Document Betreffende De Nationale Loterij van 18 april 2005
gepubliceerd op 18 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2005 van de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005014087
pub.
18/05/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2005 van de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 24;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 23 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2005 van de Nationale Loterij, geraamd op 210.191.000 EUR, als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De betaling van de bedragen van de in artikel 1, 4. bedoelde « Bijzondere bijdragen » geschiedt in vier gelijke schijven, telkens te verrichten in de loop van elk kwartaal van het jaar 2005.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^