Decreet van 26 mei 2016
gepubliceerd op 17 oktober 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016205146
pub.
17/10/2016
prom.
26/05/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205146

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MEI 2016. - Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.In de zin van dit decreet wordt verstaan onder : 1° algemene rampen : natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van een on voorzienbare hevigheid die aanzienlijke schade hebben veroorzaakt en die beantwoorden aan de door de Regering bepaalde erkenningscriteria;2° eigenaar van een goed : hij die, wanneer de ramp zich voordoet, hetzij eigenaar, mede-eigenaar of blote eigenaar is, hetzij titularis is van een recht van erfpacht of van opstal, hetzij huurder of koper is van een goed volgens een contract van " huurkoop " of van een contract van verkoop op afbetaling;3° land- en tuinbouwgoederen : machines, gereedschap, omheiningen en terreinen, zaaigoed, vee, veestapel, pluimvee, vissen, beplantingen, teelten, oogsten en producten voor land- of tuinbouwgebruik, voor beroepsdoeleinden. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Behalve in de gevallen waarin het herstel bij een bijzondere wetgeving of internationale overeenkomsten geregeld wordt, geven rechtstreekse materiële schade en bepaalde schade die door algemene natuurrampen aan roerende of onroerende lichamelijke goederen toegebracht worden op het grondgebied van het Waalse Gewest aanleiding tot een hersteltegemoetkoming onder de voorwaarden waarin dit decreet voorziet.

Art. 3.§ 1. De Regering bepaalt de criteria tot erkenning van de algemene rampen. § 2. De erkenning van de ramp is voor elk natuurverschijnsel het voorwerp van een besluit van de Regering.

In dat besluit worden de geografische oppervlakte en het type natuurverschijnsel van de ramp bepaald.

Art. 4.De indiening van een vordering tot schadevergoeding met het oog op het schadeherstel omschreven in artikel 2 belemmert het verkrijgen van de hersteltegemoetkoming niet.

Art. 5.De personen die tot het ontstaan van de schade bijgedragen hebben, zijn uitgesloten uit het voordeel van de hersteltegemoetkoming waarin dit decreet voorziet, voor zover de schade aan hun handeling of aan hun nalatigheid te wijten is. HOOFDSTUK III. - Rechthebbende op de hersteltegemoetkoming

Art. 6.Het recht op de hersteltegemoetkoming ontstaat op het ogenblik van de schade in hoofde van degene die, op dat ogenblik : 1° eigenaar is van het goed bedoeld in artikel 8;2° het in artikel 8 bedoelde goed uitbaat, in geval van schade aan de land- en tuinbouwgoederen als het gaat om beplantingen of oogsten.

Art. 7.Komen in aanmerking voor het voordeel van de hersteltegemoetkoming : 1° de natuurlijke personen die op de datum van de ramp hun gewone verblijfplaats of een onroerende eigendom in het Waalse Gewest hebben;2° de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel of een bedrijfszetel op de datum van de ramp gevestigd is op het grondgebied van het Waalse Gewest. HOOFDSTUK IV. - Vergoedbare goederen

Art. 8.Onverminderd de bepalingen van artikel 9, kan de bij dit decreet geregelde hersteltegemoetkoming slechts verleend worden voor schade toegebracht aan de volgende roerende of onroerende lichamelijke goederen : 1° de gebouwde onroerende goederen;2° de verplaatsbare lokalen die voor woning bestemd zijn;3° de roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik, overeenkomstig de door de Regering bepaalde regels;4° de overige roerende lichamelijke goederen, met uitsluiting van de effecten van financiële beleggingsproducten en speciën, als ze in het Waalse Gewest aangewend worden : a) hetzij voor de uitbating van een nijverheids-, ambachts-, handels-, land- of tuinbouwonderneming;b) hetzij voor de uitoefening van elk ander beroep;c) hetzij voor de bedrijvigheden van een openbare instelling, van een instelling van openbaar nut of van een vereniging zonder winstgevend doel of een stichting;5° de land- en tuinbouwgoederen : 6° de bosaanplantingen;7° de goederen die behoren tot het openbaar domein van de rechtspersonen opgesomd in artikel 23. De aldus omschreven goederen omvatten de producten van de uitbating, het beroep of de activiteiten bedoeld in het eerste lid, 4°, 5° en 6°.

Art. 9.De volgende schade valt niet onder het toepassingsveld van dit decreet : 1° de schade veroorzaakt : a) aan de beplantingen en teelten als ze aan hagel te wijten is;b) aan de goederen of delen van goederen met weeldekarakter;c) aan de schepen en boten, zoals omschreven in de artikelen 1 en 271 van Boek II van het Handelswetboek;d) aan de motorvoertuigen die minder dan vijf jaar oud zijn;2° esthetische schade : schade die het gewone gebruik van het geteisterde goed niet hindert.Schade aan onroerende of roerende lichamelijke goederen met als gevolg materiële nadelen op toeristisch, architecturaal of symbolisch vlak m.b.t. een beschermd gebouw of een beschermde plek vormt geen esthetische schade in de zin van dit decreet; 3° schade te wijten aan brand, bliksem of aan een ontploffing;4° als de erkende natuurverschijnselen, overeenkomstig de artikelen 123 en volgende van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, verband houden met overvloedige regen of overstromingen of met het overlopen of de opstuwing van openbare rioleringen of aardbevingen of aardverschuivingen of grondverzakkingen, de schade : a) aan de goederen die een eenvoudig risico vormen in de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;b) aan de land- en tuinbouwgoederen die gedekt kunnen worden door een verzekeringsovereenkomst 'eenvoudige risico's', zoals de binnengehaalde oogsten, de levende veestapel binnen de gebouwen, het materiaal binnen de gebouwen. Afwijkingshalve zijn de in artikel 9, 4°, bedoelde uitsluitingsoorzaken niet toepasselijk op de natuurlijke personen die vanwege hun vermogenstoestand niet verzekerd zijn en die op de dag van de erkende ramp recht hebben op een leefloon overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of op een gelijkwaardige financiële tegemoetkoming overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 5° als de aan rechtspersonen toebehorende beschadigde goederen bedoeld in artikel 8 door een verzekeringsovereenkomst gedekt kunnen worden. HOOFDSTUK V. - Vergoedingsprocedure. Afdeling 1. - Indiening en ontvankelijkheid van de aanvraag

Art. 10.§ 1. De aanvraag tot hersteltegemoetkoming wordt aan de Administratie gericht. Ze wordt ondertekend door de aanvrager of door diens wettelijke vertegenwoordiger.

Als de aanvraag door een gemachtigde ondertekend wordt, moet laatstgenoemde zijn handtekening in ieder geval laten voorafgaan door de melding van de personen die hem gemachtigd hebben.

De aanvrager dient voor het geheel van de hem toebehorende geteisterde goederen één aanvraag in per ramp die door de Regering erkend wordt.

De onverdeelde geteisterde goederen kunnen het voorwerp uitmaken van een gezamenlijke aanvraag die door de mede-eigenaars of door hun gemachtigde ingediend wordt.

Wanneer de vergadering van de mede-eigenaars een syndicus heeft aangewezen, moet laatstgenoemde de aanvraag tot hersteltegemoetkoming voor de gezamenlijke schade indienen.

De echtgenoten en samenwonenden kunnen één enkele aanvraag voor het geheel van hun goederen indienen. § 2. De aanvraag tot hersteltegemoetkoming wordt ingediend voor het verstrijken van de derde maand na die in de loop waarvan het besluit van de Waalse Regering tot erkenning van een algemene ramp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Als de aanvraag tot hersteltegemoetkoming voor privé goederen wordt ingediend door een publiekrechtelijke rechtspersoon, moet ze ingediend worden voor het verstrijken van de zesde maand na die in de loop waarvan het besluit van de Waalse Regering tot erkenning van een algemene ramp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. § 3. De aanvraag tot hersteltegemoetkoming wordt ingediend in de vormen en volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt. § 4. De aanvraag tot hersteltegemoetkoming is niet ontvankelijk in de volgende gevallen : 1° als ze betrekking heeft op schade ontstaan buiten het grondgebied afgebakend in het besluit van de Regering tot erkenning van de ramp;2° als ze betrekking heeft op schade ontstaan op een andere datum dan die vermeld in het besluit van de Regering tot erkenning van de ramp;3° als de aanvrager de artikelen 6 en 7 niet naleeft;4° als de aanvrager zich niet houdt aan de in artikel 10, § 2, bedoelde termijn voor de indiening van de aanvraag.De aanvrager die een geval van overmacht kan inroepen of het bewijs kan leveren van de laattijdige indiening van zijn aanvraag, kan ze evenwel nog indienen voor het verstrijken van de derde maand na die in de loop waarvan het beletsel of de redenen tot rechtvaardiging van de vertraging opgehouden hebben te bestaan; 5° als de aanvrager niet verzocht heeft om de tussenkomst van zijn verzekeringsmaatschappij in de gevallen waarin de beschadigde goederen door een verzekeringsovereenkomst gedekt zijn. Afdeling 2. - Expertise

Art. 11.De aanvraag tot hersteltegemoetkoming wordt onderzocht door de Administratie.

Om in alle fasen van de vergoedingsprocedure te zorgen voor de controle op de aanvragen tot hersteltegemoetkoming, kan de Administratie overgaan tot alle vaststellingen, expertises, verificaties, verhoren van derden en, in het algemeen, tot alle onderzoeken en investigaties die ze nodig acht voor haar besluitvorming.

Art. 12.In het kader van dat onderzoek wordt de schade vastgesteld in aanwezigheid van de deskundige die door de Administratie aangewezen wordt en de aanvrager of diens wettelijke vertegenwoordiger.

De Administratie doet een beroep op interne of externe deskundigen om de schade vast te stellen en te ramen. Er kan slechts een beroep gedaan worden op externe deskundigen als de Waalse overheidsdienst onmogelijk de nodige specialisten tijdelijk kan aanstellen.

Deze deskundigen beschikken over de bevoegdheden omschreven in artikel 11 om hun opdracht uit te voeren. Ze richten een rapport aan de Administratie m.b.t. de vaststelling van de schade. Afdeling 3. - Vaststelling en bestemming van de hersteltegemoetkoming

Art. 13.De krachtens hoofdstuk 4 in aanmerking genomen schade wordt geraamd op basis van de normale prijs, op de datum van de ramp, van het herstel, de heropbouw of de restauratie van de geteisterde goederen, met inbegrip van het bedrag van de overeenstemmende belastingen, rekening houdend met de herbuikbare delen of elementen alsook met de waarde van de recupereerbare materialen of elementen of van wrakken of schroot.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de raming van de schade overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid en naar gelang van de aard van de geteisterde goederen. Die modaliteiten kunnen vaste regels inhouden zowel voor de bepaling van de omvang van de schade als voor de beoordeling ervan.

Art. 14.De hersteltegemoetkoming wordt berekend volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt. De Regering kan de hersteltegemoetkoming ook aanpassen naar gelang van de evolutie van de gemiddelde algemene prijs van de wedersamenstelling of van het herstel van de beschadigde goederen.

Deze tegemoetkoming, die door de Regering toegekend wordt, en de overige sommen, eventueel ontvangen als schadevergoeding, met name via verzekeringspolissen, bedragen niet meer dan 100 % van het totaalbedrag van de schade.

Art. 15.De Administratie geeft de aanvrager kennis van de gemotiveerde beslissing waarbij ze zich uitspreekt over de ingediende aanvraag en waarbij het bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt vastgelegd, indien hij daar recht op heeft. Een afschrift van het rapport met de vaststelling van de schade wordt desgevallend bij de beslissing gevoegd.

Art. 16.§ 1. De rechthebbende moet de vergoeding voor het herstel, de wederopbouw of de wedersamenstelling van de geteisterde goederen bestemmen binnen een termijn van drie jaar, met ingang op de datum waarop de beslissing tot vergoeding definitief is. Hij mag evenwel overgaan tot een nieuwe inrichting van de verscheidene elementen waaruit genoemde goederen bestaan voor zover de aard noch de bestemming ervan gewijzigd worden.

Wederbelegging onder dezelfde voorwaarden is geldig voor de toekenning van de hersteltegemoetkoming. § 2. In afwijking van paragraaf 1, is het mogelijk dat de rechthebbende de hersteltegemoetkoming moet aanwenden voor de heropbouw van een onroerend goed of de herinstallatie van een verplaatsbaar lokaal buiten de geteisterde zone of bepaalde delen ervan. § 3. De Regering bepaalt de modaliteiten voor het toezicht op de wederbelegging en de voorwaarden waaronder de vrijstelling van wederbelegging of afwijkingen van paragraaf 1 verleend kunnen worden. Afdeling 4. - Beroepswegen

Art. 17.De beslissing aangetast door een materiële vergissing kan rechtgezet worden, hetzij ambtshalve, hetzij op initiatief van de aanvrager.

Bij gebrek aan materiële vergissing kan de aanvrager evenwel verozken om een hernieuwd onderzoek van de beslissing.

Het gemotiveerd verzoek om rechtzetting of hernieuwd onderzoek wordt uiterlijk zestig dagen, met ingang op de datum van verzending van de beslissing, aan de Administratie gericht, op straffe van niet-ontvankelijkheid. De aanvrager deelt de referentie van de betwiste beslissing mee.

De beslissing wordt betekend binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

De indiening van één van die administratieve beroepen schorst de termijn van het gerechtelijk beroep. HOOFDSTUK VI. - Schade toegebracht aan het openbaar domein

Art. 18.De Regering verleent en bepaalt, volgens de modaliteiten die zij vastlegt, de bedragen van de hersteltegemoetkoming betreffende het herstel van de schade toegebracht door een ramp aan de goederen van het openbaar domein dat toebehoort aan de provincies, gemeenten, intercommunales, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verenigingen opgericht krachtens Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome gemeentebedrijven, openbare instellingen belast met de organisatie van de eredienst of met het verlenen van morele diensten op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing en wateringen.

Art. 19.§ 1. De aanvraag tot hersteltegemoetkoming wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend voor het verstrijken van de zesde maand na die in de loop waarvan het besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de algemene ramp in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. § 2. De geteisterde overheden die een geval van overmacht kunnen inroepen of het bewijs van de laattijdige indiening van hun aanvraag kunnen leveren, mogen ze nog indienen voor het verstrijken van de zesde maand na die in de loop waarvan het beletsel of de redenen tot rechtvaardiging van de vertraging opgehouden hebben te bestaan.

Art. 20.De overige bepalingen van Hoofdstuk V zijn van toepassing op de schade toegebracht aan het openbaar domein. HOOFDSTUK VII. - Bepalingen tot regeling van de financiering

Art. 21.De uitgaven m.b.t. de uitvoering van dit decreet worden gedekt door het "Fonds wallon des calamités naturelles, division Fonds wallon des calamités" (Waals fonds natuurrampen, afdeling Waals fonds natuurrampen), overeenkomstig artikel 3 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit.

Art. 22.Alle terugbetaalde of ingevorderde sommen worden aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" gestort volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt. HOOFDSTUK VIII. - Diverse bepalingen

Art. 23.Het "Fonds wallon des calamités naturelles" wordt ten belope van het bedrag van de toegekende vergoedingen in de rechten en handelingen van de in dit decreet bedoelde rechthebbenden gesteld t.o.v. elke natuurlijke of rechtspersoon alsook van elke Belgische, buitenlandse of internationale publiekrechtelijke persoon die ertoe verplicht is de vergoede schade geheel of gedeeltelijk te dekken of te herstellen.

De rechthebbenden zijn ertoe verplicht alle documenten en stukken te verstrekken die vereist worden voor de uitoefening van die rechten en handelingen, op straffe van terugbetaling van de sommen waarvan het "Fonds wallon des calamités naturelles", uit dien hoofde, de invordering niet zou hebben kunnen voortzetten.

Art. 24.Bij elke ramp waarop dit decreet van toepassing is, moet elk verzekeringsbedrijf binnen tien dagen, met ingang op de datum van ontvangst van de aanvraag, gratis een afschrift van de verzekeringsovereenkomsten die de in de door de ramp getroffen regio gelegen goederen dekken, verschaffen aan het slachtoffer dat hem daarom verzoekt.

Een afschrift van elk voorstel tot betaling dat aan een slachtoffer wordt gedaan ter uitvoering van een verzekeringsovereenkomst en ter vergoeding van schade veroorzaakt door de ramp bedoeld in paragraaf 1, moet door de verzekeraar of diens gemachtigde aan de Administratie gericht worden binnen vijf dagen na de datum waarop het voorstel aan betrokkene is gezonden.

Bij gebrek aan nakoming van de verplichtingen bedoeld in de vorige leden en onverminderd de eventuele toepassing van de strafbepalingen waarin artikel 28 voorziet, is het verzekeringsbedrijf hoofdelijk aansprakelijk met het slachtoffer voor de terugbetaling van elke som die door zijn verzuim onrechtmatig aan het slachtoffer zou zijn betaald of waarvan de terugbetaling niet tijdig kon worden teruggevorderd. HOOFDSTUK IX. - Slot- en opheffingsbepalingen.

Art. 25.Dit decreet is van toepassing op de algemene natuurrampen die zich hebben voorgedaan na de datum van inwerkingtreding ervan.

Art. 26.§ 1. In de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen worden opgeheven : 1° artikel 2, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003;2° artikel 2,, § 3, ingevoegd bij de wet van 21 mei 2003;3° de artikelen 3 A;5, § 1, 1°; 8, § 1, A :, 9 A; 10, § 1, 1° en 3° en 42. § 2. In de artikelen 1, 2, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 46, 48, 49 en 52 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, § 2, worden de woorden "Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 10, § 1, 5°a," geschrapt;2° paragraaf 2 van artikel 2 wordt vervangen als volgt : « De erkenning van het schadelijk feit, de toepassing van 2° van paragraaf 1 rechtvaardigend, maakt, voor elke ramp, het voorwerp uit van een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.Dit besluit wordt genomen op de voordracht van de Minister van Landbouw. Het omschrijft de geografische uitgestrektheid van het toepassingsgebied van de wet. »; 3° in artikel 11, § 1, worden de woorden "bedoeld in artikel 9, A, 2° en B, 2°," vervangen door "bedoeld in artikel 9, B, 2°,";4° in artikel 11, § 2, 2°, worden de woorden "bedoeld in artikel 10, § 1, 2°, eerste lid, en § 2," vervangen door "bedoeld in artikel 10, § 2,";5° in artikel 13, § 1, worden de woorden "de bepalingen van de artikelen 9, A, 2° en B, 2°, en 11," vervangen door "de bepalingen van de artikelen 9, B, 2°, en 11,";6° in artikel 19, § 2, worden de woorden les mots "aan belanghebbende en aan de Minister van Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval," vervangen door "aan belanghebbende en aan de Minister van Landbouw";7° in artikel 20, § 2, worden de woorden "uitgezonderd als de Minister van Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval," vervangen door "behalve als de Minister van Landbouw";8° in artikel 21 worden de woorden "De belanghebbende, en, naargelang van het geval, de Minister van Openbare Werken of de Minister van Landbouw, of hun gemachtigde, kunnen" vervangen door "De belanghebbende en de Minister van Landbouw, of diens gemachtigde, kunnen";9° in artikel 25 worden de woorden "de Minister van Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval," vervangen door "de Minister van Landbouw";10° in artikel 27, § 1, laatste lid, worden de woorden "door de Minister van Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval, of hun gemachtigde" vervangen door "door de Minister van Landbouw of diens gemachtigde";11° in artikel 27, § 2, worden de woorden "op verzoek van de belanghebbende of van de Minister van Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval, of hun gemachtigde" vervangen door "op verzoek van de belanghebbende of van de Minister van Landbouw of diens gemachtigde";12° in artikel 46 worden de woorden "door de Minister van Openbare Werken of door de Minister van Landbouw," vervangen door "door de Minister van Landbouw";13° in artikel 48 worden de woorden "of door de Minister van Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval," vervangen door "of door de Minister van Landbouw";14° in artikel 49, § 1, worden de woorden "De provinciegouverneur, de Minister van Openbare Werken en de Minister van Landbouw, of hun gemachtigde" vervangen door "De provinciegouverneur en de Minister van Landbouw, of diens gemachtigde";15° in artikel 52, § 1, worden de woorden "door de Minister van Openbare Werken of door de Minister van Landbouw" vervangen door "door de Minister van Landbouw"; § 3. Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de wijzen van raming van de schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen;2° het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik door natuurrampen;3° het koninklijk besluit van 24 februari 1977 tot vaststelling van het tarief der financiële staatstegemoetkoming in de erelonen en onkosten van de deskundigen waarop de getroffenen een beroep hebben gedaan voor de vaststelling en de schatting der schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen;4° het koninklijk besluit van 29 maart 1977 betreffende de wederbelegging van de financiële tegemoetkoming verleend voor het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen en betreffende de wijzen van toezicht op die wederbelegging;5° het koninklijk besluit van 14 september 1984 houdende uitvoering van artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen;6° het koninklijk besluitvan 12 juli 2006 houdende toekenning van een toelage van bijzondere opdracht aan het technisch personeel van de Regie der Gebouwen, ter beschikking gesteld van de provinciegouverneurs voor de behandeling van rampenschadedossiers;7° het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;8° het ministerieel besluit van 14 november 1984 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan openbare domeingoederen veroorzaakt door natuurrampen. § 4. In het opschrift van de volgende koninklijke besluiten : 1° het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen;2° het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot bepaling van de voorwaarden en de wijzen van opening van de herstelkredieten inzake natuurrampen, en van het rentevoetgedeelte en de kosten waarvan de Staat de last op zich neemt;3° het koninklijk besluit van 14 juli 1977 tot vaststelling van de beplantingen, teelten en oogsten te velde die, voor toepassing van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, normaal door een verzekeringscontract tegen hagel kunnen gedekt worden;4° koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen van de wijzen waarop beroep kan gedaan worden op niet tot de administratie behorende deskundigen, de verplichtingen die zij hebben evenals de schalen van de hen toegekende vergoedingen, worden de woorden "natuurrampen" vervangen door de woorden "landbouwrampen". § 5. In artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen of landbouwrampen, worden de woorden "bij de Minister van Openbare Werken, of zijn afgevaardigde, ingeval van algemene ramp, of bij de Minister van Landbouw, of zijn afgevaardigde, ingeval van landbouwramp," vervangen door de woorden "bij de Minister van Landbouw, of diens gemachtigde,".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 26 mei 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 458 (2015-2016), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire zitting van 25 mei 2016.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^