Decreet van 31 mei 2007
gepubliceerd op 11 juni 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet met het oog op erkenning als vrije zone van de gehele omtrek van bedrijfsruimtes waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrij

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201850
pub.
11/06/2007
prom.
31/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 MEI 2007. - Decreet met het oog op erkenning als vrije zone van de gehele omtrek van bedrijfsruimtes waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij het programmadecreet van 23 februari 2006, gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten waarvan minstens één als vrije zone is erkend (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 38, § 3, van het programmadecreet van 23 februari 2006 betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "gemeentelijke" wordt geschrapt;2° de woorden "van drieërlei soort" worden vervangen door de woorden "van vier soorten".

Art. 2.In artikel 38, § 3, wordt een punt d. toegevoegd, luidend als volgt : « d. bedrijfsruimtes waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij het programmadecreet van 23 februari 2006, gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten waarvan minstens één als vrije stadszone is erkend. »

Art. 3.Artikel 38, § 4, wordt aangevuld als volgt : « Als vrije plattelandszones worden erkend, de bedrijfsruimtes waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij het programmadecreet van 23 februari 2006, gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten waarvan minstens één als vrije plattelandszone is erkend. »

Art. 4.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 31 mei 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007 : Stukken van het Waalse Parlement 573 (2006-2007), nrs.1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 30 mei 2007.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^