Decreet van 28 maart 2014
gepubliceerd op 12 juni 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet betreffende het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen

bron
vlaamse overheid
numac
2014202554
pub.
12/06/2014
prom.
28/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MAART 2014. - Decreet betreffende het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het laatst gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012, wordt een artikel 14bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 14bis.§ 1. Met behoud van de toepassing van het decreet van 16 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008201887 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens sluiten betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen, kan de Vlaamse Regering voor elk havengebied een verordening vaststellen voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen.

De verordening kan afwijken van de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, de daaruit volgende toepassingsbesluiten, en de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

In het eerste lid wordt verstaan onder havenvoertuigen: motorvoertuigen, aanhangwagens, slepen en alle gespecialiseerde voertuigen met of zonder motor, uitsluitend bestemd voor de behandeling en het vervoer binnen het havengebied, met uitsluiting van personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. § 2. Een voorstel van de verordening als vermeld in paragraaf 1, wordt door het havenbedrijf aan de Vlaamse Regering bezorgd.

De Vlaamse Regering stelt de verordening vast na voorafgaand advies van elke gemeente op het grondgebied waarvan de gemeentewegen liggen waarop de verordening betrekking heeft, en van de Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialiseringsbeleid op de Linkerscheldeoever als de wegen waarop de verordening betrekking heeft, liggen binnen het Linkerscheldeoevergebied, vermeld in artikel 1 van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen, die een met redenen omkleed advies uitbrengen binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van het voorstel van de verordening. Als ze niet tijdig advies uitbrengen, beslist de Vlaamse Regering zonder dat advies. De uitgebrachte adviezen zijn niet bindend. § 3. De havenbedrijven nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat de weggebruikers op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de verordening, vermeld in paragraaf 1.

De bijzondere verkeersregels van de verordening gelden vanaf de plaats waar een aanwijzingsbord met als opschrift "Havengebied" is aangebracht. Het einde van het havengebied waarin de bijzondere verkeersregels van de verordening gelden, wordt aangeduid met een aanwijzingsbord voorzien van een rode diagonale streep met als opschrift "Havengebied". § 4. Inbreuken op de verordening, vermeld in paragraaf 1, worden, onverminderd een eventuele schadevergoeding, bestraft als volgt: 1° met een geldboete van 50 euro tot 5000 euro als er, ten gevolge van de inbreuk, geen schade ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de kunstwerken die erin liggen; 2° met een geldboete van 200 euro tot 20.000 euro als er, ten gevolge van de inbreuk, schade ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de kunstwerken die erin liggen.

De opdrachtgever en de verlader worden met toepassing van de strafbepalingen, vermeld in het eerste lid, gestraft als ze instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die hebben geleid tot een inbreuk op de verordening.

De artikelen 13 en 14, eerste en tweede lid, van de wet van 5 mei 1936Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de binnenbevrachting sluiten tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins gelden voor de inbreuken op de verordening, vermeld in paragraaf 1.".

Art. 3.Aan artikel 5 van het decreet van 16 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008201887 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens sluiten betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2. In deze paragraaf wordt verstaan onder: 1° havengebied: de havengebieden, vermeld in artikel 2 van het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende het beleid en het beheer van de zeehavens en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten;2° havenvoertuigen: motorvoertuigen, aanhangwagens, slepen en alle gespecialiseerde voertuigen met of zonder motor, uitsluitend bestemd voor de behandeling en het vervoer binnen het havengebied, met uitsluiting van personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. De aanvullende reglementen die betrekking hebben op gemeentewegen die zich binnen het havengebied bevinden, kunnen in werking treden na een termijn van zestig dagen vanaf de mededeling ervan aan de Vlaamse Regering, tenzij de uitvoering van de aanvullende reglementen, met toepassing van het derde lid, door de Vlaamse Regering wordt geschorst.

De Vlaamse Regering kan de uitvoering van de aanvullende reglementen die betrekking hebben op gemeentewegen die binnen het havengebied liggen, binnen een termijn van zestig dagen vanaf de mededeling ervan schorsen in het belang van het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen.

In geval van schorsing door de Vlaamse Regering beschikt de gemeente over een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van de schorsing van het aanvullende reglement om aan de Vlaamse Regering een gemotiveerd verzoek tot opheffing van de schorsing te bezorgen.

Als de gemeente binnen die termijn van dertig dagen aan de Vlaamse Regering geen verzoek tot opheffing van de schorsing heeft bezorgd, wordt het aanvullende reglement waarvan de uitvoering is geschorst, geacht nooit te hebben bestaan.

Als de gemeente aan de Vlaamse Regering een gemotiveerd verzoek tot opheffing van de schorsing bezorgt, beschikt de Vlaamse Regering over een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van het verzoek tot opheffing van de schorsing om tot vernietiging over te gaan. Bij gebrek aan vernietiging binnen die termijn is de schorsing opgeheven en kan het aanvullende reglement in werking treden.".

Art. 4.In artikel 7 van het decreet van 3 mei 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035499 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport sluiten betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.Er is geen vergunning vereist voor het uitzonderlijk vervoer dat uitgevoerd wordt door of in opdracht van het leger, de politiediensten, de wegbeheerder, de civiele bescherming of de brandweer en voor het uitzonderlijk vervoer dat georganiseerd wordt door de overheid naar aanleiding van rampenbestrijding.

Er is evenmin een vergunning vereist voor het uitzonderlijk vervoer dat uitgevoerd wordt door voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie, of op de weg er naartoe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestatie, en voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden."; 2° er worden een paragraaf 3 en paragraaf 4 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 3.De Vlaamse Regering kan bij het vaststellen van de verordeningen voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen, vermeld in artikel 14bis van het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens sluiten houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, afwijken van de toepassing van de bepalingen van dit decreet. § 4. In de gevallen, vermeld in de paragrafen 2 en 3, vindt het uitzonderlijk vervoer plaats onder leiding van de overheid, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het uitzonderlijk vervoer uitvoert.

De overheid, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, vermeld in het vorige lid, neemt alle maatregelen die vereist zijn om beschadiging van de openbare weg, van zijn aanhorigheden, van de erin liggende kunstwerken en van de aanpalende eigendommen te voorkomen.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. Peeters De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken, H. Crevits _______ Nota Zitting 2013-2014 Stukken - Ontwerp van decreet : 2425 - Nr. 1 - Verslag : 2425 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2425 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 19 maart 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^