Document Betreffende De Nationale Loterij van 05 november 2012
gepubliceerd op 09 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 5000 For Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003278
pub.
09/11/2012
prom.
05/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 5000 For Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 5000 For Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het voorafgaand onderzoek over de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waaruit wordt besloten dat een dergelijke effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op het advies 51.938/2/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 5000 For Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, worden de paragrafen 1, 2 en 3 vervangen als volgt : « § 1. Op de voorkant van de biljetten, die uit 2 plooibare luiken kunnen bestaan die in geen geval gescheiden mogen worden, staan 31 speelzones die bedekt zijn met een ondoorzichtige deklaag die door de deelnemer moet worden afgekrast.

Op de ondoorzichtige deklaag waarmee de in het eerste lid bedoelde 31 speelzones zijn bedekt, kan er een vermelding in cijfers of in letters, een tekening, een foto of een grafisch beeld afgedrukt staan, waarmee de verschillende speelzones van elkaar kunnen worden onderscheiden. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag waarmee de in § 1 bedoelde 31 speelzones zijn bedekt, verschijnt in elk ervan een variabel symbool uit een reeks van acht mogelijke symbolen met de volgende voorstellingen : een « den », een « ijskristal », een « wintermuts », een « eenpersoons slee », een « ijsschaats », een « skiër », een « sneeuwman » en een « geschenk met een lint eromheen ».

Eenzelfde symbool kan in één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen of tien speelzones staan. § 3. Geeft recht op : 1° deelname aan de trekking bedoeld in artikel 5, eerste lid, het biljet waarvan tien speelzones allemaal het symbool bevatten dat een « geschenk met een lint eromheen » voorstelt;2° een lot van 250 euro : het biljet waarvan negen speelzones allemaal het symbool bevatten van een « sneeuwman »;3° een lot van 100 euro : het biljet waarvan acht speelzones allemaal het symbool bevatten van een « skiër »;4° een lot van 50 euro : het biljet waarvan zeven speelzones allemaal het symbool bevatten van een « ijsschaats »;5° een lot van 30 euro : het biljet waarvan zes speelzones allemaal het symbool bevatten van een « eenpersoons slee »;6° een lot van 20 euro : het biljet waarvan vijf speelzones allemaal het symbool bevatten van een « wintermuts »;7° een lot van 15 euro : het biljet met zeven speelzones, waarvan drie speelzones het symbool bevatten van een « den » en vier speelzones het symbool bevatten van een « ijskristal »;8° een lot van 10 euro : het biljet waarvan vier speelzones allemaal het symbool bevatten van een « ijskristal »;9° een lot van 5 euro : het biljet waarvan drie speelzones allemaal het symbool bevatten van een « den ».»

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : « 3° één of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 12 november 2012.

Art. 4.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Marseille, 5 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^