Document Betreffende De Nationale Loterij van 07 november 2013
gepubliceerd op 29 november 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met biljetten, welke de mogelijkheid biedt om als belangrijkste loten, loten in natura te winnen die bestaan uit een personenwage

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003347
pub.
29/11/2013
prom.
07/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met biljetten, welke de mogelijkheid biedt om als belangrijkste loten, loten in natura te winnen die bestaan uit een personenwagen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het advies 54.091/2 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om een openbare loterij met biljetten uit te geven rond het thema "de auto";

Overwegende dat, vanuit dat perspectief, de loterij met biljetten, die het voorwerp is van het huidige besluit, de mogelijkheid biedt om als belangrijkste loten, loten in natura te winnen die bestaan uit een personenwagen;

Overwegende dat het van primordiaal belang is dat de personenwagens in het spel voldoende aantrekkelijk zijn voor een groot publiek; dat deze aantrekkingskracht overigens de kanalisatie, een opdracht van de Nationale Loterij, bevordert;

Overwegende dat voor een personenwagen het behalen van een Europese prijs toegekend door een onafhankelijke vakjury een objectieve bevestiging is van de ruime attractiviteit bij een groot publiek en dus geschikt om het voorwerp uit te maken van een prijs in natura;

Overwegende dat ter gelegenheid van het autosalon te Genève, de Duitse personenwagen "GOLF" in 2013 de titel "Wagen van het jaar" heeft behaald met een grote voorsprong op de zes andere genomineerde personenwagens en ook verkozen werd tot Wereldauto van het jaar 2013;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven openbare loterij met biljetten, welke de mogelijkheid biedt om als belangrijkste loten, loten in natura zoals bedoeld in artikel 3 te winnen. "De loten van de openbare loterij met biljetten bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend zonder enige trekking toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Die vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op één miljoen, hetzij op veelvouden van één miljoen.

De verkoopprijs van een biljet wordt vastgelegd op 3 euro.

Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 266.770, meer bepaald 266.765 loten in speciën en 5 loten in natura, die verder worden verdeeld volgens onderstaande tabellen :

Nombre de lots en espèces - Aantal loten in speciën

Montant des lots (euro) - Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

15

2.500

37.500

66.666,67

100

250

25.000

10.000

150

100

15.000

6.666,67

500

50

25.000

2.000

3.000

30

90.000

333,33

5.000

20

100.000

200

7.000

15

105.000

142,86

45.000

9

405.000

22,22

120.000

6

720.000

8,33

86.000

3

258.000

11,63

TOTAL TOTAAL 266.765

TOTAL TOTAAL 1.780.500

TOTAL TOTAAL 3,75


Nombre de lots en nature Aantal loten in natura

Type des lots en nature Aard van de loten in natura

1 chance de gain sur 1 winstkans op


5

1 voiture automobile de la marque VOLKSWAGEN - Modèle GOLF 1 autovoertuig van het merk VOLKSWAGEN - Model GOLF


200.000


Zowel het model als de technische kenmerken van de loten in natura worden vastgesteld door de Nationale Loterij. De eenheidsverkoopwaarde van de loten in natura wordt door de Nationale Loterij bepaald op een bedrag dat zich situeert tussen 19.000 en 30.000 euro, btw inbegrepen.

Art. 4.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staat er een rooster met 20 vakjes die worden opgebouwd door middel van 5 horizontale lijnen, "rijen" genoemd, en 4 verticale lijnen, "kolommen" genoemd. Elke rij wordt gevormd door 4 vakjes en elke kolom bestaat uit 5 vakjes. Van beneden naar boven worden de 5 rijen respectievelijk "rij 1", "rij 2", "rij 3", "rij 4" en "rij 5" genoemd.

In ieder vakje van de rijen 1, 2, 3 en 4 staat er een pijl afgebeeld die steeds in de richting van een aanpalend vakje wijst, hetzij naar rechts, hetzij naar links, hetzij naar boven, hetzij naar beneden. De richting van een pijl kan verschillen van vakje tot vakje. Het uiterst linkse vakje van rij 1 wordt "Startvakje" genoemd en draagt bovendien de vermelding "START". In elk vakje kan er tevens een louter illustratieve grafische voorstelling of tekening staan.

In ieder vakje van rij 5 staat er ofwel een wisselend, in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag in speciën, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde loten in speciën, ofwel de vermelding "€ 0", ofwel de vermelding "GOLF". § 2. Het in § 1, eerste lid, bedoelde rooster is bedekt met een ondoorzichtige deklaag die door de spelers moet worden afgekrast. Op die ondoorzichtige deklaag, die eventueel voorzien is van een afbeelding of een tekening, staat er een rooster met 20 vakjes waarvan de configuratie en het formaat identiek zijn aan het in § 1, eerste lid, bedoelde rooster. Op de ondoorzichtige deklaag die elk van de 20 vakjes van het eerstgenoemde rooster bedekt, staat er geen enkele vermelding, behalve echter : 1° op de ondoorzichtige deklaag die het uiterst linkse vakje van rij 1 bedekt, waarop de vermelding "START" staat;2° op de ondoorzichtige deklagen die ieder van de vakjes van rij 5 bedekken, waarop de grafische voorstelling van een vraagteken staat. § 3. Om te weten te komen of een biljet al dan niet een winnend biljet is, moet de speler de ondoorzichtige deklaag afkrassen die verschillende van de 20 in § 1, eerste lid, bedoelde vakjes bedekt.

Daartoe gaat hij achtereenvolgens op deze wijze te werk : 1° eerst krast hij de ondoorzichtige deklaag af die het startvakje bedekt en die dus de vermelding "START" draagt, om de richting van de in dat vakje afgebeelde pijl te weten te komen;2° vervolgens krast hij de ondoorzichtige deklaag af van het aanpalende, door de in 1° bedoelde pijl aangeduide vakje, om de richting van de in dat tweede vakje afgebeelde pijl te weten te komen;3° daarna krast hij de ondoorzichtige deklaag af van het aanpalende, door de in 2° bedoelde pijl aangeduide vakje, om de richting van de in dat derde vakje afgebeelde pijl te weten te komen;4° op die manier blijft de speler de vakjes één voor één afkrassen zoals zij telkens door de richting van de opeenvolgende vrijgekomen pijlen worden aangeduid, totdat hij de ondoorzichtige deklaag afkrast van één van de vakjes van rij 5.Aangezien dat vakje van rij 5 het laatste is dat moet worden afgekrast, wordt het "Aankomstvakje" genoemd. § 4. Samen vormen de volgens de in § 3 bedoelde werkwijze afgekraste vakjes een geometrische configuratie die "Speelroute" wordt genoemd.

Ieder biljet, of het nu niet-winnend is of winnend, bevat slechts één enkele speelroute, die van biljet tot biljet kan verschillen. § 5. Aan het biljet waarvan het aankomstvakje van de speelroute in zijn rooster een lotenbedrag bevat, wordt dat lotenbedrag toegekend.

Aan het biljet waarvan het aankomstvakje van de speelroute in zijn rooster de vermelding "GOLF" bevat, wordt een lot in natura toegekend.

Het biljet waarvan het aankomstvakje van de speelroute in zijn rooster de vermelding "€ 0" bevat, is een niet-winnend biljet.

Art. 5.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratieve beheer van die biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° één of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes.

Art. 6.Onder de in artikel 4, § 2, eerste lid, bedoelde ondoorzichtige deklaag kunnen controlevermeldingen staan waarvan de aard en het grafische formaat door de Nationale Loterij worden vastgelegd. Wanneer er voor die controlevermeldingen gebruik wordt gemaakt van cijfers en/of letters, dan zijn die cijfers en/of letters van een kleiner formaat dan de cijfers en/of letters die overeenstemmen met een mogelijk toegewezen lotenbedrag. Met de controlevermeldingen wordt er geen enkel lot toegewezen.

Bij onverkochte biljetten heeft de Nationale Loterij als enige het recht om ter controle de in het eerste lid en in artikel 5, 2° en 3°, bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen.

Art. 7.Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten zonder trekking uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er echter een procedé worden vastgelegd om te garanderen dat de biljetten, waarmee kleine loten in speciën worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag voor één lot niet hoger mag liggen dan 20 euro. De som van de kleine lotenbedragen die worden toegekend aan de biljetten die in eenzelfde cellofaanverpakking zitten, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet lager mag liggen dan 35 euro.

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten in speciën betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij, gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar Regionale Kantoren.De gegevens van die Regionale Kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 2.500 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of, indien de Nationale Loterij dat opportuun acht, in haar Regionale Kantoren. § 2. De biljetten waarmee er een lot in natura wordt gewonnen, mogen vanaf hun aankoop ter inning worden overgelegd, ofwel ten zetel van de Nationale Loterij, ofwel in een Regionaal Kantoor van de Nationale Loterij, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren.

De in het eerste lid bedoelde winnende biljetten moeten bij de Nationale Loterij of in één van haar Regionale Kantoren worden afgegeven. Op de achterkant van een dergelijk winnend biljet moet de houder in drukletters zijn naam, voornaam en adres vermelden, opdat de Nationale Loterij met hem contact zou kunnen opnemen voor de levering van het lot in natura. Bij de afgifte van een winnend biljet wordt er ten gunste van de houder van dat winnende biljet een ontvangstbewijs opgesteld.

De in het tweede lid bedoelde levering van het lot in natura gebeurt uiterlijk op het einde van een termijn van tien maanden, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van het winnende biljet ten zetel van de Nationale Loterij of in een Regionaal Kantoor van de Nationale Loterij.

Onder voorbehoud van het vijfde lid kunnen de loten in natura niet worden geruild noch worden omgezet in speciën.

Wanneer de Nationale Loterij niet in staat is om de in artikel 3 bedoelde loten in natura te leveren om redenen buiten haar wil, dan heeft zij de keuze om die loten in natura te vervangen hetzij door speciën, hetzij door nieuwe autovoertuigen van een vergelijkbare verkoopwaarde als de vervangen loten in natura.

Art. 9.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 10.De loten die niet binnen de in artikel 8, eerste lid, vastgelegde termijn van twaalf maanden worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 11.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank moeten klachten over de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 8, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de achterkant van dat biljet moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de reclamant zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of in een Regionaal Kantoor van de Nationale Loterij, dan wordt er ten gunste van de reclamant een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 12.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 13.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 14.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 15.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 16.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 18.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^