Decreet van 26 januari 2018
gepubliceerd op 27 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervol

bron
vlaamse overheid
numac
2018010909
pub.
27/02/2018
prom.
26/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010909

VLAAMSE OVERHEID


26 JANUARI 2018. - Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en het College van procureurs-generaal bezorgen aan de voorzitter van het Vlaams Parlement in de loop van de maand oktober een verslag dat een overzicht bevat van de decreten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd.

Art. 3.De Vlaamse Regering bezorgt het verslag van het College van procureurs-generaal, vermeld in artikel 143bis, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 26/02/2016 numac 2016000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel III Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 15/12/2016 numac 2016000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek II, Titels 1 en 2. - Officieuze coördienatie in het Duits van de federale versie type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 01/12/2014 numac 2014000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek I, Titel VI sluiten, dat ze heeft ontvangen met toepassing van artikel 2, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid, onmiddellijk na ontvangst aan het Vlaams Parlement.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 januari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken: - Voorstel van decreet : 1295 - Nr.1 - Verslag : 1295 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1295 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 17 januari 2018.


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^