Decreet van 29 maart 2019
gepubliceerd op 17 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015

bron
vlaamse overheid
numac
2019011720
pub.
17/04/2019
prom.
29/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011720

VLAAMSE OVERHEID


29 MAART 2019. - Decreet houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 72, § 2, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 en gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De Vlaamse Regering bepaalt de lijst met kwalificatiebewijzen die aantonen dat de houder ervan voldoet aan de kwalificatievoorwaarden, bepaald door de Koning, ter uitvoering van artikel 71, § 1, tweede lid. De houder van een dergelijk kwalificatiebewijs wordt van rechtswege erkend als beoefenaar van een paramedisch beroep.".

Art. 3.In artikel 92 van dezelfde wet wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. De Vlaamse Regering kan het aantal kandidaten bepalen dat, na het behalen van het diploma, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, in een bepaalde referentieperiode toegang mag of moet krijgen tot opleidingen die leiden tot de beroepstitels of groepen van bijzondere beroepstitels die het voorwerp uitmaken van de erkenning, vermeld in artikel 86.".

Art. 4.In dezelfde wet wordt een artikel 92/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 92/2.§ 1. Het globaal aantal kandidaten dat voor de Vlaamse Gemeenschap, conform artikel 92, § 1, 1°, door de Koning werd vastgesteld, wordt door de Vlaamse universiteiten die een masteropleiding in de geneeskunde of in de tandheelkunde aanbieden, verdeeld pro rato het aantal studenten dat met succes die masteropleiding in de geneeskunde of in de tandheelkunde heeft beëindigd tijdens het vorige academiejaar.

In voorkomend geval, als de Vlaamse Regering conform artikel 92, § 3, het aantal kandidaten heeft bepaald dat, na het behalen van het diploma, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 4, eerste lid, tijdens een bepaalde referentieperiode toegang mag of moet krijgen tot opleidingen die leiden tot de beroepstitels of groepen van bijzondere beroepstitels die het voorwerp uitmaken van de erkenning, vermeld in artikel 86, wordt dat aantal eveneens verdeeld onder de Vlaamse universiteiten, die een masteropleiding geneeskunde of tandheelkunde aanbieden, pro rato het aantal studenten dat met succes de masteropleiding in de geneeskunde of in de tandheelkunde heeft beëindigd tijdens het vorige kalenderjaar.

De Vlaamse universiteiten zijn gemachtigd om de mathematische uitkomst van de prorataverdeling in onderling akkoord te moduleren om de afronding naar gehele getallen te verkrijgen.

Elke Vlaamse universiteit kan een plaats voor een kandidaat zoals toegekend aan de respectieve universiteit conform het eerste en tweede lid van dit artikel, overdragen naar een andere universiteit na het akkoord van zowel de betrokken universiteiten als de kandidaat waarvoor de plaats wordt overgeheveld. § 2. Elke universiteit stelt het aantal kandidaten vast dat per specialiteit jaarlijks toegang mag krijgen tot opleidingen die leiden tot de bijzondere beroepstitels die het voorwerp uitmaken van de erkenning, vermeld in artikel 86.

De universiteit houdt bij die verdeling minstens rekening met: 1° het aantal kandidaten dat, conform paragraaf 1 van dit decreet, per universiteit werd vastgesteld;2° het aantal beschikbare erkende universitaire en niet-universitaire stagemeesters en stagediensten;3° de mate waarin het voor de universiteit mogelijk is om een stage aan te bieden die voldoet aan de vereisten die de wetgeving betreffende de erkenning van huisartsen en artsen-specialisten of de wetgeving betreffende de erkenning van algemeen tandartsen en tandarts-specialisten aan de stage oplegt en dit gedurende de gehele duur van de stage. § 3. Elke universiteit werkt, in voorkomend geval in samenspraak met de andere universiteiten, een objectieve procedure uit om over te gaan tot de selectie van de kandidaten die per specialiteit toegang krijgen tot opleidingen die leiden tot de beroepstitels die het voorwerp uitmaken van de erkenning, vermeld in artikel 86. De selectiecriteria kunnen verband houden met de opleidingsonderdelen uit de bachelor- en masteropleiding in de geneeskunde of in de tandheelkunde. De selectieprocedure en selectiecriteria worden voor aanvang van de selectieprocedure bekendgemaakt.".

Art. 5.De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 29 maart 2019.

De Minister-President van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Zitting 2018-2019 Stukken: - Voorstel van decreet: 1819 - Nr.1. - Amendementen: 1819 - Nr. 2. - Verslag: 1819 - Nr. 3. - Amendement na indiening van het verslag: 1819 - Nr. 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering: 1819 - Nr. 5.

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 20 maart 2019.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^