Document Betreffende De Nationale Loterij van 28 juni 2009
gepubliceerd op 13 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life 75 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003224
pub.
13/08/2009
prom.
28/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life 75 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Overwegende dat de evolutie van het gedrag van het publiek de Nationale Loterij tot de vaststelling heeft gebracht dat de aantrekkingskracht van de vormen van de door haar georganiseerde openbare loterijen, in het bijzonder met biljetten, sneller afneemt dan vroeger, waardoor de levensduur van dergelijke vormen van loterijen sterk wordt verkort;

Overwegende dat een dergelijke verminderde aantrekkingskracht een versnelde vernieuwing van de genoemde vormen van loterijen onontbeerlijk maakt teneinde aan de verwachtingen van de spelers te kunnen beantwoorden;

Overwegende dat een versneld aanbod van nieuwe vormen van loterijen met biljetten deel uitmaakt van de opdracht van de Nationale Loterij, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is;

Overwegende dat de Nationale Loterij in dit jaar, 2009, haar 75ste verjaardag viert en ter gelegenheid daarvan het opportuun heeft geacht een loterij met biljetten op de markt te brengen die, gewijd aan dit evenement, als origineel kenmerk een hoofdlot bevat, bestaande uit een levenslange maandelijkse rente waarvan het bedrag overeenkomt met 75 euro per dag; dat dit concept van toekenning van een rente overeenstemt met het concept van de « Win For Life » die, uit alle loterijen met biljetten georganiseerd door de Nationale Loterij, het meeste succes oogst bij het publiek en dus ook het meest het gedrag van de spelers kanaliseert in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is; dat uit deze overwegingen voortvloeit dat de loterij met biljetten bedoeld door huidig besluit deze kanalisatie enkel kan bevorderen;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten; dat, in overeenstemming met dit beheerscontract, deze kanalisatieopdracht betekent dat er speelplezier wordt verschaft aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen;

Overwegende dat één van bovengenoemde maatregelen bestaat in de lancering van de vorm van loterij die door dit besluit wordt bekrachtigd;

Overwegende dat de concretisering van deze maatregel belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist, zowel op technisch als op organisatorisch vlak, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Win For Life 75 ». « Win For Life 75 » is een loterij met biljetten waarvan het hoofdlot wordt toegewezen door middel van een trekking, terwijl de andere loten zonder trekking worden toegewezen door middel van de vermelding op het biljet, dat een lot al of niet verkregen is, en dit volgens een door het toeval bepaalde verdeling. De vermelding in kwestie is verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1 600 000, hetzij op veelvouden van 1 600 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 4 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1 600 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 534 300, die als volgt worden verdeeld : er is 1 lot met een maandelijks uit te keren rente ten bedrage van 2 282,81 euro, voorts zijn er 49 loten van 2 500 euro, 2 000 loten van 75 euro, 55 750 loten van 10 euro, 70 750 loten van 7,50 euro, 230 750 loten van 4 euro en 175 000 loten van 2 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots - Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Rente mensuelle - Maandelijkse rente (2.282,81 EUR)

1

1.600.000

2.500 EUR

49

32.653,06

75 EUR

2.000

800

10 EUR

55.750

28,70

7,50 EUR

70.750

22,61

4 EUR

230.750

6,93

2 EUR

175.000

9,14

TOTAL TOTAAL

534.300

2,99


Art. 4.§ 1er. De voorzijde van het biljet vertoont zes duidelijk onderscheiden spelzones bedekt met een door de deelnemers af te krassen ondoorzichtige deklaag.

De eerste twee spelzones, te situeren bovenaan het biljet, worden « WINNENDE CIJFERS - CHIFFRES GAGNANTS - GEWINNZIFFERN » genoemd. Deze benaming wordt vermeld boven deze twee zones.

De vier overige spelzones, te situeren onderaan het biljet, worden « UW CIJFER - VOTRE CHIFFRE - IHRE ZIFFER » genoemd. Deze benaming wordt vermeld op de ondoorzichtige deklaag die elk van deze vier zones bedekt.

Onder de ondoorzichtige deklaag van elk van de spelzones « WINNENDE CIJFERS - CHIFFRES GAGNANTS - GEWINNZIFFERN » staat er, in een vak, een variabel cijfer in Arabische cijfers, gekozen uit de reeks gaande van 1 tot en met 9, afgedrukt. In hun geheel beschouwd, vertonen deze twee spelzones nooit een identiek cijfer.

Onder de ondoorzichtige deklaag van elk van de spelzones « UW CIJFER - VOTRE CHIFFRE - IHRE ZIFFER » staat er, in een vak, een variabel cijfer in Arabische cijfers, gekozen uit de reeks gaande van 1 tot en met 9, afgedrukt. In hun geheel beschouwd, vertonen deze vier spelzones nooit een identiek cijfer. § 2. Het biljet waarvan een van de twee cijfers die voorkomen in de spelzones « WINNENDE CIJFERS - CHIFFRES GAGNANTS - GEWINNZIFFERN » eveneens voorkomt onder de vier cijfers vermeld in de spelzones « UW CIJFER - VOTRE CHIFFRE - IHRE ZIFFER », geeft recht op een lot. Het biljet dat deze overeenstemming vertoont, wordt « winnend biljet » genoemd.

De waarde van een aan een biljet toegekend lot wordt vermeld, in Arabische cijfers, onder het cijfer dat vermeld staat in een van de zones « UW CIJFER - VOTRE CHIFFRE - IHRE ZIFFER » en dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid.

In afwijking van de bepalingen van het tweede lid geeft het winnend biljet, wanneer de vermelding « 75 FOR LIFE » voorkomt onder het cijfer dat vermeld staat in de zones « UW CIJFER - VOTRE CHIFFRE - IHRE ZIFFER » en dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het eerste lid, recht op de deelname aan de trekking bedoeld in artikel 5, eerste lid. § 3. Een winnend biljet geeft slechts recht op één lot en vermeldt daarom in de spelzones « UW CIJFER - VOTRE CHIFFRE - IHRE ZIFFER » slechts een van de twee cijfers vermeld in de spelzones « WINNENDE CIJFERS - CHIFFRES GAGNANTS - GEWINNZIFFERN ».

Wanneer een biljet niet winnend is, wordt in de spelzones « UW CIJFER - VOTRE CHIFFRE - IHRE ZIFFER » geen enkel van de twee cijfers, vermeld in de spelzones « WINNENDE CIJFERS - CHIFFRES GAGNANTS - GEWINNZIFFERN », vermeld.

Art. 5.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 9, § 1, eerste lid, nemen de in artikel 4, § 2, derde lid, bedoelde winnende biljetten deel aan een trekking waarin er onder deze winnende biljetten slechts één biljet zal worden geloot dat de in artikel 3 bedoelde rente toegewezen zal krijgen. De niet getrokken biljetten genieten elk van een lot van 2.500 euro. Omdat cumulatie van loten niet toegelaten is, geeft het biljet dat de rente wint geen recht op een lot van 2.500 euro.

De datum en de praktische voorwaarden van de in het eerste lid bedoelde trekking worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt, met dien verstande dat deze trekking wordt vastgelegd op een datum na het verstrijken van de in artikel 9, § 1, eerste lid, bedoelde termijn van twee maanden.

De trekking wordt in het openbaar gehouden, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde. Deze trekking kan gebeurlijk op de televisie worden uitgezonden.

De onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder op het geplande uur mag voor de trekking geen beletsel vormen. In die omstandigheden wordt de trekking uitzonderlijk onder het toezicht gesteld van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

Wanneer een trekking niet op de geplande datum kan worden verricht, om een reden buiten de wil van de Nationale Loterij, wordt ze uitgevoerd op een latere datum die door de Nationale Loterij wordt vastgelegd en wordt bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

De gedelegeerd bestuurder of zijn afgevaardigde regelen elke andere onvoorziene gebeurtenis die met de trekking verband houdt.

De Nationale Loterij maakt de uitslagen van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen

Art. 6.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer van deze biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes.

Art. 7.In de speelzones bedoeld in artikel 4, § 1, eerste lid, kunnen controlevermeldingen staan in elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de in artikel 4, § 1, eerste lid, en in artikel 6, 2°, bedoelde ondoorzichtige deklagen van de onverkochte biljetten af te krassen.

Art. 8.§ 1. Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten zonder trekking uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er echter een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. § 2. Op de voor- of de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe de biljetten in kwestie behoren. Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 9.§ 1. De winnende biljetten bedoeld in artikel 4, § 2, derde lid, mogen, vanaf hun aankoop, uitsluitend aangeboden en afgegeven worden ten zetel van de Nationale Loterij of in een Regionaal Kantoor van de Nationale Loterij tot en met de laatste dag van een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren. Na deze termijn worden de biljetten in kwestie waardeloos en verblijven de loten die ermee verband houden aan de Nationale Loterij.

De houder van het in artikel 4, § 2, derde lid, bedoelde biljet dient op de keerzijde van het winnend biljet zijn naam, voornaam, adres en geboortedatum in drukletters te schrijven. Die gegevens dienen om de Nationale Loterij in staat te stellen alle nuttige maatregelen te treffen met het oog op de betaling van, al naar gelang het resultaat van de trekking bedoeld in artikel 5, eerste lid, hetzij de lijfrente van 2.282,81 euro per maand, hetzij een lot van 2.500 euro. De houder verbindt zich ertoe, in het kader van de eventuele toekenning van voornoemde rente, alle andere gegevens mee te delen die de Nationale Loterij nodig acht, ongeacht of ze hiervoor al dan niet een beroep doet op de diensten van een derde met het oog op de betaling van bovengenoemde rente.

De overhandiging van de winnende biljetten, bedoeld in het eerste lid, gebeurt in ruil voor een ontvangstbewijs voor de houder van het biljet. § 2. De toekenning van de levenslange maandelijkse rente van 2.282,81 euro aan de houder van het winnend biljet dat door de in artikel 5, eerste lid, bedoelde trekking wordt geloot, gebeurt volgens de hierna opgesomde voorwaarden : 1° het bedrag van 2.282,81 euro vormt een vast bedrag dat geenszins kan worden aangepast; 2° onder voorbehoud van de bepalingen van § 1, eerste lid, wordt er begonnen met de uitkering van de rente op de eerste dag van de eerste maand die volgt op de maand waarin de trekking werd verricht;3° de uitbetaling van de rente wordt stopgezet bij het overlijden van de begunstigde;4° de rente is onoverdraagbaar en, bij overlijden van de begunstigde, onomkeerbaar;5° artikel 17, § 1, 4°, en artikel 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn niet van toepassing op het lot dat wordt gevormd door de hierboven bedoelde rente. § 3. De loten van 2.500 euro toegekend aan de biljetten die niet getrokken werden naar aanleiding van de trekking bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden door de Nationale Loterij aan hun begunstigden betaald binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag van voornoemde trekking. § 4. De loten van 75 euro, 10 euro, 7,50 euro, 4 euro en 2 euro zijn betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten bij de verkopers, vanaf het ogenblik van de aankoop van de biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten in kwestie behoren. Na die termijn verblijven de niet-opgeëiste loten aan de Nationale Loterij. § 5. De uitbetaling van de loten gebeurt contant, en, rekening houdend met de omvang van de uit te betalen sommen, in speciën of via een van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, volgens de modaliteiten vast te stellen door de Nationale Loterij.

Art. 10.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 11.Klachten over de loten moeten, op straffe van verval, binnen de in artikel 9, § 1, eerste lid en § 4 bedoelde termijn van twee maanden worden ingediend. Ze dienen per aangetekende brief aan de Nationale Loterij te worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij te worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 12.Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 13.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 14.Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 15.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken. Evenwel : 1° deelt de Nationale Loterij de identiteit en de gegevens van de winnaar van de rente mee aan derden op wie zij eventueel een beroep doet voor de uitbetaling van deze rente;2° mag de Nationale Loterij voor om het even welke reclame- en promotie-actie gratis gebruik maken van de identiteit, de woonplaats en de beeltenis van de betrokken personen, ongeacht de mediavorm die voor dergelijke acties wordt gebruikt, wanneer de eigenaars van de in artikel 5, eerste lid, bedoelde winnende biljetten ermee akkoord gaan om aan hun anonimiteit te verzaken en hun toestemming verlenen.

Art. 16.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de deelnemers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 17.In het kader van promotie-acties die door de Nationale Loterij alleen of samen met derden worden georganiseerd, kunnen er extra loten in natura of in speciën worden toegekend, hetzij door een trekking, hetzij door een wedstrijd. De voorwaarden van deze promotie-acties worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Het is minderjarigen verboden deel te nemen aan de in het eerste lid bedoelde promotie-acties.

Art. 18.De gegevens van de regionale kantoren bedoeld in artikel 9, § 1, eerste lid, kunnen worden verkregen bij de Nationale Loterij alsook op haar website www.nationale-loterij.be.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 17 augustus 2009.

Art. 20.De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^