Document Betreffende De Nationale Loterij van 17 juli 2012
gepubliceerd op 26 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash League", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003180
pub.
26/07/2012
prom.
17/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash League", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarin besloten wordt dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op het advies 51.300/2 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Cash League ». « Cash League » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 750.000, hetzij op veelvouden van 750.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.

Art. 3.Voor ieder pakket van 750.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 202.889, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten

Bedrag van de loten

Totale bedrag van de loten

1 winstkans op

Nombre de lots

Montant des lots

Montant total des lots

1 chance de gain sur

1

100.000 EUR

100.000 EUR

750.000

8

3.000 EUR

24.000 EUR

93.750

80

300 EUR

24.000 EUR

9.375

800

50 EUR

40.000 EUR

937,50

1.500

30 EUR

45.000 EUR

500

1.000

25 EUR

25.000 EUR

750

3.000

20 EUR

60.000 EUR

250

7.000

15 EUR

105.000 EUR

107,14

40.000

9 EUR

360.000 EUR

18,75

67.000

6 EUR

402.000 EUR

11,19

82.500

3 EUR

247.500 EUR

9,09

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

TOTAL 202.889

TOTAL 1.432.500 EUR

TOTAL 3,70


Art. 4.Elk biljet bestaat uit twee luiken die op elkaar geplooid zijn. Deze twee luiken mogen in geen geval gescheiden worden. Eens ontplooid, bevat het biljet op de voorzijde vier verschillende en duidelijk afgebakende spellen die respectievelijk « TRIBUNE », « TEAM », « GOAL » en « SCORE » worden genoemd. Deze benamingen staan duidelijk vermeld op het biljet.

Art. 5.De spellen « TRIBUNE » en « SCORE » bevatten elk één spelzone.

Het spel « TEAM » bevat twee onderscheiden spelzones. Het spel « GOAL » bevat twee onderscheiden spelzones, waarvan er één vijf onderscheiden spelruimtes bevat. Alle spelzones zijn bedekt met een door de deelnemer af te krassen ondoorzichtige deklaag. Op deze ondoorzichtige deklaag kan er ter illustratie een grafisch beeld, een tekening, een foto, of elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht teken afgedrukt staan.

Art. 6.Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag die de spelzone « TRIBUNE » bedekt, verschijnen meerdere spelsymbolen die geheel of gedeeltelijk identiek kunnen zijn.

De in het eerste lid bedoelde spelzone is winnend wanneer alle erin voorkomende spelsymbolen identiek zijn. In voorkomend geval stemt het toegekende lot overeen met het bedrag, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen, dat in Arabische cijfers afgedrukt staat in deze spelzone.

De spelzone waarvan niet alle erin voorkomende spelsymbolen identiek zijn, is steeds verliezend.

Art. 7.Wat betreft het spel « TEAM », staat op de ondoorzichtige deklaag van : 1° de eerste spelzone de vermelding « UW SPELER - VOTRE JOUEUR - IHR SPIELER » afgedrukt;2° de tweede spelzone de vermelding « DE SELECTIE - LA SELECTION - DIE AUSWAHL » afgedrukt. Na het afkrassen van de ondoorzichtige kraslaag die : 1° de eerste spelzone bedekt, verschijnt de vermelding « UW SPELER - VOTRE JOUEUR - IHR SPIELER » en een cijfer dat in Arabische cijfers afgedrukt staat in een kader en dat gekozen is uit de reeks cijfers gaande van 1 tot en met 9;2° de tweede spelzone bedekt, verschijnen : a) de vermelding « DE SELECTIE - LA SELECTION DIE AUSWAHL »;b) drie verschillende cijfers die elk apart in Arabische cijfers in een eigen kader afgedrukt staan, en die gekozen zijn uit de reeks cijfers gaande van 1 tot en met 9.Binnen elke kader staat een lotenbedrag in Arabische cijfers afgedrukt, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen.

Het spel waarvan het cijfer in de spelzone, zoals bedoeld in het tweede lid, 1°, ook voorkomt onder de drie cijfers die afgedrukt staan in de spelzone, zoals bedoeld in het tweede lid, 2°, b), is winnend.

In voorkomend geval stemt het toegekende lot overeen met het bedrag dat in Arabische cijfers afgedrukt staat in het kader van de spelzone, zoals bedoeld in het tweede lid, 2°, b), waarbinnen het betreffende overeenstemmende cijfer hernomen is.

Een winnend spel geeft enkel recht op één lot en vertoont nooit meer dan één overeenstemming, conform aan de bepalingen bedoeld in het derde lid.

Het spel dat geen overeenstemming, zoals bedoeld in het derde lid, vertoont, is steeds verliezend.

Art. 8.Wat betreft het spel « GOAL », staat op de ondoorzichtige deklaag van : 1° elk van de vijf spelruimtes die samen de eerste spelzone vormen een illustratie van een voetbal of van een ander aan het thema 'voetbal' gerelateerd voorwerp afgedrukt;2° de tweede spelzone de vermelding « WINST-GAIN-GEWINN » afgedrukt. Na het afkrassen van de ondoorzichtige kraslaag die : 1° elk van de vijf spelruimtes die samen de eerste spelzone vormen bedekt, verschijnen er geheel of gedeeltelijk identieke spelsymbolen;2° de tweede spelzone bedekt, verschijnen er een lotenbedrag, afgedrukt in Arabische cijfers, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen, en de vermelding « WINST-GAIN-GEWINN ». Het spel waarbij er zich onder de vijf in het tweede lid, 1°, bedoelde spelsymbolen, twee identieke spelsymbolen bevinden, is winnend. In voorkomend geval stemt het toegekende lot overeen met het bedrag dat in Arabische cijfers afgedrukt staat in de in het tweede lid, 2°, bedoelde spelzone.

Een winnend spel geeft enkel recht op één lot en vertoont nooit meer dan één paar identieke spelsymbolen, onder de in het tweede lid, 1°, bedoelde spelsymbolen.

Het spel dat niet het kenmerk, zoals bedoeld in het derde lid, vertoont, is steeds verliezend.

Art. 9.Wat betreft het spel « SCORE », staan op de ondoorzichtige deklaag van de spelzone, gaande van links naar rechts, de volgende vermeldingen afgedrukt : « THUISPLOEG - DOMICILE - HEIMTEAM », « BEZOEKERS - VISITEURS - AUSWÄRTSTEAM » en « WINST - GAIN - GEWINN ».

Na het afkrassen van de ondoorzichtige kraslaag die de spelzone bedekt, verschijnen : 1° gaande van links naar rechts, de vermeldingen « THUISPLOEG - DOMICILE - HEIMTEAM », « BEZOEKERS - VISITEURS - AUSWÄRTSTEAM » en « WINST - GAIN - GEWINN »;2° onder de vermelding « THUISPLOEG - DOMICILE - HEIMTEAM » een cijfer dat in Arabische cijfers afgedrukt staat en dat gekozen is uit de reeks cijfers gaande van 0 tot en met 9.Dit cijfer stemt overeen met het aantal door de thuisploeg gemaakte doelpunten; 3° onder de vermelding « BEZOEKERS - VISITEURS - AUSWÄRTSTEAM » een cijfer dat in Arabische cijfers afgedrukt staat en dat gekozen is uit de reeks cijfers gaande van 0 tot en met 9.Dit cijfer stemt overeen met het aantal door de bezoekende ploeg gemaakte doelpunten; 4° onder de vermelding « WINST - GAIN - GEWINN » een lotenbedrag, afgedrukt in Arabische cijfers, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen. Het spel is winnend wanneer het aantal door de thuisploeg gemaakte doelpunten hoger is dan het aantal door de bezoekende ploeg gemaakte doelpunten. In voorkomend geval stemt het toegekende lot overeen met het in Arabische cijfers onder de vermelding « WINST - GAIN - GEWINN » afgedrukte lotenbedrag.

Het spel dat niet het kenmerk, zoals bedoeld in het derde lid, vertoont, is steeds verliezend.

Art. 10.Een biljet kan één, twee of drie winnende spellen bevatten.

In de laatste twee gevallen worden de loten gecumuleerd.

De toewijzing van de loten van 3, 20, 25, 300, 3.000 en 100.000 euro vloeit nooit voort uit cumulatie van loten.

De toekenning van een lot van : 1° 6 euro berust hetzij op één lot van 6 euro, hetzij op het resultaat van de cumulatie van twee loten van 3 euro;2° 9 euro berust hetzij op één lot van 9 euro, hetzij op het resultaat van de cumulatie van twee loten van respectievelijk 3 en 6 euro;3° 15 euro berust hetzij op één lot van 15 euro, hetzij op het resultaat van de cumulatie van twee loten van respectievelijk 6 en 9 euro, hetzij op het resultaat van de cumulatie van drie loten van respectievelijk 3, 6 en 6 euro;4° 30 euro berust op het resultaat van de cumulatie van drie loten van respectievelijk 6, 9 en 15 euro;5° 50 euro berust op het resultaat van de cumulatie van twee loten van 25 euro.

Art. 11.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratieve beheer van die biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes.

Art. 12.Onder de ondoorzichtige deklaag van elke speelzone kunnen controlevermeldingen staan waarvan de aard en de grafische vorm worden vastgelegd door de Nationale Loterij. Wanneer er voor die controlevermeldingen gebruik wordt gemaakt van cijfers, dan worden die cijfers weergegeven in een kleiner formaat dan de cijfers die overeenstemmen met een eventueel toegewezen lotenbedrag. Met die controlevermeldingen wordt er overigens geen enkel lot toegekend.

Bij onverkochte biljetten heeft de Nationale Loterij als enige het recht om ter controle de in het eerste lid en in artikel 11, 2°, bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen.

Art. 13.Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procédé worden vastgelegd om te garanderen dat de biljetten, waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag voor één lot niet hoger mag liggen dan 30 euro. De som van de kleine lotenbedragen die worden toegekend aan de biljetten die in eenzelfde cellofaanverpakking zitten, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet lager mag liggen dan 45 euro.

Op de voor- of op de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe deze biljetten behoren. Het aantal uitgiften wordt vastgesteld door de Nationale Loterij.

Art. 14.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 3.000 en 100.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij en, als de Nationale Loterij zelf dat opportuun acht, bij haar regionale kantoren.

Art. 15.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 16.De loten die niet binnen de in artikel 14, eerste lid, vastgelegde termijn worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 17.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 14, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten via een aangetekende postzending aan de Nationale Loterij worden gericht.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de reclamant zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, dan wordt er ten gunste van die reclamant een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 18.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 19.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 20.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 21.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de deelnemers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op 30 juli 2012.

Art. 23.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^