Document Betreffende De Rechterlijke Ordre van 08 juni 2015
gepubliceerd op 30 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor indiensthouding van sommige personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009287
pub.
30/06/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009287

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


8 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor indiensthouding van sommige personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 juli 1984 houdende bepaalde maatregelen van aard tot vermindering van de gerechtelijke achterstand, artikel 14, derde lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 8 september 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, d.d.19 november 2014;

Gelet op het protocol nr. 420 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité III- Justitie van 27 mei 2014;

Gelet op protocol nr. 28 houdende de besluit en van de onderhandeling van het onderhandelingscomité voor de griffiers, referendarissen en parketjuristen van de rechterlijke orde van 27 mei 2014;

Gelet op het advies van de Raad van State 57.038/3, gegeven op 18 februari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de griffiers van hoven en rechtbanken, de secretarissen van de parketten, de personeelsleden van griffies en parketsecretariaten en op de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, hierna "het personeelslid" genoemd.

Art. 2.Het personeelslid die na zijn 65ste verjaardag in dienst wenst te worden gehouden dient hiertoe ten vroegste achttien maanden voor deze datum en ten laatste zes maanden voor de datum van deze verjaardag bij zijn onmiddellijke hiërarchische meerdere een aanvraag in door middel van het bij dit besluit gevoegde formulier.

In geval van een aanvraag tot hernieuwing ingediend na de leeftijd van 65 jaar moet de aanvraag uiterlijk zes maanden voor het verlopen van de vorige verlenging ingediend worden. De termijn wordt gereduceerd tot drie maanden wanneer de duur van deze verlenging korter was dan zes maanden.

Het personeelslid stuurt tegelijkertijd een kopie van zijn aanvraag, en eventueel van zijn aanvraag tot hernieuwing, naar de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie.

De hiërarchische meerdere bezorgt de aanvraag, binnen een termijn van vijftien dagen, alsook zijn met redenen omkleed advies aan de magistraat-korpsoverste, aan de hoofdgriffier of aan de hoofdsecretaris.

De magistraat-korpschef, de hoofdgriffier of de hoofdsecretaris, bezorgt op zijn beurt de aanvraag met het advies van de hiërarchische meerdere alsook zijn eigen advies, aan de minister bevoegd voor Justitie, binnen een termijn van vijftien dagen.

Indien de magistraat-korpschef, de hoofdgriffier of de hoofdsecretaris zelf de onmiddellijke hiërarchische meerdere is van het personeelslid, maakt hij binnen een termijn van vijftien dagen rechtstreeks de aanvraag en zijn met reden omklede advies over aan de minister bevoegd voor Justitie.

De met redenen omklede adviezen hebben zowel betrekking op de gepastheid van de indiensthouding voor de instelling als op de meest geschikte duur voor deze indiensthouding.

Indien een advies niet binnen de gestelde termijn is verstrekt, wordt de procedure vervolgd op initiatief van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie.

De minister bevoegd voor Justitie neemt een beslissing binnen dertig dagen na de ontvangst van het dossier.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 8 juni 2015 tot vaststelling van de procedure voor indiensthouding van sommige personnelsleden van de rechterlijke orde na 65 jaar.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^