Decreet van 27 april 2020
gepubliceerd op 08 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030914
pub.
08/06/2020
prom.
27/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030914

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


27 APRIL 2020. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: EERSTE DEEL. - DIENSTEN ALGEMEEN BESTUUR VAN HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP BEGROTINGSJAAR 2013 HOOFDSTUK I. - Vastleggingen verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Artikel 1.De vastleggingskredieten toegekend per begrotingsdecreten voor het begrotingsjaar 2013, bedragen 9.495.219.000 euro. § 2. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de vastleggingskredieten

Art. 2.De uitgavenvastleggingen aangerekend ten laste van deze kredieten bedragen 9.407.218.394,33 euro (bijlage tabel 2.2.1, kolom 5)

Art. 3.De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten bedragen 88.000.605,67 euro. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 § 1 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt dit bedrag geannuleerd. § 3. Vaststelling van de vastleggingsbegrotingsfondsen

Art. 4.De begrotingsfondsen voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2013 zijn geraamd op 92.005.000,00 euro.

Overeenkomstig artikel 7,2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden de uitgaven evenwel beperkt door de werkelijk ontvangen ontvangsten die aan de begrotingsfondsen worden toegewezen, in voorkomend geval vermeerderd met het werkelijke saldo dat van het vorige begrotingsjaar is overgedragen.

De werkelijk geïnde ontvangsten in de loop van het jaar bedragen 76 492 561,88.

Rekening houdend met deze ontvangsten, het oorspronkelijke saldo op 1 januari 2013 van 60 061 288,03 euro en de annulering van visa ten bedrage van 2 948 627,37 euro, bedraagt het beschikbare bedrag aan vastleggingen ten laste van de begrotingsfondsen voor 2013 139 502 477,28 euro.

In afwijking van artikel 7.2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, heeft artikel 19 van het decreet van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verloven in het niet-universitair hoger onderwijs type decreet prom. 20/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de leeftijdsdrempels in het universitair onderwijs sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 thesaurievoorschotten en de debettoestand van bepaalde begrotingsfondsen toegelaten. § 4. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de begrotingsfondsen

Art. 5.De uitgavenvastleggingen ten laste van de vastleggingsbegrotingsfondsen van het begrotingsjaar 2013 bedragen 92.774.795,39 euro.

Art. 6.Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 4 en 5 hierboven, bedragen de beschikbare vastleggingsbegrotingsfondsen op het einde van het begrotingsjaar 2013 46.727.681,89 euro.

Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 7.De voorziene ontvangsten ten bate van de Franse Gemeenschap bedragen voor het begrotingsjaar 2013 een som van 9.118.668.000,00 euro.

Art. 8.De begrotingsontvangsten van het jaar 2013 bedragen 9.127.067.346,19 euro. § 2 Vaststelling van de vereffeningskredieten van de uitgaven

Art. 9.De begrotingsdecreten betreffende het begrotingsjaar 2013 hebben een bedrag van 9.479.670.000,00 euro voor de vereffening van de uitgaven toegestaan. § 3 Vaststelling van de uitgaventoestand

Art. 10.De uitgaven aangerekend ten laste van het begrotingsjaar 2013 bedragen 9.346.163.626,13 euro § 4 Regeling van de kredieten

Art. 11.De vergelijking van de uitgavenmachtigingen (artikel 9) met de aangerekende verrichtingen (artikel 10) doet een verschil uitkomen voor het begrotingsjaar 2013 van 133.506.373,87 euro.

Art. 12.In de artikelen 8 en 9 van het decreet van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verloven in het niet-universitair hoger onderwijs type decreet prom. 20/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de leeftijdsdrempels in het universitair onderwijs sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 is de vereffening van de bezoldigingen van het administratief en onderwijzend personeel toegestaan in geval van ontoereikende of ontbrekende vastleggingskredieten.

Deze machtiging werd in het boekjaar 2013 gebruikt ten belope van 2.778.357,89 euro.

Ter dekking van deze uitgaven voor het begrotingsjaar 2013 die boven of bij ontstentenis van (de) kredieten worden gedaan, worden aanvullende kredieten ten bedrage van 2.778.357,89 euro toegestaan.

Deze kredieten worden volgens tabel III als bijlage onderverdeeld.

Het totaalbedrag van de toegekende vereffeningskredieten bedraagt 9.482.448.357,89 euro.

Art. 13.Naar aanleiding van de artikelen 11 en 12, bedragen de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vereffeningskredieten 136.284.731,76 euro. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 § 1 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, wordt het bedrag geannuleerd. § 5 Algemeen ontvangsten- en uitgavenresultaat van de begroting 2013

Art. 14.Het algemeen resultaat van de begroting voor het begrotingsjaar 2013, vastgesteld overeenkomstig artikel 29 § 4 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, wordt als volgt opgesteld: De ontvangsten aangerekend als vastgestelde rechten bedragen 9.127.067.346,19 euro De vereffeningsuitgaven bedragen 9.346.163.626,13 euro.

Als conclusie, indien geen rekening wordt gehouden met de begrotingsfondsen, overtreffen de uitgaven de ontvangsten met 219.096.279,94 euro. HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven betreffende de begrotingsfondsen § 1. Vaststelling van de aangewende ontvangsten

Art. 15.De voorziene ontvangsten voor de afzonderlijke subafdelingen werden geraamd op 91.707.000,00 euro.

De aangerekende ontvangsten van deze aard voor het begrotingsjaar 2013 bedragen 85.636.590,20 euro. § 2. Vaststelling van de vereffeningsbegrotingsfondsen

Art. 16.De vereffeningsmiddelen op de begrotingsfondsen worden voor het begrotingsjaar 2013 geraamd op 92.005.000,00 euro.

Overeenkomstig artikel 7,2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, worden de uitgaven evenwel beperkt door de werkelijk geïnde ontvangsten die aan de begrotingsfondsen worden toegewezen, in voorkomend geval vermeerderd met het werkelijke saldo dat van het vorige begrotingsjaar is overgedragen.

De werkelijk in de loop van het jaar geïnde ontvangsten bedragen 76.492.561,88 euro.

Rekening houdend met deze ontvangsten en met het beginsaldo op 1 januari 2013 van 82.327.365,42 euro, bedraagt het voor vereffening beschikbare bedrag ten laste van de begrotingsfondsen voor 2013 158.819.927,30 euro.

In afwijking van artikel 7,2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, werden in artikel 19 van het decreet van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verloven in het niet-universitair hoger onderwijs type decreet prom. 20/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de leeftijdsdrempels in het universitair onderwijs sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 de thesaurievoorschotten en de debettoestand van sommige begrotingsfondsen toegestaan § 3. Vaststelling van de uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

Art. 17.De vereffeningen aangerekend ten laste van de vereffeningsmiddelen op de begrotingsfondsen in het begrotingsjaar 2013 bedragen 91.009.657,42 euro.

Art. 18.Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 16 en 17 hierboven, bedragen de vereffeningsmiddelen op de begrotingsfondsen op het einde van het begrotingsjaar 2013 82.327.365,42 euro. Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

Art. 19.Het resultaat van de begrotingsfondsen wordt als volgt opgesteld: De ontvangsten aangerekend als vastgestelde rechten bedragen 85.636.590,20 euro.

De vereffeningsuitgaven bedragen 91.009.657,42euro.

Als conclusie kan worden gesteld dat de uitgaven met 5.373.067,22 euro de ontvangsten overtreffen. HOOFDSTUK IV. - Globaal resultaat

Art. 20.Alle diensten samen, begroting en begrotingsfondsen, rekening houdend met de artikelen 14 en 19 van dit decreet, geeft het globaal resultaat van de begroting 2013 (in euro ) : Begroting sensu stricto : -219.096.279,94 Begrotingsfondsen : -5.373.067,22 Totaal : -224.469.347,16

TWEEDE DEEL. - INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN CATEGORIE A

Wallonie-Bruxelles-International (WBI)

• ONTVANGSTEN

Vooruitzichten

67.491.000

Aangerekende ontvangsten

64.267.430,54

Verschil tussen vooruitzichten en aangerekende ontvangsten

3.223.569,46

• UITGAVEN

Kredieten toegekend door de begrotingsdecreten

71.672.000

Aangerekende uitgaven

64.882.023,05

• RESULTAAT

Resultaat van ontvangsten en uitgaven van het C.G.R.I.

-614.592,51


- Ontvangsten van het jaar

64.267.430,54


- verminderd met de uitgaven

64.882.023,05

Egalisatiefonds voor begrotingen (Fonds)

• ONTVANGSTEN

Vooruitzichten

0

Aangerekende ontvangsten

0

Verschil tussen vooruitzichten en aangerekende ontvangsten

0

Kredieten toegekend door de begrotingsdecreten

0

Aangerekende uitgaven

0

Bedrag van de te annuleren kredieten

0

• RESULTAAT

Resultaat van ontvangsten en uitgaven van het Fonds

0


- Ontvangsten van het jaar

0


- verminderd met de uitgaven

0


Overeenkomstig artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 worden de rekeningen van de instellingen van categorie A opgesteld onder het toezicht van de minister waaronder zij ressorteren en maken zij het voorwerp uit van een ontwerp van begrotingsregeling.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 april 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en belast met het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN De Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota (1) Zitting 2019-2020 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr.64-1 - Commissieverslag, nr.64-2. Tekst aangenomen tijdens de plenaire zitting, nr.64-3.

Integraal verslag - Bespreking en aanneming - Vergadering van 27 april 2020.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^