Decreet van 27 april 2006
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwich

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201612
pub.
15/05/2006
prom.
27/04/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2006. - Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 5 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, gewijzigd bij de decreten van 26 juni 1997, 28 juni 2001 en 18 december 2003, wordt aangevuld door een paragraaf 7, luidend als volgt : "§ 7. Met instemming van de Waalse Regering is het Centrum ertoe gemachtigd om, ten bate van de plaatselijke besturen of autonome bedrijven, en de openbare huisvestingsmaatschappijen, op tussenkomst van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), te zorgen voor de financiering van de verrichtingen bedoeld in de artikelen 29, 30, 35 tot 38, 44 tot 50, 54, 55, 58, 59, 59bis, 60 tot 78 en 78bis van de "Code wallon du Logement" (Waalse Huisvestingscode).

Die financieringswijze wijkt af van de wijze van uitbetaling van de tegemoetkomingen voorzien in de in het eerste lid van dit paragraaf bedoelde artikelen."

Art. 2.In artikel 5bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij de decreten van 28 juni 2001 en 18 december 2003, worden de woorden "artikel 5, §§ 3, 4 en 6, van dit decreet" vervangen door de woorden "artikel 5, §§ 3, 4, 6, en 7, van dit decreet".

Art. 3.In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet wordt een punt 1°bis ingevoegd, luidend als volgt : "1°bis. de Minister bevoegd voor Huisvesting of zijn gemachtigde;".

Art. 4.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 27 april 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Stukken van de Raad 338 (2005-2006). Nrs 1 tot 2.

Volledige bespreking, openbare vergadering van 26 april 2006.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^