Document Betreffende De Nationale Loterij van 11 april 2005
gepubliceerd op 30 mei 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Crescendo », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003207
pub.
30/05/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Crescendo », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de evolutie van het gedrag van het publiek de Nationale Loterij tot de vaststelling heeft gebracht dat de aantrekkingskracht van de vormen van de door haar georganiseerde openbare loterijen, in het bijzonder met biljetten, sneller afneemt dan vroeger, waardoor de levensduur van dergelijke vormen van loterijen sterk wordt verkort;

Overwegende dat een dergelijke verminderde aantrekkingskracht een versnelde vernieuwing van de genoemde vormen van loterijen onontbeerlijk maakt teneinde aan de verwachtingen van de spelers te kunnen beantwoorden;

Overwegende dat een verhoogd aanbod van nieuwe vormen van loterijen met biljetten deel uitmaakt van de opdracht van de Nationale Loterij, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico haast onbestaande is;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen;

Overwegende dat één van bovengenoemde maatregelen bestaat in de lancering van de vorm van loterij die door dit besluit wordt bekrachtigd;

Overwegende dat de concretisering van deze maatregel belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist, zowel op technisch als op organisatorisch vlak, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Crescendo ».

De « Crescendo » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door middel van de vermelding op het biljet, dat een lot al of niet verkregen is, en dit volgens een door het toeval bepaalde verdeling. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op één miljoen, hetzij op veelvouden van één miljoen.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 1,50 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 243.041, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.§ 1. Op de voorkant van het biljet staan twee afzonderlijke speelzones, die respectievelijk speelzone « Cijfers » en speelzone « Gain-Winst-Gewinn » worden genoemd.

De speelzone « Cijfers » bestaat uit vier duidelijk afgebakende cirkelvormige ruimten die samen een schuine lijn vormen. De vier ruimten zijn bedekt met een ondoorzichtige deklaag die door de speler moet worden weggekrast. Van beneden naar boven worden deze vier ruimten respectievelijk « Ruimte A », « Ruimte B », « Ruimte C » en « Ruimte D » genoemd.

De speelzone « Gain-Winst-Gewinn » bestaat uit één enkele cirkelvormige ruimte die bedekt is met een ondoorzichtige deklaag die door de speler moet worden weggekrast. Deze ene ruimte draagt de vermelding « GAIN-WINST-GEWINN ». § 2. Wanneer de ondoorzichtige deklaag op de in § 1, tweede lid, bedoelde vier ruimten wordt weggekrast, verschijnt er in ieder van deze vier ruimten een Arabisch cijfer tussen 0 en 9, dat van ruimte tot ruimte kan verschillen.

Wanneer de ondoorzichtige deklaag op de in § 1, derde lid, bedoelde speelzone « Gain-Winst-Gewinn » wordt weggekrast, verschijnt het in Arabische cijfers uitgedrukte bedrag van één van de loten bedoeld in artikel 3. § 3. De cijfers die worden vermeld in de vier ruimten bedoeld in § 2, eerste lid, bepalen of een biljet al dan niet een lot heeft gewonnen.

In dat geval vormen deze vier cijfers een geheel waaraan uitsluitend een lot wordt toegekend wanneer de opeenvolging van de vier cijfers volledig voldoet aan de drie voorwaarden bedoeld in het tweede lid.

Een biljet wordt als een winnend biljet beschouwd wanneer de volgende drie voorwaarden samen vervuld zijn : 1° wanneer het in ruimte B vermelde cijfer hoger is dan het in ruimte A vermelde cijfer;2° wanneer het in ruimte C vermelde cijfer hoger is dan het in ruimte B vermelde cijfer;3° wanneer het in ruimte D vermelde cijfer hoger is dan het in ruimte C vermelde cijfer. Het in het tweede lid bedoelde biljet geeft recht op het lot waarvan het in Arabische cijfers uitgedrukte bedrag wordt vermeld in de ruimte bedoeld in § 2, tweede lid.

Een niet-winnend biljet is altijd een biljet dat niet voldoet aan de drie voorwaarden bedoeld in het tweede lid.

Art. 5.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratieve beheer van deze biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes.

Art. 6.Onder de ondoorzichtige deklagen bedoeld in artikel 4, § 1, tweede en derde lid, kunnen controlevermeldingen staan onder elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de in artikel 4, § 1, tweede en derde lid, en in artikel 5, 2° bedoelde ondoorzichtige deklagen van de onverkochte biljetten af te krassen.

Art. 7.Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten enkel wordt bepaald door het toeval : 1° wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die betrekking hebben op de toewijzing van de loten;2° mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee elementen kunnen worden onthuld met betrekking tot de toewijzing van de loten. Op de voor- of op de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe deze biljetten behoren. Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 8.De loten zijn betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten bij de verkopers, vanaf de aankoop van de biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren. De loten van 30.000 euro zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij.

Art. 9.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 10.De loten die niet binnen de in artikel 8 vastgelegde termijn worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 11.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, binnen de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden worden ingediend. Ze moeten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van het biljet moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 12.Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 13.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 14.Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 15.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 16.In het kader van promotie-acties die door de Nationale Loterij alleen of samen met derden worden georganiseerd, kunnen er extra loten in natura of in specie worden toegekend, hetzij door een trekking, hetzij door een wedstrijd. De voorwaarden van deze promotie-acties worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Het is minderjarigen verboden deel te nemen aan de in het eerste lid bedoelde promotie-acties.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 18.Onze Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^