Document Betreffende De Nationale Loterij van 13 juni 2005
gepubliceerd op 23 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten houdende het reglement van de openbare loterijen die door de Nationale Loterij worden georganiseerd onder de naam « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 », « Euro Millions », « Super Lott

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003527
pub.
23/06/2005
prom.
13/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten houdende het reglement van de openbare loterijen die door de Nationale Loterij worden georganiseerd onder de naam « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 », « Euro Millions », « Super Lotto/Super Joker » en « Week van het geluk »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002 en 19 november 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 2002 en 11 mei 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 mei 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2005 tot bepaling van de voorwaarden voor een tijdelijke openbare loterij die door de Nationale Loterij wordt georganiseerd naar aanleiding van de « Week van het geluk », die in verband staat met vrijdag 13 mei 2005;

Overwegende dat er een uitbetalingstermijn wordt bepaald van 13 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag, voor de loten van de openbare loterijen die deze loten uitsluitend toewijzen door middel van een lottrekking;

Overwegende dat bepaalde spelers die in het bezit zijn van een deelnemingsticket voor opeenvolgende trekkingen gedurende een periode van, bijvoorbeeld, 10 weken, ten onrechte van mening zijn dat bovengenoemde uitbetalingstermijn van 13 weken pas begint te lopen vanaf de laatste trekking; dat daaruit regelmatig voortvloeit dat deze spelers winnende deelnemingstickets van één of meer trekkingen ter inning aanbieden terwijl de uitbetalingstermijn van de betrokken loten al verstreken is, waardoor zij hun recht op de toegekende winst verliezen;

Overwegende dat de Nationale Loterij, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, verplicht is aandacht te schenken aan de gedragswijze van de spelers en alle maatregelen te treffen die de belangen van deze spelers kunnen bevorderen;

Overwegende dat de optie om de uitbetalingstermijn van de loten te verlengen van 13 tot 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag, onmiskenbaar een maatregel is waarmee de spelers hun voordeel kunnen doen;

Overwegende dat het uiteraard vereist is om deze maatregel onverwijld een concrete uitwerking te geven, opdat er zo snel mogelijk een einde kan worden gemaakt aan de huidige toestand, waarin de spelers het risico lopen te worden benadeeld;

Overwegende dat de concrete uitwerking van deze maatregel belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist op technisch gebied, op informaticagebied en op organisatorisch gebied, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan de regels van de « Lotto/Joker »

Artikel 1.In artikel 14 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, worden het vierde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2002, en het vijfde lid opgeheven.

Art. 2.Artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De deelneming is pas echt geldig wanneer de op het deelnemingsticket vermelde deelnemingsgegevens door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld en geldt bij betwisting als bewijs. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. »

Art. 3.In artikel 24, § 2, van hetzelfde besluit worden het vierde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2002, en het vijfde lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar tegen afgifte van het winnende deelnemingsticket gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag »;2° in het tweede en het derde lid worden de woorden « lopen de in het eerste lid bedoelde termijnen » telkens vervangen door de woorden « loopt de in het eerste lid bedoelde termijn »;3° in het vierde lid worden de woorden « deze termijnen » vervangen door de woorden « deze termijn ».

Art. 5.Artikel 28, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De loten worden contant betaald, en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij dienen te worden bepaald. »

Art. 6.Artikel 29, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag. »

Art. 7.In artikel 33 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 augustus 2002, worden de volgende leden ingevoegd tussen het vierde en het vijfde lid : « Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.

De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal. » HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de regels van de « Keno »

Art. 8.In artikel 12 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, worden het vierde en het vijfde lid opgeheven.

Art. 9.Artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De deelneming is pas echt geldig wanneer de op het deelnemingsticket vermelde deelnemingsgegevens door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld en geldt bij betwisting als bewijs. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger ».

Art. 10.In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 augustus 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « De « Keno »-trekking wordt verricht door middel van een trekkingstrommel.Tachtig ballen van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht, en genummerd van 1 tot 80, worden in de trommel gelegd. Twintig ballen worden achtereenvolgens uit de trommel verwijderd. Een verwijderde bal mag niet in de trommel worden teruggelegd. De twintig verwijderde ballen bepalen de winnende getallen. De ballen worden telkens door elkaar gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd »; 2° de volgende leden worden ingevoegd tussen het vijfde en het zesde lid : « Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan. De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal. »

Art. 11.In artikel 16, eerste, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit wordt het getal « 13 » telkens vervangen door het getal « 20 ».

Art. 12.Artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De loten worden contant betaald, en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij dienen te worden bepaald. »

Art. 13.In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal « 13 » vervangen door het getal « 20 ». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan de regels van de « Pick-3 »

Art. 14.In artikel 11 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, worden het vierde en het vijfde lid opgeheven.

Art. 15.Artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De deelneming is pas echt geldig wanneer de op het deelnemingsticket vermelde deelnemingsgegevens door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld en geldt bij betwisting als bewijs. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. »

Art. 16.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het volgende lid wordt ingevoegd tussen het derde en het vierde lid : « Wanneer een aan de gang zijnde trekking wordt onderbroken om redenen onafhankelijk van de Nationale Loterij, wordt er, door de persoon die belast is met het toezicht, een overzicht gemaakt van de op geldige wijze getrokken cijfers, en wordt er een bijkomende trekking uitgevoerd.Deze bijkomende trekking betreft uitsluitend de cijfers die nog nodig zijn om het totale aantal vereiste cijfers te bereiken, krachtens het eerste lid »; 2° de volgende leden worden ingevoegd tussen het vierde en het vijfde lid : « Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan. De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal. »

Art. 17.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste en het tweede lid wordt het getal « 13 » telkens vervangen door het getal « 20 »;2° het volgende lid wordt ingevoegd tussen het tweede en het derde lid : « Wanneer een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de datum die oorspronkelijk werd vastgelegd om de onderbroken trekking te verrichten »;3° in het derde lid worden de woorden « Na afloop van deze termijnen » vervangen door de woorden « Na afloop van deze termijn ».

Art. 18.Artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De loten worden contant betaald, en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij dienen te worden bepaald. »

Art. 19.In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal « 13 » vervangen door het getal « 20 ». HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan de regels van « Euro Millions »

Art. 20.In artikel 22 van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « 13 weken en 1 dag » vervangen door de woorden « 20 weken »;2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Wanneer een trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum, zonder dat deze termijn korter kan zijn dan 13 weken, te rekenen vanaf de dag waarop de trekking werkelijk plaatsvond.»

Art. 21.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « 13 weken en 1 dag » vervangen door de woorden « 20 weken »;2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Wanneer een trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum, zonder dat deze termijn korter kan zijn dan 13 weken, te rekenen vanaf de dag waarop de trekking werkelijk plaatsvond.» HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan de regels van de « Super Lotto » en van de « Super Joker »

Art. 22.In artikel 27, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 mei 2005, wordt het getal « 13 » vervangen door het getal « 20 ».

Art. 23.In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal « 13 » vervangen door het getal « 20 ». HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen aan de regels van de « Week van het geluk »

Art. 24.In artikel 7, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 april 2005 tot bepaling van de voorwaarden voor een tijdelijke openbare loterij die door de Nationale Loterij wordt georganiseerd naar aanleiding van de « Week van het geluk », die in verband staat met vrijdag 13 mei 2005, wordt het getal « 13 » vervangen door het getal « 20 ».

Art. 25.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het getal « 13 » vervangen door het getal « 20 ». HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 26.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van : 1° de artikelen 4 en 6 die uitwerking hebben met ingang van 9 maart 2005, dit wil zeggen de datum van de « Lotto »- en « Joker »-trekkingen vanaf wanneer deze artikelen voor het eerst van toepassing zijn;2° de artikelen 11 en 13 die uitwerking hebben met ingang van 7 maart 2005, dat wil zeggen de datum van de « Keno »-trekking vanaf wanneer deze artikelen voor het eerst van toepassing zijn;3° de artikelen 17, 1°, en 19 die uitwerking hebben met ingang van 7 maart 2005, dat wil zeggen de datum van de « Pick-3 »-trekking vanaf wanneer deze artikelen voor het eerst van toepassing zijn;4° de artikelen 20, 1°, en 21, 1°, die uitwerking hebben met ingang van 11 maart 2005, dat wil zeggen de datum van de « Euro Millions »-trekking vanaf wanneer deze artikelen voor het eerst van toepassing zijn.

Art. 27.Onze Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^