Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 januari 1998 is aan Mevr. Decraux, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier uit te Bij min

bron
ministerie van justitie
numac
1998009099
pub.
07/02/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 1998 type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998011049 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector met toepassing van artik type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fo type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998035419 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de gemeenten uit Vlaams-Brabant waar in woonvernieuwings- of woningbouwgebieden gezinnen met twee kinderen een lening kunnen krijgen in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies ter verkrijging van de bevoegdheidsgetuigschriften in de koopvaardij sluiten is aan Mevr. Decraux, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier uit te oefenen bij het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998000102 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en van de magnetische drager met het oog op de raadpleging en de registratie van de arresten van de Raad van State type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998003064 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 1998 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 10/10/2011 numac 2011000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en van de magnetische drager met het oog op de raadpleging en de registratie van de arresten van de Raad van State. - Duitse vertaling sluiten is aan Mevr. Corneillie, O., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Veurne en Nieuwpoort, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier uit te oefenen bij het vredegerecht van deze kantons.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^