Document Betreffende De Nationale Loterij van 05 december 2012
gepubliceerd op 27 februari 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Quick Cash 2 euro » en « Quick C

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003322
pub.
27/02/2013
prom.
05/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Quick Cash 2 euro » en « Quick Cash 5 euro » genaamd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Quick Cash 2 euro » en « Quick Cash 5 euro » genaamd;

Gelet op het advies 52.145/2 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Quick Cash 2 euro » en « Quick Cash 5 euro » genaamd, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Op de voorkant van de biljetten worden er twee duidelijk afgebakende spellen afgebeeld die respectievelijk geïdentificeerd worden door de zichtbare vermeldingen « SPEL 1 - JEU 1 - SPIEL 1 » en « SPEL 2 - JEU 2 - SPIEL 2 ».

Elk spel bevat twee duidelijk afgebakende speelzones die bedekt zijn met een door de deelnemer af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Voor elk spel staat er op de ondoorzichtige deklaag van : 1° de eerste speelzone, de vermelding « UW CIJFERS - VOS CHIFFRES - IHRE ZIFFERN » afgedrukt;2° de tweede speelzone, de vermelding « WINNEND CIJFER - CHIFFRE GAGNANT - GEWINNZIFFER » afgedrukt. Op de in het derde lid bedoelde ondoorzichtige deklaag kunnen tevens een grafisch element, een tekening, een foto of elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht teken ter illustratie afgedrukt staan.

Voor elk spel verschijnt er na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van : 1° de speelzone bedoeld in het derde lid, 1°, de vermelding « UW CIJFERS - VOS CHIFFRES - IHRE ZIFFERN » en drie duidelijk afgebakende vakken waarin, in Arabische cijfers, een cijfer gedrukt staat dat verschilt van vak tot vak en gekozen is uit de reeks cijfers gaande van 1 tot 9, zodanig dat een cijfer uit één vak nooit voorkomt in de twee andere vakken.In elk vak staat tevens in Arabische cijfers een lotenbedrag gedrukt dat van vak tot vak verschilt en geselecteerd werd uit de lotenbedragen bedoeld in artikel 8; 2° de speelzone bedoeld in het derde lid, 2°, de vermelding « WINNEND CIJFER - CHIFFRE GAGNANT - GEWINNZIFFER » en één duidelijk afgebakend vak waarin, in Arabische cijfers, een cijfer gedrukt staat dat gekozen is uit de reeks cijfers gaande van 1 tot 9.»

Art. 2.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.Elk spel dient afzonderlijk beschouwd te worden voor de eventuele toekenning van een lot. Spel 1 of spel 2 is winnend wanneer het cijfer dat voorkomt in de speelzone bedoeld in artikel 9, vijfde lid, 2° eveneens voorkomt bij de 3 cijfers bedoeld in artikel 9, vijfde lid, 1°. In dat geval kent het winnend spel het lotenbedrag toe dat vermeld staat in het vakje waarop deze overeenstemming betrekking heeft.

Een biljet kan één of twee winnende spellen bevatten.

Wanneer het biljet een lotenbedrag toekent van 5, 50, 500, 5.000 of 50.000 euro, bevat het slechts één winnend spel.

Wanneer het biljet een lotenbedrag toekent van 10 euro, bevat het hetzij één winnend spel dat dit lotenbedrag toekent, hetzij twee winnende spellen die elk een lotenbedrag van 5 euro toekennen.

Het biljet waarvan geen van de spellen de in het eerste lid bedoelde overeenstemming te zien geven, is altijd niet-winnend. »

Art. 3.In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : « 3° een of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes. »

Art. 4.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 13.Onder de ondoorzichtige deklaag van de speelzones bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 9, tweede lid, kunnen controlevermeldingen staan waarvan de aard en de grafische vorm vastgelegd worden door de Nationale Loterij. Wanneer hiervoor gebruik wordt gemaakt van cijfers, zullen deze in een kleiner formaat afgedrukt staan dan de cijfers die betrekking hebben op het bedrag van het eventueel toegekende lot. Deze vermeldingen kennen geen enkel lot toe.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de in het eerste lid, en in artikel 12, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde ondoorzichtige deklagen van de onverkochte biljetten af te krassen. »

Art. 5.Bij wijze van overgangsregeling mogen de biljetten « Quick Cash 5 euro », die uitgegeven werden voor de datum van inwerkingtreding van huidig besluit, verkocht worden tot 11 maart 2013 en blijven zij onderworpen aan de regels die op hen van toepassing waren voor de datum van inwerkingtreding van huidig besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 4 maart 2013.

Art. 7.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^