Decreet van 29 juni 2012
gepubliceerd op 19 juli 2012

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

bron
vlaamse overheid
numac
2012035793
pub.
19/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (1)


Het VLAAMSE PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt punt 4° opgeheven.

Art. 3.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 21 november 2008, 8 april 2009, 18 december 2009 en 23 december 2010, wordt een artikel 2bis ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 2bis.De bepalingen van het decreet van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203932 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd sluiten houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, zijn van toepassing op hoofdstuk IV. ».

Art. 4.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen door wat volgt : « HOOFDSTUK IV. - Subsidies ter stimulering van het flankerend onderwijsbeleid ».

Art. 5.Artikel 17 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 17.Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. ».

Art. 6.Aan artikel 18 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 type decreet prom. 18/12/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010035717 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : « Binnen de beschikbare begrotingskredieten bepaalt de Vlaamse Regering de criteria van de verdeling van dit budget aan de gemeenten. ».

Art. 7.Artikel 19 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 19.Om voor de subsidies, vermeld in artikel 18, in aanmerking te komen, moeten gemeenten een neutraal school- en netoverschrijdend flankerend onderwijsbeleid voeren dat is opgenomen in de strategische meerjarenplanning van de gemeente, zoals vermeld in titel 2, hoofdstuk 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De strategische meerjarenplanning bevat : 1° een beschrijving van de gewenste effecten en indicatoren van het flankerend onderwijsbeleid;2° de actieplannen die de gemeente in samenwerking met lokale actoren opzet om vorm te geven aan het flankerend onderwijsbeleid.De actieplannen zijn gericht op één of meerdere doelstellingen met betrekking tot gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen, probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering Standaardnederlands, betrokkenheid van ouders en de buurt, samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport, overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, doorstroming en oriëntering, geletterdheid of levenslang leren. De Vlaamse Regering kan andere beleidsprioriteiten formuleren; 3° de manier waarop de gemeente voor de lokale actoren de samenwerking en het overleg faciliteert. De strategische meerjarenplanning en de actieplannen die betrekking hebben op basis- of secundair onderwijs, worden geadviseerd door het lokaal overlegplatform, voor zover er een lokaal overlegplatform binnen de gemeente actief is. In voorkomend geval moet de gemeente de betrokkenheid van het lokaal overlegplatform bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning aantonen. ».

Art. 8.In hetzelfde decreet wordt een artikel 19bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 19bis.Een centrumstad kan ervoor kiezen projecten te laten uitvoeren door een vereniging zonder winstoogmerk. De subsidies kunnen in dat geval rechtstreeks toegekend worden aan de vereniging zonder winstoogmerk die het project uitvoert. ».

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een artikel 19ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 19ter.§ 1. Om voor subsidies ter stimulering van het flankerend onderwijsbeleid in aanmerking te komen, moet de gemeente de actieplannen, vermeld in artikel 19, 2°, gedeeltelijk mee financieel ondersteunen.

De Vlaamse Regering is ermee belast het aandeel van de verplichte financiële inbreng te bepalen. De verplichte cofinanciering moet beperkt blijven tot een bedrag dat niet groter is dan het bedrag van de subsidie. § 2. De subsidies worden telkens voor maximaal zes jaar toegekend. De Vlaamse Regering kan na drie jaar een evaluatie maken. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure van beoordeling en goedkeuring van de subsidieaanvragen en de rapportering over de uitvoering van de beleidsprioriteiten. ».

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt een artikel 21bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 21bis.Een gemeente kan ervoor kiezen projecten te laten uitvoeren door een vereniging zonder winstoogmerk. De subsidies kunnen in dat geval rechtstreeks toegekend worden aan de vereniging zonder winstoogmerk die het project uitvoert. ».

Art. 11.In hetzelfde decreet wordt hoofdstuk V, dat bestaat uit artikel 21, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten, opgeheven.

Art. 12.Artikel 8 en artikel 10 worden opgeheven met ingang van 1 januari 2014.

Art. 13.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van de artikelen 7 en 9 die in werking treden op 30 oktober 2012 en de artikelen 8 en 10 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2011.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 29 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 Stukken.- Ontwerp van decreet, 1580 - Nr. 1. - Advies parlementaire commissie, 1580 - Nr. 2. - Verslag, 1580 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1580 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 20 juni 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^