Decreet van 29 oktober 2015
gepubliceerd op 09 november 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205078
pub.
09/11/2015
prom.
29/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205078

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 OKTOBER 2015. - Decreet houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.§ 1. Opgericht wordt een Fonds voor technische studies, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering. § 2. Bestemd worden voor het in § 1 bedoelde Fonds, de ontvangsten : 1° uit de prestaties van zowel de studiebureaus van het Departement Technische studies van het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst, als van andere studiebureaus van de Waalse Overheidsdienst aangewezen door de Regering voor rekening van een andere persoon dan het Waalse Gewest;2° uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk op het vlak van gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer. § 3. Op het krediet betreffende het in § 1 bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op: 1° de gedeeltelijke onderaanneming van verschillende bestellingen die bij de studiebureaus bedoeld in § 2, 1°,worden geplaatst;2° de aankoop van roerende vaste of immateriële goederen in verband met de uitvoering van de bestellingen die bij de in § 2, 1°, bedoelde bureaus worden geplaatst;3° de indienstneming van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor de uitvoering van bestellingen;4° allerhande proefprojecten en experimentele, onderzoeks- en ontwikkelingsstelsels inzake kunstwerken of wegen.

Art. 2.§ 1. Opgericht wordt een Fonds voor het Verkeer, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering. § 2. Bestemd worden voor het in § 1 bedoelde Fonds, de ontvangsten uit: 1° de terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende goederen van het domein van het Waalse Gewest dat beheerd wordt door het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;2° alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk, met inbegrip van het Eurovignet en de wegenisbijdrage Gas, met uitzondering van die bedoeld overeenkomstig het decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens;3° de administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;4° de stortingen van de Europese tegemoetkomingen verkregen in het kader van het CENTRICO-programma ("Central European Region Transport Telematics Implementation Project );5° de administratieve boetes geïnd inzake gevaarlijk en uitzonderlijk wegvervoer;6° de administratieve boetes geïnd inzake veiligheid, afmetingen en signalisatie van de lading;7° de administratieve boetes geïnd inzake de plaatsing van de verkeerstekens;8° de administratieve boetes geïnd inzake autokeuring en homologatie van voertuigen;9° de administratieve boetes geïnd inzake snelheid. § 3. Op het krediet betreffende het in § 1 bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op: 1° het herstel van de schade aan het wegen- en autowegennetwerk;2° de bouw en het onderhoud van het wegen- en autowegennetwerk, met inbegrip van de tegemoetkomingen ten gunste van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) (SOFICO);3° de betaling van de in het kader van het Europees CENTRICO-programma uitgevoerde werken en studies; 4° de financiering van het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschapvoor Verkeersveiligheid);. 5° de financiering van uitgaven voor de veiligheid van het gewestelijke verkeersnet waaronder de behandeling van zijdelingse obstakels op gewestwegen via uitgaven inzake civiele bouwkunde, wegenuitrustingen, diensten;6° de financiering van de controleactiviteiten en -middelen van de domaniale Politie;7° de financiering van databanken en beheersinstrumenten voor gevaarlijk en uitzonderlijk wegvervoer;8° de financiering van databanken inzake verkeerstekens en van het contactpunt met de GPS-kaartbeheerders;9° het gebruik van nieuwe technologieën en procedures met het oog op een betere efficiëntie van de nodige controles voor de veiligheid van de weggebruikers, met inbegrip van de financiering van de activiteiten in verband met de goedkeuring van de meetinstrumenten in het kader van de gewestelijke bevoegdheden inzake controle en verkeersveiligheid;10° subsidies voor studies en proefprojecten met betrekking tot het wegen- en autosnelwegendomein. § 4. Bovendien kan het in § 1 bedoelde Fonds de stortingen die de "SOFICO" heeft verricht om de onteigeningen die het Gewest zal uitvoeren met het oog op de verwezenlijking van zijn projecten te financieren, registreren en deze bedragen storten aan de onteigende eigenaars.

Art. 3.§ 1. Opgericht wordt een Fonds voor het rivierverkeer, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering. § 2. Bestemd worden voor het in § 1 bedoelde Fonds de ontvangsten uit: 1° de terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende goederen van het domein van het Waalse Gewest dat beheerd wordt door het operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen, namelijk in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;2° alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het waterwegennetwerk en de aanhorigheden ervan;3° de terugbetalingen uitgevoerd in het kader van projecten die het voorwerp uitmaken van een Europese medefinanciering (zoals Interreg -RET-T) en die het Waalse gedeelte van de medefinanciering beogen;4° de administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;5° de verkoop van vervaardigde producten uit de "Carrière de Gore", met inbegrip van de bezoldiging van de personeelsleden voor hun desbetreffende dienstverleningen;6° de terugbetalingen uitgevoerd door de binnenlandse instelling bedoeld bij artikel 9 van de overeenkomst betreffende de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996, overeenkomstig artikel 5, § 2, 5°, van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten ondertekend op 3 december 2009, betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;7° de tonnenmaat en de certificering van schepen;8° de administratieve boetes geïnd inzake de regels van politie over het verkeer op waterwegen;9° de administratieve boetes geïnd inzake de regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften inzake de binnenvaart en de regels inzake de veiligheid van binnenschepen en binnenschepen die ook voor niet-internationale reizen op zee worden gebruikt;10° de verkoop van groene certificaten uit de gewestelijke hydraulische productie;11° de facturatie voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart zoals bedoeld bij de bijlage van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart;12° de facturatie voor prestaties van derden uitgevoerd door de diensten van het Departement Studies en Beheerondersteuning van het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen. § 3. Op het krediet betreffende het in § 1 bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op: 1° het herstel van de schade aan het waterwegennetwerk;2° het onderhoud van voornoemd netwerk;3° projecten medegefinancierd met Europese fondsen waarvan de voorfinanciering ten laste is van het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen;4° de verzameling, afgifte en inname van afval op het waterwegennetwerk beheerd door het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, overeenkomstig het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;5° de tonnenmaat en de certificering van schepen;6° de financiering van de controleactiviteiten en -middelen van de domaniale Politie;7° de tenlasteneming van de prestaties uitgevoerd door derden voor het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart;8° de tenlasteneming van kleine werkingsuitgaven van het Departement Studies en Beheerondersteuning van het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, in het bijzonder in het kader van de door derden uitgevoerde prestaties. § 4. Het in § 1 bedoelde fonds kan de stortingen registreren die de "SOFICO" heeft verricht als tegenprestatie van de door de Waalse Overheidsdienst verleende diensten in het kader van het dienstcontract betreffende het beheer van de waterwegen.

Art. 4.§ 1. Opgericht wordt een Fonds voor verkeersveiligheid, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering. § 2. Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten met betrekking tot: 1° de vergoedingen te innen voor de goedkeuring van motorvoertuigen;2° de vergoedingen volgend op de controle- en toezichtskosten van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht;3° de vergoedingen uit rijscholen en daarmee gelijkgestelden; 4°de vergoedingen voor het behalen van brevetten van beroepsbekwaamheid in het kader van het rijexamen; 5° de vergoedingen voortvloeiend uit de indiening van een verzoek bij de beroepscommissie inzake het rijexamen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;6° de door de keuringsstations verschuldigde vergoedingen, met inbegrip van die bedoeld in artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht. Bij ontbinding van de VZW "Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen (FIA)", wordt het eventuele overschot van de netto-ontvangsten geïnd door de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen in het kader van hun activiteiten, zoals bedoeld bij de artikelen 23 en 24 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht, bestemd als ontvangst voor het in § 1 bedoelde Fonds. § 3. Op het krediet betreffende het in § 1 bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op: 1° het rijexamen, met inbegrip van de organisatie van de examens voor het verkrijgen van het rijbewijs, de beroepscommissie inzake rijopleiding en de organisatie van de examens van de opleiders voor rijscholen;2° de keuringsstations en de verbetering ervan;3° de homologatie van voertuigen;4° de tenlasteneming van de kosten veroorzaakt door de organisatie van de specifieke rijexamens voor de personen met motorische of psychologische problemen;5° de organisatie van de controles van de meetapparaten in de keuringsstations;6° de bewustmakings- en voorlichtingsacties inzake verkeersveiligheid;7° de ontwikkeling van een pedagogische voortzetting inzake bewustmaking en voorlichting inzake verkeersveiligheid en mobiliteit in het voorschools-, leerplichtonderwijs en hoger onderwijs;8° de dekking van de werkingskosten van deficitaire keuringsstations, zoals bedoeld bij artikel 24 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht;9° de investeringen in infrastructuur voor de keuringsstations;10° het beheerscentrum van de openbare verkeerswegen, wegen en bevaarbare waterwegen, van het Waalse Gewest;11° de financiering van de veiligheid van het gewestelijke verkeersnet via investeringen inzake civiele bouwkunde, elektromechanica en aankoop van materieel; 12° de financiering van het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschapvoor Verkeersveiligheid);. 13° de door de SOFICO verrichte investeringen gebonden aan het preventie- en bestraffingsbeleid inzake verkeersveiligheid alsook de investeringen gebonden aan het Perex-centrum.

Art. 5.§ 1. Opgericht wordt een Fonds voor de gewestelijke verkeersovertredingen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering. § 2. Met uitzondering van de ontvangsten voor een maximumbedrag van 43.950.000 € dat rechtstreeks wordt gestort op de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest, worden de volgende ontvangsten bestemd worden voor het in § 1 bedoelde Fonds: de ontvangsten die hoger zijn dan dit bedrag, voortvloeiend uit de onmiddellijke inningen, transacties en strafboetes gebonden aan de overtredingen van de reglementering inzake verkeersveiligheid die vallen onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest en die hem worden toegekend naar gelang van de plaats van de overtreding overeenkomstig artikel 2bis van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. § 3. Op het krediet betreffende het in § 1 bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op: 1° de financiering van de veiligheid van het gewestelijke verkeersnet via investeringen inzake civiele bouwkunde, elektromechanica en aankoop van materieel;2° de financiering van de bewustmakings- en voorlichtingsacties inzake verkeersveiligheid;3° de financiering van de beveiliging van knelpunten op het gezamenlijke Waalse verkeersnet.

Art. 6.Het decreet van 17 december 1992 tot oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken, laatst gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2015, wordt opgeheven.

Artikel 12 van het decreet van 16 juli 2015 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt opgeheven.

Artikel 9 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit wordt opgeheven.

Art. 7.Het op 31 december 2015 beschikbaar saldo van het Fonds voor technische studies opgericht bij het decreet van 17 december 1992 wordt ten belope van het bedrag nodig voor de aanzuivering van de aangegane verbintenissen ten laste van bedoeld Fonds overgedragen aan het Fonds voor technische studies van dit decreet.

Het op 31 december 2015 beschikbaar saldo van het Tol- en Averijfonds - Sector Wegen en Autosnelwegen, opgericht bij het decreet van 17 december 1992, wordt ten belope van het bedrag nodig voor de aanzuivering van de aangegane verbintenissen ten laste van bedoeld Fonds overgedragen aan het Fonds van het verkeer.

Het op 31 december 2015 beschikbaar saldo van het Tol- en Averijfonds - Sector Waterwegen, opgericht bij het decreet van 17 december 1992, wordt ten belope van het bedrag nodig voor de aanzuivering van de aangegane verbintenissen ten laste van bedoeld Fonds overgedragen aan het Fonds van het rivierverkeer.

Het op 31 december 2015 beschikbaar saldo van het Fonds voor Verkeersveiligheid en voor gewestelijke sensibilisering voor verkeersveiligheid, opgericht bij het decreet van 16 juli 2015, wordt ten belope van het bedrag nodig voor de aanzuivering van de aangegane verbintenissen ten laste van bedoeld Fonds overgedragen aan het Fonds voor Verkeersveiligheid.

Het op 31 december 2015 beschikbaar saldo van het Fonds inzake de gewestelijke verkeersovertredingen, opgericht bij het decreet van 11 december 2014, wordt ten belope van het bedrag nodig voor de aanzuivering van de aangegane verbintenissen ten laste van bedoeld Fonds overgedragen aan het Fonds inzake de gewestelijke verkeersovertredingen van dit decreet.

Art. 8.De Waalse Regering verbindt zich ertoe het Waals Parlement een jaarverslag te verstrekken waarin van de operationele en financiële activiteiten van de fondsen vallend onder dit decreet een gedetailleerd overzicht wordt gegeven.

Art. 9.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 29 oktober 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 292 (2015-2016), nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 28 oktober 2015.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^