Decreet van 29 mei 2020
gepubliceerd op 17 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie

bron
vlaamse overheid
numac
2020041676
pub.
17/06/2020
prom.
29/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041676

VLAAMSE OVERHEID


29 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 8° wordt vervangen door wat volgt: "8° traject: een op maat gerichte, geplande, efficiënte en flexibele aaneenschakeling van verschillende stappen in een logische volgorde met als doel de kansen op een job en een duurzame loopbaan te verhogen;"; 2° er wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt: "14° persoon op beroepsactieve leeftijd: alle personen tussen vijftien jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, met inbegrip van gepensioneerden die zich vrijwillig inschrijven als werkzoekende.".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.De VDAB heeft als missie om, in het belang van werkgevers, werknemers, werkzoekenden en iedere andere persoon op beroepsactieve leeftijd: 1° voor iedere persoon op beroepsactieve leeftijd de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding met het oog op een duurzame loopbaan te verzekeren, te organiseren en te bevorderen, en ook zijn loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap te faciliteren;2° voor elke werkgever perspectief op talent te verschaffen door instrumenten, arbeidsmarktinformatie, advies en ondersteuning aan te bieden om vacatures en leerwerkplekken te vervullen; 3° te controleren of de verplicht ingeschreven werkzoekende beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.".

Art. 4.In artikel 4/1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018040141 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", wat betreft de beginselen van deugdelijk bestuur i type decreet prom. 08/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012874 bron vlaamse overheid Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vr sluiten, worden tussen de woorden "persoonsgegevens van werkzoekenden" en de woorden "om de arbeidsbemiddeling" de woorden "en iedere persoon op beroepsactieve leeftijd" ingevoegd.

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011811 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012533 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° voor paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, wordt een nieuwe paragraaf 1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 1.In dit artikel wordt verstaan onder: 1° activeren: acties ondernemen om werk te verkrijgen of te behouden of stappen zetten richting werk in het kader van een duurzame loopbaan.Dat omvat ook acties om de personen te bereiken die behoren tot de doel- groep, vermeld in paragraaf 1/1, 12° en 13° ; 2° regisseur: de instantie die op permanente wijze voor een uniform referentiekader zorgt om de opdrachten, vermeld in paragraaf 1/1, 12°, 13° en 14°, te kunnen uitvoeren."; 2° aan de bestaande paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, worden een punt 12° tot en met 14° toegevoegd, die luiden als volgt: "12° taken als activeringsregisseur.De VDAB heeft als regisseur de volgende taken: a) iedere persoon op beroepsactieve leeftijd activeren, ongeacht zijn statuut, socialezekerheids- of socialebijstandsstelsel of zijn inschrijving als werkzoekende;b) een uniform referentiekader bepalen om de doelgroep, vermeld in punt a), te activeren;c) proactief personen detecteren en contacteren die behoren tot de doelgroep, vermeld in punt a);d) gegevens verzamelen, analyseren, verwerken en bijhouden die noodzakelijk zijn om de doelstelling, vermeld in punt a), te bereiken. De regisseur wisselt die gegevens ook uit met actoren en partners die nodig zijn om de doelstelling, vermeld in punt a), te bereiken; 13° taken als loopbaanregisseur.De VDAB heeft als regisseur de volgende taken: a) iedere persoon op beroepsactieve leeftijd activeren en verder begeleiden om zijn werk te behouden;b) een uniform referentiekader bepalen om de doelgroep, vermeld in punt a), te activeren;c) proactief personen detecteren en contacteren die behoren tot de doelgroep, vermeld in punt a);d) gegevens verzamelen, analyseren, verwerken en bijhouden die noodzakelijk zijn om de doelstelling, vermeld in punt a), te bereiken. De regisseur wisselt die gegevens ook uit met actoren en partners die nodig zijn om de doelstelling, vermeld in punt a), te bereiken; 14° taken als dataregisseur.De VDAB heeft als regisseur de taak om proactief gegevens te verzamelen, analyseren en verwerken. Dat is noodzakelijk om: a) de doelstellingen in dit artikel te bereiken;b) de verhoging van de werkzaamheidsgraad te faciliteren of een duurzame loopbaan te realiseren van de personen op beroepsactieve leeftijd die in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd zijn;c) transparante en betrouwbare arbeidsmarktinformatie te verschaffen; d) in een relevant aanbod op maat voor werkgevers en personen te kunnen voorzien."; 3° er wordt aan de bestaande paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De Vlaamse Regering bepaalt de verschillende categorieën van de doelgroep, vermeld in het eerste lid, 12°, a).".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 29 mei 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS _______ Nota (1) Zitting 2019-2020 Documenten: - Ontwerp van decreet : 281 - Nr.1 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 281 - Nr. 2 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 20 mei 2020.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^