Decreet van 29 maart 2018
gepubliceerd op 16 april 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot bestuurshervorming binnen de "Société régionale wallonne du Transport" en tot wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201815
pub.
16/04/2018
prom.
29/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201815

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 MAART 2018. - Decreet tot bestuurshervorming binnen de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) en tot wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen als volgt : ""De l'Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator)".

Art. 2.In hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de Regionale Maatschaapij" en de woorden "Gewestelijke Maatschappij" worden respectievelijk vervangen door het woord "OTW" in de artikelen 1, 2, 3, 4, 5bis, 5ter, 6, 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 21bis, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 31ter, 35, 36sexies, 36septies en 37;2° de woorden "de SRWT" worden vervangen door het woord "OTW" in de artikelen 21bis en 21ter.

Art. 3.In artikel 1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Er wordt een Waalse Vervoersoperator, hierna "OTW" genoemd, opgericht, waarvan de maatschappelijke zetel te Namen is gevestigd."; 2° het artikel wordt aangevuld met een § 2, luidend als volgt : " § 2.Het maatschappelijk kapitaal van "OTW" wordt vertegenwoordigd door aandelen van categorie A en B. De aandelen van categorie A kennen alle rechten toe, met uitzondering van de exclusieve rechten toegekend aan de houders van de aandelen van categorie B. De aandelen van categorie B worden alleen door de gemeenten gehouden en kennen bedoelde gemeenten uitsluitend het recht toe om hun vertegenwoordiger te benoemen in het in artikel 1bis, 8°, bedoelde adviesorgaan van de mobiliteitsgebieden. Elke Waalse gemeente bezit een aandeel van categorie B die haar is toegekend in ruil voor haar participaties in het kapitaal van de voormalige exploitatiemaatschappijen".

Art. 4.In artikel 1bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de punten 1°/1 en 1°/2 worden ingevoegd, luidend als volgt : "1°/1."OTW" : de Waalse Vervoersoperator; 1°/2. Europese Verordening nr. 1073/2009 : Verordening nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006;"; b) punt 3°) wordt vervangen als volgt : "3° "gespecialiseerde geregelde diensten" : de geregelde diensten die, ongeacht de vervoersorganisator, voor het vervoer van bepaalde categorieën reizigers zorgen met uitsluiting van andere reizigers;"; c) hetzelfde artikel wordt aangevuld met de punten 8° tot 14°, luidend als volgt : "8° een mobiliteitsgebied : een geografische kieskring die meerdere gemeentelijke gebieden omvat, als gevolg van het bestaan van één of meerdere aantrekkingspolen waarnaar de inwoners van het gebied zich dagelijks verplaatsen met dien verstande dat de interne verplaatsingen binnen het mobiliteitsgebied belangrijker zijn dan de verplaatsingen naar of vanuit een plaats buiten van dit gebied;9° een gehiërarchiseerd netwerk: een geheel van geregelde openbare vervoerlijnen steunend op de territoriale structuur van het mobiliteitsgebied en georganiseerd in een vermazing van structurerende lijnen, secundaire lijnen en verbindingslijnen tijdens de piekuren;10° een structurerende lijn : een gecadanceerde lijn met een hoog frequentieniveau verbonden met het voornaamste wegennet;11° een secundaire lijn : een gecadanceerde toevoerlijn naar de structurerende lijnen;12° een verbindingslijn tijdens de piekuren : een niet-gecadanceerde lijn ter versterking tijdens de schoolpiekuren van de toegang tot de mobiliteit;13° een essentiële lijn : een lijn geëxploiteerd wegens een variërend personeelsbestand; 14° de vervoersinstantie: De door de Regering aangewezen instantie."; d) in hetzelfde artikel worden twee leden toegevoegd, luidend als volgt : "OTW" wordt beschouwd als een interne exploitant in de zin van de Europese verordening nr.1370/2007.

Wat punt 8° betreft, worden de mobiliteitsgebieden, die minstens vijf zijn, door de Regering aangewezen op basis van een statistische analyse van de dagelijkse organisatie van de verplaatsingen, van het gewestelijke mobiliteitsschema en van de binnen de TEC-groep bestaande infrastructuren".

Art. 5.Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid, vervangen bij het decreet van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/1997 pub. 25/06/1998 numac 1998027233 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 17/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 17/12/1997 pub. 22/04/1998 numac 1998027132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 sluiten, worden de woorden "en de coördinatie" vervangen door de woorden ", de vaststelling en de exploitatie";2° het wordt vervangen als volgt : "Art.2. "OTW" heeft als doel het onderzoek, het ontwerp, de bevordering, de vaststelling en de exploitatie van de diensten voor het openbaar personenvervoer. "OTW" heeft als opdracht : 1° aan de Regering hetgeen volgt voor te stellen : a) de tariefregelingen die op het openbaar personenvervoer van toepassing zijn;b) het gedetailleerde vervoerplan bestaande uit met name de lijnen, de trajecten, de dienstregelingen en de haltes, en de marketingstrategie op grond van het aanbod bepaald door de vervoersinstantie, waarbij de toegankelijkheidstrategie en het bereiken van de door de vervoersinstantie vastgelegde doelstellingen geconcretiseerd kunnen worden;2° het commerciële beleid dat op het openbaar personenvervoer van toepassing is, in naam van de Regering vaststellen;3° de gebruikers, met inbegrip van de potentiële gebruikers, informeren;4° de installaties, het rollend materiaal, de uitrustingen, het gereedschap en in het algemeen elk middel nodig voor de uitvoering van zijn opdracht aankopen;5° het personeel aanwerven en voor het beheer ervan zorgen;6° alle roerende en onroerende goederen nodig voor de uitvoering van zijn opdracht kopen, te vervreemden of te huren;7° mits de voorafgaande instemming van de Regering onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk aan de hand van vergoedingen van het Waalse Gewest verworven zijn, verkopen of afstaan;8° de projecten van gespecialiseerde geregelde diensten onderzoeken;9° voor de bevordering van zijn diensten zorgen;10° het investeringsprogramma vastgelegd door de Regering inzake de openbare vervoerinfrastructuur uitvoeren, waarvoor "OTW" toelagen geniet volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten, waarbij de aldus gesubsidieerde goederen van rechtswege en zonder vergoeding worden overgedragen naar het Waalse Gewest in geval van ontbinding van "OTW";11° de betrekkingen met de NMBS of met elke andere nationale of internationale instelling voor openbaar vervoer, voor wat hem betreft, verzekeren om de door de vervoersinstantie bepaalde intermodaliteitsdoelstellingen te concretiseren; 12° elke door de Regering toevertrouwde opdracht van openbaar belang uitvoeren.".

Art. 6.In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt, in de Franse versie, het woord "constituée" vervangen door het woord "constitué".

Art. 7.In hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling met als opschrift "De Raad van bestuur" ingevoegd.

Art. 8.In afdeling II, ingevoegd bij artikel 7, wordt artikel 5, gewijzigd bij de decreten van 26 november 1992 en 1 maart 2012, vervangen als volgt : "

Art. 5.§ 1er. "OTW" wordt bestuurd door een raad van bestuur. Het dagelijkse beheer wordt toevertrouwd aan een administrateur-generaal en aan een adjunct-administrateur-generaal die door de Regering worden benoemd. § 2. De raad van bestuur bestaat uit : 1° maximum vier bestuurders woonachtig in een gemeente gelegen in de provincie Luik;2° maximum twee bestuurders woonachtig in een gemeente gelegen in de provincie Luxemburg;3° maximum twee bestuurders woonachtig in een gemeente gelegen in de provincie Namen;4° maximum vijf bestuurders woonachtig in een gemeente gelegen in de provincie Henegouwen;5° maximum twee bestuurders woonachtig in een gemeente gelegen in de provincie Waals Brabant. Op de voordracht van de Minister van Vervoer benoemt de Regering de leden van de raad van bestuur.

Wonen de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij : 1° de administrateur-generaal van "OTW" en de adjunct-administrateur-generaal;2° een vaste vertegenwoordiger voor elke van de drie meest representatieve vakbondsorganisaties. Op de voordracht van de meest representatieve vakbondsorganisaties benoemt de Regering de in het derde lid, 2°, bedoelde vertegenwoordigers. § 3. De raad van bestuur vertegenwoordigt "OTW" ten opzichte van derden en in rechte, als eiser en als verweerder. § 4. De statuten van "OTW" regelen wat betrekking heeft op de bevoegdheden, de bezoldigingen en de duur van de functies van de voorzitter, de vice-voorzitter, de bestuurders, de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal, en dit, met inachtneming van de wetgeving betreffende het statuut van openbare bestuurder.

Art. 9.In hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 2 met als opschrift "De administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal" ingevoegd.

Art. 10.In artikel 5bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, wordt een § 5 toegevoegd, luidend als volgt : " § 5. De uitoefening van andere openbare mandaten door de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal moet overeenstemmen met de algemene bepalingen die op de openbare bestuurders van toepassing zijn.".

Art. 11.In artikel 5ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, derde lid, worden de woorden "zijn individueel en" ingevoegd tussen de woorden "de evaluaties" en de woorden "hebben betrekking op';2° in § 1, derde lid, worden de woorden "van de TEC-groep of van de "SRWT" vervangen door de woorden "van "OTW"";1° in § 2 wordt de inleidende zin vervangen als volgt : "De formele evaluatieprocedure omvat met name de volgende evaluatiebeginselen: ";4° in § 2, 2°, worden de woorden "tot de TEC-groep" vervangen door de woorden "tot "OTW";4° in § 3 worden de woorden "van de Executieve" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 12.In hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 3 met als opschrift "Het directiecomité" ingevoegd.

Art. 13.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 12, wordt een artikel 5quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5quater.§ 1. Er wordt een directiecomité opgericht. De Regering bepaalt de samenstelling van het comité, dat met name uit de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal bedoeld in artikel 5bis, § 1, bestaat.

Onverminderd artikel 5bis van dit decreet vindt de benoeming van andere leden van het directiecomité plaats na afloop van de wervingsprocedure zoals bedoeld in de §§ 2, 3 en 4 van artikel 5bis van dit decreet.

Onverminderd artikel 5ter worden de andere leden van het directiecomité onderworpen aan periodieke evaluaties zoals bedoeld in artikel 5ter van dit decreet. § 2. Het directiecomité kan om de 5 jaar hernieuwd worden. Wanneer één van de leden van het directiecomité pensioengerechtigd is of niet meer in staat is om zijn functies uit te oefenen, voorziet de raad van bestuur in de vacante betrekking. § 3. Het directiecomité woont de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal in het dagelijkse beheer van "OTW" bij. § 4. Het directiecomité kan gespecialiseerde comités oprichten waarvan de rol en bevoegdheden in het huishoudelijk reglement van "OTW" worden bepaald. § 5. De statuten van "OTW" regelen wat betrekking heeft op de bezoldigingen van de leden van het directiecomité.".

Art. 14.In hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 4 met als opschrift "De directeurs" ingevoegd.

Art. 15.In onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel 5quinquies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5quinquies.§ 1. De directeurs worden benoemd na een wervingsprocedure gegrond op een oproep tot de kandidaten, een beschrijving van het profiel van de ambten en de instelling van een jury die door de raad van bestuur goedgekeurd worden. De statuten van "OTW" bepalen deze procedure. § 2. De wervingsprocedure omvat : 1° een ambtbeschrijving vastgelegd door de raad van bestuur;2° een externe en interne openbare oproep tot de kandidaten voor de directeurs;3° selectieproeven waarvan het doel is hun bekwaamheden inzake organisatiebeheer en hun persoonlijkheid beter te vatten;4° een selectie van de drie beste kandidaten die geacht worden om het ambt uit te oefenen;5° een schriftelijk en met redenen omkleed verslag voor elke weerhouden kandidaat, zijn krachten en zwakheden;6° een met redenen omklede aanwijzing van de raad van bestuur. De in § 4 bedoelde jury selecteert de drie beste kandidaten die geacht worden het ambt uit te oefenen en stelt het in 5° bedoelde verslag op. § 3. Op de voordracht van de administrateur-generaal wordt de in § 2, 2°, bedoelde oproep tot de kandidaten verricht door de Raad van bestuur met name d.m.v. bekendmaking in de dagbladen van de dagelijkse geschreven pers en per internet volgens de door hem bepaalde modaliteiten.

De in het eerste lid bedoelde oproep omvat voor elke vacant verklaarde betrekking : 1° de termijn waarin de kandidaturen bij de administrateur-generaal ingediend moeten worden;2° de ambtbeschrijving;3° de voor de betrekking vereiste diploma's en ervaringen;4° het geheel van de criteria op grond waarvan de kandidaten worden geëvalueerd;5° de documenten die de kandidatuurakte op straffe van nietigheid moet omvatten. § 4. De selectiejury bestaat uit : 1° één persoon uit de academische wereld;2° twee personen uit de commerciële privésector of uit een andere openbare vervoermaatschappij dan "OTW", zoals hoge managers;3° vier leden van de Raad van bestuur van "OTW" onder wie de voorzitter van de Raad van bestuur, de administrateur-generaal en de adjunct- administrateur-generaal;4° een vertegenwoordiger van de Minister van Vervoer met raadgevende stem; De in 1° bedoelde persoon zit de jury voor. § 5. De statuten van "OTW" regelen wat betrekking heeft op de bevoegdheden, de bezoldigingen en de duur van de ambten van directeur.".

Art. 16.In onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel 5sexies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5sexies.§ 1. De directeurs worden aan periodieke evaluaties onderworpen die door de Raad van bestuur worden georganiseerd.

De evaluatieprocedures, hun modaliteiten en de maatregelen die kunnen worden getroffen in geval van negatieve evaluatie worden in de statuten van "OTW" bepaald. § 2. De evaluatieprocedure omvat met name de volgende evaluatiebeginselen : 1° de Raad van bestuur richt uit zijn midden een evaluatiecomité op;2° de statuten van "OTW" regelen wat betrekking heeft op de werking van het directiecomité;3° het in 1° bedoelde comité kan zich laten omringen door personen die niets te maken hebben met "OTW" in het kader van deze evaluaties;4° deze evaluaties : a) zijn periodiek; b) verwijzen o.a. naar de omschrijving van functie van de geëvalueerde persoon, met het oog op een samenhang met de aanwervingsprocedure; c) worden opgenomen in een evaluatieverslag dat aan de Raad van bestuur wordt overgemaakt, dat er de nuttige conclusies uit trekt. De tempo van de evaluaties wordt bepaald door de Raad van bestuur die verwijst naar de standaardnormen op dat gebied.

Art. 17.In hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 5 met als opschrift "De adviesorganen" ingevoegd.

Art. 18.In onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 17, wordt een artikel 5septies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5septies.Voor elk mobiliteitsgebied wordt een adviesorgaan opgericht dat ermee belast wordt op eigen initiatief of op verzoek van de vervoersinstantie aanbevelingen te geven over de plaatselijke modaliteiten inzake de invulling van de strategische oriëntaties die vooraf zijn bepaald door de vervoersinstantie, rekening houdende met de context van het aanbod, de behoeften en de begroting en betreffende alle andere vervoerwijzen.

Elk adviesorgaan van een mobiliteitsgebied vergadert twee keer per jaar op initiatief van de vervoersinstantie. Deze vergaderingen geven geen aanleiding tot een vergoeding of een voordeel in natura, onder welke benaming ook.

Elk adviesorgaan van een mobiliteitsgebied bestaat uit : 1° een lid van het gemeentecollege van elke gemeente gelegen in de omtrek van het gebied, dat houder is van een aandeel van categorie B;2° een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal belast met de Verkeersinfrastructuren;3° een vertegenwoordiger van de vervoersinstantie, belast met het secretariaat;4° een vertegenwoordiger, lid van het personeel, van "OTW";5° één vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor het Vervoer. De leden van de raad van bestuur van "OTW", woonachtig in de omtrek van bedoeld gebied, en drie vertegenwoordiger van de gebruikers, die door de Regering worden aangewezen, wonen de in het tweede lid bedoelde vergaderingen als gasten bij.".

Art. 19.In hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 6 met als opschrift "De change manager" ingevoegd.

Art. 20.In onderafdeling 6, ingevoegd bij artikel 19, wordt een artikel 5octies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5octies.§ 1. De raad van bestuur wordt gemachtigd om op de voordracht van de administrateur-generaal en op advies van de Regering een change manager te benoemen. § 2. De change manager wordt voor een niet-verlengbaar mandaat van vier jaar benoemd. § 3. De change manager : 1° woont het directiecomité met raadgevende stem bij;2° coördineert de projecten van verandering van de organisationele structuur van het "OTW";3° legt de administrateur-generaal verslagen en voorstellen alsook een jaarlijks verslag over de voortgang van zijn opdracht voor;4° oefent elke opdracht uit, die toevertrouwd wordt door de administrateur-generaal of door het directiecomité op de voordracht van de administrateur-generaal. § 4. De change manager kan zonder vergoedingen ontslagen worden om de volgende redenen : 1° breuk van het vertrouwen of misverstand;2° ontrouw. § 5. De statuten van "OTW" regelen wat betrekking heeft op de functie van change manager.".

Art. 21.In hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 7 met als opschrift "Het auditcomité" ingevoegd.

Art. 22.In onderafdeling 7, ingevoegd bij artikel 21, wordt een artikel 5nonies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5nonies.§ 1. De raad van bestuur richt een auditcomité op, dat belast is met de opvolging van de interne controle op de rekeningen en op het proces voor de uitwerking van de financiële informatie, onverminderd de bestaande externe controle uitgeoefend door het college van commissarissen en het Rekenhof. § 2. Dat comité bestaat minstens uit : 1° een onafhankelijke deskundige;2° de directeur van de audit;3° een bestuurder van "OTW". § 3. De leden van het auditcomité worden voor een verlengbare periode van vijf jaar benoemd, onverminderd de andere functies die ze binnen "OTW" uitoefenen.

Wanneer één van de leden van het auditcomité pensioengerechtigd is of niet meer in staat is om zijn functies uit te oefenen voorziet de raad van bestuur in de vacante betrekking. § 4. Het auditcomité vergadert minstens vijf keer per jaar en maakt zijn verslag aan de raad van bestuur over. § 5. De statuten van "OTW" regelen wat betrekking heeft op de bevoegdheden en bezoldigingen van de leden van het auditcomité.".

Art. 23.In hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 8 met als opschrift "Diverse bepalingen" ingevoegd.

Art. 24.Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° de woorden "76 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden vervangen door de woorden "54 van het Wetboek van Vennootschappen";2° het wordt vervangen als volgt : "Art.8. Artikel 544 van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing op de representatieve aandelen van het kapitaal van categorieën A en B van "OTW"."

Art. 25.In artikel 9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 december 1997 en 1 maart 2012 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "OWT" vervangen door "Met de instemming van de Regering mag OTW";2° het tweede lid wordt opgeheven;3° in het voormalige derde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "In afwijking van artikel 104bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "Met de instemming van de Regering en in afwijking van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen";4° in het voormalige derde lid, dat het tweede lid wordt, wordt, in de Franse versie, het woord "seule" vervangen door het woord "seul";5° in het voormalige vierde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "De Regionale Maatschappij" vervangen door het woord "Hij";6° in het voormalige vierde lid, dat het tweede lid wordt, wordt, in de Franse versie, het woord "réputée" vervangen door het woord "réputé".

Art. 26.In hoofdstuk I van hetzelfde decreet wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidend als volgt: "De vervoersinstantie".

Art. 27.In afdeling 2/, ingevoegd bij artikel 26, wordt een artikel 9ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 9ter.De vervoersinstantie : 1° vult de visie van de Regering in een toegankelijkheidstrategie en in operationele doelstellingen in en identificeert bijgevolg nauwkeurig de openbare dienstverplichtingen;2° stelt de doelstellingen van het modaal aandeel, de CO2-emissies en de maximale gemiddelde vervuilende emissies per passagier, de kwaliteitsniveaus van de diensten en het deel van onderaanneming in goede coherentie met de gevoerde economische, sociale, territoriale beleidsvormen en met de beleidsvormen inzake duurzame ontwikkeling aan de Regering voor;3° zorgt voor het overleg met de plaatselijke, gewestelijke en federale belanghebbenden met het oog op de uitvoering van het toegankelijkheidsbeleid;4° zorgt voor de controle op het bereiken van de doestellingen van het openbaredienstcontract via een constructieve en periodieke dialoog met de operator; 5° brengt een advies aan de Regering uit over de aanvragen tot financiering van aanboden en bijkomende infrastructuren.".

Art. 28.In artikel 10, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten, worden de woorden "de bestuursovereenkomst" vervangen door de woorden "het openbaredienstcontract".

Art. 29.Artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 11.Het toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, ten opzichte van de regelgeving en de statuten, van de verrichtingen i.v.m. de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een College van drie rekeningscommissarissen die door de Regering worden aangewezen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Hun beraadslagingen zijn collegiaal.

De controle van het college van rekeningscommissarissen bestaat in de verificatie van de rekeningen uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het betrokken boekjaar.

Hun verslagen en opmerkingen worden overgemaakt aan de statutaire organen van "OTW" en aan de Regering.

De rekeningscommissarissen worden benoemd voor een duur van drie jaar die één keer op achtereenvolgende wijze verlengd kan worden. Tijdens hun mandaat mogen ze alleen om geldige redenen worden ontslagen.

Voor het overige oefenen de rekeningscommissarissen hun mandaat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen uit. "OTW" wordt overeenkomstig artikel 50 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten onderworpen aan de controle van het Rekenhof.".

Art. 30.In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 juli 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "OTW" stelt jaarlijks zijn begroting vast door toedoen van zijn organen en legt die begroting ter goedkeuring voor aan de Minister van Vervoer die het aan de Minister van Begroting overmaakt."; 2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt : "Met het oog op de toepassing van deze bepaling wordt "OTW" beschouwd als een openbare bestuurseenheid van type 3, overeenkomstig artikel 3, § 1, 4°, c), van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden.".

Art. 31.Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt in punt 3° "die zij gemachtigd werd" vervangen door de woorden "die hij gemachtigd werd".

Art. 32.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten, wordt het woord "zij" vervangen door het woord "hij".

Art. 33.Artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 16."OTW" legt de Minister van Vervoer periodieke toestanden voor. Hij verstrekt hem alle andere inlichtingen die hij vraagt. "OTW" legt de Regering een jaarlijks verslag over zijn activiteiten voor.

De Regering maakt dat verslag aan het Waals Parlement over.".

Art. 34.In hetzelfde decreet worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten;2° artikel 18bis, ingevoegd bij het decreet van 26 november 1992 en gewijzigd bij de decreten van 22 juli 2010 en 1 maart 2012;3° de artikelen 19 tot 20.

Art. 35.In artikel 21 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 22 juli 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het wordt vervangen als volgt : "Art.21. § 1. De exploitatiemaatschappijen worden bestuurd door een Raad van bestuur dat bestaat uit maximum 15 leden.

Het dagelijks bestuur van de exploitatiemaatschappijen wordt toevertrouwd aan een door de Regering benoemde directeur-generaal.

Die administrateurs worden op de voordracht van"OTW" door de Regering aangewezen.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de Regering aangewezen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. § 2. Wonen de vergaderingen van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappijen met raadgevende stem bij : 1° de administrateur-generaal van "OTW" of de adjunct-administrateur-generaal;2° de directeur-generaal van de betrokken exploitatiemaatschappij; 3° een vaste vertegenwoordiger voor elke vakbondsorganisaties die in de raad van bestuur van "OTW" vertegenwoordigd worden."; 2° het wordt opgeheven.

Art. 36.In hetzelfde decreet worden de volgende artikelen opgeheven : 1° de artikelen 21bis en 21ter, ingevoegd bij het decreet van 1 mars 2012;2° artikel 22, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten en vervangen bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten;3° artikel 23, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten;4° artikel 24, gewijzigd bij de decreten van 22 juli 2010 en 1 maart 2012;5° artikel 25;6° de artikelen 26 tot 28, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen sluiten.

Art. 37.Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° de woorden "de exploitatiemaatschappijen" worden vervangen door de woorden ""OTW" en de TEC-groep";2° in de Franse versie wordt het woord "assujetties" vervangen door het woord "assujettis".

Art. 38.Artikel 30 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 39.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen als volgt : "Openbaredienstcontracten van "OTW".".

Art. 40.Artikel 31bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, wordt opgeheven.

Art. 41.Artikel 31ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten wordt opgeheven.

Art. 42.Artikel 33, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2012, 4 juni 2015 en 26 oktober 2017, wordt aangevuld door de punten 11° en 12°, luidend als volgt : "11° de modaliteiten, per mobiliteitsgebied, betreffende de organisatie van essentiële lijnen op grond van het beschikbare personeelsbestand in geval van discontinuïteit van de diensten; 12° de modaliteiten ter bestrijding van elke vorm van intimidatie of geweld op basis van geslacht".

Art. 43.In artikel 33ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Het openbaredienstcontract bepaalt in welke mate onderaanneming kan worden overwogen en voor welke diensten. De mededinging, na raadpleging van de betrokken beroepssector, de opvolging en de controle van de uitbestede diensten worden door "OTW" waargenomen en goedgekeurd door de Regering met inachtneming van de geldende regelgeving op de overheidsopdrachten.".

Art. 44.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk IVbis vervangen als volgt : "Vaststelling van de overtredingen en de administratieve boetes.".

Art. 45.In artikel 36ter van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 6 december 2007 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "van de exploitatiemaatschappijen" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "van de exploitatiemaatschappijen" opgeheven.

Art. 46.In artikel 36quater, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2007 pub. 02/01/2008 numac 2007203626 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van artikel 36bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest en tot invoeging van de artikelen 36ter en 36quater type decreet prom. 06/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008200129 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen sluiten, worden de woorden "van de exploitatiemaatschappijen" opgeheven.

Art. 47.In artikel 36quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, worden de woorden "nr. 1370/2007" ingevoegd na de woorden "Europese verordening".

Art. 48.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk IVquater vervangen als volgt : "Wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut betreffende de uitvoering en de exploitatie van een tramnetwerk op het grondgebied van het Waalse Gewest.".

Art. 49.In artikel 36sexies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012206979 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende diverse bepalingen inzake diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "in de agglomeratie van Luik" vervangen door de woorden "op het grondgebied van het Waalse Gewest";4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt, in de Franse versie het woord "autorisée" vervangen door het woord "autorisé";3° in § 2, 2°, wordt het woord "zij" vervangen door het woord "hij";4° in § 5, eerste lid, wordt het woord "ze" vervangen door het woord "hij" en worden de woorden "op haar eigen kosten" vervangen door de woorden "op zijn eigen kosten".

Art. 50.In artikel 36septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012206979 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende diverse bepalingen inzake diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf, eerste lid, worden de woorden "in de agglomeratie van Luik" vervangen door de woorden "op het grondgebied van het Waalse Gewest";2° in § 5, eerste lid, wordt het woord "ze" vervangen door het woord "het" en worden de woorden "op haar eigen kosten" vervangen door de woorden "op zijn eigen kosten".

Art. 51.Artikel 37 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 52.In hetzelfde decreet wordt een artikel 41 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 41.In afwachting van de aanwijzing door de Regering van de in artikel 1bis, 8°, bedoelde mobiliteitsgebieden stemmen bedoelde mobiliteitsgebieden overeen met de omtrekken van de vijf exploitatiemaatschappijen, namelijk : "TEC Brabant-wallon", "TEC Charleroi", "TEC Hainaut", "TEC Liège-Verviers" en "TEC Namur-Luxembourg".".

Art. 53.In hetzelfde decreet wordt een artikel 42 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 42."OTW" neemt het geheel van de rechten en verplichtingen van de TEC-groep over."."

Art. 54."OTW" brengt zijn statuten in overeenstemming uiterlijk op 30 juni 2018.

Art. 55.De artikelen 3, 5, 2°, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 2°, 33, 34, 2°, 35, 2°, 37 en 53, treden in werking op 1 januari 2019.

De §§ 3 tot 5 van artikel 5quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 13, treden in werking op 1 januari 2019.

In afwijking van de leden 1 en 2 kan de Regering een vroegere datum van inwerkingtreding bepalen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 29 maart 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waals Parlement, 1043 (2017-2018), nrs. 1 tot 10.

Volledig verslag, openbare vergadering van 28 maart 2018.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^