Decreet van 30 juni 2017
gepubliceerd op 03 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

bron
vlaamse overheid
numac
2017030415
pub.
03/07/2017
prom.
30/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030415

VLAAMSE OVERHEID


30 JUNI 2017. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling 1. - Avenant en nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en VAZG

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten1 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998, vervangen bij het decreet van 19 december 2003 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten7, 21 december 2012, 19 december 2014, 18 december 2015 en 8 juli 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "en voor de uitvoering van het protocolakkoord van 5 februari 2016 tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins voor vaccinatie van asielzoekers," vervangen door de zinsnede ", voor de uitvoering van het protocolakkoord van 5 februari 2016 tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins voor vaccinatie van asielzoekers, voor de uitvoering van het avenant van 16 januari 2017 bij de overeenkomst (1 augustus 2015 - 31 december 2017) van 13 oktober 2015 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid, en voor de uitvoering van de overeenkomst (1 juli 2017 - 31 december 2018) van 27 januari 2017 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid,";2° in paragraaf 2/3 worden de woorden "een overeenkomst" vervangen door de zinsnede "de overeenkomst (1 augustus 2015 - 31 juli 2016) van 13 oktober 2015";3° er wordt een paragraaf 2/5 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/5.Het Fonds wordt gespijsd met middelen die in uitvoering van het avenant van 16 januari 2017 bij de overeenkomst (1 augustus 2015 - 31 december 2017) van 13 oktober 2015 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid worden uitbetaald."; 4° er wordt een paragraaf 2/6 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/6.Het Fonds wordt gespijsd met middelen die in de uitvoering van de overeenkomst (1 juli 2017 - 31 december 2018) van 27 januari 2017 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid worden uitbetaald."; 5° er wordt een paragraaf 3/5 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 3/5.Ten laste van dit Fonds worden alle soorten uitgaven die gedaan worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid aangerekend, voor zover die uitgaven verband houden met de uitvoering van het avenant van 16 januari 2017 bij de overeenkomst (1 augustus 2015 - 31 december 2017) van 13 oktober 2015 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid."; 6° er wordt een paragraaf 3/6 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 3/6.Ten laste van dit Fonds worden alle soorten uitgaven die gedaan worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid aangerekend, voor zover die uitgaven verband houden met de uitvoering van de overeenkomst (1 juli 2017 - 31 december 2018) van 27 januari 2017 tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid.". HOOFDSTUK 3. - Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling 1. - Aanpassing indexatie heffing en boete kilometerheffing

Art. 3.In artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden", wordt vervangen door de zinsnede "Het tarief Tz, vermeld in het eerste lid, wordt";2° de woorden "voor de maand mei van het lopende jaar" worden vervangen door de woorden "voor de maand maart van het lopende jaar".

Art. 4.In artikel 3.18.0.0.1, § 4, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015036150 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 sluiten, worden de woorden "voor de maand mei van het lopende jaar" vervangen door de woorden "voor de maand maart van het lopende jaar". Afdeling 2. - Machtiging aan de Vlaamse Waterweg nv inzake

borgstelling in DBFM-overeenkomsten

Art. 5.De Vlaamse Waterweg nv wordt gemachtigd om in de DBFM-overeenkomsten voor het verhogen van een deel van de bruggen over het Albertkanaal een clausule op te nemen op grond waarvan het Vlaamse Gewest, daarbij vertegenwoordigd door de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, zich borg stelt voor de nakoming door De Vlaamse Waterweg nv van alle betalingsverplichtingen die zij ten aanzien van de opdrachtnemer (of diens rechtsopvolger) op zich neemt krachtens deze DBFM-overeenkomsten. HOOFDSTUK 4. - Kanselarij en Bestuur Afdeling 1. - Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht

Art. 6.Aan artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten2 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, vervangen bij het decreet van 21 november 2008 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, worden een paragraaf 7 en een paragraaf 8 toegevoegd, die luiden als volgt: " § 7. Aan het fonds bij het Vlaams ministerie Kanselarij en Bestuur worden alle terugvorderingen van wedden en ermee samenhangende vergoedingen of kosten toegewezen met betrekking tot personeelsleden die naar het agentschap Facilitair Bedrijf worden overgedragen zonder kredietoverdracht of hun vervangers. § 8. De middelen van het fonds van het Vlaams ministerie Kanselarij en Bestuur, verkregen op basis van paragraaf 7, dienen aangewend te worden voor de betaling van wedden, weddentoelagen en werkingskosten van personeelsleden die naar het agentschap Facilitair Bedrijf worden overgedragen zonder kredietoverdracht of hun vervangers.". Afdeling 2. - Gemeentefonds - cofinanciering externe audit

Art. 7.In artikel 3, § 3/1, van het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten3 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds wordt tussen de zinsnede "in 2016 verminderd met 1.044.000 euro." en de woorden "De in mindering gebrachte bedragen" de zin "Vanaf 2017 bedraagt de vermindering 470.000 euro." ingevoegd. HOOFDSTUK 5. - Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed en Woonbeleid Afdeling 1. - Waarborg in toepassing van artikel 78, § 2 -

bevoegdheden VWF

Art. 8.In artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten0 houdende de Vlaamse Wooncode wordt een paragraaf 5 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 5. Bij uitwinning of ter voorkoming van een uitwinning van de waarborg vermeld in artikel 78, § 2, kan de Vlaamse Regering het VWF opdracht geven tot overname van de activa en passiva van de in artikel 78, § 1, eerste lid, 1°, vermelde kredietmaatschappijen.". HOOFDSTUK 6. - Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling 1. - Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht

Art. 9.Aan artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten2 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, gewijzigd bij de decreten van 21 november 2008 en 18 december 2009, wordt een paragraaf 9 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 9. Aan het fonds van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden alle inkomsten toegewezen die verkregen worden uit de kandidaatstellingen voor netwerkradio's en lokale radio's die in het jaar 2017 bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media worden ingediend.

De middelen van het fonds van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verkregen op basis van het eerste lid, dienen aangewend te worden voor de betaling van de wedden en weddentoelagen van de tijdelijke personeelsleden die worden aangeworven voor het behandelen van de aanvragen inzake netwerkradio's en lokale radio's.". Afdeling 2. - Wijziging van het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten4 betreffende

het sociaal-cultureel volwassenenwerk tot bijkomende ondersteuning van de verenigingen van migranten

Art. 10.Aan artikel 44 van het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten4 betreffende het sociaal-cultureel volwassenwerk, zoals gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 6. In afwijking van paragraaf 1 worden aan de vermelde organisaties in de beleidsperiode die loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2020 vanaf 1 januari 2017 de volgende bedragen bijkomend toegekend:

Vereniging

2017

2018

2019

2020

Actieve Interculturele Federatie +

40.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties

40.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

Federatie van Marokkaanse Verenigingen

40.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

Internationaal Comité

40.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

Turkse Unie van België

40.000,00 EUR

90.000,00 EUR

90.000,00 EUR

90.000,00 EUR

Unie van TurkseVerenigingen

40.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims

40.000,00 EUR

40.000,00 EUR

40.000,00 EUR

40.000,00 EUR

Feniks vzw

40.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen

40.000,00 EUR

50.000,00 EUR

50.000,00 EUR

50.000,00 EUR

Federation of Anglophone Africans in Belgium

40.000,00 EUR

100.000,00 EUR

100.000,00 EUR

100.000,00 EUR


Deze bedragen zijn niet onderhevig aan de index zoals bedoeld in artikel 47.". HOOFDSTUK 7. - Omgeving Afdeling 1. - Wijzigingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991

Art. 11.In het Jachtdecreet van 24 juli 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten, wordt een hoofdstuk IX/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk IX/1. Het Jachtfonds".

Art. 12.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IX/1, ingevoegd bij artikel 11, een artikel 32/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 32/1.Bij het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een Jachtfonds ingesteld, dat kan worden aangewend om de volgende doelstellingen te realiseren: 1° het streven naar stabiele populaties van wildsoorten binnen hun leefgebieden;2° sensibilisering met betrekking tot de inpassing van het wildbeheer in het bredere kader van natuurbehoud;3° vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen realiseren die een verbetering van de leefgebieden van wildsoorten met zich meebrengen;4° de werking van de wildbeheereenheden bevorderen en ondersteunen;5° de praktische organisatie van de jacht ondersteunen, namelijk de volgende aspecten: a) jachtexamens organiseren;b) een jachtverlof uitreiken;c) een jachtvergunning uitreiken;d) een plan als vermeld in artikel 7 van dit decreet, opmaken en indienen;e) de dienstverlening aan de jachtsector bevorderen;6° maatschappelijk onaanvaardbare schade en impact door jachtwild, invasieve uitheemse soorten en beschermde soorten voorkomen en inperken;7° wetenschappelijk onderzoek in het kader van de doelstellingen, vermeld in punt 1° tot en met 6°, uitvoeren; 8° verscherping van het toezicht op de toepassing van de jachtreglementering.".

Art. 13.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten, wordt in hetzelfde hoofdstuk IX/1 een artikel 32/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 32/2.Het Jachtfonds is een begrotingsfonds als vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten7 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. Het wordt gespijsd door: 1° de prijs van de jachtverloven en jachtvergunningen; 2° de opbrengst van de inschrijvingsgelden voor het jachtexamen.".

Art. 14.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten, wordt in hetzelfde hoofdstuk IX/1 een artikel 32/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 32/3.De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels inzake de volgende aspecten: 1° wie instaat voor het beheer van het Jachtfonds;2° de wijze waarop het aandeel van het Jachtfonds wordt bepaald dat wordt toebedeeld aan elk van de doelstellingen, vermeld in artikel 32/1;3° het instellen van een Centraal Comité van het Jachtfonds, de samenstelling ervan, de werking ervan en de taken ervan; 4° de procedure waarmee de middelen uit het Jachtfonds kunnen worden aangewend voor de doelstellingen, vermeld in artikel 32/1.". Afdeling 2. - Wijziging van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type decreet prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036079 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 sluiten

betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen

Art. 15.In artikel 46, § 1, 6°, b), van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type decreet prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036079 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 sluiten betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen worden de volgende zinnen toegevoegd: "In afwijking hiervan geldt het heffingstarief van 0 euro per ton voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van afvalstoffen afkomstig van door de OVAM goedgekeurde Enhanced Landfill Mining-projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden: - het ELFM-project betreft een stortplaats; - de afgraving en herontwikkeling is opgenomen in een bodemsaneringsproject of levert een grondstoffen-, energie- of ruimtewinst op.". HOOFDSTUK 8. - Onderwijs en Vorming Afdeling 1. - Gelijkschakeling coëfficiënt administratieve omkadering

in het GO! ter compensatie van afbouw RAGO-punten

Art. 16.Artikel 79, § 4, van het decreet van 25 februari 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten basisonderwijs, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft sluiten en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt vervangen door wat volgt: " § 4. Het bedrag, verkregen door de toepassing van paragraaf 3, wordt voor het begrotingsjaar 2017 verhoogd met 486.000 euro.".

Art. 17.Artikel 85bis, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft sluiten en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt vervangen door wat volgt: " § 4. Het bedrag, verkregen door de toepassing van paragraaf 3, wordt voor het begrotingsjaar 2017 verhoogd met 53.000 euro.".

Art. 18.In artikel 86ter, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten6, wordt de zin "Dit bedrag wordt nog verhoogd met de loonkosten die jaarlijks vrijkomen door de toepassing van artikel 192, § 2;" opgeheven.

Art. 19.Artikel 192 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2003, 7 juli 2006 en 4 juli 2008, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 192.In afwijking van artikel 153sexies, § 2, worden, vanaf 1 september 2017, voor de personeelsleden vermeld in artikel 100undecies, § 3, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, bij de omrekening van de punten administratieve ondersteuning naar gefinancierde betrekkingen de helft van de punten nodig voor een betrekking in salarisschaal 202, zoals vermeld in artikel 27quindecies van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs van 17 juni 1997 en zoals vermeld in artikel 25sexies van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs van 17 juni 1997, afgerond naar het hoger gelegen geheel getal, in rekening gebracht.". Afdeling 2. - Machtiging aan AGION voor verbintenissen voor

huursubsidies

Art. 20.AGION wordt er toe gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor huursubsidies voor een totaal van maximaal 3.600.000 euro subsidie per jaar.

Dit bedrag wordt gekoppeld aan de consumptieprijsindex van december 2016, basis 2013, en wordt jaarlijks op 1 januari berekend. Afdeling 3. - Bachelor in de toegepaste psychologie Artesis Plantijn

Hogeschool Antwerpen

Art. 21.Aan artikel III.5 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, wordt een paragraaf 16 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 16. Volgende bedragen, uitgedrukt in euro, worden toegevoegd aan de bedragen VOWprof, als vermeld of berekend overeenkomstig dit artikel:

Begrotingsjaar 2019

25.594,20

Begrotingsjaar 2020

51.188,40

Begrotingsjaar 2021

76.782,60

Vanaf begrotingsjaar 2022

102.376,80


Vanaf het begrotingsjaar 2018 worden de bedragen vermeld in het eerste lid, geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in paragraaf 9 van dit artikel.".

Art. 22.Aan artikel III.34 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015036150 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 sluiten, wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 7. Volgende bedragen, uitgedrukt in euro, worden als aanvullende uitkering toegevoegd aan de werkingsuitkering van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:

Begrotingsjaar 2016

41.549,00

Begrotingsjaar 2017

127.971,00

Begrotingsjaar 2018

127.971,00

Begrotingsjaar 2019

102.376,80

Begrotingsjaar 2020

76.782,60

Begrotingsjaar 2021

51.188,40

Begrotingsjaar 2022

25.594,20


Vanaf het begrotingsjaar 2018 worden de bedragen vermeld in het eerste lid, geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in artikel III.5, § 9.". Afdeling 4. - Extra leraarsuren hbo5-opleidingen

Art. 23.Artikel 107, tweede lid, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013, wordt vervangen door wat volgt: "Aan de groei met betrekking tot de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs zoals vermeld in het voorgaande lid, wordt voor alle centra voor volwassenenonderwijs samen een bedrag van 1.644.512 euro voorzien in het begrotingsjaar 2016. Vanaf het begrotingsjaar 2017 worden er 41.622,70 bijkomende leraarsuren toegekend aan de centra voor volwassenenonderwijs.". Afdeling 5. - Aanpassing bijkomende middelen in het kader van de

asielcrisis

Art. 24.In artikel 196sexies, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten, en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten6, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Ten laste van het begrotingsjaar 2017 worden 73.900 aanvullende leraarsuren, 1.080,81 aanvullende punten en een bedrag van 666.550,71 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en 136,30 aanvullende vte, 2.247,19 aanvullende punten en een bedrag van 1.609.718,00 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor basiseducatie toegekend.". Afdeling 6. - Flexibele inzet uren POT-trajecten

Art. 25.In het artikel 95 van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type decreet prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036079 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 sluiten en het decreet van 19 juni 2015, wordt een paragraaf 1/2 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 1/2. Binnen eenzelfde centrum voor deeltijdse vorming kan gedurende een lopend schooljaar maximum 15% van de toegekende middelen overgedragen worden van het ene naar het andere werkingsgebied.". Afdeling 7. - Middelen verhoogde taalvereiste NT2

Art. 26.Aan artikel 196quater van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij de decreten van 18 december 2015 en 8 juli 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor schooljaar 2017-2018 worden in uitvoering van artikel 29, § 1, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, 54.645 aanvullende leraarsuren, 720 aanvullende punten en een bedrag van 465.372,43 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en 106,03 aanvullende vte, 1574 aanvullende punten en een bedrag van 1.109.902,18 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor basiseducatie toegekend."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "tot en met het schooljaar 2016-2017" vervangen door de zinsnede "tot en met het schooljaar 2017-2018". HOOFDSTUK 9. - Werk en Sociale Economie

Art. 27.Het artikel 79 van het decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, opgeheven bij het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "

Art. 79.§ 1. De personen met een arbeidshandicap die wegens de aard of de ernst van hun arbeidshandicap niet of nog niet in het normale economische arbeidscircuit beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen, kunnen, hetzij voltijds, hetzij deeltijds, in beschutte werkplaatsen worden tewerkgesteld, die worden erkend en gesubsidieerd door het Departement Werk en Sociale Economie.

De Vlaamse Regering bepaalt de criteria en de procedure aan de hand waarvan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bepaalt of een persoon al dan niet een arbeidshandicap heeft en voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.

De in de beschutte werkplaatsen tewerkgestelde personen met een arbeidshandicap worden aangeworven krachtens een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of voor bedienden.

De beschutte werkplaats kan aan de personen met een arbeidshandicap, die zich onmogelijk of moeilijk kunnen verplaatsen, huisarbeid verschaffen. In dit geval worden zij aangeworven krachtens een arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders. § 2. Het bouwen, het inrichten en oprichten, het in gebruik nemen van, het exploiteren en het wijzigen van de opnamecapaciteit van een door het Departement Werk en Sociale Economie subsidiabele beschutte werkplaats is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het Departement Werk en Sociale Economie in het kader van de door de Vlaamse Regering vastgestelde programmatie.

De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten van deze vergunningsplicht.

In geval de vergunning wordt geweigerd kan de aanvrager tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de regering op de wijze door deze bepaald. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden inzake erkenning van de beschutte werkplaatsen en de nadere regels inzake de indiening en behandeling van de aanvraag tot erkenning en inzake het verlenen, weigeren, schorsen en intrekken van deze erkenning. In geval de erkenning wordt geweigerd, geschorst of ingetrokken, kan de aanvrager tegen de beslissing beroep aantekenen bij de regering op de wijze door deze bepaald.

Deze voorwaarden van erkenning hebben ten minste betrekking op: 1° het onthaalbeleid en de begeleiding van de werknemers met een arbeidshandicap;2° de vrijheid van de in de werkplaats tewerkgestelde personen en de eerbiediging van hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging;3° de veiligheid en gezondheid van de werknemers met een arbeidshandicap, en de arbeidsrechtelijke verhoudingen;4° de materiële infrastructuur;5° de inspraak van de personen met een arbeidshandicap of van hun wettelijke vertegenwoordigers;6° het beheer, de boekhouding en de verslaggeving van de werkplaats;7° het onderzoek en het behandelen van de klachten van de werknemers;8° de kwaliteit van de sociale begeleiding van de werknemers;9° het beheer van gelden en goederen van de werknemers met een arbeidshandicap. De erkenning kan niet worden verleend wanneer de beschutte werkplaats niet past in het kader van de programmatie die door de Vlaamse Regering is vastgesteld. Om erkend te worden moet de voorziening opgericht zijn door een vereniging zonder winstoogmerk, of door een ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale van gemeenten, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een vereniging, bedoeld bij artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een instelling van openbaar nut.

Indien voormelde rechtspersoon ook andere voorzieningen organiseert dan beschutte tewerkstelling moet de inhoudelijke en administratieve autonomie van de beschutte werkplaats gewaarborgd zijn. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden, de criteria, de modaliteiten en het bedrag van de subsidies, die aan de beschutte werkplaatsen worden verleend met het oog op de tewerkstelling van werknemers met een arbeidshandicap. § 5. Het Departement Werk en Sociale Economie kan binnen de perken van de hiervoor op de begroting van het Vlaams ministerie van Werk en Sociale Economie ingeschreven middelen tegemoetkomen in de financiering van de aankoop, bouw en verbouwingswerken alsook in de kosten van uitrusting en apparatuur van de door hem erkende beschutte werkplaatsen die in het kader van de programmatie ter zake hiervoor in aanmerking komen.

De Vlaamse Regering bepaalt de procedureregels, de bouwtechnische normen en de maximumbedragen inzake het verlenen van deze tegemoetkomingen. § 6. De sociaalrechtelijke inspecteurs, vermeld in het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten5 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, oefenen controle en toezicht uit op de naleving van deze bepalingen. § 7. Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 euro tot 500 euro of met één van die straffen alleen degene die, zonder voorafgaande vergunning als vermeld in paragraaf 2, een door het Departement Werk en Sociale Economie subsidieerbare beschutte werkplaats bouwt, wie deze opricht, in gebruik neemt, exploiteert of de opnamecapaciteit ervan wijzigt en die het toezicht verhindert zoals voorzien in paragraaf 6.".

Art. 28.§ 1. De Vlaamse Regering erkent de sociale werkplaatsen die tot doel hebben werkgelegenheid te verschaffen aan zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden die door een cumulatie van persoons- en omgevingsgebonden factoren, geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden maar die onder begeleiding in staat zijn tot het verrichten van arbeid op maat, hierna doelgroepwerknemers te noemen.

De Vlaamse Regering bepaalt wat dient te worden verstaan onder persoons- en omgevingsgebonden factoren. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden wat betreft: 1° de erkenning van de sociale werkplaatsen, met inbegrip van schorsing en intrekking van de erkenning;2° de toeleiding en trajectbegeleiding van de doelgroepwerknemers;3° de subsidiëring en omkadering van de doelgroepwerknemers;4° de evaluatie van de erkenning van de sociale werkplaatsen. § 3. Het toezicht en de controle op de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 25/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschappen van de instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1988 sluiten5 houdende sociaalrechtelijk toezicht. HOOFDSTUK 1 0. - Inwerkingtreding

Art. 29.Dit decreet treedt in werking 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van: 1° de artikelen 2, 3, 4 en 11 tot en met 15 die in werking treden op 1 juli 2017;2° artikel 6 dat in werking treedt op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad;3° artikel 8 dat uitwerking heeft vanaf 1 april 2017;4° de artikelen 10, 16 tot en met 19, 21 tot en met 24 en 26 die uitwerking hebben vanaf 1 januari 2017;5° artikel 25 dat in werking treedt op 1 september 2017;6° artikelen 27 en 28, die uitwerking hebben op 1 april 2017 en buiten werking treden op 1 januari 2019. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 30 juni 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2016-2017 Documenten - Ontwerp van decreet : 1151 - Nr.1 - Amendementen : 1151 - Nr. 2 - Verslagen : 1151 - Nrs. 3 t.e.m. 11 - Tekst aangenomen door de commissies : 1151 - Nr. 12 - Amendementen na indiening van het verslag : 1151 - Nrs. 13 en 14 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1151 - Nr. 15 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 28 juni 2017.


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^