Decreet van 28 juni 2013
gepubliceerd op 25 juli 2013

Decreet tot wijziging van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door

bron
vlaamse overheid
numac
2013035651
pub.
25/07/2013
prom.
28/06/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2013. - Decreet tot wijziging van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, wat betreft de aanhaling en de inbeslagname van voertuigen en het opstellen van processen-verbaal (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, wat betreft de aanhaling en de inbeslagname van voertuigen en het opstellen van processen-verbaal HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 2.Artikel 33 van het Wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, vervangen bij de wet van 23 december 2009, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 33.§ 1. Als de niet-betaling wordt vastgesteld op de openbare weg, moet de bestuurder van het voertuig, vermeld in artikel 3 en 4, de niet-betaalde verkeersbelasting en de boete samen met de interesten en kosten in handen van het bevoegde personeelslid, vermeld in artikel 120, betalen op het ogenblik van de vaststelling van deze overtreding. § 2. In geval van niet-betaling van de sommen, vermeld in paragraaf 1, op het ogenblik van de vaststelling van deze overtreding, wordt het voertuig door het bevoegde personeelslid, vermeld in artikel 120, aangehaald tot de verschuldigde sommen betaald zijn.

Het bevoegde personeelslid, vermeld in artikel 120, stelt in dat geval een proces-verbaal van aanhaling op.

De aanhaling kan onder meer bestaan uit het inhouden van de boorddocumenten, het inhouden van de vrachtbrief, het plaatsen van een wielklem, het wegtakelen van het voertuig, vermeld in artikel 3 en 4, naar een stallingplaats en het stallen van het voertuig.

Het aangehaalde voertuig mag niet worden vervreemd noch worden verplaatst zonder toestemming van het bevoegde personeelslid van de Vlaamse Belastingdienst. § 3. Zijn de sommen, vermeld in paragraaf 1, niet betaald binnen een week vanaf de dag van de vaststelling van de overtreding, vermeld in paragraaf 1, dan is er een vermoeden dat de rechten van het Vlaamse Gewest in gevaar zijn.

Wanneer de belastingschuldige betwist dat de rechten van het Vlaamse Gewest in gevaar verkeren, wordt er over de betwisting uitspraak gedaan zoals in kort geding door de beslagrechter van de plaats waar de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie die de belasting moet innen, is gevestigd.

De Vlaamse Belastingdienst kan in het geval, vermeld in het eerste lid, een dwangschrift opstellen en laten overgaan tot betekening van een dwangbevel en eventueel tot uitvoerend roerend beslag op het voertuig volgens de regels van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en voor zover dit artikel er niet van afwijkt.

In het dwangschrift en het dwangbevel kunnen naast de sommen, vermeld in paragraaf 1, ook andere openstaande schulden worden opgenomen die betrekking hebben op de belastingen, opcentiemen, opdeciemen, intresten en kosten die door de Vlaamse Belastingdienst worden geïnd. § 4. Het risico en de eventuele kosten voortvloeiend uit de aanhaling en het beslag zijn ten laste van de belastingschuldige.

Het beslag wordt na betaling van alle in het dwangbevel opgenomen sommen en bijbehorende kosten opgeheven. § 5. Met behoud van de toepassing van artikel 1627 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de opbrengst van de verkoop van het voertuig, vermeld in artikel 3 en 4, aangerekend volgens de regels vermeld in artikel 143 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het eventuele overschot wordt aan de belastingschuldige terugbetaald. ».

Art. 3.In titel II, hoofdstuk X, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, het decreet van 9 juli 2010 en het decreet van 23 december 2011, wordt een artikel 33/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 33/1.Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, zal een proces-verbaal worden opgemaakt door het bevoegde personeelslid, vermeld in artikel 120. Het proces-verbaal vermeldt minstens de overtreding alsook de elementen die moeten toelaten de overtreder te identificeren.

Na het opstellen van het proces-verbaal, vermeld in het eerste lid, wordt een afschrift ervan aan de overtreder afgeleverd binnen de 15 dagen na vaststelling van de overtreding, op straffe van verval van de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal.

Het proces-verbaal, vermeld in het eerste lid, opgemaakt door het bevoegde personeelslid, vermeld in artikel 120, verdient volle geloof in rechten, totdat de valsheid daarvan bewezen wordt. ».

Art. 4.In artikel 36bis van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt tussen de zinsnede « 33, » en de zinsnede « 33bis » de zinsnede « 33/1, » ingevoegd.

Art. 5.In artikel 95 van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, wordt tussen de zinsnede « 33, » en de zinsnede « 33bis » de zinsnede « 33/1, » ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

Art. 6.In artikel 2, tweede lid, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 23 december 2010, wordt tussen de zinsnede « 31, » en de zinsnede « 33bis » de zinsnede « 33, 33/1, » ingevoegd.

Art. 7.Artikel 14 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 juni 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2030 - Nr. 1. - Verslag, 2030 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2030 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 19 juni 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^