Decreet van 27 april 2006
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op de inkomsten 1992

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201610
pub.
15/05/2006
prom.
27/04/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2006. - Decreet tot wijziging van artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op de inkomsten 1992 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 255, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op de inkomsten 1992, zoals vervangen bij het decreet van 22 oktober 2003, wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt : "De rente wordt teruggebracht tot 0,8 % voor woningen die in huur gegeven of in beheer genomen worden door een vastgoedbeheerder overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode. ».

Art. 2.Artikel 255, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op de inkomsten 1992, zoals vervangen bij het decreet van 22 oktober 2003, wordt aangevuld met een vijfde lid, luidend als volgt : "De rente wordt teruggebracht tot 0 % voor woningen waarvan de belastingplichtige een natuurlijke persoon is en die in huur gegeven of in beheer genomen worden door een vastgoedbeheerder overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode, op voorwaarde dat de belastingplichtige en de vastgoedbeheerder een geschreven overeenkomst sluiten waarin de duur van de terbeschikkingstelling van het goed, de door de natuurlijke persoon gevraagde huurprijs en, desgevallend, de beschrijving van de uit te voeren werken vastliggen."

Art. 3.Dit decreet treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2006.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 27 april 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD. De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr.M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Stukken van de Raad 336 (2005-2006), nrs.1 tot 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 26 april 2006.

Bespreking-Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^