Decreet van 28 juni 2001
gepubliceerd op 11 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht v

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027393
pub.
11/07/2001
prom.
28/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2001. - Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 1 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, wordt gewijzigd als volgt : «

Artikel 1.Dit decreet regelt hoofdzakelijk de in artikel 39 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden. Bovendien regelen §§ 3 en 4 van artikel 5 en artikel 5bis, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 en 128 daarvan.

In de zin van dit decreet dient onder "CRAC" te worden verstaan : de gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van gemeenten en provincies geopend bij de contracterende financiële instelling. »

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende twee paragrafen ingevoegd tussen § 2 en § 3 : « § 3. Met instemming van de Waalse Regering is het Centrum ertoe gemachtigd om te zorgen voor de financiering van grote sportinfrastructuren en specifieke topinfrastructuren, zoals bedoeld in afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk II van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur, waarvan de opdrachtgever een gemeente, een provincie of een vereniging van gemeenten is. Die wijze van financiering wordt uitgevoerd in afwijking van de in het bovenvermelde decreet bedoelde wijze van vereffening van de toelagen. § 4. Met instemming van de Waalse Regering is het Centrum ertoe gemachtigd om, ten bate van de gemeenten, provincies, verenigingen van gemeenten, instellingen van openbaar nut, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verenigingen opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen met sociaal oogmerk, te zorgen voor de financiering van de investeringen gesubsidieerd overeenkomstig : 1° artikel 46 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1987, met uitzondering van investeringen gedaan door de universitaire ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen opgericht bij het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van psychiatrische ziekenhuizen in het Waalse Gewest;2° de wet van 22 maart 1971 tot subsidiëring van de bouw van rustoorden voor bejaarden;3° artikel 15, 3°, van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen. Die wijze van financiering wordt uitgevoerd in afwijking van de wijze van vereffening van de in voornoemde wetgevingen bedoelde toelagen. »

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt § 3, § 5.

Art. 4.Een artikel 5bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in hetzelfde decreet : «

Art. 5bis.Ter uitvoering van de opdrachten opgedragen aan het Centrum bij artikel 5, §§ 3 en 4, van voorliggend decreet, is het Centrum ertoe gemachtigd om een financieringsovereenkomst aan te gaan met elke financiële instelling. Op de datum van bekendmaking van het decreet van 28 juni 2001 tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, is het Centrum ertoe gemachtigd om in de plaats van het Waalse Gewest te treden in het kader van een door laatstgenoemde ingestelde procedure m.b.t. de gunning van de opdracht. »

Art. 5.Artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 8.§ 1. Er wordt een oriëntatiecomité opgericht dat samengesteld is uit : 1° de Minister bevoegd voor de begroting of zijn afgevaardigde;2° de Minister bevoegd voor het toezicht over plaatselijke besturen of zijn afgevaardigde;3° de Minister bevoegd voor sportinfrastructuren of zijn afgevaardigde;4° de Minister bevoegd voor de personenzorg of de gezondheid of zijn afgevaardigde;5° de Secretaris-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest, die het voorzitterschap waarneemt;6° de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen;7° de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;8° de Inspecteur-generaal van de Afdeling Thesaurie van het Ministerie van het Waalse Gewest;9° een Inspecteur van financiën aangewezen door de Waalse Regering; 10° zeven afgevaardigden van de "Union des villes et communes de Wallonie" (Unie van de Waalse Steden en Gemeenten), met o.a. de leden van het bureau of hun afgevaardigden; 11° twee afgevaardigden van de "Association des provinces" (Vereniging van de Provincies). De leidende ambtenaar en de leidende adjunct-ambtenaren van het Centrum wonen de vergaderingen van het oriëntatiecomité met raadgevende stem bij. »

Art. 6.In artikel 16bis van hetzelfde decreet worden de woorden "van paragrafen 1, 1bis en 2" geschrapt.

Art. 7.Wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 5, § 4, van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, is het Centrum ertoe gemachtigd om de subsidies te betalen waarvoor een vaste subsidiebelofte werd gemaakt vóór 1 januari 2001 of die opgenomen zijn in een door de Waalse Regering goedgekeurd investeringsprogramma. Te dien einde is het Centrum ertoe gemachtigd om een financieringsovereenkomst aan te gaan met elke financiële instelling, overeenkomstig artikel 5bis van hetzelfde decreet.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 28 juni 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. SEVERIN De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, T. DETIENNE Minister van Tewerkstelling en Vorming, M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Stukken van de Raad 237 (2000-2001) nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 20 juni 2001.

Bespreking. - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^