Decreet van 26 mei 2016
gepubliceerd op 09 juni 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van het decreet van 9 december 1993 betreffende de hulp en de tegemoetkomingen van het Waalse Gewest voor de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202963
pub.
09/06/2016
prom.
26/05/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202963

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MEI 2016. - Decreet tot wijziging van het decreet van 9 december 1993 betreffende de hulp en de tegemoetkomingen van het Waalse Gewest voor de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Bij dit decreet worden artikel 8.4 tot 8.7 en bijlage VI bij Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.Het opschrift van het decreet van 9 december 1993 betreffende de hulp en de tegemoetkomingen van het Waalse Gewest voor de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën wordt vervangen als volgt : "Decreet betreffende de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën".

Art. 3.Het opschrift van hoofdstuk I van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen".

Art. 4.Artikel 1 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de punten 5° en 6°, luidend als volgt : "5° "onderneming" : elke eenheid die bij de Kruispuntbank van ondernemingen moet ingeschreven worden; 6° "energie-audit" : systematische procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, van een industriële of commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten.".

Art. 5.In Hoofdstuk I van hetzelfde decreet wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 1/1.Auditeurs die door de Regering volgens door haar bepaalde criteria erkend worden, voeren op onafhankelijke manier energie-audits uit.

De Regering controleert de in het eerste lid bedoelde energie-audits en bestraft de auditeurs die hun verplichtingen niet naleven, ofwel bij de zending van een waarschuwing, ofwel door de schorsing of de intrekking van de erkenning.

De Regering bepaalt de procedure voor de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de tekortkomingen.

Onverminderd de sanctiemogelijkheden kan de Regering van de erkende energie-auditeur eisen dat hij verbeteringen aanbrengt in de energie-audits waarvan de slechte kwaliteit is vastgesteld.".

Art. 6.In hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Hoofdstuk II.Toelagen"; 2° in hoofdstuk II wordt een afdeling I ingevoegd, met als opschrift "Afdeling I.Toelage aan gezinnen met een bescheiden inkomen met het oog op energiebesparingen".

Art. 7.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van Hoofdstuk II vervangen als volgt : "Afdeling II. Toelage aan natuurlijke personen voor investeringen i.v.m. energiebesparingen of het gebruik van hernieuwbare energieën".

Art. 8.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van Hoofdstuk IV vervangen als volgt : "Afdeling III. Toelage aan publiekrechtelijke rechtspersonen en niet-commerciële instellingen voor de bevordering van een rationeel energiegebruik of hernieuwbare energieën".

Art 9. In hetzelfde decreet wordt het opschrift van Hoofdstuk V vervangen als volgt : "Afdeling IV. Toelage aan bedrijven voor de bevordering van rationeel energiegebruik of hernieuwbare energieën".

Art 10. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk III ingevoegd met als opschrift "Hoofdstuk III. Verplichtingen".

Art. 11.In hoofdstuk III, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 11 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 11.De door de Regering geïdentificeerde ondernemingen voeren periodiek een energie-audit van de door haar in het Waalse Gewest uitgeoefende activiteiten uit.

De Regering gebruikt de volgende criteria om de ondernemingen die een energie-audit uitvoeren, te identificeren : 1° het omzetcijfer;2° de waarde van het totaal van de jaarlijkse balans;3° het aantal tewerkgestelde personen. De energie-audit is representatief, evenredig, rendabel en leeft de criteria van de bijlage na. De Regering kan de minimale criteria voor de energie-audits nader bepalen en aanvullen.

De energie-audit wordt periodiek volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten en voorwaarden uitgevoerd.

Er mag geen toelage toegekend worden voor de uitvoering van een audit opgelegd krachtens dit hoofdstuk.".

Art. 12.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 12 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 12.De volgende onderneming wordt geacht de in artikel 11 bepaalde verplichtingen onder de door de Regering bepaalde voorwaarden te vervullen : 1° de onderneming die een energie- of een milieubeheersysteem toepast dat door een onafhankelijk orgaan volgens de Europese of internationale normen is gecertificeerd, voor zover het beheersysteem een energie-audit omvat die berust op de minimumcriteria welke voldoen aan de bijlage; 2° de onderneming die partij is bij een milieu-overeenkomst in de zin van artikel D.82 van het Milieuwetboek betreffende de vermindering van de specifieke broeikasgasemissies en de verbetering van de energie-efficiëntie, die de bij de milieu-overeenkomst opgelegde energie-audit uitvoert voor zover bedoelde energie met de minimale criteria van de bijlage overeenstemt.".

Art. 13.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 13 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 13.De onderneming stuurt een auditverslag aan de Regering volgens de door haar bepaalde modaliteiten.

Het auditverslag bewijst dat de uitgevoerde energie-audit de minimale criteria van de bijlage naleeft en deelt de resultaten van de energie-audit mede. De Regering bepaalt de vorm en de inhoud van het auditversla.

De onderneming bewaart de energie-audit tijdens zes jaar en maakt bedoelde audit op gewoon verzoek over aan de contractuele personeelsleden en ambtenaren aangewezen krachtens artikel 15.".

Art. 14.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 14 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 14.De niet-mededeling van het auditverslag of de mededeling van een auditverslag dat niet voldoet aan de bepalingen van artikel 13, tweede lid, aan de Regering wordt gestraft met een administratieve boete waarvan het bedrag tussen 250 en 50.000 euro ligt.

De niet-mededeling op gewoon verzoek van het auditverslag aan de krachtens artikel 15 aangewezen ambtenaren en personeelsleden wordt gestraft met een administratieve boete waarvan het bedrag tussen 250 en 50.000 euro ligt.

De Regering kan de modaliteiten voor de toepassing en de berekening van de administratieve boetes bepalen. De Regering voorziet in een beroepsprocedure tegen de beslissing bedoeld in leden 2 en 3. ».

Art. 15.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 15 ingevoegd, luidend als volgt : " Art. 15. De Regering wijst de contractuele personeelsleden en ambtenaren aan die belast zijn met de controle op de naleving van de verplichting tot uitvoering van energie-audits.

Om door de Regering aangewezen te kunnen worden, moeten de contractuele personeelsleden of de ambtenaren minstens de volgende voorwaarden vervullen : 1° geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen;2° beschikken over een certificaat van het hoger secundair onderwijs. De contractuele personeelsleden of de ambtenaren behouden de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie waarvan ze tijdens de uitoefening van hun controleactiviteit kennis hebben genomen.".

Art. 16.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 16 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 16.De contractuele personeelsleden en ambtenaren stellen de tekortkomingen vast bij proces-verbaal dat bewijskracht heeft tot het tegendeel bewezen wordt.

De contractuele personeelsleden en ambtenaren die proces-verbaal opmaken, geven de overtreder onmiddellijk kennis daarvan.

De kennisgeving van het proces-verbaal nodigt de overtreder uit om binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het proces-verbaal zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen.".

Art. 17.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 17 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 17.Het bedrag van de administratieve geldboete wordt in handen van de ontvanger van de registratie gestort op de rekening van het energiefonds, ingesteld bij het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitmarkt.

Als de overtreder nalaat de geldboete te betalen, eist de Regering dat een deurwaarder kennis geeft van die beslissing aan de verschuldigde van de geldboete.

De kennisgeving bevat het bevel tot betaling, op straffe van uitvoering door inbeslagneming volgens de vormen en binnen de termijnen voorgeschreven door het Strafrechtelijk wetboek, alsook een rechtvaardiging van de geëiste sommen.".

Art. 18.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een bijlage, luidend als volgt : "Bijlage Minimale criteria voor de energie-audits De in hoofdstuk III bedoelde energie-audits : 1° zijn gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens betreffende het energieverbruik en, voor elektriciteit, belastingsprofielen;2° omvatten een gedetailleerd overzicht van het energieverbruik-profiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer;3° bouwen, zo veel mogelijk, voort op een analyse van de levenscycluskosten, in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en discontopercentages;4° zijn proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken. Energie-audits maken gedetailleerde en gevalideerde berekeningen voor de voorgestelde maatregelen mogelijk, zodat duidelijke informatie over potentiële besparingen wordt verstrekt.

De bij energie-audits gebruikte gegevens kunnen worden opgeslagen met het oog op historische analyse en het opvolgen van de prestaties.".

Art. 19.Elke na de inwerkingtreding van dit decret ingediende aanvraag om toelage aangevraagd krachtens artikel 9 an het decreet betreffende een energie-audit opgelegd krachtens artikel 11, dat bij artikel 11 van dit decreet wordt ingevoegd, wordt geweigerd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 26 mei 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement 449 (2015-2016) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 11 mei 2016.

Bespreking.

Volledig verslag, openbare vergadering van 25 mei 2016.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^