Document Betreffende De Nationale Loterij van 02 april 2014
gepubliceerd op 17 september 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003363
pub.
17/09/2014
prom.
02/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum


In het Belgisch Staatsblad van 17 april 2014, pagina 33.117, dient het volgende advies van de Raad van State toegevoegd te worden : ADVIES 51.520/2 VAN 4 JULI 2012 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 12 juni 2012 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij ", heeft het volgende advies gegeven : Onderzoek van het ontwerp Aanhef Het tweede en het derde lid moeten onderling van plaats worden verwisseld.

De aanhefverwijzing betreffende het onderzoek over de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren moet vóór de aanhefverwijzing betreffende het advies van de Raad van State worden geplaatst.

Indeling in hoofdstukken De beperkte omvang van het ontwerp, dat slechts drie artikelen omvat waarvan twee betrekking hebben op de inwerkingtreding en de uitvoering, rechtvaardigt niet dat het in hoofdstukken wordt onderverdeeld.

Dispositief Artikel 1 1. Uit artikel 1 en uit het ontwerp van verslag aan de Koning kan worden opgemaakt dat de stellers van het ontwerp de bedoeling hebben te bepalen dat door de Kansspelcommissie een vergunning voor het inrichten van weddenschappen kan worden verleend aan de Nationale Loterij, indien deze voldoet aan de voorwaarden van deze vergunning. Het verdient dan ook aanbeveling in de eerste zin van het ontworpen lid niet te schrijven : "Er wordt (...) ook een vergunning (...) toegekend aan de Nationale Loterij" maar wel : "Er kan (...) een vergunning (...) worden toegekend aan de Nationale Loterij".

Er wordt in overweging gegeven om in het begin van hetzelfde lid het woord "daarnaast" weg te laten en het woord "bijkomende" in te voegen tussen de woorden "Er kan een" en "vergunning klasse F1".

De eerste zin van het ontworpen lid zou dientengevolge als volgt beginnen : "Er kan een bijkomende vergunning klasse F1 worden toegekend aan de Nationale Loterij [vervolg zoals in het ontwerp]". 2. Aan het einde van de eerste zin moeten de woorden "in overeenstemming met de Kansspelwet en haar uitvoeringsbesluiten" worden vervangen door de woorden "overeenkomstig de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers".3. De derde zin van het ontworpen lid bepaalt : "De Nationale Loterij treft alle maatregelen die de Kansspelcommissie toelaten om haar wettelijke opdracht uit te oefenen". Het is de afdeling Wetgeving niet duidelijk wat de strekking is van deze bijzondere verplichting die enkel ten aanzien van de Nationale Loterij wordt bepaald, terwijl de regelgeving inzake weddenschappen de vergunninghouders reeds tal van verplichtingen oplegt teneinde de transparantie te garanderen, bijvoorbeeld in de artikelen 43/5 en 43/6 van de wet van 7 mei 1999 `op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers'.

Voorts is deze ontworpen zin onnauwkeurig daar hij betrekking heeft op de wettelijke opdracht van de voornoemde commissie terwijl, gelet op de strekking van het ontwerp, alleen het toezicht dat de commissie kan houden op de houders van een vergunning voor het inrichten van weddenschappen aan de orde is.

De laatste zin van het ontworpen lid moet derhalve worden weggelaten.

Artikel 2 Artikel 2 van het voorliggende ontwerp bepaalt dat het besluit in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Op die wijze wordt afgeweken van de gangbare termijn van inwerkingtreding van besluiten, d.i. de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bepaald in artikel 6 van de wet van 31 mei 1961 `betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen'.

Tenzij er een specifieke reden bestaat waarom wordt afgeweken van die gangbare termijn van inwerkingtreding, dient artikel 2 uit het ontwerp te worden weggelaten.

De kamer was samengesteld uit : De heer Y. KREINS, kamervoorzitter;

De heer P. VANDERNOOT en Mevr. M. BAGUET, staatsraden;

Mevr. A. WEYEMBERGH en de heer Chr. BEHRENDT, assessoren van de afdeling Wetgeving;

Mevr. B. VIGNERON, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer Y. DELVAL, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van Mevr. M. Baguet.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^