Document Betreffende De Nationale Loterij van 14 april 2011
gepubliceerd op 28 juni 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot beperking van de deelnemingsverwerving aan opeenvolgende trekkingen van de « Lotto », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, tot de trekkingen die worden georganiseerd tot en met 28 september 2011

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003160
pub.
28/06/2011
prom.
14/04/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot beperking van de deelnemingsverwerving aan opeenvolgende trekkingen van de « Lotto », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, tot de trekkingen die worden georganiseerd tot en met 28 september 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, de artikelen 3, § 1, eerste lid, en 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende dat de laatste vijf jaar het verkoopcijfer van de door de Nationale Loterij onder de naam « Lotto » georganiseerde openbare loterij voortdurend afneemt, zoals blijkt uit het verkoopcijfer van 2010 dat met 13,83 % achteruitging in vergelijking met 2006; dat een dergelijke constatering duidelijk tot uiting brengt dat een belangrijk deel van de spelers heeft afgehaakt omdat het spel klaarblijkelijk niet langer aan hun verwachtingen beantwoordt;

Overwegende dat de belangstelling van het publiek voor deze vorm van openbare loterij dient te worden aangewakkerd en dat het bijgevolg gepast is om de huidige « Lotto » te vervangen door een nieuwe formule die hoofdzakelijk is gebaseerd op een tot 6/45 uitgebreide spelmatrix, op een vermeerdering van het aantal winstrangen van 5 tot 8, op de gegarandeerde verdeling van een minimumbedrag van één miljoen euro onder de winnaars van de hoogste winstrang, op een nieuw overdrachtmechanisme van trekking naar trekking wanneer er in de hoogste rang geen winnaars blijken te zijn, dat alles teneinde de openbare loterij in kwestie aantrekkelijker te maken; dat die vernieuwingen zullen worden gekoppeld aan een stijging van de eenheidsprijs voor een spelrooster, namelijk van 0,50 euro naar 1 euro;

Overwegende dat de eerste « Lotto 6/45 »-trekking zal worden gehouden op 1 oktober 2011;

Overwegende dat de bekommernis van de Nationale Loterij om de aantrekkingskracht van de « Lotto » te vergroten, deel uitmaakt van haar opdracht, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten; dat, in overeenstemming met dit beheerscontract, deze kanalisatieopdracht betekent dat er speelplezier wordt verschaft aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen;

Overwegende dat één van bovengenoemde maatregelen erin bestaat, een nieuwe « Lotto »-formule op de markt te brengen;

Overwegende, daarenboven, dat de huidige spelregels van de « Lotto » onder andere de mogelijkheid bieden om tot 24 opeenvolgende trekkingen mee te spelen; dat de laatste trekking van de huidige « Lotto » op basis van de spelmatrix 6/42 zal worden gehouden op 28 september 2011; dat het bijgevolg noodzakelijk is om geen deelneming toe te staan aan opeenvolgende trekkingen voor een periode waarin er een overlapping bestaat tussen trekkingen die volgens de matrix 6/42 worden georganiseerd en trekkingen die volgens de matrix 6/45 worden georganiseerd; dat dergelijke omstandigheden de onverwijlde verspreiding vereisen van duidelijke en heldere informatie aan de spelers, opdat er bij hen geen misverstanden noch verwarring zouden kunnen ontstaan;

Overwegende dat de concretisering van de in het vorige lid vermelde maatregel belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist, zowel op technisch als op organisatorisch vlak, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op het advies 49.409/2 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 december 2001, houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005, 10 augustus 2005, 18 september 2008, 20 maart 2009, 6 december 2009 en 6 januari 2011, wordt de deelneming aan opeenvolgende trekkingen van de « Lotto » beperkt tot de trekkingen die worden georganiseerd tot en met 28 september 2011.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 11 juli 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^