Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 juli 1997 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel: de heer Maes, L., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; de heer De Ruyver, Y., onderzo de heer Saint-

bron
ministerie van justitie
numac
1997009632
pub.
29/07/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 juli 1997 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel: de heer Maes, L., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; de heer De Ruyver, Y., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; de heer Saint-Remy, P., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 15 juli 1997: is Mevr. De Turck, N., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. is Mevr. De Bruyne, D., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. is de heer Maes, J., substituut-krijgsauditeur, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997014176 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aansluiting van huisschakelaars op de openbare telecommunicatie-infrastructuur type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997003369 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, '21' genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 4 mei 199 type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997014175 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het opzetten en exploiteren van ERMES-semafoonnetten type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012566 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997002086 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 van het Par type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997012665 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30, § 4, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen sluiten is Mevr. Verstreken, S., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997012627 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997014176 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aansluiting van huisschakelaars op de openbare telecommunicatie-infrastructuur type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997003369 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, '21' genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 4 mei 199 type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997014175 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het opzetten en exploiteren van ERMES-semafoonnetten type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012566 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997002086 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 van het Par type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997012665 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30, § 4, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 16 juli 1997, is de heer De Cordier, P., advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Gent, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997007155 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997009636 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997012590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot toekenning aan de grensarbeiders in Nederland van een vergoeding ter compensatie voor het koopkrachtverlies dat voortvloeit uit de verhoging van de premies voor de Nederlandse Volksverzekeringen type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 07/08/1997 numac 1997009650 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1966 houdende het statuut van het personeel van de sectie Veiligheid van de Staat van het Bestuur van de Openbare Veiligheid sluiten is de heer de Formanoir de la Cazerie (Jonkheer E.), advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 15 juli 1997 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter: in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi: de heer Liénard, Ph., advocaat. in de rechtbank van koophandel te: Charleroi: de heer Grofils, B., advocaat.

Doornik: de heer Mercier, O., advocaat. in het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas: Mevr. Joos, Cl., advocaat. in de politierechtbank te Antwerpen: Mevr. Hendrickx, F., advocaat.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014145 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015074 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997014144 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015073 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015072 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1989 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de Regie der Luchtwegen sluiten is de aanwijzing van de heer Leys, J.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 13 augustus 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^