Decreet van 27 april 2020
gepubliceerd op 08 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030916
pub.
08/06/2020
prom.
27/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030916

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


27 APRIL 2020. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: EERSTE DEEL. - DIENSTEN ALGEMEEN BESTUUR VAN HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP BEGROTINGSJAAR 2015 HOOFDSTUK I. - Vastleggingen verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Artikel 1.De vastleggingskredieten toegekend per begrotingsdecreten voor het begrotingsjaar 2015, bedragen 9.739.627.000,00 euro. § 2 Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de vastleggingskredieten

Art. 2.De uitgavenvastleggingen aangerekend ten laste van deze kredieten bedragen 9.637.334.433,55 euro

Art. 3.In de artikelen 8 en 9 van het decreet van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2014 pub. 15/04/2019 numac 2019011604 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 is de vastlegging van de bezoldigingen van het administratief en onderwijzend personeel toegestaan in geval van ontoereikende of ontbrekende vastleggingskredieten.

Deze machtiging werd in het boekjaar 2015 gebruikt ten belope van 14.817.481,56 euro.

Ter dekking van deze vastleggingen voor het begrotingsjaar 2015 die boven of bij ontstentenis van kredieten worden gedaan, worden aanvullende kredieten ten bedrage van 14.817.481,56 euro toegestaan.

Art. 4.De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten bedragen 102.292.566,45 euro Overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 § 1 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, wordt het bedrag geannuleerd. § 3. Vaststelling van de begrotingsfondsen voor vastleggingen

Art. 5.De begrotingsfondsen voor vastleggingen in het begrotingsjaar 2015 zijn geraamd op 83.151.000,00 euro.

Overeenkomstig artikel 7,2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, worden de uitgaven evenwel beperkt door de werkelijk geïnde ontvangsten die aan de begrotingsfondsen worden toegewezen, in voorkomend geval vermeerderd met het werkelijke saldo dat van het vorige begrotingsjaar is overgedragen.

De werkelijk geïnde ontvangsten gedurende het jaar bedragen 73.485.634,49 euro.

Rekening houdend met deze ontvangsten, het oorspronkelijke saldo op 1 januari 2015 van 49.921.629,08 euro en de annulering van visa ten belope van 1.540.359,28 euro, bedraagt het beschikbare bedrag aan vastleggingen ten laste van de begrotingsfondsen voor het jaar 2015 124.947.622,85 euro.

In afwijking van artikel 7.2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, werden in artikel 16 van het decreet van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2014 pub. 15/04/2019 numac 2019011604 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 de thesaurievoorschotten en de debettoestand van sommige begrotingsfondsen toegestaan. § 4. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de begrotingsfondsen

Art. 6.De uitgavenvastleggingen ten laste van de begrotingsfondsen voor vastleggingen van het begrotingsjaar 2015 bedragen 76.721.797,58 euro.

Art. 7.Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 5 en 6 hierboven, bedragen de beschikbare middelen aan begrotingsfondsen voor vastleggingen 48.225.825,27 euro op het einde van het begrotingsjaar 2015.

Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begroting § 1 Vaststelling van de ontvangsten

Art. 8.De voorziene ontvangsten ten bate van de Franse Gemeenschap bedragen voor het begrotingsjaar 2015 een som van 9.298.945.000,00 euro.

Art. 9.De begrotingsontvangsten van het jaar 2015 bedragen 9.246.443.917,78 euro. § 2 Vaststelling van de vereffeningskredieten van de uitgaven

Art. 10.De begrotingsdecreten betreffende het begrotingsjaar 2015 hebben een bedrag van 9.740.281.000,00 euro voor de vereffening van de uitgaven toegestaan. § 3 Vaststelling van de uitgaventoestand

Art. 11.De uitgaven aangerekend ten laste van het begrotingsjaar 2015 bedragen 9.611.644.744,05 euro. § 4 Regeling van de kredieten

Art. 12.De vergelijking tussen de uitgavenmachtigingen (artikel 10) en de aangerekende verrichtingen (artikel 11) doet een verschil uitkomen voor het begrotingsjaar 2015 van 128.636.255,95 euro.

Art. 13.In de artikelen 8 en 9 van het decreet van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2014 pub. 15/04/2019 numac 2019011604 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 is de vereffening van de bezoldigingen van het administratief en onderwijzend personeel toegestaan in geval van ontoereikende of ontbrekende vastleggingskredieten.

Deze machtiging werd in het boekjaar 2015 gebruikt ten belope van 11.568.402,69 euro.

Ter dekking van deze uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 die boven of bij ontstentenis van kredieten worden gedaan, worden aanvullende kredieten ten bedrage van 11.568.402,69 euro toegestaan.

Deze kredieten worden volgens tabel III als bijlage onderverdeeld.

Het totaalbedrag van de toegekende vereffeningskredieten bedraagt 9.751.849.402,69 euro.

Art. 14.Naar aanleiding van de artikelen 12 en 13, bedragen de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vereffeningskredieten 140.204.658,64 euro. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 § 1 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, wordt het bedrag geannuleerd. § 5 Algemeen ontvangsten- en uitgavenresultaat van de begroting 2015

Art. 15.Het algemeen resultaat van de begroting voor het begrotingsjaar 2015, vastgesteld overeenkomstig artikel 29 § 4 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, wordt als volgt opgesteld: De ontvangsten aangerekend als vastgestelde rechten bedragen 9.246.443.917,78 euro De vereffeningsuitgaven bedragen 9.611.644.744,05 euro Als conclusie, indien geen rekening wordt gehouden met de begrotingsfondsen, overtreffen de uitgaven de ontvangsten met 365.200.826,27 euro HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven betreffende de begrotingsfondsen § 1. Vaststelling van de aangewende ontvangsten

Art. 16.De voorziene ontvangsten voor de afzonderlijke subafdelingen werden geraamd op 80.538.000,00 euro.

De aangerekende ontvangsten van deze aard voor het begrotingsjaar 2015 bedragen 77.645.383,87 euro. § 2. Vaststelling van de vereffeningsbegrotingsfondsen

Art. 17.De vereffeningsmiddelen op de begrotingsfondsen worden voor het begrotingsjaar 2015 geraamd op 82.363.000,00 euro.

Overeenkomstig artikel 7,2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, worden de uitgaven evenwel beperkt door de werkelijk geïnde ontvangsten die aan de begrotingsfondsen worden toegewezen, in voorkomend geval vermeerderd met het werkelijke saldo dat van het vorige begrotingsjaar is overgedragen.

De werkelijk in de loop van het jaar geïnde ontvangsten bedragen 73.485.634,49 euro.

Rekening houdend met deze ontvangsten en met het beginsaldo op 1 januari 2015 van 60.787.696,88 euro, bedraagt het voor vereffening beschikbare bedrag ten laste van de begrotingsfondsen voor 2015 134.273.331,37 euro.

In afwijking van artikel 7.2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering, werden in artikel 16 van het decreet van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2014 pub. 15/04/2019 numac 2019011604 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 de thesaurievoorschotten en de debettoestand van sommige begrotingsfondsen toegestaan. § 3. Vaststelling van de uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

Art. 18.De vereffeningen aangerekend ten laste van de vereffeningsmiddelen op de begrotingsfondsen in het begrotingsjaar 2015 bedragen 70.196.464,65 euro.

Art. 19.Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 17 en 18 hierboven, bedragen de vereffeningsmiddelen op de begrotingsfondsen op het einde van het begrotingsjaar 2015 60.787.696,88 euro. Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

Art. 20.Het resultaat van de begrotingsfondsen wordt als volgt opgesteld: De ontvangsten aangerekend als vastgestelde rechten bedragen 77.645.383,87 euro De vereffeningsuitgaven bedragen 70.196.464,65 euro Als conclusie kan worden gesteld dat de ontvangsten de uitgaven met 7.448.919,22 euro overtreffen. HOOFDSTUK IV. - Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de afzonderlijke sectie van de begroting

Art. 21.De begrotingsdecreten van het jaar 2015 hebben de ontvangsten en uitgaven voor de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap geraamd als volgt (in euro) :

- Ontvangsten

3.646.492.000,00

- Uitgaven

3.646.492.000,00


Art. 22.Aangerekende ontvangsten 118.378.338,00 Gemaakte uitgaven 118.378.338,00 Saldo van de afzonderlijke sectie : 0 HOOFDSTUK V. - Globaal resultaat

Art. 23.Alle diensten samen, begroting, begrotingsfondsen en afzonderlijke sectie, rekening houdend met de artikelen 15,20 en 22 van dit decreet, geeft het globaal resultaat van de begroting 2015 (in euro ) : Begroting sensu stricto : -365.200.826,27 Begrotingsfondsen : 7.448.919,22 Afzonderlijke sectie : 0 Totaal : -357.751.907,05

TWEEDE DEEL. - INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN CATEGORIE A

Wallonie-Bruxelles-International (WBI)

• ONTVANGSTEN

Vooruitzichten

67.794.000

Aangerekende ontvangsten

65.640.822,58

Verschil tussen vooruitzichten en aangerekende ontvangsten

2.153.177,42

• UITGAVEN

Kredieten toegekend door de begrotingsdecreten

67.264.000

Aangerekende uitgaven

63.139.970,72

• RESULTAAT

Resultaat van ontvangsten en uitgaven van C.G.R.I.

2.500.851,86


- Ontvangsten van het jaar

65.640.822,58


- verminderd met de uitgaven

63.139.970,72

Egalisatiefonds voor begrotingen (Fonds)


• ONTVANGSTEN

Vooruitzichten

0

Aangerekende ontvangsten

0

Verschil tussen vooruitzichten en aangerekende ontvangsten

0

Kredieten toegekend door de begrotingsdecreten

0

Aangerekende uitgaven

0

Bedrag van de te annuleren kredieten

0

• RESULTAAT

Resultaat van ontvangsten en uitgaven van het Fonds

0


- Ontvangsten van het jaar

0


- verminderd met de uitgaven

0


Overeenkomstig artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 worden de rekeningen van de instellingen van categorie A opgesteld onder het toezicht van de minister waaronder zij ressorteren en maken zij het voorwerp uit van een ontwerp van begrotingsregeling.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 april 2020.

P.-Y. JEHOLET, Minister-President Fr. DAERDEN, Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het toezicht op WBE B. LINARD, Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten V. GLATIGNY, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel C. DESIR, Minister van Onderwijs _______ Nota (1) Zitting 2019-2020 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr.66-1. - Commissieverslag, nr.66-2. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire zitting, nr.66-3.

Integraal verslag - Bespreking en aanneming - Vergadering van 27 april 2020.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^