Document Betreffende De Nationale Loterij van 28 juli 2011
gepubliceerd op 29 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2010

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003282
pub.
29/08/2011
prom.
28/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2010


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 24;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikelen 22 en 23 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2010 van de Nationale Loterij, vastgesteld op 225.300.000,00 EUR, als volgt bepaald :

RUBRIQUES - RUBRIEKEN

MONTANTS BEDRAGEN

(en/in euro)

1.

Matières visées directement par la loi - Materies die rechtstreeks door de wet bedoeld worden


1.1.

Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor Rampenschade

4.339.000

1.2

Fonds belge pour la sécurité alimentaire - Belgisch fonds voor de voedselzekerheid

17.353.000

1.3.

Coopération belge au développement (DGCD) - Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)

69.728.000

1.4.

Entitées fédérées - Deelstaten


(27,44 % = euro 61.822.320)


1.4.1.

Communauté germanophone - Duitstalige Gemeenschap

521.039

1.4.2.

Communauté flamande - Vlaamse Gemeenschap

36.752.717

1.4.3.

Communauté française - Franse Gemeenschap

24.548.564

2.

Dotations spécifiques - Specifieke dotaties


2.1.

Institutions et organisations d'intérêt social particulier - Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang


2.1.1.

Croix-Rouge de Belgique - Belgische Rode Kruis


2.1.1.1

Fonctionnement - Werking

1.562.400

2.1.1.2

Projet Rapatriement de Belges - Project Belgische gerepatrieerden

123.947

2.1.2.

Centre antipoisons (contribution spéciale) - Antigifcentrum (bijzondere bijdrage)

1.900.953

2.1.3.

Fondation Roi Baudouin - Koning Boudewijnstichting

12.147.581

2.1.4.

Child Focus (contribution spéciale - bijzondere bijdrage)

1.300.000

2.1.5

Fondation Reine Paola - Stichting Koningin Paola

262.500

2.1.6.

Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (contribution spéciale) -

4.480.500

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage)


2.1.7.

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

100.000

2.1.8.

Auschwitz in gedachtenis - Mémoire d'Auschwitz

250.000

2.1.9.

Institut belge pour la Sécurité routière (projet) - Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (Project)

300.000

2.2.

Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier - Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang


2.2.1.

Théâtre royal de la Monnaie - Koninklijke Muntschouwburg


2.2.1.1

Fonctionnement - Werking

750.000

2.2.1.2

Financement exceptionnel de projets - Uitzonderlijke financiering van projecten

650.000

2.2.2.

Palais des Beaux-Arts (Bozar) à Bruxelles - Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) te Brussel

2.765.000

2.2.3.

Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België

1.395.000

2.2.4

Cinémathèque royale de Belgique - Koninklijk Belgisch Filmarchief

586.630

2.2.5

Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

75.000

2.2.6.

Centre international de recherche sur le cancer à Genève (contribution spéciale) - Internationaal Centrum voor kankeronderzoek te Genève (bijzondere bijdrage)

447.644

2.2.7.

Chapelle Reine Elisabeth - Muziekkapel Koningin Elisabeth

60.000

2.2.8.

Fédération des Amis des Musées - Federatie van de Vrienden van de Musea

55.000

2.2.9.

Cre-ac- ASBL-VZW

150.000

3.

Subsides sous l'égide du Gouvernement fédéral - Subsidies onder bescherming van de Federale Regering


3.1.

Sous l'égide du Premier Ministre - Onder bescherming van de Eerste Minister

100.000

3.2.

Sous l'égide du Ministre de tutelle - Onder bescherming van de voogdijminister

1.000.000

3.3

Sous l'égide du Ministre de la Politique scientifique - Onder bescherming van de Minister van Wetenschapsbeleid

2.350.000

3.4

Sous l'égide du Ministre de l'Intégration sociale - Onder bescherming van de Minister van Maatschappelijke Integratie


3.4.1.

Lutte contre la pauvreté - Armoedebestrijding

2.537.000

3.4.2

Centres d'hébergement - Opvangtehuizen

495.000

3.4.3.

Lutte contre la pauvreté et Logements de transit - Armoedebestrijding en Transitwoningen

2.311.280

3.4.4.

Sous l'égide du Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées - Onder bescherming van de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap

100.000

3.5.

Sous l'égide du Ministre du Climat et de l'Energie - Onder bescherming van de Minister van Klimaat en Energie

300.000

3.6

Sous l'égide du Ministre de la Mobilité - Onder bescherming van de Minister van Mobiliteit

450.000

3.7

Accueil et intégration d'immigrés et réfugiés politiques reconnus - Opvang en integratie van migranten en van erkende politieke vluchtelingen

5.000.000

3.8

Sous l'égide du Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques - Onder bescherming van de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

300.000

3.9

Sous l'égide du Ministre de l'Intérieur : Assistants de prévention et sécurité - Onder bescherming van de Minister van Binnenlandse Zaken : Preventie- en veiligheidsassistenten

435.000

4.

Rénovation et projets de restauration - Renovatie en restauratieprojecten


4.1.

Régie des bâtiments (contribution spéciale : patrimoine national) -

11.686.000

Regie der gebouwen (bijzondere bijdrage : nationaal patrimonium)


5.

Participation sociétale - Maatschappelijke participatie


5.1.

Stade ouvert (projet) - Open Stadion (project)

100.000

5.2

Talents olympiques (projets) - Olympic Talents (projecten)

1.250.000

5.3

COIB (Jeux olympiques) - BOIC (Olympische spelen)

1.953.000

5.4

Collège d'Europe (projet) - Europacollege (project)

500.000

5.5

The Auschwitz-Birkenau Foundation

250.000

6.

Evénements - Evenementen


6.1

Europalia (contribution spéciale - bijzondere bijdrage)

500.000

6.2.

Flanders Fields Museum (projets - projecten)

300.000

6.3

Flagey ASBL - VZW (projets - projecten)

200.000

6.4

ASBL Atomium, exposition « D'ici et d'ailleurs, une histoire d'immigration en Belgique » (projet) - VZW Atomium, tentoonstelling « Van hier en ginder. Het immigratieverhaal van België » (project)

200.000

6.5

Musée de l'Europe (projet) - Europamuseum (project)

400.000

6.6

Exposition internationale en 2017 à Liège (projets) - Internationale Tentoonstelling in 2017 te Luik (projecten)

250.000

7.

Prestige national - Nationaal Prestige

8.728.245

8.

Objectifs du Millénaire (appel à projets) - Millennium Doelstellingen (projectenoproep)

1.000.000


225.300.000


Art. 2.De subsidies betreffende de bijzondere bijdragen zijn betaalbaar in vier gelijke schijven, telkens te verrichten in de loop van elk kwartaal van het jaar 2010.

Art. 3.De subsidies voor de projecten zijn betaalbaar op voorlegging van voor voldaan ondertekende facturen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^