties tot stand brengen in samenhang met het gewestelijk beleid;10° zich ertoe verbinden mogelijkheden voor de rationalisering van de werkingsstructuren tussen de plaatselijke actieregelingen na te streven; 11° zich ertoe verbinden naar gelijke kansen te streven op het vlak van de maatschappelijke organen van het A.D.L., evenals in de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel 3.

Art. 5.Naast de voorwaarden bedoeld in artikel 4 dient het A.D.L. om erkend te worden één van de volgende statuten goed te keuren : 1° ofwel het statuut van autonoom gemeentebedrijf met als enig maatschappelijk doel de plaatselijke ontwikkeling van een gemeente van minder dan veertig duizend inwoners;2° ofwel het statuut van vereniging zonder winstoogmerk met als enig maatschappelijk doel de plaatselijke ontwikkeling van een gemeente of meerdere aangrenzende gemeenten die een samenwerkingsverband gesloten hebben dat globaal minder dan veertig duizend inwoners telt, op voorwaarde dat de meerderheid der bestuurders vertegenwoordigers, benoemd door de algemene vergadering op de voordracht van de betrokken gemeente(n), zijn. De regering kan een A.D.L. erkennen die zich ertoe verbindt binnen de zes maanden volgend op de toekenning van de erkenning één van de statuten bedoeld in het eerste lid goed te keuren.

Art. 6.Er wordt een erkennings- en begeleidingscommissie voor het A.D.L., hierna de « commissie » genoemd, ingesteld.

De commissie heeft als opdrachten : 1° de regering gemotiveerde adviezen overmaken betreffende toekenning, de hernieuwing, de intrekking of de opschorting van erkenningen van de A.D.L's volgens de door de regering bepaalde modaliteiten. 2° adviezen uitbrengen ofwel op eigen initiatief ofwel op verzoek van de regering, over elk vraagstuk betreffende de A.D.L's.

De commissie bestaat uit : 1° één vertegenwoordiger van elke vice-president van de regering, behalve indien deze reeds wegens hun bevoegdheden vertegenwoordigd zijn;2° één vertegenwoordiger van de minister van Economie;3° één vertegenwoordiger van de minister van Tewerkstelling;4° één vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden;5° vier vertegenwoordigers van de « Conseil économique et social de la Région Wallonne » (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest);6° één vertegenwoordiger van de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest);7° één vertegenwoordiger van de Afdeling Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest; 8° één vertegenwoordiger van de Afdeling K.M.O.'s van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest; 9° één vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Waalse Gewest. De vertegenwoordigers bedoeld in het derde lid hebben een plaatsvervanger.

Het mandaat van de leden heeft een duur van drie jaar, hernieuwbaar.

Het wordt beëindigd : 1° bij ontslag;2° indien de mandaatgever die een lid voorgedragen heeft, om diens vervanging verzoekt;3° indien een lid de hoedanigheid verliest die zijn mandaat verantwoordde. Het lid dat ophoudt zijn mandaat uit te oefenen voor de normale verstrijkingsdatum wordt vervangen door zijn plaatsvervanger, die het mandaat voltooit.

Laatstgenoemde wordt op zijn beurt vervangen door een andere plaatsvervanger.

De regering stelt de wezenlijke werkingsregels van de commissie vast, wijst de voorzitter aan en benoemt de commissieleden, evenals hun plaatsvervanger, op de voordracht van hun mandaatgevers.

De commissie stelt zijn huishoudelijk reglement op, dat ter goedkeuring aan de regering wordt voorgelegd.

De commissie kan een beroep doen op deskundigen.

Art. 7.De erkenning wordt verleend door de regering voor een periode van drie jaar. Bij verstrijken van die periode kan de erkenning per periodes van drie jaar verlengd worden.

Art. 8.De regering kan een erkenningsbeslissing opschorten of intrekken indien het A.D.L. ophoudt te voldoen aan één van de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 4 of 5.

De regering bepaalt de procedures voor de erkenning, de hernieuwing, de opschorting en de intrekking van de erkenning.

Art. 9.De regering verleent de erkenhet A.D.L. overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en volgens de vereffeningsmodaliteiten die hij bepaalt, een jaarlijkse subsidie ter gedeeltelijke dekking van de personeels- en werkingskosten.

Art. 10.Artikel 1 van het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid wordt aangevuld als volgt : « 12° het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen. »

Art. 11.De regering stelt de inwerkingtreding van dit decreet vast.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 25 maart 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota Zitting 2003-2004.

Stukken van de Raad 655 (2003-2004) nrs. 1 tot en met 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 17 maart 2004.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^