Decreet van 28 november 2008
gepubliceerd op 14 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden

bron
vlaamse overheid
numac
2008204698
pub.
14/01/2009
prom.
28/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2008. - Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° diensten van de Vlaamse overheid : a) de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel 3 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;b) de secretariaten van de strategische adviesraden, vermeld in artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden sluiten tot regeling van strategische adviesraden;2° een beleidsdomein : een homogeen beleidsdomein als vermeld in artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.

Art. 3.De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit de regels van de overdracht van personeelsleden, samen met alle goederen die aan die personeelsleden verbonden zijn met het oog op de uitoefening van de hun toegewezen taken, tussen diensten van de Vlaamse overheid onderling : 1° in geval van wijziging, bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering, van de opdrachten, taken of bevoegdheden van een of meer beleidsdomeinen, departementen, intern verzelfstandigde agentschappen of extern verzelfstandigde agentschappen, de secretariaten van de strategische adviesraden, of in geval van wijziging van de bevoegdheden van een of meer Vlaamse ministers;2° in geval van verschuiving van taken tussen de bovengenoemde departementen, agentschappen en secretariaten, zonder reglementaire wijziging van opdrachten, taken of bevoegdheden als vermeld in 1°. De Vlaamse Regering bepaalt de noodzakelijke maatregelen om de rechten te waarborgen van het overgedragen personeel wat betreft de anciënniteit, het pensioen en de bezoldiging.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 november 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS. _______ Nota (1) Zitting 2007-2008 Stukken.Ontwerp van decreet : 1707, nr. 1.

Zitting 2008-2009 Stukken. Verslag : 1707, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1707, nr. 3.

Handelingen. Bespreking en aanneming : Vergadering van 19 november 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^