Decreet van 25 mei 2018
gepubliceerd op 15 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet v

bron
vlaamse overheid
numac
2018012631
pub.
15/06/2018
prom.
25/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012631

VLAAMSE OVERHEID


25 MEI 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur sluiten over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten en van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur sluiten over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten en van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur sluiten over het lokaal bestuur

Art. 2.In artikel 156, derde lid, van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur sluiten over het lokaal bestuur wordt telkens na het woord "schepen" de zinsnede ", voorzitter van de gemeenteraad" ingevoegd.

Art. 3.Aan artikel 238 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend, binnen de limieten en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering.".

Art. 4.In deel 2, titel 8, hoofdstuk 2, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 5/1 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 5/1. Regeling in geval van bezwaar tegen de verkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente".

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 5/1, ingevoegd bij artikel 4, een artikel 355/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 355/1.§ 1. In afwijking van artikel 343, 8°, worden de samenvoeging van gemeenten en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig dit decreet of overeenkomstig andere decreet- of regelgeving aan verbonden zijn, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de eerste verkiezing van de nieuwe gemeenteraad en er op 31 december van het jaar waarin de verkiezing wordt georganiseerd, nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 2. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.".

Art. 6.Aan artikel 382 van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Artikel 41, tweede lid, 6°, 163 tot en met 165, 169, 179, 194 en 208, § 2, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de adjunct-financieeldirecteur, met dien verstande dat het woord "adjunct-algemeen directeur" wordt gelezen als het woord "adjunct-financieeldirecteur".".

Art. 7.In artikel 435, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord "dat" en het woord "op" het woord "louter" ingevoegd.

Art. 8.Aan artikel 474 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 5. Voor de beslissingen die overeenkomstig deze titel aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid onderworpen zijn, geldt dat de toezichthoudende overheid geacht wordt een goedkeuring te hebben verleend als er uiterlijk op de laatste dag van de termijn, bepaald bij dit decreet, geen beslissing is verstuurd.".

Art. 9.Aan artikel 589 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Artikel 41, tweede lid, 6°, 163 tot en met 165, 169, 179, 194 en 208, § 2, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de adjunct-financieeldirecteur, met dien verstande dat het woord "adjunct-algemeen directeur" wordt gelezen als het woord "adjunct-financieeldirecteur".".

Art. 10.Aan artikel 603, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° een opdrachthoudende vereniging die een opdracht heeft verkregen die een onderdeel vormt van het beheer van de waterketen, vermeld in het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.".

Art. 11.Aan artikel 604 van hetzelfde decreet wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° opdrachthoudende verenigingen die een opdracht hebben verkregen die een onderdeel vormt van het beheer van de waterketen, vermeld in het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.".

Art. 12.Aan artikel 605 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Artikel 434, § 1, en artikel 443, eerste lid, zijn van toepassing vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur, vermeld in artikel 445, tweede lid.".

Art. 13.In hetzelfde decreet wordt een artikel 607/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 607/1.Uiterlijk vanaf de vernieuwing van de raad van bestuur naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, voldoet de samenstelling van de raad van bestuur van de welzijnsvereniging en de autonome verzorgingsinstelling waarvan alle leden openbare rechtspersonen zijn, aan de vereisten van artikel 474, § 3.".

Art. 14.Aan deel 6, titel 2, hoofdstuk 8, van hetzelfde decreet wordt een artikel 608/1 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 608/1.§ 1. Verenigingen als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I en II, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die een ziekenhuis uitbaten, zijn, om in het kader van of ter ondersteuning van hun wettelijke opdrachten en met instemming van hun leden, gerechtigd lid te worden van een vereniging of vennootschap als vermeld in titel VIII van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of om lid te worden van andere rechtspersonen dan die met een winstoogmerk. Met behoud van andersluidende decretale of wettelijke bepalingen kan dat gepaard gaan met de overdracht of terbeschikkingstelling van infrastructuur en personeel. § 2. Personeelsleden van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en personeelsleden van een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelgenoot zijn van een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kunnen door die vereniging overgenomen worden.

Ongeacht de regels die van toepassing zijn bij bevorderingen, worden de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, met hun graad of met een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid overgeplaatst. Ze behouden de bezoldiging en de geldelijke anciënniteit die ze hadden of die ze verkregen zouden hebben op grond van de rechtspositieregeling die van toepassing is op het ogenblik van de overname als ze in hun dienst van herkomst het ambt dat ze bij hun overplaatsing bekleedden, verder hadden uitgeoefend.

Op verzoek van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of op verzoek van het betrokken personeelslid doet de bevoegde provinciegouverneur uitspraak over elke betwisting die betrekking heeft op de toepassing van deze paragraaf. § 3. De personeelsleden van een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen overgenomen worden door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat deelgenoot is van die vereniging.

Bij de overname van personeelsleden die in dienst zijn van een deelgenoot van de privésector, kan bedongen worden dat die personeelsleden hun bezoldiging, anciënniteit, sociale zekerheid en verworven rechten onveranderd behouden. § 4. Als dat nader bepaald is in de rechtspositieregeling van het personeel van een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kunnen personeelsleden in statutair dienstverband ter beschikking gesteld worden van een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De terbeschikkingstelling is tijdelijk en wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de rechtspersoon waaraan het personeel ter beschikking wordt gesteld.

De aanstellende overheid beslist, in overeenstemming met de rechtspositieregeling, over de individuele terbeschikkingstelling van het personeelslid en sluit een overeenkomst van terbeschikkingstelling.".

Art. 15.In artikel 609 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "achtste" vervangen door het woord "negende"; 2° er wordt een negende lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Artikel 608/1 treedt in werking op 1 juni 2018.".

Art. 16.Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 610 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 610.§ 1. In afwijking van artikel 609, eerste lid, blijven de bepalingen van het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I sluiten, het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 en het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals die golden op 31 december 2018, uitwerking hebben in die gemeenten waarin er bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en waarover op 1 januari 2019 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 2. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, houdt de regeling, vermeld in paragraaf 1, op uitwerking te hebben op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, houdt de regeling, vermeld in paragraaf 1, op uitwerking te hebben op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.". HOOFDSTUK III. - Wijziging van de decreten van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele, de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, de gemeenten Puurs en Sint-Amands, de gemeenten Kruishoutem en Zingem, de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem, de gemeenten Neerpelt en Overpelt, en de gemeenten Aalter en Knesselare

Art. 17.Aan artikel 2 van het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla sluiten betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.".

Art. 18.Aan artikel 2 van het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla sluiten betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.".

Art. 19.Aan artikel 2 van het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla sluiten betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.".

Art. 20.Aan artikel 2 van het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla sluiten betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.".

Art. 21.Aan artikel 2 van het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla sluiten betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.".

Art. 22.Aan artikel 2 van het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla sluiten betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.".

Art. 23.Aan artikel 2 van het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla sluiten betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State. § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.

Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten

Art. 24.Aan artikel 71, eerste lid, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, worden de volgende zinnen toegevoegd: "De naam van een gehuwde kandidaat mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van de echtgenoot of echtgenote van de kandidaat. De naam van een kandidaat die weduwnaar of weduwe is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van de overleden echtgenoot of echtgenote van de kandidaat. Voor de toepassing van deze bepaling worden de personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten, met echtgenoten gelijkgesteld.". HOOFDSTUK V. - Wijziging van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten

Art. 25.In artikel 44, § 1, eerste lid, van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012 en 30 juni 2017, worden tussen de woorden "bestaat uit" en de woorden "zes leden" de woorden "ten hoogste" ingevoegd.

Art. 26.In artikel 50 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006 en 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zin "Als een gedeputeerde zijn mandaat van gedeputeerde niet aanvaardt, van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag heeft genomen of overleden is, wordt tot een nieuwe verkiezing van een gedeputeerde overgegaan binnen twee maanden na het openvallen van het mandaat van gedeputeerde." vervangen door de zinnen "Als een gedeputeerde zijn mandaat van gedeputeerde niet aanvaardt, van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag heeft genomen of overleden is, beslist de provincieraad met behoud van de toepassing van artikel 44, § 2, eerste lid, of het opengevallen mandaat van gedeputeerde wordt ingevuld. Als de provincieraad beslist heeft om het mandaat niet in te vullen, kan het mandaat voor de rest van de zittingsperiode niet meer ingevuld worden. Als de provincieraad beslist heeft om het mandaat in te vullen, wordt tot een nieuwe verkiezing van een gedeputeerde overgegaan binnen twee maanden na het openvallen van het mandaat van gedeputeerde." en wordt de zin "Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig dit artikel." vervangen door de zin "Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen of als er geen opvolger is vermeld, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig dit artikel."; 2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "overhandiging" vervangen door het woord "bezorging";3° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "wordt op de eerstvolgende vergadering van de provincieraad overgegaan tot verkiezing van de gedeputeerde" vervangen door de woorden "kan de gedeputeerde op de eerstvolgende vergadering van de provincieraad verkozen worden";4° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden "wordt het mandaat waargenomen" vervangen door de woorden "kan het mandaat worden waargenomen". HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 27.Artikel 15 en 24 treden in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 25 en 26 treden in werking op 31 mei 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 mei 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken: - Voorstel van decreet : 1592 - Nr.1. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1592 - Nr. 2.

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 23 mei 2018.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^