Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 april 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997, in werking tredend op 30 april 1998, is de heer Wuillot, J., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene m Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
1998009297
pub.
09/04/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/1997 pub. 14/03/1998 numac 1996012331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van het centraal akkoord van 7 december 19 type koninklijk besluit prom. 17/02/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000122 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 oktober 1996 dat de afschaffing machtigt van de overwegen 12 en 13 op de spoorlijn 37 en waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, g type koninklijk besluit prom. 17/02/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend sluiten, in werking tredend op 30 april 1998, is de heer Wuillot, J., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997012666 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, § 5, 2ter, en 3, § 1 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997022465 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2, lid 2, van het koninklijk besluit van 30 december 1996 houdende tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, voor sommige forfaitaire verzekering type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997022464 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 3, lid 2, van het koninklijk besluit van 30 december 1996 houdende tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, betreffende sommige honoraria, prijz type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2, lid 2, van het koninklijk besluit van 30 december 1996 houdende tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, betreffende het persoonlijk aandeel sluiten, in werking tredend op 10 april 1998, is de heer Drion, A., griffier bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/1998 pub. 08/04/1998 numac 1998000023 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997 tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 1997-1998 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de besche sluiten, in werking tredend op 30 april 1998, is Mevr. Pierre, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Nijvel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997002105 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997009816 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Gent type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997009835 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de rechten en retributies die geheven worden met toepassing van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012667 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren sluiten, in werking tredend op 30 april 1998, is de heer Vangelder, F., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022818 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor de jaren 1997 en 1998 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997007235 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 april 1983 tot vaststelling van de graden van het personeel van de directie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten, in werking tredend op 30 april 1998, is de heer Verlinden, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998011127 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 04/04/1998 numac 1998016090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 08/04/1998 numac 1998000214 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende de bevordering tot de graad van majoor bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998003181 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven sluiten is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Scyeur, R., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998011127 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 04/04/1998 numac 1998016090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 08/04/1998 numac 1998000214 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende de bevordering tot de graad van majoor bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998003181 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven sluiten is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, de heer De Zutter, G., adjunct-secretaris bij het parket van dit hof.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^