Decreet van 25 mei 2012
gepubliceerd op 26 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk

bron
vlaamse overheid
numac
2012035665
pub.
26/06/2012
prom.
25/05/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 MEI 2012. - Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 11° kleinstedelijke zorgregio : een geografisch omschreven gebied op het niveau van de kleine stad, als bepaald in de bijlage bij het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen. »

Art. 3.In artikel 17, § 2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het eerste lid worden de woorden « met behoud van de toepassing van het tweede tot en met vijfde lid » toegevoegd;2° tussen het eerste en het tweede lid worden vier leden ingevoegd die luiden als volgt : « Het werkgebied van een centrum voor algemeen welzijnswerk wordt gevormd door het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of, in het Nederlandse taalgebied, door ten minste drie aaneensluitende kleinstedelijke zorgregio's die samen minimum 300 000 inwoners tellen en die tot eenzelfde provincie behoren.Per werkgebied kan maximum één centrum voor algemeen welzijnswerk worden erkend. Een erkend centrum voor algemeen welzijnswerk beschikt over een personeelsbestand van minimum vijftig erkende voltijdse equivalenten.

Er kunnen maximaal elf centra voor algemeen welzijnswerk worden erkend. De som van de werkgebieden van de erkende centra voor algemeen welzijnswerk moet het volledige grondgebied van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad dekken.

Elk centrum voor algemeen welzijnswerk beschikt over verschillende vestigingsplaatsen om een vlotte toegankelijkheid voor het publiek te realiseren.

Er kan maximum één centrum voor teleonthaal per provincie worden erkend. »

Art. 4.Artikel 23 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 23.De bepalingen van het decreet, vermeld in artikel 22, en van de besluiten die ter uitvoering daarvan zijn genomen, blijven van toepassing op een centrum voor algemeen welzijnswerk of een centrum voor teleonthaal dat op datum van inwerkingtreding van dit decreet erkend is, of op zijn rechtsopvolger, tot op het ogenblik dat het erkend is overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van dit decreet en uiterlijk tot 31 december 2013. »

Art. 5.De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 mei 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN _______ Nota Zitting 2011-2012.

Stukken. - Ontwerp van decreet : 1459, nr. 1. - Verslag : 1459, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1459, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 9 mei 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^