Decreet van 31 januari 2019
gepubliceerd op 28 februari 2019

Decreet houdende instemming met het Potocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 26 juni 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200823
pub.
28/02/2019
prom.
31/01/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200823

WAALSE OVERHEIDSDIENST


31 JANUARI 2019. - Decreet houdende instemming met het Potocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 26 juni 2016 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Enig artikel. Het Potocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 26 juni 2016, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 31 januari 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologiën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE __________ (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1225 (2018-2019) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare zitting van 30 januari 2019.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^