Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 28 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 is de heer Van Steenwinkel, D., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Bij koninklijk besluit van 6 ok Bij minist

bron
ministerie van justitie
numac
1997009998
pub.
28/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022837 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022836 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022835 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere toegangsmodaliteiten tot de graad van adjunct-inspecteur 2e klasse bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten is de heer Van Steenwinkel, D., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012701 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 september 1997 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus 1998 en 1 november 1998 type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997011370 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Boekhouding sluiten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 november 1997, is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Nijvel, Mevr. Debrulle, A. Bij ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het weg sluiten, dat in werking treedt op 1 december 1997, is aan Mevr. Langens, M., beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 zijn benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mej. Coppens, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Devos, I., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022879 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022880 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen sluiten is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr.

Peeters, B., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 14 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000841 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997003660 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Torhout, Mevr.

Plouvier, D., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022879 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022880 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen sluiten is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Lintermans, E., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 14 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000841 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997003660 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer De Ridder, E., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 zijn benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : - de heer Isthaz, F., adjunct-secretaris bij dit parket; - Mej. Nicolas, C., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016293 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997011387 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1997 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen sluiten is aan Mevr. Demesmaker, N., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^