Decreet van 29 juni 2017
gepubliceerd op 04 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204072
pub.
04/08/2017
prom.
29/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204072

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 JUNI 2017. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/03/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008200838 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 05/03/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008200842 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor lucht en klimaat) (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In artikel 34, 4°, f), van het decreet van 12 avril 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, worden de woorden "en in artikel 42/1, § 1" ingevoegd tussen de woorden "de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1" en de woorden "niet zouden kunnen verkopen".

Art. 2.In artikel 40, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007203228 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij de decreten van 11 december 2013 en 12 december 2014, worden de woorden "of maken het voorwerp uit van een temporisatieverrichting overeenkomstig artikel 42/1" ingevoegd na de woorden "in reserve geplaatst overeenkomstig artikel 42".

Art. 3.In artikel 42 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "met uitzondering van de certificaten verkocht tussen 30 juni 2016 en 31 december 2021" ingevoegd tussen de woorden "de beheerder van het lokale transmissienet sinds 1 januari 2014" en de woorden "ter uitvoering van zijn openbare dienstverplichting"; 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zin "Deze toestand is het resultaat van het verschil tussen, enerzijds, de bedragen geboekt in de opbrengsten uit de toepassing van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1 en, anderzijds, de uitgaven in verband met de aankoop van de groene certificaten bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, met inbegrip van de lasten bedoeld in paragraaf 9" vervangen door de zin "Deze toestand is het resultaat van het verschil tussen, enerzijds, de bedragen geboekt in de opbrengsten uit de toepassing van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1 en, anderzijds, de uitgaven in verband met de terugbetaling van de vrijstellingen bedoeld in artikel 42bis, § § 5 tot 9, de lasten bedoeld in paragraaf 9 van dit artikel, de aankoopuitgaven van de groene certificaten in de titel van artikel 34, 4°, d) en f), met uitzondering van de bedragen i.v.m. de groene certificaten verkocht door de beheerder van het plaatselijke transmissienet in het kader van het in reserve plaatsen in de titel van artikel 42 en in het kader van de temporisatieverrichting bedoeld in artikel 42/1; 3° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : " § 6.De groene certificaten, die in reserve worden geplaatst overeenkomstig de paragrafen 1 tot 5, worden volgens de volgende modaliteiten verkocht: 1° als tijdens de twaalf maanden vóór de vervaldatum van elke in reserve plaatsen zoals geïdentificeerd in de overeenkomst bedoeld in paragraaf 3, derde lid, op voorwaarde dat, op basis van een advies van de CWaPE gegrond op informatie i.v.m. de transacties betreffende de groene certificaten, de marktprijs gelijk is aan hun aankoopprijs, die overeenstemt met de door de Regering bepaalde prijs voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid, op het ogenblik van hun aankoop, worden de groene certificaten, die het voorwerp uitmaken van het betrokken in reserve plaatsen, rechtstreeks verkocht op de markt van de groene certificaten volgens de modaliteiten die in overeenstemming met de CWaPE worden vastgesteld en met inachtneming van de overeenkomst bedoeld in 3, derde lid; 2° als tijdens de twee maanden vóór de vervaldatum van elke in reserve plaatsen zoals geïdentificeerd in de overeenkomst bedoeld in paragraaf 3, derde lid, worden de groene certificaten die het voorwerp uitmaken van het in reserve plaatsen en die op de markt niet zijn verkocht, overeenkomstig punt 1, door de beheerder van het lokale transmissienet gekocht als openbare dienstverplichting, tegen hun prijs van aankoop door de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 die overeenstemt met de door de Regering bepaalde prijs voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid, op het ogenblik van hun aankoop.De beheerder van het plaatselijke transmissienet moet in ieder geval deze inkoopkosten dekken overeenkomstig artikel 34, 4°, f). Als de middelen waarover de beheerder van het lokale transmissienet beschikt krachtens de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, echter onvoldoende zijn om de aankoop van de groene certificaten die in reserve worden geplaatst, te dekken (naast de aankoop van groene certificaten bij producenten overeenkomstig de openbare dienstverplichting die hem is opgelegd krachtens de artikelen 34, 4°, d), en 40), kan hij, voor zover een nieuwe overeenkomst met een krachtens paragraaf 3 erkende rechtspersoon wordt afgesloten, opnieuw groene certificaten in reserve plaatsen, overeenkomstig dit artikel, ten belope van de waarde van aankoop van de groene certificaten waarvoor de toeslag onvoldoende bleek."; 4° paragraaf 7 wordt vervangen als volgt : " § 7.Tijdens de hele duur van het in reserve plaatsen geïdentificeerd in de overeenkomst bedoeld in paragraaf 3, derde lid, is de volgende procedure van toepassing: 1° na afsluiting van elk kwartaal, delen de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 de inventaris van de groene certificaten die zij bezitten aan de "CWaPE" en aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet mee, gerangschikt per geldigheidsdatum;2° één jaar vóór het verstrijken van elke in reserve plaatsen, brengen de personen belast met de opdracht bedoeld in paragraaf 1 de Regering, de "CWaPE", de "CREG" en de beheerder van het plaatselijke transmissienet op de hoogte van het aantal groene certificaten in hun bezit; 3° als tijdens de twaalf maanden vóór de vervaldatum van elke in reserve plaatsen, verkopen de personen belast met de opdracht bedoeld in paragraaf 1, op voorwaarde dat, op basis van een advies van de CWaPE gegrond op informatie i.v.m. de transacties betreffende de groene certificaten, de marktprijs gelijk is aan hun aankoopprijs, die overeenstemt met de door de Regering bepaalde prijs voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid, op de markt, twee keer, de groene certificaten die ze bezitten onder de voorwaarden bepaald in paragraaf 6, 1°, na overleg met de CWaPE; het maximumaantal groene certificaten aangeboden op de markt tijdens de eerste verkoop is gelijk aan 60 % van het aantal certificaten van het betrokken in reserve plaatsen; het aantal groene certificaten aangeboden op de markt tijdens de tweede verkoop is het aantal certificaten van het betrokken in reserve plaatsen dat nog in het bezit is van de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 op het ogenblik van die tweede verkoop; 4° in de loop van de twee maanden voorafgaand aan het verstrijken van elke in reserve plaatsen, worden de groene certificaten, die steeds in het bezit zijn van de persoon belast met de opdracht bedoeld in paragraaf 1, uiteindelijk gekocht door de beheerder van het plaatselijke transmissienet, als openbare dienstverplichting, met inachtneming van de voorwaarden bepaald in paragraaf 6, 2°, en onder de modaliteiten bepaald in de overeenkomst bedoeld in paragraaf 3; 5° de groene certificaten, ingekocht door de beheerder van het lokale transmissienet na het in reserve plaatsen ervan, krachtens paragraaf 6, 2°, worden afgeschaft uit de gegevensbank door de "CWaPE", behalve als ze opnieuw in reserve worden geplaatst overeenkomstig paragraaf 6, 2°."

Art. 4.In Hoofdstuk X van hetzelfde decreet wordt een artikel 42/1 ingevoegd, luidend als volgt: «

Art. 42/1.§ 1 In het kader van de openbare dienstverplichting die is opgelegd aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet krachtens de artikelen 34, 4°, d), en 4, doet de Regering een beroep op het temporisatiemechanisme bedoeld in artikel 34 quater overeenkomstig de modaliteiten bepaald door dit artikel.

Het temporisatiemechanisme heeft uitsluitend betrekking op de groene certificaten verkocht aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet tussen 30 juni 2016 en 31 december 2021 ter uitvoering van zijn openbare dienstverplichting bedoeld in de artikelen 34, 4°, d), et 40, en die nog niet door de "CWaPE" uit de gegevensbank zijn geschrapt. § 2. Binnen de tien dagen na de afsluiting van elk kwartaal, deelt de beheerder van het plaatselijke transmissienet aan de Regering, aan de "CWaPE" en aan de "CREG", een indicatieve raming mee over twaalf maanden van de hoeveelheid groene certificaten van de producenten van groene elektriciteit met, in voorkomend geval, vermelding van de indicatieve hoeveelheid van de aan te kopen groene certificaten tijdens het lopende jaar door de persoon aangewezen overeenkomstig paragraaf 3.

Binnen de twintig dagen na de afsluiting van elk kwartaal, brengt de beheerder van het plaatselijke transmissienet de "CWaPE" en de "CREG" op de hoogte van de nauwkeurige toestand van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, zoals geregistreerd op zijn balans. Deze toestand is het resultaat van het verschil tussen, enerzijds, de bedragen geboekt in de opbrengsten uit de toepassing van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1 en, anderzijds, de uitgaven in verband met de terugbetaling van de vrijstellingen bedoeld in artikel 42bis, § § 5 tot 9, de lasten bedoeld in artikel 42, § 9, de aankoopuitgaven van de groene certificaten in de titel van artikel 34, 4°, d) en f), met uitzondering van de bedragen i.v.m. de groene certificaten verkocht door de beheerder van het plaatselijke transmissienet in het kader van het in reserve plaatsen in de titel van artikel 42 en in het kader van de temporisatieverrichting bedoeld in artikel 42/1.

Tot in 2021, voor uiterlijk 30 september van elk jaar, op basis van de informatie bedoeld in het eerste en het tweede lid, legt de beheerder van het plaatselijke transmissienet aan de CWaPE het aantal groene certificaten voor, die bij hem, voor 31 december van hetzelfde jaar, door de personen aangewezen overeenkomstig paragraaf 3, moeten worden gekocht, en waarmee de impact van de groene certificaten bedoeld in paragraaf 1, op de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, wordt verzacht.

Na de eventuele opmerkingen van de "CREG" te hebben ingewonnen, brengt de CWaPE haar advies uit binnen dertig dagen van de ontvangst van het voorstel van de beheerder van het plaatselijke transmissienet bedoeld in het derde lid.

Binnen dertig dagen van de mededeling van het advies van de CWaPE, bepaalt de Regering, op basis van dat advies, het aantal groene certificaten dat het voorwerp uitmaakt van een temporisatieverrichting voor het lopende jaar.

Het besluit van de Regering wordt meegedeeld aan de persoon aangewezen overeenkomstig paragraaf 3, aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet, aan de CWaPE en aan de "CREG".

De verkoop van groene certificaten bedoeld in dit paragraaf gebeurt, uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar, tussen de beheerder van het plaatselijke transmissienet en de persoon aangewezen in paragraaf 3. Daartoe, ten vroegste op 1 december van het betrokken jaar, reikt de beheerder van het plaatselijke transmissienet, t.a.v. de persoon aangewezen in paragraaf 3, een factuur uit van een bedrag dat overeenstemt met het aantal te kopen groene certificaten vermenigvuldigd door de prijs van het groene certificaat bepaald door de Regering voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid. De persoon aangewezen overeenkomstig paragraaf 3, gaat, de dag van de ontvangst van de factuur, over tot de betaling van de verkoopprijs op de bankrekening vermeld op de factuur. Na ontvangst van de betaling, wordt het eigendom van de groene certificaten die het voorwerp uitmaken van de verkoop overgedragen van de beheerder van het plaatselijke transmissienet naar de persoon aangewezen overeenkomstig paragraaf 3.De beheerder van het plaatselijke transmissienet, gaat, de dag zelf van de ontvangst van de betaling over tot de overdracht van de groene certificaten op de rekening(en) geopend bij de CWaPE dat de persoon aangewezen overeenkomstig paragraaf 3 hem aangeeft. § 3. De persoon belast met de temporisatieverrichtingen is het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor lucht en klimaat). § 4. De persoon bedoeld in paragraaf 3 gaat over tot de rapportage bedoeld in paragraaf 8, 1° tot 3°. § 5. De maximumduur van elke temporisatieverrichting is vastgelegd op negen jaar. Deze duur kan worden verminderd door het besluit van de Regering bedoeld in paragraaf 2, vijfde lid. Voor elk geheel van groene certificaten die gelijktijdig het voorwerp uitmaken van een verkoop met het oog op een temporisatieverrichting, wordt de enige datum van begin van deze verrichting bepaald door de datum van overdracht van eigendom van de betrokken groene certificaten overeenkomstig paragraag 2, zevende lid.

De geldigheidsduur van een groen certificaat dat het voorwerp uitmaakt van een temporisatieverrichting, wordt automatisch en van rechtswege verlengd voor de hele duur van de temporisatieverrichting waarbij hij betrokken is. Deze eindigt met de verkoop van het groen certificaat, overeenkomstig paragraaf 7. § 6. De beheerder van het lokale transmissienet houdt een specifiek register bij van de hoeveelheden groene certificaten die het voorwerp uitmaken van verschillende temporisatieverrichtingen.

De personen aangewezen overeenkomstig paragraaf 3 opent, voor elke temporisatieverriching, een of meerdere rekeningen bij de CWaPE waarop de groene certificten worden overgedragen die het voorwerp uitmaken van de betrokken temporisatieverrichting. Deze groene certificaten blijven op deze rekening(en) tijdens de hele duur van de temporisatie.

De persoon aangewezen overeenkomstig paragraaf 3 houdt een analytische en gescheiden boekhouding bij betreffende de temporisatieverrichting alsook voor de desbetreffende interesten en kosten.

De persoon aangewezen overeenkomstig paragraaf 3 legt om de zes maanden een verslag aan de "CWaPE" voor, betreffende de staat van zijn analytische boekhouding in verband met de temporisatieverrichtingen.

Na ontvangst ervan, behandelt de CWaPE de voorgelegde boekhoudkundige gegevens en zorgt voor de controle ervan. De "CWaPE" deelt, op haar beurt, binnen een maand na ontvangst van de boekhoudkundige gegevens, een syntheseverslag aan de Regering mee. § 7. Vanaf 1 januari 2022 en tot 31 december 2030 worden de groene certificaten die het voorwerp uitmaken van een temporisatieverrichting overeenkomstig dit artikel, verkocht, volgens de volgende modaliteiten: 1° op voorwaarde dat, op basis van een advies van de CWaPE gegrond op informatie i.v.m. de transacties betreffende de groene certificaten, de marktprijs gelijk is aan hun aankoopprijs, die overeenstemt met de door de Regering bepaalde prijs voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid, worden de groene certificaten die het voorwerp uitmaken van een temporisatieverrichting verkocht, op de markt van de groene certificaten, volgens een procedure van jaarlijkse verkoping bij opbod. De CWaPE bepaalt de modaliteiten en verzekert het toezicht op deze veiling. De volgorde waarin de groene certificaten bij opbod worden verkocht, wordt bepaald door de begindatum van de temporisatieverrichting bedoeld in paragraaf 5. In geen geval mag de veiling uitlopen op de verkoop van groene certificaten aan een lagere prijs dan hun aankoopprijs; 2° als tijdens de twee maanden vóór de vervaldatum van hun temporisatieperiode, zoals bepaald bij het besluit van de Regering bedoeld in paragraaf 2, vijfde lid, zijn de groene certificaten die op de markt niet zijn verkocht, overeenkomstig punt 1°, door de beheerder van het plaatselijke transmissienet gekocht als openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 4°, f), tegen hun prijs van aankoop door de persoon aangewezen in paragraaf 3.Daartoe, reikt de persoon aangewezen in paragraaf 3, t.a.v. de beheerder van het plaatselijke transmissienet, een factuur uit van een bedrag dat overeenstemt met het aantal groene certificaten waarvan de temporisatieperiode verstrijkt tijdens het betrokken jaar, vermenigvuldigd door de prijs waaraan deze groene certificaten werden aangekocht overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid, van dit artikel.

De dag zelf van de ontvangst van deze factuur, gaat de beheerder van het plaatselijke transmissienet over tot de betaling van de verkoopprijs op de bankrekening vermeld op de factuur. Na ontvangst van de betaling, wordt het eigendom van de groene certificaten die het voorwerp uitmaken van de verkoop overgedragen van de persoon bedoeld in paragraaf 3 die overgaat tot de verkoop, naar de beheerder van het plaatselijke transmissienet. De persoon bedoeld in paragraaf 3 die overgaat tot de verkoop, overdraagt de dag zelf van de ontvangst van de betaling, de betrokken groene certificaten op de rekening geopend bij de CWaPE dat de beheerder van het plaatselijke transmissienet hem aangeeft. § 8. Tijdens de hele duur van de temporisatieverrichting, is de volgende procedure van toepassing: 1° voor 31 januari van elk jaar, deelt de persoon aangewezen in paragraaf 3, aan de CWaPE en aan de beheerder van het lokale transmissienet de inventaris van de groene certificaten mee die zij bezit, in het kader van de verschillende temporisatieverrichtingen bedoeld in dit artikel, gerangschikt per begindatum van temporisatie bedoeld in paragraaf 5;2° jaarlijks verkoopt de persoon aangewezen in paragraaf 3, na overleg met de CWaPE, de groene certificaten die ze bezit, in het kader van de temporisatieverrichtingen bedoeld in dit artikel, onder de voorwaarden bepaald in 7, 1°;3° één jaar vóór het verstrijken van elke periode van maximale temporisatie, brengt de persoon aangewezen in paragraaf 3 de Regering, de "CWaPE", de "CREG" en de beheerder van het lokale transmissienet op de hoogte van het aantal groene certificaten in zijn bezit in het kader van de temporisatieverrichtingen bedoeld in dit artikel;4° in de loop van de twee maanden voorafgaand aan het verstrijken van de periode van elke temporisatieperiode, worden de groene certificaten, die steeds in het bezit zijn van de persoon aangewezen in paragraaf 3 in het kader van deze temporisatieverrichting uiteindelijk gekocht door de beheerder van het plaatselijke transmissienet, als openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 4°, f, met inachtneming van de voorwaarden bepaald in paragraaf 7, 2°.5° de groene certificaten ingekocht door de beheerder van het lokale transmissienet na hun temporisatie, krachtens paragraaf 7, 2°, worden geschrapt uit de gegevensbank door de CWaPE. § 9. De verkoop van de groene certificaten die het voorwerp uitmaken van een temporisatieverrichting bedoeld in paragraaf 7, 1°, en in overleg met de CWaPE, mag in geen geval aanleiding geven tot een misbruik of een manipulatie van de markt van de groene certificaten in de zin van de toepasselijke Europese regelgeving.

Art. 5.In afwijking van de termijn bedoeld in artikel 42/1, § 2, derde lid, ingevoegd bij dit decreet, is, voor het jaar 2017, de termijn waarin de beheerder van het lokale transmissienet aan de CWaPe het aantal groene certificaten voorstelt, die bij hem, moeten worden gekocht 30 juni 2017.

In afwijking van de termijn bedoeld in artikel 42/1, § 2, zevende lid, ingevoegd bij dit decreet is, voor het jaar 2017, de datum vanaf welke de beheerder van het lokale transmissienet, t.a.v. de aangewezen persoon, een factuur uitreikt van een bedrag dat overeenstemt met het aantal te kopen groene certificaten, ten vroegste, de datum van kennisgeving van het besluit van de Waalse Regering bedoeld in artikel 42/1, § 2, zesde lid, ingevoegd door dit besluit, en uiterlijk op 30 september 2017.

Art. 6.In artikel 1 van het decreet van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/03/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008200838 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 05/03/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008200842 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor lucht en klimaat) wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt: "Het Agentschap voert ook de opdracht van temporisatie van groene certificaten uit bedoeld in artikel 42/1 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 29 juni 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement 809 (2016-2017) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire zitting van 28 juni 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^