Decreet van 26 mei 2016
gepubliceerd op 09 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202966
pub.
09/06/2016
prom.
26/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202966

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MEI 2016. - Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 ervan.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, worden de woorden "in artikel 5" vervangen door de woorden "in de artikelen 5 en 6";1° in punt 2° wordt het woord "scholingseenheid" vervangen door de woorden "het geheel van de eenheden van leerresultaten"; 3° in punt 2° wordt b) vervangen als volgt : "b) een fase "Bedrijf voor vorming door arbeid" die bestaat uit een reële werksituatie door de productie van goederen en diensten i.v.m. één of meerdere beroepen waarbij eventueel leergangen en bedrijfsstages worden opgenomen;"; 4° punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° het "begeleidingspercentage" : de verhouding tussen het aantal uren gepresteerd door het begeleidingspersoneel, namelijk de pedagogische coördinatoren, de opleiders en het personeel belast met de pedagogische opvolging of de sociale begeleiding, en het aantal opleidingsuren gepresteerd door de stagiairs;"; 5° het artikel wordt aangevuld met de punten 8°, 9° en 10°, luidend als volgt : "8° de "erkende opleidingsuren" : het aantal uren bepaald in de beslissing tot erkenning ten opzichte van de duur van het programma van de filière vermenigvuldigd door het aantal plaatsen voorzien door de filière tijdens een kalenderjaar;9° het "uurpercentage" : het enig tarief, identiek voor elke opleidingsfilière, dat overeenkomt met de subsidiëring van één erkend opleidingsuur en waarvan het bedrag door de Regering wordt bepaald; 10° de "KOVA-regio-instantie" : één van de regio-instanties kwalificerend onderwijs - vorming - arbeidsmarkt zoals ingesteld bij artikel 3, punten 2 tot 10 van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt.".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "Onverminderd artikel 10 bepaalt de Regering, volgens de modaliteiten die zij bepaalt, voor elk kalenderjaar, het maximum aantal uren opleiding die zij erkent en subsidieert voor elk grondgebied van de KOVA-regio-instanties. ».

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, punt 1°, vervallen de woorden "deze categorie wordt georganiseerd in de fase opleiding en inschakeling;"; a) in het eerste lid, punt 2° vervallen de woorden "deze categorie wordt georganiseerd in de fase opleiding en inschakeling;"; c) in het eerste lid, punt 3°, vervallen de woorden "deze categorie wordt georganiseerd hetzij in de fase opleiding en inschakeling, hetzij in de fase bedrijf voor vorming door arbeid"; d) het derde lid wordt vervangen als volgt : "De Regering bepaalt de organisatiemodaliteiten betreffende de filières, met inbegrip van de organisatiemodaliteiten van de stage, de pedagogische opvolging en de sociale begeleiding van de stagiair.".

Art. 5.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van punt 3°, vervallen de woorden "die als niet-werkende werkzoekende bij de Dienst ingeschreven is,";2° in punt 3° worden de a), b), c), d) en e), vervangen als volgt : "a) geregistreerd zijn geweest bij het "Agence pour une vie de qualité" of bij de "Dienstselle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung" of bij het Brussels fonds voor personen met een handicap of bij het Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap";b) het slachtoffer van een arbeidsongeval zijn geweest en een attest overleggen dat aantoont dat zij een vergoeding geniet, berekend in het kader van een arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 24 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en dat het bewijs levert van een ongeschiktheid van ten minste dertig percent;c) het slachtoffer van een beroepsziekte zijn geweest en een attest overleggen dat aantoont dat hij een vergoeding geniet, berekend in het kader van een arbeidsongeschiktheid opgesteld overeenkomstig artikel 35 van de Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 en dat het bewijs levert van een ongeschiktheid van ten minste dertig percent;d) erkend zijn met minstens drieëndertig percent permanente ongeschiktheid; e) vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid genieten;"; 3° er wordt een punt 3°bis ingevoegd, luidend als volgt : "3°bis elke niet-schoolplichtige persoon die als niet-werkende werkzoekende bij de Dienst ingeschreven is die geen beroepsactiviteit heeft uitgeoefend tijdens de drie jaar die voorafgaan aan het begin van zijn opleiding en die geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering tijdens deze periode heeft gekregen;"; 4° punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° elke veroordeelde persoon die aan één van de volgende voorwaarden voldoet : a) zijn vrijheidsstraf uitvoeren volgens één van de wijzen bedoeld in de artikelen 21, 22 en 24 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;b) opgesloten zijn in een strafinrichting en binnen drie jaar in vrijheid gesteld kunnen worden of zijn vrijheidsstraf uitvoeren volgens één van de wijzen bedoeld in de artikelen 21, 22 en 24 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; c) geïnterneerd zijn in een inrichting bedoeld in artikel 3, 4°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen en een uitgaansvergunning of verlof krijgen overeenkomstig de artikelen 20 en 21 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen;"; 5° onder punt 5° worden de woorden "elke persoon beschouwd als vreemdeling" vervangen door de woorden "elke vreemdeling";6° in punt 5° worden de woorden "die niet schoolplichtig is" ingevoegd tussen de woorden "van voornoemde wet" en de woorden "en die beschikt";7° in punt 6° vervallen de woorden "bij de Dienst als werkzoekende ingeschreven"; 8° het lid wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt : "7° elke bij de Dienst als niet-werkende werkzoekende ingeschreven persoon die in aanmerking komt voor een leefloon zoals bedoeld in artikel 10 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of een financiële hulpverlening zoals bedoeld in artikel 60, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor zover deze sociale hulpverlening gelijkwaardig is met het leefloon.".

Art. 6.In artikel 6, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 1° worden de woorden "van een Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming, hierna "CSEF" genoemd, waar" vervangen door de woorden "van een KOVA-regio-instantie waar";b) in punt 2° worden de woorden "van een "CSEF" waar" vervangen door de woorden "van een KOVA-regio-instantie waar";c) in punt 2°, worden de woorden "van het "CSEF"" vervangen door de woorden "van de KOVA-regio-instantie";b) in punt 3° worden de woorden "van een "CSEF" waar" vervangen door de woorden "van een KOVA-regio-instantie waar";e) in punt 3°, worden de woorden "van het "CSEF"" vervangen door de woorden "van de KOVA-regio-instantie";

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de dag voor die waarop" vervangen door de woorden "op de dag waarop";2° in het tweede lid worden de woorden "alsook de termijnen voor het onderzoek van de toestand bedoeld in het eerste lid" ingevoegd na de woorden "bedoeld in de artikelen 5 en 6 vervuld zijn".

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, 1°, worden de woorden "het kadaster van de bestaande beroepsopleidingen en de cartografie van het aanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt, die door de Dienst worden opgemaakt" vervangen door de woorden "de bestaande analyse van het aanbod aan beroepsopleiding en de behoeften van de arbeidsmarkt opgemaakt door de KOVA-regio-instantie";b) in het vierde lid, worden de woorden "dient het overeenkomstig artikel 11 een nieuwe aanvraag tot erkenning van de filière in" vervangen door de woorden ", met inbegrip op het aantal uren erkende opleiding, dient het overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 11 een aanvraag tot wijziging van de beslissing tot erkenning in".

Art. 9.Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "De oorspronkelijk erkenning van een centrum bedraagt hoogstens 12.000 uren erkende opleiding.".

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden "van het territoriaal bevoegde "CSEF"" vervangen door de woorden "van de territoriaal bevoegde KOVA-regio-instantie";2° in het tweede lid worden de woorden "het kadaster en de cartografie bedoeld" vervangen door de woorden "de bestaande analyse van het aanbod aan beroepsopleiding en de behoeften van de arbeidsmarkt bedoeld";3° het vijfde lid wordt aangevuld met de zin "Zij bepaalt de regel voor de toekenning van het aantal erkende uren opleiding per centrum in geval van hernieuwing van de erkenning.».

Art. 11.In artikel 13, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "het kadaster en de cartografie bedoeld" vervangen door de woorden "de bestaande analyse van het aanbod aan beroepsopleiding en de behoeften van de arbeidsmarkt bedoeld".

Art. 12.Er wordt een nieuw artikel 13bis ingevoegd, luidend als volgt : "In de gevallen van fusie of splitsing van ondernemingen, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak, afstand van algemeenheid of bedrijfstak, bedoeld in boek XI van het Wetboek van vennootschappen, in het geval van inbreng om niet van een algemeenheid of bedrijfstak bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk alsook in de gevallen bedoeld in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, indien de bedrijvigheid die bestaat uit de organisatie van één of meerdere filières om de socioprofessionele inschakeling van de stagiairs te vergemakkelijken, zoals bedoeld in artikel 4 van dit decreet, in het Waalse Gewest voortgezet wordt door de juridische entiteit begunstigde van de overdracht van het geheel of een deel van het patrimonium van het erkende overdragende centrum, wordt de erkenning van het erkende centrum toegekend krachtens dit decreet overgedragen aan de juridische entiteit begunstigde van de overdracht van het geheel of en deel van het patrimonium van het erkende overdragende centrum.

De juridische entiteit begunstigde van de overgedragen erkenning dient voor het behoud van de erkenning, het geheel van de voorwaarden en verplichtingen van de erkenning na te leven die bepaald worden bij of krachtens dit decreet.

De juridische entiteit begunstigde van de overgedragen erkenning dient na de overdracht de Diensten die de Regering aanwijst, zo spoedig mogelijk in te lichten over de overdracht.".

Art. 13.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° minstens tien stagiairs opvangen en vanaf het derde erkenningsjaar minimum 12 000 uren opleiding per kalenderjaar geven;"; b) in punt 10° worden de woorden "wet van 24 december 1993" vervangen door de woorden "wet van 15 juni 2006"; c) het lid wordt aangevuld met een punt 11°, luidend als volgt : "11° opleidingen voorstellen waarvan de duur van het programma hoogstens 2.100 uren bedraagt, voor elke filière.".

Art. 14.In artikel 16, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van het "CSEF"" worden vervangen door de woorden "van de KOVA-regio-instantie";2° de woorden "het kadaster en de cartografie bedoeld" worden vervangen door de woorden "de bestaande analyse van het aanbod aan beroepsopleiding en de behoeften van de arbeidsmarkt bedoeld".

Art. 15.In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.De Regering verleent jaarlijks aan het erkende centrum dat voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen bepaald bij of krachtens dit decreet een subsidiëring berekend op grond van het aantal erkende opleidingsuren, vermenigvuldigd met het uurpercentage."; b) in paragraaf 2, in de inleidende zin, worden de woorden "Het geheel van de subsidies" vervangen door de woorden "De subsidies bedoeld in paragraaf 1"; c) in paragraaf 2, 1°, wordt de zin "De tegemoetkoming, verleend in de vorm van punten zoals bedoeld in artikel 21 van voornoemd decreet van 25 april 2002, wordt door de Regering bepaald op grond van het aantal erkende uren;" opgeheven; d) in paragraaf 2, 2°, worden de woorden "van de werkings-, materiaal- en uitrustingskosten" vervangen door de woorden "van de werkingskosten, de investeringskosten"; e) paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De Regering bepaalt de verdelingswijze van de subsidies bedoeld in het eerste lid."; f) paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : "De subsidie bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt uitbetaald als volgt : 1° een eerste schijf die overeenkomst met een voorschot, met name vijfenzestig percent van het jaarbedrag dat tijdens het voorafgaande boekjaar is verleend, wordt in de loop van het eerste kwartaal gestort op basis van een vorderingsverklaring;2° een tweede schijf, met name tachtig percent van het totale jaarbedrag van de subsidie dat voor het lopende boekjaar wordt verleend, na aftrek van het bedrag van de eerste schijf, wordt in de loop van het tweede kwartaal gestort op basis van een vorderingsverklaring;3° het saldo van twintig percent van het totale jaarbedrag van de subsidie die voor het lopende boekjaar wordt verleend, wordt gestort in de loop van het eerste semester van het jaar na dat waarvoor het verschuldigd is, op grond van een vorderingsverklaring, een activiteitenverslag, een recapitulatieve afrekening van de kosten ten laste van de subsidie en de bewijsstukken.Dit saldo zal de eventuele rechtzetting van de subsidie opnemen die zou beslist zijn na de herziening van de economische parameters (indexering). De Regering kan de modaliteiten voor de storting van het saldo bepalen"; g) in paragraaf 4 worden de woorden "De variabele jaarlijkse som bedoeld in het eerste lid, 2" vervangen door de woorden "De subsidiëring bedoeld in paragraaf 1"; h) in paragraaf 5, worden de woorden "en 75 % van de erkende opleidingsuren, berekend per filière over een periode van twee jaar." vervangen door de woorden "volgens de modaliteiten bepaald door de Regering."; i) paragraaf 5 wordt aangevuld met een zin, luidend als volgt: "Als deze voorwaarde niet is vervuld, wordt de subsidie naar beneden herzien volgens de modaliteiten bepaald door de Regering."; j) paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : " § 6.De Regering indexeert het uurpercentage jaarlijks in januari, zoals bij elke begrotingsaanpassing. De indexering van dit uurpercentage wordt uitgevoerd volgens hetzelfde mechanisme dan hetgene toegepast op de categorie van uitgaven waaronder de subsidies aan de centra vallen in de Waalse begroting.".

Art. 16.In artikel 19, van hetzelfde decreet, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 17.In artikel 21 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De instelling voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en het bedrijf voor vorming door arbeid erkend op grond van het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid en van artikel 23 van dit decreet dienen, uiterlijk 31 maart 2016 een aanvraag tot erkenning in voor hun centrum en voor de filières die ze organiseren."; 2° in het tweede lid worden de woorden "tegen de financiële voorwaarden en volgens de" ingevoegd tussen de woorden "voor zes jaar verlenen" en de woorden "modaliteiten die zij bepaalt";3° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 18.In artikel 22 van hetzelfde decreet, worden de woorden "mei 2014" vervangen door de woorden "maart 2016".

Art. 19.In artikel 23 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het cijfer "2014" vervangen door het cijfer "2016";2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt : "De instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en de bedrijven voor vorming door arbeid die in aanmerking komen voor de verlenging bedoeld in het eerste lid blijven onderworpen aan de bepalingen van het voornoemde decreet van 1 april 2004 tijdens de duur van die verlenging met uitzondering van de artikelen 5 tot 7, 13 en 13bis van dit decreet die op hen van toepassing zijn. In afwijking van artikel 17, eerste lid, 3°, van het voornoemde decreet van 1 april 2004, wordt de berekening van de negentig percent gepresteerde opleidingsuren en waarvoor de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en de bedrijven voor vorming door arbeid in aanmerking komen voor de verlenging bedoeld in het eerste lid, verricht over de periode die van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 gespreid is.".

Art. 20.De stagiair in de zin van de artikelen 5 en 6 van het decreet van 10 juli juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling die voor de inwerkingtreding van dit decreet een opleiding bij een instelling voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces of bij een bedrijf voor vorming door arbeid heeft aangevat, mag die opleiding voltooien.

Art. 21.Dit decreet is van toepassing op de erkenningen die toegekend zullen worden met betrekking tot de erkenningsaanvragen ontvangen door de bevoegde diensten van de Regering, vanaf 1 maart 2016 en waarvoor een beslissing tot toekenning van erkenning is aangenomen door de bevoegde overheid na de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 22.De artikelen 17 en 18 van dit decreet hebben uitwerking op 31 maart 2016.

Artikel 12 van dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 26 mei 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN ________ (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement 448 (2015-2016) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare zitting van 11 mei 2016.

Bespreking.

Volledig verslag, openbare zitting van 25 mei 2016.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^