Decreet van 30 november 2018
gepubliceerd op 18 december 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving

bron
vlaamse overheid
numac
2018015170
pub.
18/12/2018
prom.
30/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015170

VLAAMSE OVERHEID


30 NOVEMBER 2018. - Decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.De coördinatie van de waterregelgeving, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van sluiten houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040219 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut sluiten betreffende onteigening voor het algemeen nut, zoals bedoeld in artikel 1 van dat besluit, wordt bekrachtigd.

De bij dit decreet bekrachtigde coördinatie wordt aangehaald als het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

Art. 3.Artikel 2 tot en met 9 van het besluit van 15 juni 2018 houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040219 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut sluiten betreffende onteigening voor het algemeen nut wordt bekrachtigd.

Art. 4.In het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd sluiten, worden hoofdstuk IVbis, dat bestaat uit artikel 28ter tot en met 28quaterdecies, en hoofdstuk V, dat bestaat uit artikel 29, opgeheven.

Art. 5.De bijlage bij hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997036540 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998 sluiten en vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, wordt opgeheven.

Art. 6.In de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de artikelen 1 tot en met 3, § 1, worden opgeheven;2° in artikel 3, § 2, wordt de zinsnede ", en het gebruik" opgeheven;3° de artikelen 4 tot en met 50 worden opgeheven;4° de bijlage wordt opgeheven.

Art. 7.De volgende decreten worden opgeheven: 1° het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd sluiten;2° het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd sluiten.

Art. 8.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 30 november 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1705 - Nr.1 Amendement : 1705 - Nr. 2 Verslag : 1705 - Nr. 3 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1705 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 21 november 2018.

BIJLAGEN: - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van sluiten houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040219 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut sluiten betreffende onteigening voor het algemeen nut - Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van sluiten - Concordantietabel oude regelgeving - Waterwetboek - Concordantietabel Waterwetboek - oude regelgeving

15 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040219 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut sluiten betreffende onteigening voor het algemeen nut DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd sluiten tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, artikel 24, dat bepaalt: "De Vlaamse Regering wordt belast met de codificatie en de coördinatie van de volgende wetten en decreten: 1° het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid;2° het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;3° het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;4° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;5° de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen. De codificatie en de coördinatie gebeurt met inachtneming van de wijzigingen die in deze wetten en decreten uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot het tijdstip van de codificatie of de coördinatie.

De Vlaamse Regering kan daarbij: 1° de te codificeren en coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te codificeren en coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te codificeren en coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde eenheid in de terminologie te brengen, de bepalingen onderling te doen overeenstemmen en ze in overeenstemming te brengen met de actuele stand van de regelgeving; 4° in de bepalingen die niet in de coördinatie en codificatie worden opgenomen, de verwijzingen naar de gecoördineerde en gecodificeerde bepalingen aanpassen.";

Gelet op het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd sluiten tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, artikel 26 en 27, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 maart 2018;

Gelet op advies 63.196/1 van de Raad van State, gegeven op 18 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Gecoördineerde regelgeving

Artikel 1.De hierna genoemde bepalingen, met inachtneming van de wijzigingen die ze hebben ondergaan, worden gecoördineerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst: 1° artikel 1 tot en met 4, artikel 32septies en 32octies, artikel 32duodecies tot en met 32quaterdecies, artikel 35bis tot en met 35septiesdecies, artikel 35vicies, § 1 en § 2, artikel 41, § 2, en de bijlage van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij de wet van 22 mei 1979 en de decreten van 23 december 1980, 2 juli 1981, 5 april 1984, 28 juni 1985, 13 juli 1988, 20 december 1989, 12 december 1990, 21 december 1990, 25 juni 1992, 1 juli 1992, 18 december 1992, 15 december 1993, 22 december 1993, 6 juli 1994, 21 december 1994, 22 december 1995, 8 juli 1996, 20 december 1996, 8 juli 1997, 19 december 1997, 7 juli 1998, 19 december 1998, 18 mei 1999, 30 juni 2000, 22 december 2000, 21 december 2001, 27 juni 2003, 19 december 2003, 6 februari 2004, 7 mei 2004, 24 december 2004, 24 juni 2005, 23 december 2005, 19 mei 2006, 22 december 2006, 29 juni 2007, 7 december 2007, 21 december 2007, 19 december 2008, 21 november 2008, 18 december 2009, 9 juli 2010, 23 december 2010, 23 december 2011, 20 april 2012, 21 december 2012, 1 maart 2013, 25 april 2014, 19 december 2014, 28 december 2014, 11 december 2015, 18 december 2015, 24 juni 2016, 23 december 2016, 30 juni 2017 en 7 juli 2017;2° artikel 28ter tot en met 29, en de bijlage van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 1997, 22 december 2000, 21 december 2001, 7 mei 2004, 19 mei 2006, 22 december 2006, 21 december 2007, 21 november 2008, 18 december 2009, 9 juli 2010, 23 december 2010, 23 december 2011, 20 december 2013, 28 februari 2014, 25 april 2014, 18 december 2015, 30 juni 2017 en 7 juli 2017;3° artikel 2 tot en met 22ter van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 23 december 2005, 22 december 2006, 7 december 2007, 21 december 2007, 19 december 2008, 12 december 2008, 18 december 2009, 23 december 2010, 20 april 2012, 13 juli 2012, 21 december 2012, 19 juli 2013, 25 april 2014, 11 december 2015, 18 december 2015, 24 juni 2016 en 7 juli 2017;4° artikel 2 tot en met 73bis en bijlage I tot en met IV van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid; gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005, 19 mei 2006, 16 juni 2006, 25 mei 2007, 7 december 2007, 12 december 2008, 16 juli 2010, 23 december 2010, 8 februari 2013, 1 maart 2013, 19 juli 2013, 28 maart 2014, 28 maart 2014, 25 april 2014, 18 december 2015, 24 februari 2017, en 30 juni 2017. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen voor diverse decreten naar aanleiding van coördinatie

Art. 2.In artikel 10.1.1. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universtiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universit sluiten en gewijzigd bij de decreten 23 december 2005 en 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het punt 5° wordt opgeheven;2° in het punt 6° wordt na de woorden "integraal waterbeleid" de zinsnede ", gecoördineerd op 15 juni 2018" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 10.2.1., § 1, van het zelfde decreet, ingevoegd door het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universtiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universit sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005, worden de woorden "artikel 32bis, § 1, van de Oppervlaktewaterenwet" vervangen door de woorden: "artikel 32bis, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals gewijzigd door het decreet van 12 december 1990".

Art. 4.In artikel 10.2.2 van het zelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universtiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universit sluiten en gewijzigd door het decreet van 23 december 2005, wordt het getal "5" vervangen door de zinsnede "1.2.2.".

Art. 5.In artikel 10.2.3, § 1, van het zelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universtiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universit sluiten en gewijzigd door de decreten van 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006 en 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het getal "4" vervangen door de zinsnede "1.2.1."; 2° in het tweede lid wordt in punt 3°, a) het cijfer "25" vervangen door de zinsnede "1.5.2.2."; 3° in het tweede lid wordt in punt 3°, e) het cijfer "28" vervangen door de zinsnede "1.5.3.3."; 4° in het tweede lid wordt in punt 6° het getal "60" vervangen door de zinsnede "1.7.3.1."; 5° in het tweede lid wordt in punt 7° de zinsnede "8, § 3" vervangen door de zinsnede "1.3.1.1, § 3"; 6° in het tweede lid wordt in punt 9° wordt de zinsnede ", met uitzondering van wat daarover is bepaald in artikel 31, § 2, derde lid, van het decreet integraal waterbeleid," opgeheven;7° in het tweede lid wordt in punt 11° de zinsnede ", voor zover dat beheer overeenkomstig artikel 31, § 2, derde lid, van het decreet integraal waterbeleid niet wordt overgedragen aan het waterschap" opgeheven; 8° in het tweede lid wordt punt 16° vervangen door wat volgt: "16° het vestigen, innen en invorderen van de heffing waterverontreiniging en grondwater zoals vermeld in hoofdstuk II van titel IV van het decreet integraal waterbeleid;"; 9° in het tweede lid wordt punt 19° vervangen door wat volgt: "19° het op eenvoudig verzoek van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, de Vennootschap bedoeld in artikel 2.6.1.1.1. van het decreet integraal waterbeleid, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteiten die door de gemeente belast zijn met en instaan voor de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de exploitatie van gemeentelijke saneringsinfrastructuur, meedelen van gegevens waarover de VMM beschikt van heffingsplichtigen bedoeld in artikel 4.2.2.3.1 en artikel 4.2.2.5.1. van het decreet integraal waterbeleid, voor zover die noodzakelijk zijn in het kader van de aanrekening van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 4.3.1.1.1 van het decreet integraal waterbeleid, en de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 4.3.2.1 en artikel 2.6.2.2, § 4, van het decreet integraal waterbeleid;".

Art. 6.In artikel 15.1.1, 13°, van het zelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, wordt het getal "56" vervangen door de zinsnede "1.7.2.5.4".

Art. 7.Artikel 16.1.1, eerste lid, 17° bis, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "17° bis het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wat betreft artikel 1.3.1.1, artikel 1.3.2.2 tot en met 1.3.3.3.1, artikel 1.7.3.3, artikel 1.7.5.4, afdeling 2, van hoofdstuk VI van titel II en hoofdstuk 2 van titel III;".

Art. 8.In artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 wordt de zinsnede "artikel 8, § 1, van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid" vervangen door de zinsnede "artikel 1.3.1.1, van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018".

Art. 9.In artikel 6, 3° van het decreet van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/02/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040219 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut sluiten betreffende onteigening voor het algemeen nut worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3°, c) wordt vervangen door wat volgt: "c) de Vennootschap vermeld in artikel 2.6.1.1.1. § 1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;"; 2° in punt 3°, l) worden de woorden "24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending" vervangen door "van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 10.Artikel 2, 3, 1°, artikel 5 en 6, artikel 8 tot en met 10, artikel 11, 1° en 2°, artikel 12 en 13, artikel 14, 2°, artikel 16 en 17, en artikel 19 tot en met 21 van het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd sluiten tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, treden in werking op 1 januari 2019.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^