Document Betreffende De Nationale Loterij van 13 april 2005
gepubliceerd op 06 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor een tijdelijke openbare loterij die door de Nationale Loterij wordt georganiseerd naar aanleiding van de « Week van het geluk », die in verband staat met vrijdag 13 mei 2005

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003316
pub.
06/05/2005
prom.
13/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor een tijdelijke openbare loterij die door de Nationale Loterij wordt georganiseerd naar aanleiding van de « Week van het geluk », die in verband staat met vrijdag 13 mei 2005


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de Nationale Loterij op 13 mei 2005 speciale trekkingen organiseert van de Lotto en van de Joker, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 3 maart 2005 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », met de bedoeling het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van een spel waarvan het verslavingsrisico haast onbestaande is;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut verplicht is, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om snel de vereiste initiatieven te nemen teneinde deze sociale opdracht op een efficiënte wijze te kunnen blijven vervullen;

Overwegende dat de in dit besluit bedoelde openbare loterij aansluit op de hoger genoemde speciale Lotto- en Joker-trekkingen van 13 mei 2005, en dat zij een passend initiatief vormt waarmee bovengenoemde kanalisatiedoelstelling nog beter in de hand kan worden gewerkt;

Overwegende dat deze kanalisatie tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat het beheerscontract de Nationale Loterij eveneens heeft opgelegd om speelplezier te verschaffen aan een breed publiek door recreatieve spelen aan te bieden, en om daartoe de meest moderne technieken aan te wenden, voor zover deze technieken kunnen bijdragen tot een verbetering van de aangeboden spelen;

Overwegende dat de concrete uitwerking van de in dit besluit bedoelde kanaliserende loterij belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist op technisch gebied, op informaticagebied en op organisatorisch gebied, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de deelnemingsvoorwaarden en -regels voor een tijdelijke openbare loterij die door de Nationale Loterij wordt georganiseerd in de vorm van een promotieactie ten voordele van alle deelnemers aan de door haar aangeboden openbare loterijen. Deze promotieactie past in het kader van de « Week van het geluk », die op haar beurt in verband staat met vrijdag 13 mei 2005.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° openbare loterijen : alle vormen van openbare loterijen die door de Nationale Loterij worden georganiseerd, enerzijds in overeenstemming met de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij, en anderzijds in overeenstemming met de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;2° loterijbiljetten : de vormen van openbare loterijen waarvan het tastbare bewijs van deelneming, dat in het bezit is van de spelers, bestaat in een biljet waarvan de eventuele loten integraal of gedeeltelijk worden toegekend door middel van een trekking en/of zonder trekking;3° deelnemingstickets : de vormen van openbare loterijen waarvan het tastbare bewijs van deelneming, dat in het bezit is van de spelers, bestaat in een ticket waarvan de eventuele loten uitsluitend worden toegekend door middel van een trekking;4° deelnemingsbewijzen : de geldige loterijbiljetten en deelnemingstickets die respectievelijk worden bedoeld in 2° en 3°;5° identificatienummer : enerzijds de reeks van 13 Arabische cijfers bestaande uit 3 groepen van respectievelijk 3, 7 en 3 cijfers, die zichtbaar wordt vermeld op de voorkant van de loterijbiljetten, en anderzijds de reeks van 16 Arabische cijfers bestaande uit 3 groepen van respectievelijk 3, 8 en 5 cijfers, die zichtbaar wordt vermeld op de voorkant van de deelnemingstickets, boven de deelnemingsnummers aan de desbetreffende openbare loterij.Bijgevolg heeft elk loterijbiljet en elk deelnemingsticket een specifiek identificatienummer; 6° Lotto-speelpotfonds : het fonds bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002 en 19 november 2003;7° Joker-speelpotfonds : het fonds bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002 en 19 november 2003;8° regionale kantoren van de Nationale Loterij : de 8 regionale kantoren van de Nationale Loterij, die respectievelijk op de volgende adressen werden geopend : a) Tentoonstellingslaan 269, te 1090 Brussel;b) Grote Steenweg 204-208, te 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, te 9051 Sint-Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, te 8310 Brugge;e) Leuvenselaan 172, bus 25, te 3300 Tienen;f) Chaussée de Dinant 84, te 5000 Namen;g) Rue de Nimy 61-63, te 7000 Bergen;h) Avenue Blonden 84, te 4000 Luik.

Art. 2.De promotie-actie bedoeld in artikel 1, eerste lid : 1° omvat, onder voorbehoud van de toepassing van het tweede lid, de periode van maandag 9 mei 2005 tot en met vrijdag 13 mei 2005 om 17 uur. Wanneer de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht, kan zij de in het eerste lid bedoelde periode inkorten en eventueel, onder de voorwaarden die door haar worden bepaald, het aantal en het totale bedrag van de in artikel 3 bedoelde loten verminderen; 2° betreft de deelneming aan de openbare loterijen, met uitsluiting van de deelneming aan de Lotto en de Joker door middel van een abonnement;3° betreft de houders van een deelnemingsbewijs.Het enige geldige deelnemingsbewijs is het deelnemingsbewijs zoals het wordt omschreven in artikel 1, tweede lid, 4°. Worden niet als geldig deelnemingsbewijs beschouwd en bijgevolg niet in aanmerking genomen : a) elk deelnemingsbewijs dat weliswaar betrekking heeft op een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, maar een identificatienummer bevat dat op een andere wijze is samengesteld dan wordt bepaald in artikel 1, tweede lid, 5°;b) een geannuleerd deelnemingsticket;c) het winststrookje dat bij de uitbetaling van een aan een deelnemingsticket toegekend lot hetzij bestemd is voor de deelnemer, hetzij bestemd is voor de verkoper.

Art. 3.§ 1. Voor de loten is er een totaal bedrag bestemd van 360.000 euro, dat wordt verdeeld over twee lotenplannen, die respectievelijk « Lotenplan F » en « Lotenplan N » worden genoemd. Beide lotenplannen omvatten samen 58 loten en zien eruit als volgt : 1° het lotenplan F bestaat uit 22 loten voor een totale waarde van 160.000 euro. Dat bedrag wordt opgesplitst in 1 lot van 100.000 euro, 3 loten van 10.000 euro, 3 loten van 5.000 euro en 15 loten van 1.000 euro; 2° het lotenplan N bestaat uit 36 loten voor een totale waarde van 200.000 euro. Dat bedrag wordt opgesplitst in 1 lot van 100.000 euro, 5 loten van 10.000 euro, 5 loten van 5.000 euro en 25 loten van 1.000 euro. § 2. De toewijzing van de in § 1 bedoelde loten gebeurt door middel van de trekking bedoeld in artikel 6. § 3. Het in § 1 bedoelde bedrag van 360.000 euro wordt gedeeltelijk geput uit het « Lotto-speelpotfonds » en het « Joker-speelpotfonds », onder de volgende voorwaarden : a) het uit het « Lotto-speelpotfonds » geputte bedrag stemt overeen met de verhouding tussen het inzetbedrag dat werd geregistreerd in de periode van maandag 9 mei 2005 tot en met vrijdag 13 mei 2005 om 17 uur voor deelneming aan de openbare loterijen waarop bovengenoemd speelpotfonds betrekking heeft, en het totale inzetbedrag dat werd geregistreerd voor alle openbare loterijen die in dezelfde periode werden verkocht;b) het uit het « Joker-speelpotfonds » geputte bedrag stemt overeen met de verhouding tussen het inzetbedrag dat werd geregistreerd in de periode van maandag 9 mei 2005 tot en met vrijdag 13 mei 2005 om 17 uur voor deelneming aan de openbare loterijen waarop bovengenoemd speelpotfonds betrekking heeft, en het totale inzetbedrag dat werd geregistreerd voor alle openbare loterijen die in dezelfde periode werden verkocht;

Art. 4.§ 1. Tijdens de periode bedoeld in artikel 2, 1°, heeft de houder van een deelnemingsbewijs de mogelijkheid om dat deelnemingsbewijs te laten meedoen aan de trekking bedoeld in artikel 3, § 2.

Onder voorbehoud van de bepalingen van § 2, wordt er aan deze trekking uitsluitend deelgenomen door de deelnemingsbewijzen waarvan de houder daartoe uit eigen beweging de wens heeft uitgedrukt via telefonische boodschappen op het nummer « 0900/0 13 13 » (0,45 euro/minuut).

Bij dat telefonisch contact zijn de gesprekskosten voor rekening van de opbeller. Deze opbeller hoort eerst een bondige samenvatting van de belangrijkste, door dit besluit bedoelde regels. Vervolgens moet hij de volgende informatie en deelnemingsparameters opgeven : 1° wanneer de opbeller zijn deelnemingsbewijs wil laten meedoen aan de trekking voor het lotenplan F, kiest hij het Frans als taal waarin zijn telefonische boodschap zal worden geregistreerd.Wanneer hij zijn deelnemingsbewijs wil laten meedoen aan de trekking voor het lotenplan N, kiest hij het Nederlands als taal waarin zijn telefonische boodschap zal worden geregistreerd; 2° vervolgens tikt hij het identificatienummer van zijn deelnemingsbewijs in, alsook het vaste of mobiele telefoonnummer waarop hij door de Nationale Loterij kan worden opgebeld op vrijdag 13 mei 2005 tussen 17 en 19 uur. § 2. Het is niet toegestaan om telefonische boodschappen te versturen via telefoonnummers van bedrijven. § 3. Eén bepaald deelnemingsbewijs a) mag slechts deelnemen aan één enkele trekking : hetzij aan de trekking voor het lotenplan F, hetzij aan de trekking voor het lotenplan N.Wanneer er voor één bepaald deelnemingsbewijs telefonische oproepen worden verstuurd met de bedoeling om dat deelnemingsbewijs zowel aan de trekking voor het lotenplan F als aan de trekking voor het lotenplan N te laten deelnemen, dan wordt uitsluitend de chronologisch als eerste geregistreerde boodschap in aanmerking genomen; b) wordt slechts één keer in aanmerking genomen, welke ook de trekking moge zijn waaraan dat deelnemingsbewijs meedoet.Het is niet toegestaan om met één bepaald deelnemingsbewijs meer dan één keer deel te nemen en dus te proberen meer dan één winstkans toegekend te krijgen.

Art. 5.De deelneming aan de promotie-actie bedoeld in artikel 1, eerste lid, is pas effectief wanneer de geldig verstuurde gegevens van de telefonische boodschappen worden weggeschreven op een gegevensdrager vóór de trekking van de winnende deelnemingsbewijzen.

Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder worden verzegeld en geldt bij betwisting als bewijs. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de vertegenwoordiger van de gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij.

Wanneer de wegschrijving op een gegevensdrager om welke reden dan ook niet is kunnen gebeuren onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, kan de deelnemer geen enkele aanspraak maken op welke schadevergoeding dan ook.

Art. 6.§ 1. De trekking waarmee de 22 winnende deelnemingsbewijzen voor het lotenplan F en de 36 winnende deelnemingsbewijzen voor het lotenplan N worden aangeduid, gebeurt elektronisch op vrijdag 13 mei 2005 na 17 u., onder de volgende voorwaarden : a) voor het lotenplan F : de eerste trekking duidt het deelnemingsbewijs aan waaraan het lot van 100.000 euro wordt toegekend, de volgende drie trekkingen duiden de 3 deelnemingsbewijzen aan waaraan telkens een lot van 10.000 euro wordt toegekend, de volgende drie trekkingen duiden de 3 deelnemingsbewijzen aan waaraan telkens een lot van 5.000 euro wordt toegekend, en de volgende vijftien trekkingen duiden de 15 deelnemingsbewijzen aan waaraan telkens een lot van 1.000 euro wordt toegekend; b) voor het lotenplan N : de eerste trekking duidt het deelnemingsbewijs aan waaraan het lot van 100.000 euro wordt toegekend, de volgende vijf trekkingen duiden de 5 deelnemingsbewijzen aan waaraan telkens een lot van 10.000 euro wordt toegekend, de volgende vijf trekkingen duiden de 5 deelnemingsbewijzen aan waaraan telkens een lot van 5.000 euro wordt toegekend, en de volgende vijfentwintig trekkingen duiden de 25 deelnemingsbewijzen aan waaraan telkens een lot van 1.000 euro wordt toegekend.

De samenvoeging van loten is niet toegestaan. Wanneer een bepaald deelnemingsbewijs bij een bepaalde trekking als een winnend deelnemingsbewijs wordt aangeduid, komt het bijgevolg niet meer in aanmerking voor de volgende trekkingen. § 2. De trekking bedoeld in § 1 wordt verricht onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

De onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder op het geplande uur mag geen belemmering vormen voor de trekking, die in die omstandigheden onder het toezicht wordt geplaatst van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

Wanneer de aan de gang zijnde trekking wordt onderbroken om redenen onafhankelijk van de Nationale Loterij, maakt de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, een overzicht van de op geldige wijze getrokken deelnemingsbewijzen, en wordt er een bijkomende trekking uitgevoerd. Deze bijkomende trekking betreft uitsluitend het aantal deelnemingsbewijzen dat nog nodig is om het totale aantal vereiste deelnemingsbewijzen te bereiken, in toepassing van § 1, eerste lid. § 3. Wanneer de trekking op de geplande datum hetzij niet kan worden uitgevoerd, hetzij niet kan worden afgewerkt, wordt ze verricht op een latere datum die door de Nationale Loterij wordt vastgelegd en met alle door haar nuttig geachte middelen wordt bekendgemaakt.

Wanneer het resultaat van de trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.

De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal.

De Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of zijn vertegenwoordiger regelen elk ander incident in verband met de trekking.

De Nationale Loterij maakt de resultaten van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen.

Art. 7.§ 1. Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar gedurende een periode van 13 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Wanneer de trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf deze latere datum.

Wanneer de trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking op een latere datum dan de datum van de onderbroken trekking, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de datum van de bijkomende trekking.

Na het verstrijken van deze termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij. § 2. De loten worden contant betaald, en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij dienen te worden bepaald.

De uitbetaling van de loten dient te gebeuren tegen afgifte van een winnend deelnemingsbewijs. Bij wijze van afwijking daarvan, geeft de Nationale Loterij een winnend deelnemingsbewijs terug aan de houder ervan, wanneer het een deelnemingsticket betreft dat nog in aanmerking komt voor opeenvolgende trekkingen van openbare loterijen die worden verricht na de datum waarop het bewuste deelnemingsticket wordt aangeboden ter inning van een lot bedoeld in artikel 3, § 1. In dat geval noteert de Nationale Loterij de identiteit van de houder en bewaart zij een fotokopie van het winnende deelnemingsbewijs. Op dat winnende deelnemingsbewijs dient de houder zijn handtekening aan te brengen, als ontvangstbewijs van de te zijner gunste verrichte betaling.

De winnende deelnemingsbewijzen kunnen uitsluitend ter inning worden aangeboden in de regionale kantoren van de Nationale Loterij.

De Nationale Loterij heeft onder meer de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de houders van een winnend deelnemingsbewijs via het door hen opgegeven telefoonnummer, bedoeld in artikel 4, § 1, derde lid, 2°, teneinde alle informatie te verkrijgen die zij nuttig acht met het oog op de uitbetaling van een winstbedrag.

Art. 8.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen de termijn van 13 weken bedoeld in artikel 7.

Deze klachten moeten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het deelnemingsbewijs. Op de keerzijde van dat deelnemingsbewijs moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 9.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een deelnemingsbewijs, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsbewijs, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het deelnemingsbewijs door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder ervan een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van een winnend deelnemingsbewijs minderjarig is. Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een deelnemingsbewijs of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

In geval van deelneming in groep, komt de Nationale Loterij niet tussenbeide in geschillen die tussen de leden van deze groep kunnen ontstaan.

Art. 10.Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 11.De Nationale Loterij respecteert de anonimiteit van de deelnemers.

Tenzij de winnaars van één van de loten bedoeld in artikel 3, § 1, bezwaar aantekenen, geven zij de Nationale Loterij de toestemming om gratis gebruik te maken van hun identiteit, woonplaats en beeltenis, uitsluitend in het kader van televisieprogramma's die over de in dit besluit bedoelde promotie-actie gepland zijn op vrijdag 13 mei 2005.

Art. 12.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 9 mei 2005.

Art. 14.Onze Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^