Decreet van 30 april 2005
gepubliceerd op 02 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid va

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031283
pub.
02/09/2005
prom.
30/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2005. - Decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid van sociale acties, gezinnen en gezondheid


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen :

Artikel 1.Onderhavig besluit regelt een in artikel 128 van de Grondwet bedoelde materie, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2.Onderhavig decreet is van toepassing op de centra voor gezinsplanning, de centra voor globale sociale acties, de diensten voor de opdrachten van bijstand, enerzijds aan de slachtoffers en hun naasten en anderzijds aan de beschuldigden en veroordeelden in vrijheid, aan ex-gevangenen en hun naasten, de diensten voor thuishulp, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten actief inzake druggebruik, de medische huizen, de diensten voor thuishulp, de diensten voor palliatieve en voortgezette zorgen, de coördinatiecentra voor verzorging en diensten voor thuishulp, de centra voor telefonische opvang, de coördinatie-instellingen en de initiatieven van beschut wonen die erkend zijn door de Franse Gemeenschapscommissie;

Art. 3.Binnen de grenzen van de in de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie ingeschreven kredieten verleent het College toelagen voor de aankoop, de bouw, de uitbreiding, de renovatie, de inrichting, de grote herstellingswerken, de uitrusting en de bemeubeling ter installatie van de gebouwen die worden gebruikt door de in artikel 2 bedoelde centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen.

De beschikbare kredieten worden besteed in de volgende orde van voorrang : 1° veiligheid en geval van overmacht;2° voltooiing van betoelaagde werven die aan de gang zijn;3° het in overeenstemming brengen met de architecturale normen die zijn voorzien door de wetgevingen die de erkenningen regelen van de in artikel 2 bedoelde centra, diensten, huizen, instellingen en initiatieven van beschut wonen;4° renovatiewerken;5° uitbreiding van de lokalen die noodzakelijk is voor de verbetering van de uitoefening van de opdrachten. De aankoop van bouwterreinen, van medische apparatuur of informatica is uitgesloten van toelagen.

Art. 4.§ 1. Het interventiepercentage is vastgesteld op 60 % van de aankoopprijs van het gebouw of van het bedrag van de opdracht van werken, leveringen of diensten, voor zover dit bedrag het door het College bepaalde maximumbedrag niet overschrijdt.

Het College bepaalt het bijkomende forfaitair aandeel dat wordt toegekend voor de algemene kosten. § 2. Het interventiepercentage wordt evenwel als volgt vastgesteld : 1° op 90 % van het bedrag van de werken, leveringen en diensten, binnen de grens van de onontbeerlijke maatregelen opdat het centrum, de dienst, het huis, de instelling of het initiatief van beschut wonen op een bevredigende wijze kan voldoen aan de terzake opgelegde veiligheidseisen;2° op 90 % van het bedrag van de bijkomende werken, leveringen en diensten die vereist zijn tijdens de realisatie van een nieuw bouwproject, in het geval waarin het project het voorwerp heeft uitgemaakt van een attest van de gewestelijke brandweer dat aantoont dat de terzake opgelegde veiligheidseisen nageleefd waren en dat evenwel vervolgens blijkt dat bijkomende werken, leveringen en diensten onontbeerlijk zijn om te voldoen aan nieuwe eisen inzake veiligheid.

Art. 5.Het College bepaalt de maximum betoelaagbare bedragen volgens de in artikel 2 bedoelde types van centra, diensten, huizen, instellingen en initiatieven van beschut wonen, evenals de specifieke maximum betoelaagbare bedragen voor de verrichte werken indien de aanvrager huurder is.

Art. 6.De toekenning van de toelage is ondergeschikt aan de volgende voorwaarden : 1° de aanvrager moet het bewijs leveren van het feit dat hij in de mogelijkheid verkeert om zijn aandeel in de kostprijs van de aanneming te financieren.Hiertoe kan rekening worden gehouden met de waarde van het terrein waarvan de aanvrager eigenaar is; 2° de aanvrager van een toelage om een gebouw op te trekken moet ervan het bewijs leveren dat hij eigenaar is van het bouwterrein of houder is van een erfpachtrecht op dit terrein;3° de aanvrager van een toelage om werken uit te voeren moet ervan het bewijs leveren dat hij eigenaar is van het gebouw of houder van een erfpachtrecht;4° de aanvrager mag het gebouw slechts aankopen en de werken slechts starten na voorafgaand akkoord van het College.

Art. 7.De aanvrager : 1° mag de bestemming van de gebouwen niet wijzigen tijdens de in artikel 9 bedoelde duur van de afschrijvingsperiode zonder voorafgaande toelating van het College;2° mag voor het verstrijken van de in artikel 9 bepaalde afschrijvingstermijnen een gebouw niet vervreemden waarvan de aankoop of de bouw het voorwerp heeft uitgemaakt van een toelage, zonder de voorafgaande toelating van het College, en moet bij vervreemding van dit gebouw het niet-afgeschreven aandeel van de toegekende toelage terugbetalen en 50 % van de gerealiseerde meerwaarde op het gedeelte van het gebouw dat het voorwerp heeft uitgemaakt van de toelage; De aanvrager, die zijn opdrachten vervult in het kader van een erkenning van de Franse Gemeenschapscommissie, mag evenwel de totaliteit van de gerealiseerde meerwaarde besteden aan de aankoop of de constructie van een ander gebouw, mits de voorafgaande toelating van het College; 3° moet, bij vervreemding van het gebouw, waarvoor werken werden betoelaagd, voor het verstrijken van de in artikel 9 bepaalde afschrijvinsgtermijn, volgens de de door het College bepaalde modaliteiten, het niet-afgeschreven gedeelte van het bedrag van de verleende toelage terugbetalen.

Art. 8.In afwijking van artikel 6, 3° mag eveneens een toelage voor de inrichting, de renovatie of de grote herstellingswerken worden toegekend indien de aanvrager huurder is van het in te richten gebouw, dit tegen de volgende voorwaarden : 1° de betoelaagde werken zijn onontbeerlijk om te voldoen aan de veiligheidsnormen of de architecturale normen opgelegd door de wetgeving;2° de aanvrager sluit een driepartijenovereenkomst met de Franse Gemeenschapscommissie en de eigenaar van het gebouw waarbij : - de eigenaar de huurder machtigt om de betoelaagde werken uit te voeren; - de eigenaar zich verbindt tot de terugbetaling aan de Franse Gemeenschapscommissie van het niet-afgeschreven aandeel van de toelage in geval van vervreemding van het gebouw die de verbreking van de huurovereenkomst meebrengt of bij verbreken van de huurovereenkomst op zijn initiatief en zonder fout van de huurder; - de aanvrager zich ertoe verbindt om aan de Franse Gemeenschapscommissie het niet-afgeschreven aandeel van de toelage terug te betalen bij verbreking van de huurovereenkomst op zijn initiatief of door zijn fout.

Art. 9.De afschrijvingsduur van de aangekochte of ingerichte gebouwen wordt als volgt bepaald : - 33 jaar voor de constructie van een gebouw; - 25 jaar voor de aankoop van een gebouw; - 15 jaar voor de renovatie, de inrichting en de grote herstellingswerken.

Art. 10.Het College bepaalt de procedure voor de indiening van de aanvragen en de toekenning van de toelagen.

De procedure voor de toekenning van de toelage voor de aankoop van gebouwen omvat twee fasen : 1° een principieel akkoord;2° een definitieve beslissing wat betreft de toekenning van de toelage. De procedure voor de toekenning van de toelage voor de bouw, de uitbreiding, de inrichting, de renovatie of grote herstellingswerken aan gebouwen, evenals de uitrusting en de meubilering omvat vijf fasen : 1° een principieel akkoord;2° een voorontwerp;3° een ontwerp;4° een definitieve beslissing wat betreft de toekenning van de toelage;5° een eindafrekening van de aanneming.

Art. 11.Artikel 32 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 april 1995 betreffende de erkenning en de betoelaging van de diensten van geestelijke gezondheidszorg en artikel 35 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 april 1995 betreffende de erkenning en de betoelaging van de diensten actief inzake druggebruik zijn ingetrokken.

Art. 12.Het College bepaalt de dag van inwerkingtreding van onderhavig decreet.

Brussel, 30 april 2004.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie keurt het decreet goed dat is aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid van sociale acties, gezinnen en gezondheid.

E. TOMAS, Minister-Voorzitter van het College J. SIMONET, Lid van het College D. GOSUIN, Lid van het College W. DRAPS, Lid van het College A. HUTCHINSON, Lid van het College

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^